Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 82
10 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4070

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 2 Ορισμοί
Αρθρο 3 Στόχοι και γενικές αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρθρο 4 Αρμοδιότητες; του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αρθρο 5 Επιτροπές
Αρθρο 6 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Αρθρο 7 Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Αρθρο 8 Υποχρεώσεις των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Αρθρο 9 Ασυμβίβαστα των/ μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Αρθρο 10 Πειθαρχική διαδικασία
Αρθρο 11 Λειτουργία της Ε . Ε . Τ . Τ .
Αρθρο 12 Αρμοδιότητες της Ε . Ε . Τ . Τ .
Αρθρο 13 Προσωπικό της Ε . Ε . Τ . Τ .
Αρθρο 14 Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων
Αρθρο 15 Υπηρεσιακά Συμβούλια
Αρθρο 16 Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το BEREC
Αρθρο 17 Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΔΕΙΕΣ
Αρθρο 18 Γενική Αδεια
Αρθρο 19 Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής `Αδειας
Αρθρο 20 Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
Αρθρο 21 Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων
Αρθρο 22 Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών
Αρθρο 23 Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Αρθρο 24 Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Αρθρο 25 Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Αρθρο 26 Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Αρθρο 27 Ειδικά ραδιοδίκτυα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 28 Δικαιώματα διέλευσης
Αρθρο 29 Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών
Αρθρο 30 Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών
Αρθρο 31 Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
Αρθρο 32 Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
Αρθρο 33 Λογιστικός διαχωρισμός
Αρθρο 34 Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων
Αρθρο 35 Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς
Αρθρο 36 Διαιτησία
Αρθρο 37 Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών
Αρθρο 38 Παροχή πληροφοριών
Αρθρο 39 Δημοσίευση πληροφοριών
Αρθρο 40 Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Αρθρο 41 Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
Αρθρο 42 Διαδικασία ορισμού αγορών
Αρθρο 43 Διαδικασία ανάλυσης αγοράς
Αρθρο 44 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών
Αρθρο 45 Διαδικασία λήψης μέτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Αρθρο 46 Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Αρθρο 47 Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση
Αρθρο 48 Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης
Αρθρο 49 Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες
Αρθρο 50 Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού
Αρθρο 51 Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
Αρθρο 52 Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης
Αρθρο 53 Λειτουργικός διαχωρισμός
Αρθρο 54 Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρθρο 55 Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας
Αρθρο 56 Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία
Αρθρο 57 Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών
Αρθρο 58 Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι
Αρθρο 59 Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία
Αρθρο 60 Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία
Αρθρο 61 Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων
Αρθρο 62 Έλεγχος δαπανών
Αρθρο 63 Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων
Αρθρο 64 Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρθρο 65 Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες
Αρθρο 66 Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών
Αρθρο 67 Ποιότητα και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Αρθρο 68 Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου
Αρθρο 69 Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου
Αρθρο 70 Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης
Αρθρο 71 Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά
Αρθρο 72 Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες
Αρθρο 73 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 74 Τέλη
Αρθρο 75 Τέλη για δικαιώματα χρήσης
Αρθρο 76 Ποινικές κυρώσεις
Αρθρο 77 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 78 Ένδικα βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Αρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 80 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 81 Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί
`Αρθρο 83 Έννοια έδρας
`Αρθρο 84 Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας
`Αρθρο 85 Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα
`Αρθρο 86 Μητρώο Ε . Δ . Χ . αυτοκινήτων
`Αρθρο 87 Σύσταση εταιρειών - συνεταιρισμών
`Αρθρο 88 Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
`Αρθρο 89 Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ -Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις -Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήμιση
`Αρθρο 90 Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης
`Αρθρο 91 Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ.
`Αρθρο 92 Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ -Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις -Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ -Διαφήμιση
`Αρθρο 93 Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 94 Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα
`Αρθρο 95 Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
`Αρθρο 96 Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 97 Υποχρέωση παραμονής
`Αρθρο 98 Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 99 Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 100 Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 101 Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
`Αρθρο 102 Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 103 Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα
`Αρθρο 104 Όργανα ελέγχου
`Αρθρο105 Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 106 Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
`Αρθρο 107 Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων
`Αρθρο 108 Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων
`Αρθρο 109 Αίτηση - Δικαιολογητικά
`Αρθρο 110 Εγγυητική Επιστολή
`Αρθρο 111 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 112 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
`Αρθρο 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118
`Αρθρο 119
`Αρθρο 120
`Αρθρο 121 Τροποποιήσεις - Προσθήκες στο Ν. 3920/2011 (Α΄ 33)
`Αρθρο 122
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 123
`Αρθρο 124
`Αρθρο 125
`Αρθρο 126
`Αρθρο 127
`Αρθρο 128
`Αρθρο 129
`Αρθρο 130
`Αρθρο 131
`Αρθρο 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 133
`Αρθρο 134
`Αρθρο 135
`Αρθρο 136
`Αρθρο 137
`Αρθρο 138 Ρυθμίσεις για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα
`Αρθρο 139
`Αρθρο 140
`Αρθρο 141
`Αρθρο 142 Πολεοδομικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 143 Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
`Αρθρο 144
`Αρθρο 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 146 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 147 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 148 Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 149 Ορισμοί
`Αρθρο 150 Δικαιολογητικά αδειοδότησης
`Αρθρο 151 Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
`Αρθρο 152 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
`Αρθρο 153 Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις
`Αρθρο 154 Κολυμβητικές δεξαμενές
`Αρθρο 155 Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 156
`Αρθρο 157
`Αρθρο 158
`Αρθρο 159
`Αρθρο 160
`Αρθρο 161
`Αρθρο 162
`Αρθρο 163
`Αρθρο 164 Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων
`Αρθρο 165
`Αρθρο 166 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 167 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/136/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/58/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
`Αρθρο 168
`Αρθρο 169
`Αρθρο 170
`Αρθρο 171
`Αρθρο 172
`Αρθρο 173
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αρθρο 174 Σκοπός
Αρθρο 175 Ορισμοί
Αρθρο 176 Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισμού
Αρθρο 177 `Ασκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών
Αρθρο 178 Επισκέπτες - τουρίστες αλιευτικού τουρισμού
Αρθρο 179 Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού
Αρθρο 180 Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας
Αρθρο 181 Ειδική `Αδεια Αλιευτικού Τουρισμού
Αρθρο 182 Κυρώσεις
Αρθρο 183 Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
Αρθρο 184
Αρθρο 185
Αρθρο 186
Αρθρο 187 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού
Αρθρο 188 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: