Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16/10/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. 261370

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020.

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 28/2017 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α. .

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄) καθώς και 45 και 31 του Ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄), σχετικά με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή και παρέχουμε νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4578/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του Ν. 4387/2016 , από τότε που ίσχυσε. Μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η βάση υπολογισμού των εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4670/2020 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου το άρθρο 97 του Ν. 4387/2016 , προβλέπεται ότι:

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ
Από 01/01/2020 -31/05/2022

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ
Από 01/06/2022

42

39

51

47

61

56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

2.1 Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4578/2018 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση, από 01/01/2019, της βάσης υπολογισμού των εισφορών του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) έμμισθους δικηγόρους.

Ειδικότερα, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% τον εργοδότη.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4670/2020 , με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του Ν. 4387/2016 , ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») έμμισθων δικηγόρων των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κλάδου πρόνοιας σε ευρώ

26

31

37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α΄ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

3.2. Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν και για τους δύο κλάδους. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η).

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του - πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου - η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος δικηγόρου με έμμισθη εντολή, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του Φορέα μας καθώς και των εργοδοτών, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020).

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς : 10/2020) πρέπει οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόροι με έμμισθη εντολή να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 45 και 31 του Ν. 4670/2020.

Η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο έμμισθος δικηγόρος για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους λοιπούς μήνες του 2020 (Νοέμβριος & Δεκέμβριος) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Οκτωβρίου 2020.

Για την διαχείριση προγενέστερων μισθολογικών περιόδων θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

4.2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, ως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως.

Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.), που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την κατάταξη στις τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή/και κλάδων λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και 2).

Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης, όσο και τα απαιτητά σε ευρώ ποσά για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, κάθε μίας από τις τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες.

Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών

(δεν αφορά τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδομα Αδείας).

Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες :

- Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος ή/και χρήμα, αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ..

- Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών ανά κλάδο και περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

- Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Απεικόνιση ασφάλισης εμμίσθου δικηγόρου στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική ασφάλιση και πρόνοια (χωρίς εξαιρέσεις).

«Κ.Α.Δ.: 0042 «1. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»,

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000161

Κ.Π.Κ.: 072 αφορά ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (ασθένεια σε είδος και χρήμα) επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Δηλωθείσες στο πεδίο 39 μικτές «Αποδοχές» : 1.000 ευρώ.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές» πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40: «Εισφορές Ασφαλισμένου»,

- κλάδος Κύριας σύνταξης : 6,67 % Χ 1.000 ευρώ = 66,70 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε είδος : 2,15 % Χ 1.000 ευρώ = 21,50 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,40 % Χ 1.000 ευρώ = 4,00 ευρώ

Επιμέρους σύνολο εισφορών 92,20 ευρώ, στις οποίες προστίθενται τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών, που αφορούν τον ασφαλισμένο:

1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ήτοι 21,00 ευρώ

(646,16 Χ 3,25% = 21,00 ευρώ, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως

31/05/2022) και

1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 13,00 ευρώ(650,00 Χ2% =13,00 ευρώ)

Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 40 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 126,20 (92,20+21,00+13,00) ευρώ.

Πεδίο 41: «Εισφορές Εργοδότη»,

- κλάδος Κύριας σύνταξης : 13,33 % Χ 1.000 ευρώ = 133,30 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε είδος : 4,30 % Χ 1.000 ευρώ = 43,00 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,25 % Χ 1.000 ευρώ = 2,50 ευρώ

Επιμέρους σύνολο εισφορών 178,80 ευρώ, στις οποίες προστίθενται τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών, που αφορούν τον εργοδότη :

1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ήτοι 21,00 ευρώ

(646,16 Χ 3,25% = 21,00 ευρώ, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως

31/05/2022) και

1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 13,00 ευρώ(650,00Χ2% =13,00 ευρώ). Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 41 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 212,80 (178,80+21,00+13,00) ευρώ.

Πεδίο 42: «Συνολικές Εισφορές» (άθροισμα των ποσών των πεδίων 40 & 41)

Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 42 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 339,00 (126,20+212,80) ευρώ.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1. Για την απεικόνιση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ο Κ.Π.Κ. 099 (ή 089 σε περίπτωση εξαίρεσης του συγκεκριμένου προσώπου από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας - σε είδος και σε χρήμα - λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής του σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

5.2. Η καταβολή εισφορών στους κλάδους Επικουρικής και Πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

5.3. Η διαχείριση των γραμματίων προείσπραξης εμμίσθων δικηγόρων συνεχίζει σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 28/2017 του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: