Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο

Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν)


Φορολογικού Έτους 2021

Αθήνα 18/05/2022

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Δυνάμει της Α. 1052/2022 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 2063/26-04-2022), ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 , καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές και προσδιορίστηκε ο τρόπος υποβολής των ως άνω δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με την Ε.2040/2022 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων και πριν περάσουμε στην απεικόνιση του εντύπου ανά σελίδα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους. (Σχετ. άρθρα 2 , 45 και 68 του Ν.4172/2013 .)

Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 , καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που φορολογούνται με της διατάξεις του ν.27/1975 καθώς και του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3 η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, έτσι ώστε με την παράλληλη συμπλήρωση του κωδικού 559 του εντύπου Ν με τα ακαθάριστα έσοδα να οδηγούμαστε σε μηδενικό φορολογικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα, στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης καταχωρούν και τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν εκπίπτουν από αυτά σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ.

Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, εφ΄ όσον συντρέχει λόγος πρέπει να ξεκινάει από τους πίνακες έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στους αντίστοιχους κωδικούς.

Οι κωδικοί στους οποίους μεταφέρονται ποσά για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση των πινάκων είναι:

• [579] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [577] του πίνακα III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011).

• [574] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [572] του πίνακα IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4399/2016).

• [582] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [584] του πίνακα V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4608/2019). Οι σχετικοί κωδικοί για το φορολογικό έτος 2020 θα παραμείνουν ανενεργοί.

• [619] είναι προσυμπληρωμένος και μεταφέρεται το ποσό του φόρου που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα από τον πίνακα 8Α.

• [090} «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε». Στον κωδικό 090 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.

• [052] προσυμπληρώνεται και μεταφέρονται τα ποσά των φόρων νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί της πίνακες 3Α1α και 3Α1δ.

• [600] είναι προσυμπληρωμένος και μεταφέρεται το ποσό του φόρου που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα από τον πίνακα 8Β.

• [015] έρχεται προσυμπληρωμένο από της κωδικούς του εντύπου Ε3 και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [047] του νέου εντύπου Ε3.

• [116], [117] έρχονται προσυμπληρωμένοι από της κωδικούς του εντύπου Ε3. Ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [529] του εντύπου Ε3.

• Αν [529]>0 τότε [116] = [529].

• Αν [529]<0 (αρνητικός αριθμός) τότε [117] =abs [529].

• [118] Ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [732] του εντύπου Ε3.

• [119] ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [733] του εντύπου Ε3.

• [455] έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό 2100 του εντύπου της φορολογικής αναμόρφωσης, που συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3.

• [495] συγκρίνεται με το συνολικό ποσό του Πίνακα 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/2013.

• [480] συγκρίνεται με το συνολικό ποσό του Πίνακα 7: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48Α Ν.4172/2013.

• [752] έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό [753] του πίνακα VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - P.S.I. (ν.4046/2012)

• [504] πρώην κωδικός [058] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 011 του πίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)».

• [509] πρώην κωδικός [069] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 002 του πίνακα 9Β «Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρ. Τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ (Εξωλογιστικά)».

• [512] πρώην κωδικός [056] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 006 του πίνακα 9Γ «Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 Ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)» .

• [513] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 011 του πίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ.47 του ν.4172/2013 ».

• [514] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 022 του πίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ.47 του Ν.4172/2013».

Κωδικοί του εντύπου που καταργούνται το φορολογικό έτος 2021.

• [481] Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19.

• [482] Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

• [483] Αφορολόγητη ενίσχυση προς του πληγέντες από τον κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ" ( άρθρο 2 Ν.4728/2020 )

• [484] Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν. 4722/2020)

• [485] Αφορολόγητη αποζημίωση που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων ( άρθρο 36 Ν. 4753/2020 ).

• [486] Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων ( άρθρο 55 Ν. 4758/2020 ).

• [487] Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, Ν. 4690/2020).

• [489] Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα ( άρθρο 146 Ν.4764/2020 ).

• [490] Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ( άρθρο 139 Ν.4764/2020 ).

• [491] Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 ( παρ. 2 άρθρ. 13 Ν.4690/2020 ).

• [492] Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών ( αρ. 29 Ν. 4772/2021 ).

• [493] Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» ( άρθρο 222 Ν. 4782/2021 ).

• [060] Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α Ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [503].

• [058] Δαπάνες 22Β Ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [504].

• [068] Δαπάνη διαφήμισης με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [508].

• [069] Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρ. Τιμολ.- αρθρ. 71ΣΤ (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [509].

• [054] Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ( άρθρο 71Δ΄ Ν.4172/2013 (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [511].

• [056] Προσαυξημένες αποσβέσεις ( άρθρο 24 Ν. 4172/2013 ) (Εξωλογιστικά). Αντικατάσταση με κωδικό [512].

Νέοι κωδικοί του εντύπου που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα.

• [657] Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 71Η Ν.4172/2013.

• [444] Ωφέλεια που προέκυψε από την εφαρμογή της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 .

• [496] Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κατ΄ εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης ή εκκαθάρισης του Ν. 4738/2020.

• [497] Απαλλασσόμενα έσοδα τεχνικών εταιρειών του άρθρου 9 του Ν.4171/1961 .

• [498] Ωφέλεια που προκύπτει από την εφαρμογή της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4052/2012.

• [499] Έσοδα από τη διανομή αποθεματικών που σχηματίσθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρ. 8 του Ν.3299/2004 .

• [503] Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά). Αντικατάστησε τον κωδικό [060].

• [504] Δαπάνες 22Β Ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά). Αντικατάστησε τον κωδικό [058].

• [508] Δαπάνη διαφήμισης με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ (Εξωλογιστικά). Αντικατάστησε τον κωδικό [068].

• [509] Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρ. Τιμολ.- άρθρο 71ΣΤ (Εξωλογιστικά). Αντικατάστησε τον κωδικό [069].

• [511] Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας άρθρου 71Δ Ν.4172/2013. Αντικατάστησε τον κωδικό [054].

• [512] Προσαυξημένες αποσβέσεις (άρθρο 24 Ν. 4172/2013) (Εξωλογιστικά). Αντικατάστησε τον κωδικό [056].

• [513] Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του Ν. 4172/2013.

• [514] Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του Ν. 4172/2013.

Πίνακας VII. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( παρ. 3 άρθ. 27 Ν.4172/2013 )

• [814] Ποσό χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους.

• [815] Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβέστηκε σε προηγούμενα φορολογικά έτη. Πίνακας VHI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3Α άρθ. 27 Ν.4172/2013).

• [816] Κέρδη/ζημίες μετά τη φορολογική αναμόρφωση και πριν την αφαίρεση της ετήσιας απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς.

• [817] Ετήσια απόσβεση χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου.

• [818] Εκπιπτόμενο ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς.

• [819] Μη εκπιπτόμενο ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς μεταφερόμενο προς έκπτωση σε επόμενα φορολ. Έτη.

• Στον υποπίνακα 9Γ προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί οι [007] και [008] οι οποίοι όμως για το φορολογικό έτος 2021 μένουν ανενεργοί, λόγω μη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων.

• Επιπλέον για το φορολογικό 2021 δημιουργήθηκε ο Πίνακας 10 «ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ο οποίος διαιρείται σε δύο υποπίνακες.

• 10Α. Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ.47 του Ν.4172/2013 και

• 10Β. Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. 1 του αρ. 47 του Ν.4172/2013.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: