Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5106/2024.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Μαΐου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 94

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4389

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 1 Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Σκοπός
`Αρθρο 2 Αρμοδιότητες της Αρχής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
`Αρθρο 3 Λειτουργική ανεξαρτησία
`Αρθρο 4 Σχέσεις με τη Βουλή και διοικητικές αρχές
`Αρθρο 5 Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς
`Αρθρο 6 Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
`Αρθρο 7 Όργανα Διοίκησης της Αρχής
`Αρθρο 8 Συμβούλιο Διοίκησης
`Αρθρο 9 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
`Αρθρο 10 Διαδικασία επιλογής και διορισμός Συμβουλίου Διοίκησης
`Αρθρο 11 Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα
`Αρθρο 12 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλογή Προέδρου και λήψη αποφάσεων
`Αρθρο 13 Διοικητής
`Αρθρο 14 Αρμοδιότητες Διοικητή
`Αρθρο 15 Διαδικασία επιλογής και διορισμός Διοικητή
Αρθρο 16 Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή
`Αρθρο 17 Οργανικές Μονάδες
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Στόχοι Είσπραξης Εσόδων
`Αρθρο 19 Προϋπολογισμός και Οικονομική Διαχείριση
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
`Αρθρο 20 Υποβολή εκθέσεων - δημοσιότητα
`Αρθρο 21 Ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής
`Αρθρο 22 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής
`Αρθρο 23 Στοχοθεσία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 24 Οργανικές Θέσεις και στελέχωση
`Αρθρο 25 Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Αρχής
`Αρθρο 27 Τοποθέτηση - Θητεία - Λήξη θητείας Προϊσταμένων
`Αρθρο 28 Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης
`Αρθρο 29 Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταμοιβή
`Αρθρο 30 Υπηρεσιακά Συμβούλια, Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα
`Αρθρο 31 Πειθαρχικά Συμβούλια
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 32 Απόρρητο - εχεμύθεια
`Αρθρο 33 Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 34 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
`Αρθρο 35 Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 36 Δικαστική εκπροσώπηση
`Αρθρο 37 Διαχείριση δεδομένων και συστημάτων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 38 Προσωπικό της Αρχής
`Αρθρο 39 Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια και Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης
`Αρθρο 40 Οικονομικά θέματα
`Αρθρο 41 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 45 Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 Ν. 3371/2005)
`Αρθρο 46 Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 Ν. 2778/1999)
`Αρθρο 47 Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 Ν. 2778/1999)
`Αρθρο 48 Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 Ν. 4099/2012)
`Αρθρο 49
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
`Αρθρο 50 Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
`Αρθρο 51 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
`Αρθρο 53 Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
`Αρθρο 54 Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
`Αρθρο 55 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
`Αρθρο 56 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων
`Αρθρο 57 Κατάργηση φόρου επί του ζύθου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 58 Προσθήκη άρθρου 53Α στο Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)
`Αρθρο 59 Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126 και 141 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010
`Αρθρο 60 Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
`Αρθρο 61 Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
`Αρθρο 62 Λοιπές φορολογικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 63 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012
`Αρθρο 64
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
`Αρθρο 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
`Αρθρο 66 Τροποποίηση του Ν. 2969/2001 (Α΄ 281) και του ν.δ. της 29.12.1923 (Α΄ 384)
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του Ν . 4303/2014 ( Α΄ 231)
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄176) - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Μεταβατική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
`Αρθρο 72 Σύνθεση ΚΥ . Σ . Δ . Ι . Χ .
`Αρθρο 73 Αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
`Αρθρο 74 Λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
`Αρθρο 75 Οργάνωση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής
`Αρθρο 76 Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής
`Αρθρο 77 Αρμοδιότητες Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79 Αποστολή και αρμοδιότητες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
`Αρθρο 80 Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
`Αρθρο 81 Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
`Αρθρο 82 Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
`Αρθρο 83 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης
`Αρθρο 84 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
`Αρθρο 85 Διεύθυνση Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87
`Αρθρο 88 Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
`Αρθρο 89 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 90 Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
`Αρθρο 91 Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 92 Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
`Αρθρο 93 Αρμοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ.
`Αρθρο 94 Στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ.
`Αρθρο 95 Δαπάνες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 96
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 97 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 98 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 99 Μεταβατικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 100 Τροποποιήσεις του Ν . 2469/1997
`Αρθρο 101 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3845/2010
`Αρθρο 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3959/2011 (Α΄93) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 103 Θέματα πειθαρχικής διαδικασίας
`Αρθρο 104 Θέματα οργάνωσης και νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
`Αρθρο 105 Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού
`Αρθρο 106 Ποινικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 107 Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
`Αρθρο 108 Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
`Αρθρο 109 Συγκρότηση
`Αρθρο 110 Πειθαρχικός Έλεγχος
`Αρθρο 111 Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 112 Κανονιστικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 113 Ρυθμιστικές αρμοδιότητες
`Αρθρο 114 Διερεύνηση καταγγελιών
`Αρθρο 115 Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρμοδιότητες Προέδρου
`Αρθρο 116 Συνεδριάσεις - Απαρτία
`Αρθρο 117 Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις
`Αρθρο 118 Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρ.Α.Λ.
`Αρθρο 119 Διεξαγωγή των συνεδριάσεων
`Αρθρο 120 Πρακτικά συνεδριάσεων
`Αρθρο 121 Αποφάσεις της Ρ . Α . Λ .
`Αρθρο 122 Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ.
`Αρθρο 123 Οργάνωση και προσωπικό της Ρ . Α . Λ .
`Αρθρο 124 Πόροι
`Αρθρο 125 Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση
`Αρθρο 126 Διαχείριση υλικού και περιουσίας
`Αρθρο 127 Ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων
`Αρθρο 128 Σκοπός και αρμοδιότητες Δ.Α.Λ.
`Αρθρο 129 Πόροι Δ.Α.Λ.
`Αρθρο 130 Διάρθρωση Δ.Α.Λ.
`Αρθρο 131 Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά
`Αρθρο 132 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ «ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α΄ 146) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 133 Σκοπός
`Αρθρο 134 Ορισμοί
`Αρθρο 135 Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση
`Αρθρο 136 Επιλέξιμοι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
`Αρθρο 137 Υποχρέωση παράδοσης
`Αρθρο 138 Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση
Αρθρο 139 Μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
`Αρθρο 140 Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών
`Αρθρο 141 Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρμογής και συναφείς ενέργειες
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 142 Σκοπός - Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισμού
`Αρθρο 143 Σχέδιο Διαχωρισμού
`Αρθρο 144 Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού
`Αρθρο 145 Σύσταση και ενέργειες της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε
`Αρθρο 146 Εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
`Αρθρο 147 Κεφαλαιοποιήσιμα αποθεματικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
`Αρθρο 148 Πιστοποίηση ΑΔΜΗΕ ΑΕ μετά τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό
`Αρθρο 149 Λοιπές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»
`Αρθρο 150
`Αρθρο 151
`Αρθρο 152 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 153 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
`Αρθρο 154
`Αρθρο 155 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Υποκεφαλαίου Α΄
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 156 Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης
`Αρθρο 157 Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
`Αρθρο 158
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 159 Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής - Αποστολή
`Αρθρο 160 Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
`Αρθρο 161 Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής
`Αρθρο 162 Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
`Αρθρο 163 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
`Αρθρο 164 Σύσταση Θέσεων
`Αρθρο 165 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 166 Δαπάνες , Έλεγχος
`Αρθρο 167 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 168 Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 170 Διοικητικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς, Τομεακοί Γραμματείς και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς
`Αρθρο 171 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 172
`Αρθρο 173
`Αρθρο 174
`Αρθρο 175
`Αρθρο 176
`Αρθρο 177
`Αρθρο 178
`Αρθρο 179
`Αρθρο 180
`Αρθρο 181
`Αρθρο 182
`Αρθρο 183
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 184 Σύσταση
`Αρθρο 185 Σκοπός
`Αρθρο 186 Έδρα - Διάρκεια
`Αρθρο 187 Μετοχικό Κεφάλαιο
`Αρθρο 188 `Αμεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
`Αρθρο 189 Εσωτερικός Κανονισμός
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 190 Όργανα - Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 191 Εποπτικό Συμβούλιο
`Αρθρο 192 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 193 Ελεγκτές
`Αρθρο 194 Κανόνες που εφαρμόζονται στα όργανα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της
`Αρθρο 195 Οικονομικές Καταστάσεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
`Αρθρο 196 Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ
`Αρθρο 197 Ειδικές διατάξεις για τις λοιπές θυγατρικές
`Αρθρο 198 Συμβάσεις παραχώρησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 199 Διανομή κερδών
`Αρθρο 200 Επενδυτική Πολιτική
`Αρθρο 201 Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 202 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας και Διαφάνειας
Αρθρο 203 Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και `Αμεσων θυγατρικών της
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
`Αρθρο 204
`Αρθρο 205
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 206 Φορολογικές απαλλαγές
`Αρθρο 207 Προσωρινή ρύθμιση διαφορών σε διακατοχή ακινήτων
`Αρθρο 208 Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου
`Αρθρο 209 Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία με την Εταιρεία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 210 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 211 Τροποποίηση του Ν . 4049/2012 (Α΄ 35)
`Αρθρο 212 Τροποποίηση του Ν . 2636/1998 ( Α΄ 198)
`Αρθρο 213 Τροποποίηση του Ν . 3986/2011 (Α΄ 152)
`Αρθρο 214 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 215 Κύρωση της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας
`Αρθρο 216 Κύρωση της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου
`Αρθρο 217 Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια
`Αρθρο 218 Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια
`Αρθρο 219 Υφιστάμενες `Αδειες Κατασκευαστικών Έργων και Υφιστάμενες `Αδειες Λειτουργίας
`Αρθρο 220 Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές εταιρίες στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια
`Αρθρο 221 Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια
`Αρθρο 222 Εφαρμογή διαδικασίας άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001 (Α΄ 17)
`Αρθρο 223 Συμμετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή του άρθρου 17 παρ. 2 του Π.Δ. 86/1979 (Α΄ 17)
`Αρθρο 224 Υπαγωγή επένδυσης στο Ν.Δ. 2687/1953 (Α΄ 317)
`Αρθρο 225 Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων
`Αρθρο 226 Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων
`Αρθρο 227 Συμβάσεις παραχωρούμενων περιφερειακών αεροδρομίων
`Αρθρο 228 Περίοδοι υπολογισμού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη
`Αρθρο 229 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 230 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 231
`Αρθρο 232
`Αρθρο 233 Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 234
`Αρθρο 235 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης -Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ
`Αρθρο 236
`Αρθρο 237
`Αρθρο 238
`Αρθρο 239
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
`Αρθρο 240 Έναρξη ισχύος
Παράρτημα Ε΄ (Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ-Ομάδα Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: