Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2670

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε297

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του N. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).

2. Του υπ΄ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 24.12.2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 972/2020 της Επιτροπής (L215/07-07-2020) και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.

8. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

9. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

10. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

11. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

13. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 142).

14. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

15. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

16. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

17. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 3788).

18. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

9. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

ΙΙ. Υπόδειγμα Υ/Δ από τους δυνητικούς δικαιούχους, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού de minimis, η οποία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

ΙΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

IV. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4674/2020.

V. Την υπ΄ αρ. 033/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων

VI. Την υπ΄ αρ. 4347/21.4.2023 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

VII. Την υπ΄ αρ. 3385/2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως 500.000,00 ευρώ για καθένα από τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» του Ε.Φ. 1004-204-0000000 «Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης της διαφοράς του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος του έτους 2022 με το αντίστοιχο του έτους 2023, για τους δικαιούχους του άρθρου 2, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 7, για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους κατά το έτος 2023.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται με βάση τον υπ΄ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

`Αρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκ-πομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

`Αρθρο 3
Ορισμοί

Για το σκοπό της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για το σκοπό του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 7, ενιαία επιχείρηση νοείται ως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΕΚ 1407/2013 και περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας και

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

2. Συγκρινόμενες περίοδοι: Οι ημερολογιακοί μήνες των φορολογικών ετών 2022 και 2023.

3. Κόστος για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος: η συνολική αξία του μηνιαίου τιμολογίου που εκδίδεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (εφεξής Digea).

4. Πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας: οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας στο σχετικό μητρώο του ΕΣΡ.

`Αρθρο 4
Διάρκεια προγράμματος -Χρηματοδότηση - Καθεστώς Ενίσχυσης

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τα έτη 2023 - 2024.

2. Η διάρκεια της ενίσχυσης καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά εξάμηνα, αρχής γενομένης από 1ης.1.2023.

3. Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το επιπλέον ποσό του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα σχετικά τιμολόγια που εκδίδονται από την Digea και τα αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.

4. Η συνολική δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023-2024 για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού του 1.000.000,00 € και θα καλυφθεί αναλογικά με ενίσχυση των πιστώσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του άρθρου 10, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού de minimis 1407/2013. Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση υπαγωγής για την ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις, τότε στον έλεγχο της σώρευσης κατά το άρθρο 7 της παρούσας αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί και στις επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα.

6. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού de minimis 1407/2013. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της ανωτέρω παρ. 1 και ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.

`Αρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. ως ακολούθως:

α) Για το πρώτο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2023, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2023, και

β) για το δεύτερο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023, εντός των πρώτων δέκα ημερών του μηνός Δεκεμβρίου του 2023.

`Αρθρο 6
Προϋποθέσεις υπαγωγής -Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι καταχωρημένες στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΣΡ ως πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

2. Να μην έχει ανασταλεί ή διακοπεί η λειτουργία τους από το ΕΣΡ από 1ης.01.2022.

3. Να έχουν συνάψει και να διατηρούν ενεργή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την Digea τουλάχιστον από 1/1/2022.

4. Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 1407/2013.

5. Να έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται.

6. Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

7. Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β΄ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

`Αρθρο 7
Έλεγχος σώρευσης

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρούσας. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ είναι ακαθάριστο, πριν την αφαίρεση τυχόν φόρων ή επιβαρύνσεων.

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει ο δικαιούχος κατά την αίτηση και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

`Αρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και λοιπές υποχρεώσεις

1. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

`Αρθρο 9
Δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. τα κάτωθι:

1. Βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Αντίγραφο εν ισχύι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».

3. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από το ΕΣΡ

4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί μη αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας της από 1ης.01.2022.

5. Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022.

6. Εκτύπωση εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία μητρώου της εφαρμογής myAADE, τελευταίου τριμήνου.

7. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος του 2022 μέχρι και Δεκέμβριο του 2022 και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής εκάστου τιμολογίου.

8. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος του 2023 μέχρι και Δεκέμβριο του 2023 και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής εκάστου τιμολογίου.

9. Πίνακα καταχώρησης συνολικής αξίας μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

10. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

11. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 2 στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).

Επισημαίνεται σχετικά με τα υπ΄ αρ. 6 και 7 δικαιολογητικά, ότι θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αντίστοιχη περίοδο αιτήσεων πρώτου και δεύτερου εξαμήνου του άρθρου 5, δηλαδή με την αίτηση για το πρώτο εξάμηνο υποβάλλονται τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου των ετών 2022 και 2023 και με την αίτηση για το δεύτερο εξάμηνο υποβάλλονται τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των ετών 2022 και 2023.

`Αρθρο 10
Έλεγχος Προϋποθέσεων - Απόφαση υπαγωγής

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει ότι η δυνητική δικαιούχος είναι πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, σύμφωνα και με το άρθρο 5 της παρούσας. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., υποβάλλει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας.

2. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα για το πρώτο, σύμφωνα με το άρθρο 5, εξάμηνο του 2023 (Ιανουάριος - Ιούνιος), εκδίδονται το αργότερο έως την 20η Σεπτεμβρίου του 2023. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα για το δεύτερο, σύμφωνα με το άρθρο 5, εξάμηνο του 2023 (Ιούλιος - Δεκέμβριος), εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023. Η απόφαση ή αποφάσεις υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί.

3. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση ή αποφάσεις κάθε φορά του Υφυπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Στις ως άνω αποφάσεις αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Οι εν λόγω αποφάσεις αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

`Αρθρο 11
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης

1. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ισούται με το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος εκάστου μήνα του έτους 2023 σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του έτους 2022. Η ενίσχυση καταβάλλεται συνολικά για το πρώτο εξάμηνο και συνολικά για το δεύτερο εξάμηνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

2. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 4 και των οριζομένων στο άρθρο 7.

`Αρθρο 12
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο για κάθε χρονική περίοδο του άρθρου 5.

2. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τους δικαιούχους, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον διατάκτη.

iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 10.

iv. Aντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας του δικαιούχου ή από την εφαρμογή taxisnet.

v. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής.

Επίσης, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

vi. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί στην απευθείας καταβολή των ποσών, όπως προκύπτουν από την απόφαση ή τις αποφάσεις του άρθρου 10, στους δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής.

4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 10 πρέπει, για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 5, να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2023 και για το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 5, να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2023.

`Αρθρο 13
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων και Φορέα Χορήγησης Κρατικής Ενίσχυσης

Τόσο οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, όσο και η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία που αφορούν στις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, για δέκα (10) έτη μετά την παροχή της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης.

`Αρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: