Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2024

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2034

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020.

Σχετ: Η εγκύκλιος Ε. 2065/2022 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 .

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο της εξέτασης συνδρομής των προϋποθέσεων, ειδικά ως προς την υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 - 30 Ν.4738/2020

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

3. Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που τηρούν τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης των άρθρων 5-30 του Ν. 4738/2020 (Α 207)

Σύμφωνα με την υποπερ. iii της περ. α του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 , το οποίο εφαρμόζεται και για τις διμερείς συμβάσεις κατ΄ άρθρο 24 του ιδίου νόμου, περιορίζονται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, διμερούς ή πολυμερούς, οι συνέπειες της κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, μέσω της δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων, καθώς και της άρσης αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε περίπτωση. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχουν ήδη παρασχεθεί οδηγίες στο Κεφάλαιο ΣΤ της Ε. 2065/2022 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε συνέχεια αυτής και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης κατασχέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 , η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στο ως άνω άρθρο προϋποθέσεις, ειδικά ως προς την εφαρμογή του στοιχείου γ, της υποπερ. iii της περ. α΄ του άρθρου 23, ήτοι την υποχρέωση υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Βάσει του Ν.4738/2020 και σε συνδυασμό με τα όσα ήδη ισχύουν κατά την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 Κ.Φ.Δ. ( Α. 1162/2023 , Α. 1163/2023 , Ε. 2089/2023 και Κεφάλαιο Ε της Ε. 2065/2022 ), γίνεται δεκτό ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις Φ.Π.Α., που απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την εφαρμογή της ως άνω υποπερίπτωσης, είναι αυτές της τελευταίας πενταετίας, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση απόφασης αδρανοποίησης. Επιπροσθέτως, για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης απαιτείται κατά νόμο να έχει υποβληθεί κάθε δήλωση εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της.

2. Τέλος, διευκρινίζεται ότι μετά την τροποποίηση της υποπερ. iii της περ. α΄ του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 , με την παρ. 4 του άρθρου 42 του N.5042/2023 δεν εξετάζεται πλέον η υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ως πρόσθετου στοιχείου για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων.

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: