Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 179

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ 748

Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

Έχοντες υπ΄ όψει:

1) Τας διατάξεις του αρθρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".

2) Την υπ ΄αριθ. 722/1966 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

`Αρθρο 1. Πεδίον εφαρμογής
`Αρθρο 2. Εξαιρέσεις
`Αρθρο 3. Απαγόρευσις απασχολήσεως
`Αρθρο 4. Ημέραι αργίας
`Αρθρο 5. Εξαιρέσεις τινές δι΄ ωρισμένας αργίας
`Αρθρο 6. Εξαιρέσεις τινές δι΄ ωρισμένας Κυριακάς
`Αρθρο 7. Εξαιρέσεις εκ της καθ΄ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως
`Αρθρο 8. Μερικόν άνοιγμα ενίων καταστημάτων
`Αρθρο 9. Έτεραι εξερέσεις εκ της καθ΄ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11. Ειδικαί ρυθμίσεις : Θέατρα
`Αρθρο 12. Επιχειρήσεις ημερησίων εφημερίδων
`Αρθρο 13. Εφημεριδοπώλαι
`Αρθρο 14. Οδηγοί ταξί
`Αρθρο 15. Σταυλίται
`Αρθρο 16. Αναστολή διατάξεων εβδομαδιαίας αναπαύσεως
`Αρθρο 17. Ποινικαί διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης ου μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μηνός.

Εις τον Ημέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναι τη 5 Σεπτεμβρίου 1966

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: