Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 231
14 Νοεμβρίου 1995
Αριθμός 410

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νομού, με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουοών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9 του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113/1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 201/1995).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 που έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 .

4. τι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

`Αρθρο μόνο

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας οι ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με:

Α΄ τους Νόμους:

1. Ν. 1878/1990 `Αρθρο 10 ) «Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Ν. 1622/1986 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33/1990),

2. Ν. 1884/1990 `Αρθρο 39 ) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/1990).

3. Ν. 1892/1990 `Αρθρο 118 ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» {ΦΕΚ Α΄ 101/1990).

4. Ν. 1900/1990 `Αρθρα 1 , 2 , 9 , 11 , 12 ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 125/1990).

5. Ν. 2000/1991 `Αρθρα 30 παρ. 3 , 31 παρ. 5 ) «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206/1991).

6. Ν. 2065/1992 `Αρθρο 68 παρ. 1 ) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις·(ΦΕΚ 113/1992).

7. Ν. 2130/1993 `Αρθρα 7 , 9 , 10 , 11 παρ. 1 και 4 , 20 , 26 παρ. 1 , 27 παρ. 1 , 2 , 7 , 9 και 11 ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 62/1993).

8. Ν. 2218/1994 `Αρθρα 6 παρ. 1 εδ. τρίτο, τέταρτο, 18 παρ. 4 και 5 , 21 παρ. 16 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 και 57 παρ. 1 ) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/1994).

9. Ν. 2240/1994 `Αρθρα 4 παρ. 6 και 8 , 6 παρ. 2 , 9 , 22 , 23 , 25 , 28 , 30 και 31 ) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 153/1994).

10. Ν. 2284/1995 «Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου» (ΦΕΚ Α΄ 14/1995).

11. Ν. 2307/1995 `Αρθρα 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 11 , 12 παρ. 12 και 13 , 13 παρ. 35 ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 113/1995).

Β΄ Το Προεδρικό Διάταγμα 292/1992 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών- (ΦΕΚ Α΄ 149/1992).

Γ΄ τις Υπουργικές Αποφάσεις:

1. ΔΙΔΑΔ/Φ12/14/13.573/18.7.1990 (ΦΕΚ Β΄ 485/1990) «Καθορισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των λοιπών εξόδων των μετακινουμένων με ειδική αποστολή ή νια εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό».

2. 45942/6.8.1992 (ΦΕΚ Β΄ 529/1992) «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. 1212/10.1.1994 (ΦΕΚ 43 Β΄/1994) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών (παραβόλων) που καταβάλλονται από τους υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων και κοινοτικούς συμβούλους».

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 1 (`Αρθρο 1 Π.Δ. 323/1989) Πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοικήσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 2 ( `Αρθρο 2 Π . Δ . 323/1989)
`Αρθρο 3 `Αρθρο 3 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 2130/1993) Αναγνώριση κοινοτήτων
`Αρθρο 4 (`Αρθρο 4 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 10 Ν. 2130/1993 άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995)
Αρθρο 5 (`Αρθρο 5 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 2, 3 Ν. 2307/1995) Προσάρτηση συνοικισμών
`Αρθρο 6 (`Αρθρο 6 Π.Δ. 323/1989) Εκλογείς κάτοικοι
Αρθρο 7 (`Αρθρο 7 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Αίτηση για την αναγνώριση και τις μεταβολές δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 8 (`Αρθρο 8 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 2307/95) Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αναγνώριση και τις μεταβολές
`Αρθρο 9 (`Αρθρο 9 Π.Δ. 323/1989) Τύπος για την αναγνώριση και τις μεταβολές
`Αρθρο 10 (`Αρθρο 10 Π.Δ. 323/1989) Όνομα, έδρα και σφραγίδα των δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 11 (`Αρθρο 11 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 2307/1995 - Κοινή Υ.Α 45942/6-8-1992/Β΄ 529) Μετονομασία δήμων, κοινοτήτων, συνοικισμών και θέσεων
`Αρθρο 12 (`Αρθρο 12 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 2307/1995) Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - πλατειών
`Αρθρο 13 ( `Αρθρο 13 Π . Δ . 323/1989) Περιφέρεια
`Αρθρο 14 (`Αρθρο 14 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 10 και άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995 -κοινή Υ.Α 45942/6-8-1992/Β΄ 529) Επιτροπή ορίων
Αρθρο 15 (`Αρθρο 15 Π.Δ. 323/1989) Διαφορές από την εφαρμογή τής νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των δήμων και κοινοτήτων
Αρθρο 16 (`Αρθρο 16 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 11, 12 και άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Νέος καθορισμός ορίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
`Αρθρο 17 (Αρθρο 17 Π.Δ. 323/1989) Δημοτικότητα
`Αρθρο 18 (`Αρθρο 18 Π.Δ. 323/1989) Κτήση δημοτικότητας
`Αρθρο 19 (`Αρθρο 7 Ν. 2130/1993 - άρθρο 1 παρ. 13, 14, 15 και 16 Ν. 2307/1995) Εγγραφή στα Δημοτολόγια Παλιννοστούντων Ομογενών
`Αρθρο 20 (`Αρθρο 19 του Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 9 του Ν. 1900/90) Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
Αρθρο 21 (`Αρθρο 20 Π.Δ. 323/1989) Απώλεια της δημοτικότητας
`Αρθρο 22 ( `Αρθρο 21 Π . Δ . 323/1989) Δημοτολόγιο
`Αρθρο 23 (`Αρθρο 22 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 17 Ν. 2307/1995) Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοτών και των κατοίκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 24 (`Αρθρο 41 Ν. 2218/1994 - άρθρο 6 παρ. 9 και 31 Ν. 2240/1994, άρθρο 1 παρ. 7 και άρθρο 12 παρ. 12 και άρθρο 13 παρ. 35 Ν. 2307/1995) Αρμοδιότητες
Αρθρο 25 (`Αρθρο 11 Ν. 2307/1995) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
`Αρθρο 26 (`Αρθρο 42 Ν. 2218/1994) Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
Αρθρο 27 (Αρθρο 30 παρ. 3 Ν. 2000/1991) Υπαίθριο και πλανόδιο εμπόριο
`Αρθρο 28 (Αρθρο 20 Ν. 2130/1993 - άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 2218/1994) Επιλογή των εκπροσώπων στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία και τηλεφωνεία
`Αρθρο 29 (`Αρθρο 6 παρ. 25 του Ν. 2240/1994) Μεταφορά Μαθητών
`Αρθρο 30 (`Αρθρο 118 Ν. 1892/1990) Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμάτων
`Αρθρο 31 (`Αρθρο 31 παρ. 5 Ν. 2000/1991) Λαϊκές αγορές
Αρθρο 32 (`Αρθρο 26 Π.Δ. 323/1989 `Αρθρο 41 παρ. 1 Ν. 2218/1994) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Μεταφορά πόρων
`Αρθρο 33 (`Αρθρο 27 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 18, 19 Ν. 2307/1995) Κατάργηση Λιμενικών Ταμείων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων κ.λ.π.
`Αρθρο 34 ( `Αρθρο 46 Ν . 2218/1994) Συμβάσεις
Αρθρο 35 (`Αρθρο 28 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 20 Ν. 2307/1995) Προγραμματικές συμβάσεις
Αρθρο 36 (`Αρθρο 29 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 43 Ν. 2218/1994) Ανάθεση ασκήσεως αρμοδιοτήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα
Αρθρο 37 (`Αρθρο 30 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 44 Ν. 2218/1994 - άρθρο 13 παρ. 35 Ν. 2307/95) Δημοτικές - κοινοτικές διατάξεις
`Αρθρο 38 (`Αρθρο 31 Π.Δ. 323/1989) Γνώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα - Συμμετοχή σε προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΛΟΓΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 39 (`Αρθρο 32 Π.Δ. 323/1989) Κοινοτικές αρχές
`Αρθρο 40 (`Αρθρο 33 Π.Δ. 323/1989) Δημοτικές αρχές
`Αρθρο 41
(`Αρθρο 34 Π.Δ. 323/1989 -άρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/95)
Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
Αρθρο 42 ( `Αρθρο 35 Π . Δ . 323/1989 - άρθρο 1 παρ . 21 Ν . 2307/1995)
`Αρθρο 43 (`Αρθρο 36 Π.Δ. 323/1989) Εκλογικό δικαίωμα
`Αρθρο 44 (`Αρθρο 37 Π.Δ. 323/1989) `Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος
`Αρθρο 45 (Αρθρο 38 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Εκλογικοί κατάλογοι
Αρθρο 46 (`Αρθρο 39 Π.Δ. 323/1989) Προσόντα εκλογιμότητας
`Αρθρο 47 (`Αρθρο 40 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 6 παρ. 1 εδ. τρίτο, τέταρτο Ν. 2218/1994, άρθρο 6 παρ. 2 και 3 Ν. 2240/1994) Κωλύματα και ασυμβίβαστα
`Αρθρο 48 (Αρθρο 41 Π.Δ. 323/1989) Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
`Αρθρο 49 (`Αρθρο 42 Π.Δ. 323/1989) Επαγγελματική δραστηριότητα δημάρχων
`Αρθρο 50 (`Αρθρο 43 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Διαπίστωση της εκπτώσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 51 (`Αρθρο 44 Π.Δ. 323/1989) Μέλη των εφορευτικών επιτροπών
`Αρθρο 52 (`Αρθρο 45 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 12 Ν. 1900/1990 - άρθρο 39 Ν. 1884/1990) Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων
`Αρθρο 53 (`Αρθρο 46 Π.Δ. 323/1989) Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 54 (`Αρθρο 47 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 1900/1990) Υποψηφιότητες
Αρθρο 55 (`Αρθρο 49 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 3, 4 Ν. 1900/1990 Κοινή Απόφαση Υπουργών 12-12/10.1.94 ΦΕΚ 43 Β) Κατάρτιση συνδυασμών
`Αρθρο 56 (`Αρθρο 50 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Κατάργηση κοινότητας σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού
`Αρθρο 57 (Αρθρο 51 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 1900/1990 - άρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
`Αρθρο 58 (`Αρθρο 52 Π.Δ. 323/1989) Αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν
`Αρθρο 59 (`Αρθρο 53 Π.Δ. 323/1989) Δικαιώματα συνδυασμών
`Αρθρο 60 (`Αρθρο 54 Π.Δ. 323/89 - άρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Πρόγραμμα της εκλογής
`Αρθρο 61 (`Αρθρο 55 Π.Δ. 323/1989) Υπολογισμός προθεσμιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
`Αρθρο 62 (`Αρθρο 56 Π.Δ. 32371989) Μορφή των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 63 (`Αρθρο 57 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1900/1990) Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 64 (`Αρθρο 58 Π.Δ. 323/1989 - < `Αρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1900/1990) Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
`Αρθρο 65 (`Αρθρο 59 Π.Δ. 323/1989) `Ακυρα ψηφοδέλτια
`Αρθρο 66 (`Αρθρο 60 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Εκλογικοί φάκελοι
Αρθρο 67 (`Αρθρο 61 Π.Δ. 323/1989) Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
`Αρθρο 68 (`Αρθρο 62 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά
`Αρθρο 69 (`Αρθρο 63 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 Ν. 2284/1995) Ματαίωση της ψηφοφορίας
`Αρθρο 70 (`Αρθρο 64 Π.Δ. 323/1989) Εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
`Αρθρο 71 (`Αρθρο 65 Π.Δ. 323/1989) Επιτυχών - επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας
`Αρθρο 72 (`Αρθρο 66 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ., 8 Ν. 1900/1990 - `Αρθρο 1 παρ. 23 Ν. 2307/1995) Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων
`Αρθρο 73 (Αρθρο 67 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 9 Ν. 1900/1990) Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία
`Αρθρο 74 (Αρθρο 68 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 10 Ν. 1900/1990) Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Αρθρο 75 (`Αρθορ 69 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 1 παρ. 11, 12 Ν. 1900/1990 -`Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής
Αρθρο 76 (`Αρθρο 70 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 13 και 14 Ν. 1900/1990) Επανάληψη της ψηφοφορίας
`Αρθρο 77 (`Αρθρο 71 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 15 και 16 Ν. 1900/1990) Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
`Αρθρο 78 (`Αρθρο 72 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 17, 18 και 19 Ν. 1900/1990) Έκθεση πρακτικών και άσκηση προσφυγών
`Αρθρο 79 (`Αρθρο 73 Π.Δ 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 20 Ν. 1900/90, `Αρθρο 1 παρ. 24 Ν. 2307/1995) Επικύρωση της εκλογής
`Αρθρο 80 (`Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 1900/1990) Κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων
`Αρθρο 81 (`Αρθρο 1 παρ. 22 Ν. 1900/1990) Εκδίκαση των ενστάσεων
`Αρθρο 82 (`Αρθρο 1 παρ. 23 Ν. 1900/1990) Διαδικασία για την εκδίκαση
`Αρθρο 83 (`Αρθρο 1 παρ. 24 Ν. 1900/1990) Απόφαση για ενστάσεις
`Αρθρο 84 (`Αρθρο 1 παρ. 25 Ν. 1900/1990, άρθρο 1 παρ. 25 Ν. 2307/1995) Έφεση - Διόρθωση αποφάσεων
`Αρθρο 85 (`Αρθρο 1 παρ. 26 Ν. 1900/1990 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα
Αρθρο 86 (`Αρθρο 1 παρ. 27 Ν. 1900/90 - `Αρθρο 23 παρ. 2 Ν. 2130/1993) Αναίρεση
`Αρθρο 87 (`Αρθρο 74 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωοη ακυρώσεως
`Αρθρο 88 (`Αρθρο 1 παρ. 26 Ν. 2307/1995) Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
`Αρθρο 89 (`Αρθρο 1 παρ. 27 Ν. 2307/1995) Αποποίηση εκλογής
`Αρθρο 90 ( `Αρθρο 1 παρ . 28 Ν . 2307/1995) Παραίτηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
`Αρθρο 91 (`Αρθρο 78 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 21 και 29 Ν. 2307/1995) Αναπλήρωση συμβούλων
Αρθρο 92 (`Αρθρο 79 Π.Δ. 323/1989 - Αρθρο 1 παρ. 21 και 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Εκλογή εξαιτίας διαλύσεως συμβουλίων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 93 (`Αρθρο 80 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 94 (`Αρθρο 81 Π.Δ. 323/1989) Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 95 (`Αρθρο 82 Π.Δ. 323/1989) Τόπος συνεδριάσεως, απαρτία και λήψη αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 96 (`Αρθρο 83 Π.Δ. 323/1989 - άρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994 - άρθρο 1 παρ. 30 Ν. 2307/1995) Πρακτικά συνεδριάσεως
`Αρθρο 97 (`Αρθρο 84 Π.Δ. 323/1989) Κατεπείγοντα θέματα
`Αρθρο 98 (`Αρθρο 85 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Υποχρεώσεις των κοινοτικών συμβούλων
`Αρθρο 99 (`Αρθρο 86 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 31 Ν. 2307/1995) Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
`Αρθρο 100 (`Αρθρο 87 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 9 παρ. 3 Ν. 2130/1993) Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας
`Αρθρο 101 (`Αρθρο 88 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας
Αρθρο 102 (`Αρθρο 89 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Αναπλήρωση του προέδρου της κοινότητας
`Αρθρο 103 (`Αρθρο 90 Π.Δ. 323/1989, `Αρθρο 1 παρ. 28, 29 Ν. 1900/90, `Αρθρο 1 παρ. 32 Ν. 2307/1995) Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας
`Αρθρο 104 (Αρθρο 91 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Διαμονή και απουσία του προέδρου της κοινότητας
`Αρθρο 105 (`Αρθρο 92 Π.Δ. 323/1989) Κοινοτικό κατάστημα και βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
`Αρθρο 106 (`Αρθρο 93 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 6 παρ. 28 Ν. 2240/1994) Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
Αρθρο 107 (`Αρθρο 94 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Εκλογή Προεδρείου
`Αρθρο 108 (`Αρθρο 95 Π.Δ. 323/1989) Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 109 (`Αρθρο 96 Π.Δ 323/1989) Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 110 (`Αρθρο 97 Π.Δ. 323/1989) Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου
`Αρθρο 111 (`Αρθρο 98 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 9 παρ. 4 Ν. 2130/1993) Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες
Αρθρο 112 (`Αρθρο 99 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής
`Αρθρο 113 (`Αρθρο 100 Π.Δ. 323/1989) Λειτουργία της δημαρχιακής επιτροπής
`Αρθρο 114 (`Αρθρο 101 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες του Δημάρχου
Αρθρο 115 (Αρθρο 102 Π.Δ. 323/1989 - Αρθρο 11 Ν. 1900/1990 - `Αρθρο 6 παρ. 30 Ν. 2240/94 - Αρθρο 1 παρ. 33 Ν. 2307/1995) Αντιδήμαρχοι
Αρθρο 116 (<`Αρθρο 103 Π.Δ. 323/1989) Εξουσιοδότηση υπογραφών
`Αρθρο 117 (`Αρθρο 104 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 34 και άρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Αναπλήρωση του δημάρχου
`Αρθρο 118 (`Αρθρο 105 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 30 Ν. 1900/90 - `Αρθρο 1 παρ. 35 και `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Εκλογή νέου δημάρχου
`Αρθρο 119 (`Αρθρο 106 Π.Δ. 323/1989) Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
`Αρθρο 120 (`Αρθρο 107 Π.Δ. 323/1989) Διαίρεση δήμων σε διαμερίσματα
`Αρθρο 121 (`Αρθρο 108 Π.Δ. 323/1989) Λαϊκή συνέλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
`Αρθρο 122 (`Αρθρο 109 Π.Δ. 323/1989) Σύσταση δημοτικών νομικών προσώπων (τοπικών συμβουλίων) Πόροι - Λειτουργία
Αρθρο 123 (`Αρθρο 110 Π.Δ. 323/1989) Όργανα τοπικού συμβουλίου
`Αρθρο 124 (`Αρθρο 111 Π.Δ. 323/1989) Οικονομική διοίκηση - Έργα
`Αρθρο 125 ( `Αρθρο 112 Π . Δ . 323/1989) Προσωπικό
`Αρθρο 126 (`Αρθρο 113 Π.Δ. 323/1989) Κατάργηση των τοπικών συμβουλίων
Αρθρο 127 (`Αρθρο 114 Π.Δ. 323/1989) Κωλύματα - Ασυμβίβαστα
`Αρθρο 128 (`Αρθρο 115 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή μελών του τοπικού συμβουλίου
`Αρθρο 129 ( `Αρθρο 116 Π . Δ . 323/1989) Εκλογείς
`Αρθρο 130 ( `Αρθρο 117 Π . Δ . 323/1989) Συνδυασμοί
`Αρθρο 131 ( `Αρθρο 118 Π . Δ . 323/1989) Ψηφοδέλτια
`Αρθρο 132 (`Αρθρο 119 Π.Δ. 323/1989) Εκλογική διαδικασία
`Αρθρο 133 (`Αρθρο 120 Π.Δ. 323/1989) Λαϊκή συμμετοχή
Αρθρο 134 (`Αρθρο 121 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 31 Ν. 1900/1990) Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
`Αρθρο 135 (`Αρθρο 122 Π.Δ. 323/1989) Δημοτική αποκέντρωση
`Αρθρο 136 (`Αρθρο 123 Π.Δ. 323/1989) Όργανα δημοτικού διαμερίσματος
Αρθρο 137 ( `Αρθρο 124 Π . Δ . 323/1989) Υποψηφιότητες
`Αρθρο 138 (`Αρθρο 125 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 21 Ν. 2307/1995) Εκλογείς
`Αρθρο 139 ( Αρθρο 126 Π . Δ . 323/1989) Συνδυασμοί
Αρθρο 140 (`Αρθρο 127 Π.Δ. 323/1989) Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος
Αρθρο 141 (`Αρθρο 128 Π.Δ. 323/1989) Εκλογικό σύστημα
`Αρθρο 142 (`Αρθρο 129 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 32 Ν. 1900/1990) Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων
Αρθρο 143 (`Αρθρο 130 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 144 (Αρθρο 131 Π.Δ. 323/1989 και `Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 145 (`Αρθρο 132 Π.Δ. 323/1989) Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
`Αρθρο 146 (`Αρθρο 133 Π.Δ. 323/1989) Συνεδριάσεις, απαρτία, αποφάσεις κ.λ.π.
`Αρθρο 147 (`Αρθρο 134 Π.Δ. 323/1989) Πρακτικά συνεδριάσεως - Αποφάσεις συμβουλίου
Αρθρο 148 (`Αρθρο 135 Π.Δ. 323/1989) Αποστολή αποφύσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο δήμο
Αρθρο 149 (Αρθρο 136 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος
Αρθρο 150 (Αρθρο 137 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
Αρθρο 151 (Αρθρο 138 Π.Δ. 323/1989) Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος
Αρθρο 152 ( Αρθρο 139 Π . Δ . 323/1969) Επιτροπές
`Αρθρο 153 (`Αρθρο 140 Π.Δ. 323/1989) Αναφορές - προτάσεις κατοίκων δημοτικών διαμερισμάτων
`Αρθρο 154 (`Αρθρο 141 Π.Δ. 323/1989) Πληροφόρηση δημοτών
`Αρθρο 155 (`Αρθρο 142 Π.Δ. 323/1989) Εφαρμογή ευρείας λαϊκής συμμετοχής
Αρθρο 156 (`Αρθρο 143 Π.Δ 323/1989) Αξίωμα τιμητικό - Έξοδα κινήσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ - ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΠΑΡΕΔΡΟΙ
`Αρθρο 157 (`Αρθρο 144 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των συνοικισμών - Πάρεδρος
`Αρθρο 158 (`Αρθρο 145 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή - θητεία - Εγκατάσταση παρέδρου
`Αρθρο 159 ( `Αρθρο 146 Π . Δ . 323/1989) Υποψηφιότητες
`Αρθρο 160 ( `Αρθρο 147 Π . Δ . 323/1989) Συνδυασμοί
`Αρθρο 161 ( `Αρθρο 148 Π . Δ . 323/1989) Ψηφοδέλτια
`Αρθρο 162 (`Αρθρο 149 Π.Δ. 323/1989) Εκλογικό σύστημα
`Αρθρο 163 `Αρθρο150 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 33 Ν. 1900/1990) Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή παρέδρων
`Αρθρο 164 (`Αρθρο 151 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες των παρέδρων των συνοικισμών
Αρθρο 165 (`Αρθρο 152 Π.Δ 323/1989) Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με συμμετοχή των παρέδρων των συνοικισμών
Αρθρο 166 (Αρθρο 153 Π.Δ. 323/1989 - Αρθρο 1 παρ. 36 Ν. 2307/1995) Συνέλευση συνοικισμού
`Αρθρο 167 (`Αρθρο 154 Π.Δ. 323/1989) Υποχρεώσεις παρέδρων συνοικισμών
`Αρθρο 168 (`Αρθρο 155 Π.Δ. 323/1989) Αξίωμα παρέδρου - Έξοδα κινήσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
`Αρθρο 169 (`Αρθρο 156 Π.Δ. 323/1989) Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις - Συνοικίες
`Αρθρο 170 (`Αρθρο 157 Π.Δ. 323/1989) Όργανα της συνοικίας
`Αρθρο 171 (`Αρθρο 158 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου
`Αρθρο 172 (`Αρθρο 159 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 37 Ν. 2307/1995) Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 173 (`Αρθρο 160 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2130/1993 - `Αρθρο 1 παρ. 38, 39 και 40 Ν. 2307/1995) Έξοδα παραστάσεως
`Αρθρο 174 ( `Αρθρο 26 παρ . 1 Ν . 2130/1993)
`Αρθρο 175 (`Αρθρο 161 Π.Δ. 323/1989) Εξοδα κινήσεως - Έξοδα κηδείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Αρθρο 176 (`Αρθρο 162 Π.Δ. 323/1989) Εκτελεστότητα πράξεων
Αρθρο 177 (`Αρθρα 18 παρ. 4 και 5 και 47 Ν. 2218/1994 - `Αρθρο 4 παρ. 6 στοιχ. β. και παρ. 8 Ν. 2240/1994 - Αρθρο 1 παρ. 30 και `Αρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 13 παρ. 15α΄ και 34 Ν. 2307/1995) Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 178 (`Αρθρο 47 Ν. 2218/94) `Ασκηση και εκδίκαση προσφυγών
`Αρθρο 179 (`Αρθρο 2 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2307/1995) Αποφάσεις της Επιτροπής άρθρου 177 παρ. 2
`Αρθρο 180 (`Αρθρο 165 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 2 παρ. 5 και 7 Ν. 2307/1995) Εποπτεία των πράξεων της δημαρχιακής επιτροπής
`Αρθρο 181 (`Αρθρο 166 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή
`Αρθρο 182 (`Αρθρο 167 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Προθεσμία για την έγκριση κ,λ.π. από άλλες αρχές των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
`Αρθρο 183 (`Αρθρο 168 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 2 παρ. 8 και `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995 - κοινή Υ.Α 45942/1992/Β΄ 529) Αστική ευθύνη
`Αρθρο 184 (`Αρθρο 169 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Πειθαρχική ευθύνη
`Αρθρο 185 (`Αρθρο 170 Π.Δ. 323/89 - `Αρθρο 2 παρ. 9, 10, 11, και `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995 - κοινή Υ.Α 45942/1992/Β΄ 529) Πειθαρχική διαδικασία
`Αρθρο 186 (`Αρθρο 171 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή
`Αρθρο 187 (`Αρθρο 172 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 2307/1995) Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
`Αρθρο 188 (`Αρθρο 57 παρ. 1 Ν. 2218/1994) Εξαίρεση Αιρετών από συνοπτική διαδικασία
`Αρθρο 189 (`Αρθρο 173 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995 - κοινή Υ.Α 45942/1992/Β΄ 529) Απόλυση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΙΔΡΥΜΑΤΑ
`Αρθρο 190 ( `Αρθρο 174 Π . Δ 323/1989) Σύσταση
`Αρθρο 191 (`Αρθρο 175 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Διοίκηση
`Αρθρο 192 (`Αρθρο 176 Π.Δ. 323/1989) Συμμεταχή δωρητών στη διοίκηση
`Αρθρο 193 (`Αρθρο 177 Π.Δ. 323/1989) Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων
`Αρθρο 194 (`Αρθρο 178 Π.Δ. 323/1989) Χαρακτήρας του αξιώματος των μελών του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 195 (`Αρθρο 179 Π.Δ. 323/1989) Αναπλήρωση του προέδρου -απαρτία του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 196 (`Αρθρο 180 Π.Δ. 323/1989) Εκτελεστική επιτροπή
`Αρθρο 197 ( `Αρθρο 181 Π . Δ . 323/1989) Αρμοδιότητες
Αρθρο 198 (Αρθρο 182 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 1 παρ. 34 Ν. 1900/1990) Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
Αρθρο 199 ( `Αρθρο 183 Π . Δ . 323/1989) Πόροι
`Αρθρο 200 (Αρθρο 184 Π.Δ. 323/1989) Οικονομική διοίκηση
Αρθρο 201 ( `Αρθρο 185 Π . Δ . 323/1989) Κατάργηση
`Αρθρο 202 (`Αρθρο 186 Π.Δ. 323/1989) Ιδρύματα Ο.Τ.Α. που συνενώνονται
`Αρθρο 203 (`Αρθρο 187 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2130/1993 - `Αρθρο 2 παρ. 12, 13, 14 Ν. 2307/1995) Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα
Αρθρο 204 (`Αρθρο 188 Π.Δ. 323/1989) Νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. που συνενώνονται
`Αρθρο 205 (`Αρθρο 189 Π.Δ. 323/1989) Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 206 (`Αρθρο 190 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 2 παρ. 15 και άρθρου 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Σύσταση
Αρθρο 207 ( Αρθρο 191 Π . Δ . 323/1989) Διοίκηση
Αρθρο 208 (`Αρθρο 192 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου
Αρθρο 209 (Αρθρο193 Π.Δ. 323/1989) Έξοδα παράστασης και κίνησης
Αρθρο 210 (`Αρθρο 194 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 2130/1993) Πόροι
`Αρθρο 211 (`Αρθρο 195 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 2 παρ. 16 και `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Διάλυση
`Αρθρο 212 (`Αρθρο 196 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 48 παρ. 11 Ν. 2218/1994, `Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994 και `Αρθρο 2 παρ. 17 και 18 Ν. 2307/1995) Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι
`Αρθρο 213 (`Αρθρο 197 Π.Δ. 323/1989) Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. που συνενώνονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
`Αρθρο 214 (`Αρθρο 48 Ν. 2218/1994 - `Αρθρο 5 παρ. 16 Ν. 2307/1995) Σύσταση - Λειτουργία
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -ΕΡΓΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 215 (`Αρθρο 198 Π.Δ. 323/1989) Περιεχόμενο προϋπολογισμού
`Αρθρο 216 (`Αρθρο 199 Π.Δ.323/1989) Οικονομικό έτος και παράταση του
`Αρθρο 217 ( `Αρθρο 200 Π . Δ . 323/1989) Έσοδα
`Αρθρο 218 ( `Αρθρο 201 Π . Δ . 323/1989) Δαπάνες
`Αρθρο 219 (`Αρθρο 202 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994, `Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2307/1995) Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού
`Αρθρο 220 (`Αρθρο 203 Π.Δ. 323/1989) Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού
Αρθρο 221 (Αρθρο 204 Π.Δ. 323/1989) Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου - αποθεματικό
`Αρθρο 222 (Αρθρο 205 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2307/1995) Έλεγχος προϋπολογισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 223 (`Αρθρο 206 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Απολογισμός δήμων
`Αρθρο 224 (`Αρθρο 207 Π.Δ. 323/1989) Απολογισμός κοινοτήτων
`Αρθρο 225 (`Αρθρο 208 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Υποβολή στατιστικών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
`Αρθρο 226 (`Αρθρο 209 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2307/1995) Λογοδοσία δημάρχου
`Αρθρο 227 (`Αρθρο 210 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2307/1995) Λογοδοσία του προέδρου της κοινότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 228 ( `Αρθρο 211 Π . Δ . 323/1989) Διεξαγωγή
`Αρθρο 229 (`Αρθρο 212 Π.Δ. 323/1989) Είσπραξη εσόδων
`Αρθρο 230 (`Αρθρο 213 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 2307/1995) Έλεγχος της ταμιακής διαχειρίσεως
`Αρθρο 231 (`Αρθρο 214 Π.Δ. 323/1989) Αναστολές χρεών - διευκολύνσεις οφειλετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 232 (`Αρθρο 215 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 27 παρ. 11 Ν. 2130/1993 - `Αρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2307/1995) Έντοκη κατάθεση εσόδων των δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 233 (`Αρθρο 216 Π.Δ. 323/1989) Εντάλματα προπληρωμής
`Αρθρο 234 (`Αρθρο 217 Π.Δ. 323/1989) Πάγια προκαταβολή
`Αρθρο 235 ( `Αρθρο 218 Π . Δ . 323/1989) Διαγραφή χρεών
`Αρθρο 236 (`Αρθρο 219 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ. 4 Ν. 2307/1995) Γενικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΑΝΕΙΑ
`Αρθρο 237 (`Αρθρο 220 Π.Δ. 323/1989) Διαδικασία συνομολογήσεως
`Αρθρο 238 ( `Αρθρο 221 Π . Δ . 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ . 5. Ν. 2307/1995) Δαπάνες για τη συνομολόγηση
`Αρθρο 239 (`Αρθρο 222 Π.Δ. 323/1989) Παράταση της ισχύος φορολογιών έως την εξόφληση των δανείων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 240 (`Αρθρο 223 Π.Δ. 323/1989) Γενικές υποχρεώσεις - προστασία
`Αρθρο 241 (`Αρθρο 224 Π.Δ. 323/1989) Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση αναγνωρίσεως δήμου ή κοινότητας
Αρθρο 242 (Αρθρο 225 Π.Δ. 323/1989) Τύχη της περιουσίας δήμων ή κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως
`Αρθρο 243 (`Αρθρο 226 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ. 6 Ν. 2307/1995) Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσαρτήσεως ή αναγνωρίσεως
`Αρθρο 244 (`Αρθρο 227 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2240/1994) Διάθεση - διαχείριση βοσκοτόπων
`Αρθρο 245 (`Αρθρο 228 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ. 7 και 8 Ν. 2307/1995) Κτηματολόγια
Αρθρο 246 (`Αρθρο 229 Π.Δ. 323/1989) Δωρεές ακινήτων
`Αρθρο 247 (`Αρθρο 230 Π.Δ. 323/1989) Δωρεάν παραχώρηση της χρήσεως δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
`Αρθρο 248 (`Αρθρο 231 Π.Δ. 323/89 - `Αρθρο 27 παρ. 7 Ν. 2130/1993 - `Αρθρο 3 παρ. 9 Ν. 2307/1995) Εκποίηση ακινήτων
`Αρθρο 249 (`Αρθρο 232 Π.Δ. 323/1989) Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες
`Αρθρο 250 (`Αρθρο 233 Π.Δ. 323/1989 - Αρθρο 47 παρ. 1 Ν. 2218/1994) Διάθεση αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων
`Αρθρο 251 (`Αρθρο 234 Π.Δ. 323/1989) Ανταλλαγή ακινήτων
`Αρθρο 252 (`Αρθρο 235 Π.Δ. 323/1989) Αγορά ακινήτων
`Αρθρο 253 (`Αρθρο 236 Π.Δ. 323/1989) Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων
`Αρθρο 254 (`Αρθρο 237 Π.Δ 323/1989) Μίσθωση ακινήτων από τους δήμους και τις κοινότητες
`Αρθρο 255 (`Αρθρο 238 Π.Δ 323/1989) Εκμίσθωση γης των δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 256 (`Αρθρο 239 Π.Δ. 323/1989) Μεταγραφή συμβάσεων
`Αρθρο 257 (`Αρθρο 240 Π.Δ. 323/1989) Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών
Αρθρο 258 (Αρθρο 241 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ. 13 Ν. 2307/1995) Ακίνητη περιουσία που ανήκει σε περισσότερους δήμους ή κοινότητες
`Αρθρο 259 (`Αρθρο 242 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 3 παρ. 14 Ν. 2307/1995) Κινητά πράγματα των δήμων και κοινοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 260 (`Αρθρο 243 Π.Δ. 323/1989) Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε δήμους και κοινότητες
`Αρθρο 261 (`Αρθρο 244 Π.Δ. 323/1989) Ανέγερση κατοικιών και διδακτηρίων
`Αρθρο 262 (`Αρθρο 245 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 27 παρ. 9 Ν. 2130/1993) Επιχορηγήσεις και βοηθήματα
`Αρθρο 263 (`Αρθρο 246 Π.Δ. 323/1989) Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης
`Αρθρο 264 ( `Αρθρο 247 Π . Δ . 323/1989) Δημοπρασίες
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
`Αρθρο 265 (`Αρθρο 248 Π.Δ. 323/1989) Τεχνικό πρόγραμμα
`Αρθρο 266 Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών (`Αρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2307/1995)
`Αρθρο 267 ( Αρθρο 4 παρ . 2 Ν . 2307/1995)
`Αρθρο 268 (`Αρθρο 4 παρ. 3 Ν. 2307/1995) Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση, μεταφορών και εργασιών και την διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παρ. 2 του άρθρου 266
Αρθρο 269 ( Αρθρο 253 Π . Δ . 323/1989) Παρεκκλίσεις
Αρθρο 270 (`Αρθρο 4 παρ. 4 Ν. 2307/1995) Επίλυση διαφορών
Αρθρο 271 (`Αρθρο 4 παρ. 5 Ν. 2307/1995) Επίλυση διαφορών για προμήθειες, εργασίες και μεταφορές

`Αρθρο 272 (Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 2307/1995) Αστυνόμευση των έργων
Αρθρο 273 (`Αρθρο 256 Π.Δ. 323/1989) Γενικές Διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
`Αρθρο 274 (`Αρθρο 257 Π.Δ. 323/1989) Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων
`Αρθρο 275 (`Αρθρο 258 Π.Δ. 323/1989 -`Αρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2307/1995) Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας
Αρθρο 276 (Αρθρο 259 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2307/1995) Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 277 (`Αρθρο 260 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 21 παρ. 16 Ν. 2218/1994 - `Αρθρο 5 παρ. 10 Ν. 2307/1995) Σύσταση και νομική φύση
`Αρθρο 278 ( `Αρθρο 261 Π . Δ . 323/1989) Διοίκηση
`Αρθρο 279 (`Αρθρο 262 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 280 ( `Αρθρο 263 Π . Δ . 323/1989) Διαχείριση
`Αρθρο 281 (`Αρθρο 264 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 11 Ν. 2307/95) Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος
Αρθρο 282 (`Αρθρο 265 Π.Δ. 323/1989) Εποπτεία των επιχειρήσεων
`Αρθρο 283 (`Αρθρο 266 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 2307/95) Κανονισμοί
`Αρθρο 284 ( `Αρθρο 267 Π . Δ . 323/1989) Διάλυση
`Αρθρο 285 (`Αρθρο 268 Π.Δ. 323/1989) Διαδημοτικές και διακοινοτικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 286 (`Αρθρο 269 Π.Δ. 323/1989) Κατάργηση μικρών επιχειρήσεων - Τύχη προσωπικού
Αρθρο 287 (`Αρθρο 270 Π.Δ. 323/1989) Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή
`Αρθρο 288 (`Αρθρο 271 Π.Δ. 323/1989) Δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα
`Αρθρο 289 (`Αρθρο 272 Π.Δ. 323/1989) Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς
Αρθρο 290 (`Αρθρο 273 Π.Δ. 323/1989) Δημοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης
`Αρθρο 291 (`Αρθρο 274 Π.Δ. 323/89 - `Αρθρο 10 Ν. 1878/1990 - `Αρθρο 11 παρ. 4 και `Αρθρο 27 παρ. 2 Ν. 2130/1993) Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης -Κίνητρα
`Αρθρο 292 (`Αρθρο 275 Π.Δ. 323/1989) Επιχειρήσεις ΟΤΑ που συνενώνονται
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 293 (`Αρθρο 276 Π.Δ. 323/1989) Αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγμάτων
`Αρθρο 294 ( `Αρθρο 277 Π . Δ . 323/1989) Πληθυσμός
`Αρθρο 295 (`Αρθρο 278 Π.Δ. 323/89) Ρύθμιση της σταθμεύσεως οχημάτων
`Αρθρο 296 (`Αρθρο 279 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων
`Αρθρο 297 (`Αρθρο 280 Π.Δ. 323/1989) Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα
`Αρθρο 298 (`Αρθρο 281 Π.Δ. 323/89 - `Αρθρο 9 παρ. 9 Ν. 2130/1993 - `Αρθρο 12 παρ. 13 Ν. 2307/1995) Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 299 (`Αρθρο 282 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 4 παρ. 6 β΄ Ν. 2240/1994 - Π.Δ. 292/1992) Αδελφοποίηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 300 (`Αρθρο 283 Π.Δ. 323/1989) Αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και των συμβουλίων
`Αρθρο 301 (`Αρθρο 284 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 5 παρ. 15 Ν. 2307/1995) Οδοιπορικά έξοδα αποζημιώσεως μελών της επιτροπής ορίων
`Αρθρο 302 (`Αρθρο 285 Π.Δ. 323/1989) Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις
`Αρθρο 303 (`Αρθρο 286 Π.Δ. 323/1989) Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως
`Αρθρο 304 (`Αρθρο 287 Π.Δ. 323/1989 - `Αρθρο 68 παρ. 1 Ν. 2065/1992) Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια
`Αρθρο 305 (`Αρθρο 288 Π.Δ. 323/1989) Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών
`Αρθρο 306 (`Αρθρο 289 Π.Δ. 323/1989) Χρηματικά πρόστιμα
`Αρθρο 307 (`Αρθρο 290 Π.Δ. 323/1989) Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων
`Αρθρο 308 (Αρθρο 291 Π.Δ 323/1989) Διατάξεις που καταργούνται ή διατηρούνται
`Αρθρο 309 (`Αρθρο 292 Π.Δ. 323/1989) Έκδοση διαταγμάτων - Ισχύς διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 310 (`Αρθρο 293 Π.Δ. 323/1989) Δημοτικότητα των ανηλίκων
`Αρθρο 311 (`Αρθρο 294 Π.Δ. 323/1989) Υφιστάμενες κοινότητες που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κώδικα
`Αρθρο 312 (`Αρθρο 295 Π.Δ. 323/1989) Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, συνδέσμων και επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους
`Αρθρο 313 (`Αρθρο 296 Π.Δ. 323/1989) Νομικά πρόσωπα που εκτελούν σκοπούς αποκλειστικής αρμοδιότητας δήμων και κοινοτήτων
`Αρθρο 314 (`Αρθρο 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2307/95) Διαδικασία εκλογής Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών
`Αρθρο 315 (`Αρθρο 5 παρ. 12, 13 και 14 Ν. 2307/1995) Επιχειρήσεις
`Αρθρο 316 (`Αρθρο 14 παρ. 3 Ν. 2307/1995) Νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: