Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 6619/ΚΥ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠ.ΟΙΚ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Ε΄

II. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με Αριθμ. Πρωτ. 4105/10.06.2015 (ΑΔΑ: 79ΟΡΗ-ΩΨΧ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 .

β) Του άρθρου 34 του Ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/1995 (Α΄ 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 3 και 17 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β΄ 539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Το π.δ. 45/2015 (Α΄ 73) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».

3. α) Το κατόπιν και εντολής του κ .Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. 638/27.02.2015 έγγραφο της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με θέμα «Έκδοση ειδικής εντολής για ανάθεση έργου στα Τμήματα Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. και ορισμός συνεργείου εκτέλεσης έργου για την υλοποίησή του».

β) Το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), με θέμα «Υποβολή αιτήματος για παροχή στοιχείων προσώπων που διαλαμβάνονται σε εισαγγελικές παραγγελίες και έγγραφα λοιπών Αρχών, βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών" και αυτοματοποίηση ελεγκτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

γ) Το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.), με θέμα «Αυτοματοποίηση ελεγκτικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε ερευνώμενα πρόσωπα που διαλαμβάνονται σε εισαγγελικές παραγγελίες και έγγραφα λοιπών Αρχών και βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών"».

δ) Το με αριθμό ΕΜΠ.1257/22.04.2015 έγγραφο της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου ΕΜΠ. 638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.), με θέμα «Ορισμός μελών για τη σύσταση ομάδας έργου».

ε) Το με αριθμό 3543/05.05.2015 (αρ. εισερχομένου ΕΜΠ. 202/05.05.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το με αριθμό 611/30.04.2015 (αρ. εισερχομένου 228/30.04.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και το με αριθμό ΔΗΛΕΔ 116369 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/06.05.2015 (αρ. εισερχομένου ΕΜΠ.204/06.05.2015 στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., με θέμα τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη σύσταση ομάδας έργου.

στ) Το με αριθ. ΔΗΛΕΔ 116369 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/6-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Τις από 7/5/2015 και 11/5/2015 τέσσερις (4) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 78), που υπέβαλαν τα μέλη - ιδιώτες της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με Αριθμ. Πρωτ. 4105/10.06.2015 (ΑΔΑ: 79ΟΡΗ-ΩΨΧ) απόφασή μας, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και πιστωτικών ιδρυμάτων, ως κατωτέρω:

1. Απαλλάσσουμε το αναπληρωματικό μέλος, με α/α 8 της παραγράφου Β΄, ορίζουμε το με α/α 7 αναπληρωματικό μέλος, ως με α/α 9 τακτικό μέλος, καθώς και ως νέο μέλος με α/α 10, τον Ρένο Καραστάθη, αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις 6, 7 και 8 της ίδιας παραγράφου, αυξάνουμε τα μέλη της Ομάδας, από 14 σε 16, αναριθμούμε τα μέλη με α/α 9 έως 14 σε 11 έως 16, αντικαθιστούμε τις αναριθμημένες περιπτώσεις 14, 15 και 16 και διαμορφώνουμε αναλόγως την παράγραφο Β΄.

2. Στην παράγραφο Ε: α) Μετά από την περίπτωση 1, προστίθεται νέα περίπτωση 2, ως εξής:

«2. Στη δημιουργία και αποστολή αιτημάτων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για παροχή στοιχείων και την υποδοχή και τη φύλαξη των απαντήσεων από αυτά, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε ασφαλή υποδομή, από και προς τον διακομιστή (server) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ.Οικ.).

Η ασφαλής φύλαξη και διατήρηση των δεδομένων, τηρείται από τις κατά νόμο οριζόμενες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ. Οικ., κατά λόγο αρμοδιότητας.»

β) Αναριθμούνται οι περιπτώσεις 2 και 3, σε 3 και 4, αντικαθίσταται η αναριθμημένη περίπτωση 3 και μετά την αναριθμημένη περίπτωση 4, προστίθεται νέα περίπτωση 5, ως εξής:

«3. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα αποθηκεύονται ασφαλώς τα στοιχεία, που θα διαβιβάσουν με ασφαλή τρόπο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω των ασφαλών υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ. Οικ.».

«5. Η πρόσβαση, διαχείριση και επεξεργασία των παρεχόμενων, από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων, διενεργείται από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών. ».

γ) Αναριθμούνται οι υφιστάμενες περιπτώσεις 4, 5 και 6, σε 6, 7 και 8.

II. Κατόπιν των ανωτέρω, οι παράγραφοι Β΄ και Ε΄ της απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Β. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Τον Ιωάννη Κατσίπη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και Συντονιστή της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου, που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ως Συντονιστή, με αναπληρωτή το με α/α 6 μέλος της Ομάδας Εργασίας, Σεχπερίδου Σοφία.

2. Τον Χαρίδημο Σγουρό, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄ Ερευνών της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής - Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

3. Τον Αντώνιο Ντίνο, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄ Ερευνών της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής -Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

4. Την Μαρία - Αγγελική Γκανούρη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄ Ερευνών της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής - Αιγαίου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και μέλος της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου (αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσα απόφαση), ως μέλος.

5. Τον `Αγγελο Κούρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε΄ που υπηρετεί στη Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

6. Την Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

7. Τον Γεώργιο Κουνδουράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο στο Τμήμα Α΄ - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

8. Την `Αννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δ΄ -Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

9. Τον Κωνσταντίνο Μπαλάτο, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.

10. Τον Ρένο Καραστάθη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

11. Τον Χρήστο Κομπορόζο, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄ -Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ.Οικ..), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δήμα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

12. Τον Θεμιστοκλή - Ιωάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον `Αγγελο Τζερμιαδιανό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της ίδιας Διεύθυνσης.

13. Τον Χρήστο Γκόρτσο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Παναγιωτίδη, Διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.).

14. Την Μαρία Στάντζου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

15. Τον Αθανάσιο Σαφαρή, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής `Αμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

16. Τον Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

Ο Γεώργιος Πάσχας, Διευθυντής της Διευθύνσεως Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ορίζεται ως αρμόδιος για την εν γένει διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο άμεσα εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή μεταξύ του Σ.Δ.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων.»

«Ε. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας προσδιορισμού προσαύξησης περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συνίσταται στα εξής:

1. Στην οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των δεδομένων που έχουν ζητηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου που συστήθηκε με την αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 απόφαση της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και στον προσδιορισμό του τρόπου διαβίβασης αυτών στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και στη Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.

2. Στη δημιουργία και αποστολή αιτημάτων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για παροχή στοιχείων και την υποδοχή και τη φύλαξη των απαντήσεων από αυτά, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε ασφαλή υποδομή, από και προς τον διακομιστή (server) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ.Οικ.).

Η ασφαλής φύλαξη και διατήρηση των δεδομένων, τηρείται από τις κατά νόμο οριζόμενες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ. Οικ., κατά λόγο αρμοδιότητας.

3. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα αποθηκεύονται ασφαλώς τα στοιχεία, που θα διαβιβάσουν με ασφαλή τρόπο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, δια της αξιοποίησης της διασύνδεσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω των ασφαλών υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπ. Οικ.

4. Στην αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά Α.Φ.Μ., ομάδες Α.Φ.Μ. ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες που το/τα αφορούν, σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. απόφασης ΕΜΠ.638/27.02.2015 της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.).

5. Η πρόσβαση, διαχείριση και επεξεργασία των παρεχόμενων, από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων, διενεργείται από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών.

6. Στη δημιουργία εφαρμογής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική/οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ. κατ΄ έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ΄ έτος, προσδιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ΄ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε Α.Φ.Μ. ή ομάδες Α.Φ.Μ., σύμφωνα με το με αριθμό ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφο της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).

7. Στη βελτίωση του "Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών", σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου ενός εκάστου ερευνώμενου προσώπου, σύμφωνα με τα με αριθμό ΕΜΠ.1171/09.04.2015 και ΕΜΠ.1204/16.04.2015 έγγραφα της ομάδας εκτέλεσης έργου (με αριθ. ΕΜΠ.638/27.02.2015 προαναφερθείσας απόφασης).

8. Τα υπηρετούντα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέλη της Ομάδας Εργασίας, επιφορτίζονται, επιπλέον, με την εκπόνηση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, στο πλαίσιο της οποίας θα θεσμοθετείται η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και η αξιοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, με σκοπό την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν σε αποκρυβείσα ύλη.»

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθ. 4105/10.06.2015 (ΑΔΑ: 79ΟΡΗ-ΩΨΧ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: