Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1249

Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ι. Φορολογία εισοδήματος.
`Αρθρο 1 Μειώσεις Εισοδήματος
`Αρθρο 2 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 3 Εκπτώσεις από το εισόδημα
`Αρθρο 4 Διαρρύθμιση κλιμακίων και συντελεστών φόρου
`Αρθρο 5 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών
`Αρθρο 6 Τροποποιήσεις τεκμηρίων
`Αρθρο 7 Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου νομικών προσώπων και μερισμάτων
`Αρθρο 8 Επιβολή εφάπαξ φόρου υπεραξίας
`Αρθρο 9 Επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή
`Αρθρο 10 Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων
`Αρθρο 11 Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή
`Αρθρο 12Απαλλαγές και εξαιρέσεις από την αναπροσαρμογή
`Αρθρο 13 Εμφάνιση της υπεραξίας
`Αρθρο 14 Φορολογία υπεραξίας - Παρακράτηση φόρου
`Αρθρο 15 Δήλωση φόρου υπεραξίας - Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος
`Αρθρο 16 Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 17 Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης φόρου
`Αρθρο 18 Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ι. Φορολογία ακίνητης περιουσίας.
`Αρθρο 19 Αντικείμενο φόρου
`Αρθρο 20 Υποκείμενο φόρου
`Αρθρο 21 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 22 Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 23 Εκπτώσεις- αφορολόγητο όριο - υπολογισμός φόρου
`Αρθρο 24 Υπόχρεοι σε δήλωση
`Αρθρο 25 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
`Αρθρο 26 Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος
`Αρθρο 27 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες
`Αρθρο 28 Καταβολή του φόρου
`Αρθρο 29 Πρόσθετοι φόροι
`Αρθρο 30 Απόδοση εσόδων
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
`Αρθρο 33 Υποχρεώσεις αρχών
`Αρθρο 34 Κυρώσεις
`Αρθρο 35 Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 36 Φορολογία ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων
ΙΙ. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων.
`Αρθρο 37 Έννοια πολυκατοικίας
`Αρθρο 38 Αντικείμενο φόρου
`Αρθρο 39 Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων
`Αρθρο 40 Απαλλαγή από το φόρο της αγοράς πρώτης κατοικίας
`Αρθρο 41 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων
III. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών από λαχεία.
`Αρθρο 42 Ελεγκτική αρμοδιότητα Οικονομικού Εφόρου
`Αρθρο 43 Πρόσθετοι φόροι
`Αρθρο 44 Κέρδη από λαχεία κ.λ.π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 45 Φορολογία κύκλου εργασιών
`Αρθρο 46 Φορολογία καπνοβιομηχανικών προϊόντων
`Αρθρο 47 Φορολογία χαρτοσήμου
`Αρθρο 48 Φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας - `Αλλοι φόροι κατανάλωσης εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 49 Φορολογία κατανάλωσης βύνης
`Αρθρο 50 Φορολογία κατανάλωσης οινοπνεύματος
`Αρθρο 51 Φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή
`Αρθρο 52 Απαλλαγές στην φορολογία δημοσίων θεαμάτων
`Αρθρο 53 Κατάργηση απαλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 54 Υπολογισμός διορθωτικού ποσού πολυθεσιτών
`Αρθρο 55 Κύρωση υπουργικών αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 56 Παρακράτηση και απόδοση του φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών
`Αρθρο 57 Παραγραφή
`Αρθρο 58 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
`Αρθρο 59 Επέκταση διατάξεων προσδιορισμού του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις και σε εκκρεμείς υποθέσεις
`Αρθρο 60 Υποβολή δηλώσεων - συντελεστής προσδιορισμού αξίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών
`Αρθρο 61 Λήξη αναστολής δασμών και φόρων τυριών και κρεάτων
`Αρθρο 62 Ρύθμιση σχετική με τα ταχυδρομικά δέματα
`Αρθρο 63 Καθιέρωση παραβόλου
`Αρθρο 64 Κύρωση υπουργικών αποφάσεων
`Αρθρο 65 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 66 Διατάξεις που καταργούνται
`Αρθρο 67 Έναρξη ισχύος

Αθήναι, 3 Απριλίου 1982

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: