Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4956

Αριθμ. 89285

Τροποποίηση των υπ΄ αρ. 58175-23/05/2017 (Β΄ 1819) και 57693-23/05/2017 (Β΄ 1819) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της υπ΄ αρ. 77602- 12/07/2021 (Β΄3391) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 110 του Ν. 4497/2017 «`Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171) (Διόρθωση σφάλματος Α΄ 207),

β) του μέρους ΙΗ΄ του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ιδίως τα άρθρα 130 και 131 ,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, όπως διορθώθηκε στο τεύχος Α΄ 126),

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15) και ιδίως το άρθρο 73.

2. Την υπ΄ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυ­ξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α΄ 174).

3. Την υπ΄ αρ. 51875/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

4. Την υπ΄ αρ. 141748/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «1η Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (β΄ 6358).

5. Την υπ΄ αρ. 62564/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄ 2442).

6. Την υπ΄ αρ. 58175-23/05/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β΄ 1819).

7. Την υπ΄ αρ. 57693-23/05/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β΄ 1819).

8. Την υπ΄ αρ. 7760212/07/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄ 3391).

9. Την ανάγκη αναμόρφωσης των προϋπολογισμών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020, του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 και του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με σκοπό τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 131 του Ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

10. Την από 12/09/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της τροποποίησης των υπ΄ αρ. 58175-23/05/2017 (Β΄ 1819) και 57693-23/05/2017 (Β΄ 1819) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της υπ΄ αρ. 77602-12/07/2021 (Β΄ 3391) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 87086-12/09/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 58175-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης»

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 58175-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1819) τροποποιείται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ367) μέχρι του ύψους των πενήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (52.000.000 ευρώ).».

`Αρθρο 2
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 57693-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης»

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 57693-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 1819) τροποποιείται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ388) μέχρι του ύψους των τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (37.200.000 ευρώ).».

`Αρθρο 3
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3391) τροποποιείται ως εξής:

«Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 325.800.000 €.».

`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: