Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11.10.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. :Φ.80000/45644/1635

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17)

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Εξαίρεση από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, συνταξιούχων οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σχετ.: Έγγραφο Α.Π. 16800/09-10-2019 της Βουλής των Ε)1ήνων

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σε σχέση με την εφαρμογή ή μη του αρ. 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχο που διορίζεται μετακλητός υπάλληλος δημοσίου δικαίου σε θέση Ειδικού θεματικού Γραμματέα της Βουλής, σας γνωρίζουμε το εξής:

1. Τα πρόσωπα του Αρ. 7, παρ. 1, περ. ιστ του Ν. 4354/2015 (μετακλητοί υπάλληλοι) που έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου δύνανται να παραιτούνται από τις αποδοχές της θέσης τους με υπεύθυνη δήλωση τους, σύμφωνα με το Αρ. 25, παρ. 8 του Ν. 4354/2015 .

2. Με την Α.Π. Φ.80000/οικ. 12151/274/19-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Αρ. 20 του Ν. 4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής.

3. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α/51/10-04-1997), Αρ. 33, ο Ειδικός Θεματικός Γραμματέας της Βουλής είναι μετακλητός υπάλληλος, με αποδοχές ίσες με εκείνες Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου (Αρ. 94, παρ. 2 της προαναφερθείσας απόφασης).

4. Σύμφωνα με το Αρ. 42, παρ. 2 του Ν. 4622/2019 , οι Ειδικοί Γραμματείς είναι μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμό 2° της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Εκ των ανωτέρω εξάγεται πως εφόσον ο Ειδικός θεματικός Γραμματέας της Βουλής υποβάλει υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξης των αποδοχών της θέσης του, τότε δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξης τους (κύριας και επικουρικής).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: