Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαΐου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2668

Αριθμ. Α.1074

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1155/9.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β΄ 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β΄ 6514) - Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης με Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με εμπορικό/λογιστικό Πρόγραμμα (ERP).

Ο διοικητής
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των περ. α και β της παρ. 17 του άρθρου 83 και του άρθρου 17 του Ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄58), εφεξής Κ.Φ.Δ.,

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις:

α) Της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β΄ 5380).

β) της υπό στοιχεία Α.1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ"» (Β΄ 3940).

γ) της υπό στοιχεία Α.1035/18.02.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

δ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470).

ε) της υπό στοιχεία Α.1155/09.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφο­ράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα"» (Β΄ 5992 -Διόρθωση Σφάλματος Β΄ 6514).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

4. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό τη διασφάλιση της έκδοσης παραστατικών σε συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1155/9.10.2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ορίζουμε εναλλακτικούς τρόπους διασύνδεσης σε περίπτωση συνεργασίας ΦΗΜ με εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP).

`Αρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1155/9.10.2023 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα».»

1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του είτε στα οριζόμενα στην παρούσα είτε στα οριζόμενα την υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας.

4. Συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 (Β΄ 3/2015) απόφασης της ΓΓΔΕ και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω οντότητες κάνουν χρήση ΦΗΜ με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5.»

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι συναλλαγές οντοτήτων που αφορούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e-commerce/marketplaces) και στις οποίες γίνεται χρήση μέσων πληρωμών χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-POS). Επίσης, δεν εμπίπτουν οι συναλλαγές οντοτήτων που γίνονται με τη χρήση μέσων πληρωμών που πραγματοποιούνται με αυτόματα τερματικά πληρωμής (unattended POS), εφόσον οι οντότητες δεν υπέχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ για τις συναλλαγές αυτές αλλά κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 διαγράφεται η λέξη «προεγκρίσεων» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ταυτόχρονες συναλλαγές προεισπράξεων, προκαταβολών, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εξαιρετικά, οι συναλλαγές της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Tax Free) που διενεργούνται από οντότητα που κάνει χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί παραστατικό χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα, εκτελείται συναλλαγή προείσπραξης σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας με την ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».».

Στο άρθρο 7 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Οι συναλλαγές που αφορούν αποδοχή πληρωμών λογαριασμών οντοτήτων, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης και διενεργούνται με Μέσα Πληρωμών (τερματικά εξόφλησης λογαριασμών) σε εγκαταστάσεις τρίτων οντοτήτων, οι οποίες ωστόσο δεν σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές (bill payments), καθώς και οι συναλλαγές με κάρτα που ολοκληρώνονται κατόπιν αιτήματος πληρωμής μέσω ειδικού συνδέσμου (payment link), δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της παρούσας».

`Αρθρο 2

Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης σε περίπτωση συνεργασίας του ΦΗΜ με εμπορικό/ λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναφορά σε Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί υποχρέωσης αποκλειστικής διασύνδεσης με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία A.1155/2023 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) παύει να ισχύει και παρέχεται δυνατότητα εναλλακτικής διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α. 1098/2022. Τα οριζόμενα στο παρόν ισχύουν και για τυχόν διασυνδέσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα.

`Αρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: