Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Φεβρουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1271

Αριθμ. 30257 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46834/19-05-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (Β΄ 3393).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167).

2. To άρθρο 11 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226).

3. Την υπ΄ αρ. 46834/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄ 3393).

4. Την υπό στοιχεία Α.1036/24-02-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄624), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1066/25-05-2022 (Β΄ 2666) όμοια απόφαση.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

7. Το π.δ. 79/2023, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

8. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441).

9. Το π.δ. 142/2017, «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

12. To άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

13. Την περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 , «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

14. Την υπό στοιχεία 29341 ΕΞ/22.02.2024 εισήγηση σύμφωνα με την περ. ε παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 46834/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην προσκόμιση δικαιολογητικών αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Κ.Φ.Ε. ως εξής.

1. Στο άρθρο 4, η υποπερ. i της περ.α.1 της παρ. 1 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«i. Συμβολαιογραφική Πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Εφόσον έχει παρέλθει δίμηνο από τη μεταγραφή/ καταχώριση, απαιτείται πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελούσε υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής αίρεσης.

Σε περίπτωση που η μεταγραφή/καταχώριση εκκρεμεί από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, το αίτημα διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης συνοδεύεται από αντίγραφο της αίτησης για μεταγραφή/καταχώριση και η ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστώνεται με την επιφύλαξη πραγματοποίησης της μεταγραφής/καταχώρισης το αργότερο μέχρι την υποβολή της δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη διακράτηση της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: