Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4410/2016.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 58
23 Απριλίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3842

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών Μειώσεις φόρου
Αρθρο 2 Εκπτώσεις από το εισόδημα
Αρθρο 3 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Αρθρο 4 Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών
Αρθρο 5 Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης Τροποποιήσεις συντελεστών
Αρθρο 6 Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων
Αρθρο 7 Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών Παρακράτηση φόρων
Αρθρο 8 Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 9 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα
Αρθρο 10 Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
Αρθρο 11 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων
Αρθρο 12 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
Αρθρο 13 Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα
Αρθρο 14 Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου
Αρθρο 15 Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών
Αρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Αρθρο 17 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών
Αρθρο 18 Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 19 Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
`Αρθρο 20 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Αρθρο 21 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
Αρθρο 22 Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Αρθρο 23 Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων
Αρθρο 24 Επαναφορά διατάξεων
Αρθρο 25 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Αρθρο 26 Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
`Αρθρο 27 Αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 28 Υποκείμενο του φόρου
`Αρθρο 29 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 30 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων Γενικά
`Αρθρο 31 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων
`Αρθρο 32 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων
`Αρθρο 33 Δήλωση νομικών προσώπων - Προθεσμία υποβολής
`Αρθρο 34 Δήλωση φυσικών προσώπων
`Αρθρο 35 Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων
`Αρθρο 36 Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων
`Αρθρο 37 Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων
`Αρθρο 38 Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων
`Αρθρο 39 Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων
`Αρθρο 40 Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων
`Αρθρο 41 Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων
`Αρθρο 42 Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων
`Αρθρο 43 Μεταγραφή δηλώσεων
`Αρθρο 44 Βεβαίωση του φόρου
`Αρθρο 45 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή
`Αρθρο 46 Φορολογικό απόρρητο
`Αρθρο 47 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων και ευθύνες αληθινών κυρίων ακινήτων
`Αρθρο 48 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων
`Αρθρο 49 Κυρώσεις
`Αρθρο 50 Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Aρθρο 51 Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Αρθρο 52 Περιουσιολόγιο Ακινήτων
Αρθρο 53 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008
Αρθρο 54 Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων
Αρθρο 55 Μεταβατική διάταξη
Αρθρο 56 Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
Αρθρο 57 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Αρθρο 58 Μεταβατική διάταξη - Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
Αρθρο 59 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ ΕΚ
Αρθρο 60 Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
Αρθρο 61 Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
Αρθρο 62 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
Αρθρο 63 Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αρθρο 65 Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής
Αρθρο 66 Μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ ληξιπρόθεσμων οφειλών
Αρθρο 67 Αναγκαστική είσπραξη οφειλών
Αρθρο 68 Διαδικασία πληρωμής τόκου αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Αρθρο 69 Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
Αρθρο 70 Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Αρθρο 71 Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας
Αρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών
Αρθρο 73 Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής
Αρθρο 74 Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
Αρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές
Αρθρο 76 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών Αδικήματα φοροδιαφυγής
Αρθρο 77 Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
Αρθρο 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 79 Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων
Αρθρο 80 Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο
Αρθρο 81 Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου
Αρθρο 82 Παράταση παραγραφής
Αρθρο 83 Συγκρότηση περιουσιολογίου
Αρθρο 84 Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 85 Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 ( EEL 9/14.1.2009)
Αρθρο 86 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος του άρθρου 85
`Αρθρο 87 Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 88 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄)
Αρθρο 89 Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Αρθρο 90 `Αλλες διατάξεις
Αρθρο 91 Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο Π.Δ. 285/1998
Αρθρο 92 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Απριλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: