Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 748/1966 - Άρθρο 4

`Αρθρο 4. Ημέραι αργίας
1. Καθορίζονται ως ημέραι υποχρεωτικής αργίας αι κάτωθι:

α) Η 25η Μαρτίου.

β) Η Δευτέρα του Πάσχα.

γ) Η εορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου, και

δ) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού.

2. Καθορίζονται ως ημέραι προαιρετικής αργίας, κατά την κρίσιν του εργοδότου αι κάτωθι:

α) Η 1η Μαΐου και

β) Η 28η Οκτωβρίου

Η απασχόλησις των μισθωτών των καταστημάτων ως και η λειτουργία τούτων απαγορεύεται μέχρι της 13.00 ώρας της Μ. Παρασκευής.

3. Προκειμένου περί μισθωτών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος, ως ημέραι αργίας ορίζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι τοιαύται δια τους τακτικούς υπαλλήλους τούτων.
4. Δι΄ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένων μετά γνωμοδότησιν του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζωνται και έτεραι εορταί, μέχρι πέντε κατ΄ έτος, ως ημέραι υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας, γενικώς ή τοπικώς ή κατά κατηγορίας μισθωτών και επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει και μερικώς ή οκοληρωτικώς.

Προς της εκδόσεως τοιαύτης αποφάσεως ο Υπουργός Εργασίας, προκειμένου περί αργιών τοπικής εκτάσεως μέχρι περιφερείας Νομού, υποχρεούται να ζητήση την γνώμην του αρμοδίου Νομάρχου και των αρμοδίων εργοδοτικών και εργατικών επαγγελματικών οργανώσεων, εφ΄ όσον υφίστανται τοιαύται.

Εάν εντός 20ημέρου από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσουν αι οργανώσεις των εργοδοτών και μισθωτών αι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας εκδίδονται και άνευ αυτών.

5. Κατά την αυτήν διαδικασίαν δύνανται να καταργώνται ή αλλάσουν αι πέραν των εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ημέραι αργίας.
6. Καθωρισμέναι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος πλείονες ημέραι αργίας, δια Β. Δ/των, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οργανισμών προσωπικού ή εσωτερικών κανονισμών εργασίας δεν θίγονται υπό του παρόντος.

Δύνανται όμως κατά την υπό του παρόντος θεσπιζομένην διαδικασίαν να περιορίζωνται εις πέντε.

7. Η αργία άρχεται από της 00.00 ώρας μέχρι της 24.00 ώρας της ιδίας ημέρας.

Επί μισθωτών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ΄ όλον το 24ωρον δια συστήματος τριών ομάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται ν΄ αρχίζη από της 06.00 ώρας της ημέρας της αργίας, λήγων την 06.00 ώραν της επομένης ημέρας.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: