Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 268
23 Νοεμβρίου 2001

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2963

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
`Αρθρο 1 Γενικοί ορισμοί
`Αρθρο 2 Ανάθεση Συγκοινωνιακού Έργου
`Αρθρο 3 Μετατροπή των Κ.Τ.Ε.Λ. σε ανώνυμες εταιρίες
`Αρθρο 4 Σκοπός Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
`Αρθρο 5 Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες
`Αρθρο 6 Έργο Κ.Τ.Ε.Λ. και λοιπών φορέων
`Αρθρο 7 Χαρακτηρισμός νέων αστικών περιοχών και καθορισμός νέων τακτικών γραμμών
`Αρθρο 8 Καθορισμός δρομολογίων
`Αρθρο 9 Εξυπηρέτηση υπεραστικών γραμμών
`Αρθρο 10 Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου
`Αρθρο 11 Όροι κυκλοφορίας και καθορισμός αριθμού λεωφορείων
`Αρθρο 12 Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
`Αρθρο 13 Ειδικός λογαριασμός
`Αρθρο 14 Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. - Οδηγοί
`Αρθρο 15 Υποχρεώσεις
`Αρθρο 16 Εποπτεία
`Αρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 18 Μεταφορά επιβατών από Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 19 Συμβάσεις παροχής έργου με τους Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 20 Έργο σε μεμονωμένα νησιά
`Αρθρο 21 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων αναμονής - Διαφημίσεις
`Αρθρο 22 Λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 23 Θέματα διοίκησης Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 24 Γενική Συνέλευση Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 25 Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 26 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. Προέδρου Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 27 Διαχειριστικός έλεγχος
`Αρθρο 28 Αποζημίωση Οργάνων Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 29 Συγχώνευση και διαχωρισμός Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 30 Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 31 Διακοπή κυκλοφορίας λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ.
`Αρθρο 32 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 33 Ορισμοί
`Αρθρο 34 Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 35 Έργο ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 36 `Αδειο ίδρυσης ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 37 `Αδεια λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. - Διαπίστευση Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 38 Χορήγηση και ανάκληση αδειών. Έλεγχος ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
`Αρθρο 39 Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου
`Αρθρο 40 Σύσταση Διεύθυνσης Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.Χ.Μ.)
`Αρθρο 41 Διοικητικές κυρώσεις - Ποινές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 42 Χορήγηση αδειών οδήγησης
`Αρθρο 43 Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Κ.Ο.Κ.
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικού ελέγχου και οδικής ασφάλειας
`Αρθρο 46 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
`Αρθρο 47 Χρήση τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες
`Αρθρο 48 Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 51 Ισχύς

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: