Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 390

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9407

Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α'177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022 (Α' 12).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4722/2020 (Α' 177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α' 12).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι­κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατι­κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α'249).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α'98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ­σεων από τους διατάκτες» (Α'145).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α'168).

8. Τις διατάξεις των π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ­ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο­ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσι­ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119) και π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'155).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.84/2019 «Σύ­σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'2).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

14. Την υπό στοιχεία 9917/507/25-01-2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί, διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών.

16. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 6 του κεφαλαίου Β' της παρούσης επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιω­τικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/ 2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α'12).

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 16του ν. 4722/2020, όπως αντι­καταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α'12) και καλύπτει τις περιπτώσεις νόσησης τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, οι οποίες διαγνώσθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4886/2022 (Α'12), ήτοι από την 24η/01/2022.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι - Διευκολύνσεις

1. Με το παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4722/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α'12) και αφορά σε γονείς που ερ­γάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, δικαιούχοι των διευκολύνσεων του ως άνω άρθρου είναι, ανεξαρ­τήτως της προϋπηρεσίας τους, οι εργαζόμενοι με εξαρ­τημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέ­κνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ'τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μο­νάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελού­μενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει σε όσους απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δι­καίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός της Γε­νικής Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων του Κεφ. Α'του ν. 3429/2005 (Α'314).

2. Οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

3. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα, έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέ­ρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

4. Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

5. Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποια­δήποτε άλλη άδεια.

6. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γο­νέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμ­φωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρε­ωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την πε­ρίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

7. Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε ανα­στολή.

8. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέ­κνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.

9. Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.

10. Κατά τα λοιπά, η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργα­σίας. Επίσης, η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 3

Αποδοχές

Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19, λαμβάνουν για τις τρεις (3) πρώ­τες ημέρες από τον εργοδότη τους τις αποδοχές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την άδεια ασθενείας, καθώς και για την άδεια νόσησης εργαζο­μένων λόγω COVID-19 που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν.4886/2022 (δηλ. το 50% των αποδοχών τους). Για την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν ποσό που καλύπτει το 100% των αποδοχών τους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στους εργοδότες, αφού εκείνοι το έχουν προηγουμέ­νως καταβάλλει στους εργαζόμενους. Κατά την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας, οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, για την οποία λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.

Άρθρο 4

Δηλώσεις - Δικαιολογητικά

1. Ο εργοδότης συμπληρώνει και αναρτά, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Ερ­γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Έντυπο Ε11.2 και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντι­στοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.

2. Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί: α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου, β) αντίγραφο πιστοποιητι­κού οικογενειακής κατάστασης, γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων περί των αναφερομένων στοιχείων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 2 που δικαιολογούν τη χορήγη­ση της άδειας στον εργαζόμενό του, δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτω­ση ανάγκης παράτασης της άδειας, ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλλει. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προς έλεγχο.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εδρεύει στην Αθήνα, επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής: «ΓΚΠΔ») τα προσω­πικά δεδομένα που περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στο παρόν έντυπο, με σκοπό την υποχρεωτική καταχώ­ριση και διαχείριση της δήλωσης από τους εργοδότες των εργαζομένων που κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4722/2020 (άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19), προκειμένου να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις περί λήψης μέρους των αποδοχών των γονέων εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της άδειας, από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων ερ­γοδοτών (ή, σε περίπτωση εργοδότη - νομικού προσώ­που, των νομίμων εκπροσώπων αυτού), εργαζομένων και των τέκνων τους είναι η εκτέλεση υποχρεώσεων και η άσκηση δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 2 β' ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδο­μένα διασταυρώνονται με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Τα εμπλεκόμενα πρόσω­πα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλι­πών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας και ενα­ντίωσης στην επεξεργασία. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οι ενδι­αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Προσδιορισμός του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Για τους εργαζομένους - δικαιούχους της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, οι επιχειρήσεις- εργοδότες κατα­χωρίζουν στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο των ημερών αδείας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, ο οποίος θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο των απο­δοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτής της άδειας δηλαδή τόσο της αναλογίας των αποδοχών αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερο­μίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

2. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των ειδικών αδειών των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Έντυπο Ε11.2 στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε­ων και συγκεκριμένα: τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, τις ημέρες της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, τις μικτές αποδοχές του κάθε εργα­ζόμενου για την τέταρτη (4η) ημέρα αδείας, το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.

3. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συ­μπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρο­νται στο έντυπο Ε11.2 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία όπως δη­λώνονται στο έντυπο Ε11.2 του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής.

Άρθρο 6

Διαδικασία πληρωμής στους εργοδότες της αναλογίας της άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Το ποσό που καταβάλλεται στον εργοδότη, με το οποίο βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός ΕΦ- 1033­501-0000000, ΑΛΕ:2310988001, αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου για την τέταρτη (4η) ημέρα της αδείας του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α'177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α'12) που καλύπτονται από τον προϋπο­λογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο­θέσεων, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

2. Για τη διαδικασία πληρωμής του ποσού της παρ.1 στους εργοδότες, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου- εργοδότη (ΙΒΑΝ) το οποίο έχει δηλωθεί στο Έντυπο Ε11.2.

3. Από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπε­ζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβο­λής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής εί­ναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζε­ται. Επίσης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων- εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων- εργοδοτών και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο­θέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι­κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής και η αποστολή του σχετι­κού αιτήματος στο ΓΛΚ, μετά από εισήγηση της Διεύθυν­σης Οικονομικής Διαχείρισης.

6. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λο­γαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενι­κού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελλη­νικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων- Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελ­ληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβη­ση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλά­δος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλ­λαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπε­ζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδο­τείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια­σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνε­ται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύ­θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR 71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτι­κού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ­φουν στον λογαριασμό του Ε.Δ. με IBAN:GR710100023 0000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κω­δικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του Π/Υ. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

8. Για την πληρωμή της άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID - 19, η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 6 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο­νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι­νωνικών Υποθέσεων.

10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ­γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο­γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

11. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα­τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ­λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 7

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, τα νομικά φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ­λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί­ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: