Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 129

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4951

Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Β΄ ΦΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Στάδια αδειοδότησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΚΤΥΟ
`Αρθρο 5 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
`Αρθρο 6 Εγγυητική επιστολή
`Αρθρο 7 Ειδικά θέματα σταθμών οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα
`Αρθρο 8 Σύμβαση Σύνδεσης
`Αρθρο 9 Ειδικά θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης
`Αρθρο 10 Λειτουργικοί περιορισμοί για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου
`Αρθρο 11 Θέματα κυριότητας έργων σύνδεσης
`Αρθρο 12 Ειδικά θέματα Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης
`Αρθρο 13 Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
`Αρθρο 14 Κοινό αίτημα περί χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
`Αρθρο 15 Συνεργασία Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου για κοινά αιτήματα
`Αρθρο 16 Ειδικά θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης κοινών αιτημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 17 `Αδεια Εγκατάστασης
`Αρθρο 18 Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης
`Αρθρο 19 Διάρκεια ισχύος της `Αδειας Εγκατάστασης
`Αρθρο 20 Τροποποίηση `Αδειας Εγκατάστασης
`Αρθρο 21 Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών
`Αρθρο 22 Επανέκδοση `Αδειας Εγκατάστασης
`Αρθρο 23 Τμηματική `Αδεια Εγκατάστασης
`Αρθρο 24 Μεταφορά θέσης εγκατάστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
`Αρθρο 25 Συμμετοχή σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης απευθείας στην αγορά
`Αρθρο 26 Ηλέκτριση δικτύου σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης
`Αρθρο 27 Θέση σε λειτουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής -Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης
`Αρθρο 28 `Αδεια Λειτουργίας
`Αρθρο 29 Τμηματική `Αδεια Λειτουργίας
`Αρθρο 30 Κυρώσεις για παραβίαση των όρων των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
`Αρθρο 31 Διασφάλιση υλοποίησης των έργων
`Αρθρο 32 Πληρωμές Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
`Αρθρο 33 Σταθμοί που εξαιρούνται από Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων
`Αρθρο 34 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
`Αρθρο 35 Διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
`Αρθρο 36 Σύμβαση Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
`Αρθρο 37 Πλαίσιο που διέπει τους Εξαιρούμενους σταθμούς
`Αρθρο 38 Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 39 Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχειριστών και ηλεκτρονικός ιστότοπος Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
`Αρθρο 40 Τήρηση Μητρώου και δημοσιότητα στοιχείων
`Αρθρο 41 Ανάπτυξη και λειτουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (παρ. 1, 2, 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
`Αρθρο 42 Ριζική ανανέωση
`Αρθρο 43 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πλησίον ή εντός των λιμνών υδροδότησης Αττικής
`Αρθρο 44 Υπολογισμός Τιμής Αναφοράς της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης - Προσθήκη παρ. 20.β. στο άρθρο 3 του Ν. 4414/2016
`Αρθρο 45 Υπολογισμός Τιμής Αναφοράς της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης - Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν. 4414/2016
`Αρθρο 46 Ευθύνη εξισορρόπησης - Τροποποίηση άρθρου 5Α του Ν. 4414/2016
`Αρθρο 47 Υβριδικοί σταθμοί και παρακολούθηση του καθεστώτος στήριξης - Τροποποίηση άρθρου 12 του Ν. 4414/2016
`Αρθρο 48 Αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών - Προσθήκη άρθρου 6Α στον Ν. 4414/2016
`Αρθρο 49 Επεμβάσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης σε δάση και δασικές εκτάσεις -Τροποποίηση άρθρου 45 του ν. 998/1979
`Αρθρο 50 Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών -Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 3889/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης μη δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης, Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και Σύμβασης Σύνδεσης
`Αρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεμείς αιτήσεις έκδοσης και τροποποίησης Αδειών Εγκατάστασης και Αδειών Λειτουργίας
`Αρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, `Αδειες Εγκατάστασης, `Αδειες Λειτουργίας και Εξαιρούμενους Σταθμούς εν λειτουργία
`Αρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή `Αδειες Παραγωγής
`Αρθρο 56 Μεταβατική διάταξη μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
`Αρθρο 57 Μεταβατική διάταξη μέχρι την έκδοση του Κανονισμού σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
`Αρθρο 58 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/944 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011, 4067/2012, 3468/2006, 2367/1998 ΚΑΙ 4685/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011 ΚΑΙ 4067/2012
`Αρθρο 59 Ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ που αφορούν στην αποθήκευση, τη σωρευτική εκπροσώπηση και την επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4001/2011
`Αρθρο 60 Τροποποίηση ορισμών του ν. 4001/2011 -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 2 του ν. 4001/2011 - Ενσωμάτωση των περ. 18, 19, 57, 59 και 60 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ)
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις για τον λογιστικό διαχωρισμό των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 22 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 62 Μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 55 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 63 Προσδιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 του Ν. 4067/2012
`Αρθρο 64 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
`Αρθρο 65 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας -Προσθήκη άρθρου 122Α στον Ν. 4001/2011 (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
`Αρθρο 66 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα - Τροποποίηση άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
`Αρθρο 67 Διαδικασία χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα - Προσθήκη άρθρου 132Α στον Ν. 4001/2011
`Αρθρο 68 Ζητήματα σχετικά με τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα -Προσθήκη άρθρου 132Β στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 69 Δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 132Ε στον Ν. 4001/2011
`Αρθρο 70 Έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 132ΣΤ στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 71 Ζητήματα των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 132Ζ στον ν. 4001/2011
`Αρθρο 72 Κανονισμός Αδειών - Τροποποίηση άρθρου 135 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 73 Κανονισμός αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 135Α στον Ν. 4001/2011
`Αρθρο 74 Ρυθμίσεις για τις μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς και δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 140 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 75 Τήρηση λογαριασμών από επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών - Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου 55, άρθρο 56 και περ. ι΄ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
`Αρθρο 76 Υπολογισμός και χρέωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση υποπερ. (βα) περ. (β) παρ. 3 άρθρου 143 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 77 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ -Προσθήκη άρθρων 132Γ και 132Η στον Ν. 4001/2011
`Αρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ -Προσθήκη άρθρου 132Δ στον ν. 4001/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4685/2020
`Αρθρο 79 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με διατάξεις αποθήκευσης -Τροποποίηση άρθρου 10 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 80 Βεβαίωση Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγες Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 11 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 81 Ειδικοί όροι λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 11Β στον Ν. 4685/2020
`Αρθρο 82 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 83 Εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης -Τροποποίηση άρθρου 16 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 84 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και Ειδικών Έργων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 85 Χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων -Τροποποίηση άρθρου 19 του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 86 Λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο -Προσθήκη άρθρου 19Α στον Ν. 4685/2020
`Αρθρο 87 Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 25Α στον Ν. 4685/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 88 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μικρότερο και ίσο με 1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2637/1998
`Αρθρο 89 Πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγες Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
`Αρθρο 90 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
`Αρθρο 91 Διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης
`Αρθρο 92 Σύμβαση Σύνδεσης
`Αρθρο 93 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
`Αρθρο 94 Ενιαία `Αδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας
`Αρθρο 95 Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου -Σύμβαση Παραχώρησης
`Αρθρο 96 Υποχρεώσεις κατόχων Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
`Αρθρο 97 Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο -Προώθηση ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής
`Αρθρο 98 Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του διαχειριστή του και των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
`Αρθρο 99 Αποδέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και το σύστημα από μη λειτουργικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
`Αρθρο 100 Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός -Τροποποίηση περ. 13 άρθρου 2 του Ν. 3468/2006
`Αρθρο 101 Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού - Αντικατάσταση άρθρου 14Β του Ν. 3468/2006
`Αρθρο 102 Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
`Αρθρο 103 Αιολικά πάρκα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
`Αρθρο 104 Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα - Τροποποίηση του άρθρου 132 του Ν. 4819/2021
`Αρθρο 105 Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού -Τροποποίηση περ. β) άρθρου 5 του Ν. 4513/2018
`Αρθρο 106 Ενάσκηση δραστηριοτήτων και συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών σε Ενεργειακές Κοινότητες - Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 12 του Ν. 4513/2018
`Αρθρο 107 Σκοπός της «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ» -Τροποποίηση άρθρου 118 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 108 Διαφοροποίηση εσόδων εταιρείας «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ» από παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης και τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 118Α του ν. 4001/2011
`Αρθρο 109 Καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαιώσεων Παραγωγού σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
`Αρθρο 110 Κατάργηση υποχρέωσης περιγραφής αποθηκευτικών χώρων εμπορικών αποθεμάτων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 3054/2002
`Αρθρο 111 Καθορισμός υποχρέωσης τήρησης εμπορικών αποθεμάτων - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν. 3054/2002
`Αρθρο 112 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στην παρ. 1 άρθρου 17 του Ν. 3054/2002 -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 του Ν. 3054/2002
`Αρθρο 113 Καθορισμός πόρων υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 21 του Ν. 4342/2015
`Αρθρο 114 Πόροι Πράσινου Ταμείου - Προσθήκη περ. στ) στην παρ. 4 άρθρου 3 του Ν. 3889/2010
`Αρθρο 115 Καθορισμός υπόχρεων μερών και επιμερισμός σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 9 του Ν. 4342/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
`Αρθρο 116 Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο για την περίοδο Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 2023
`Αρθρο 117 Αύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα - Τροποποίηση περ. ια) παρ. 2 άρθρου 2 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 118 Αναμόρφωση πλαισίου φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και ρύθμιση εσόδων της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στη νήσο Ρεβυθούσα - Αντικατάσταση περ. (γα) παρ. 2 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 68 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 119 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων Κανονισμού Τιμολόγησης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
`Αρθρο 120 Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται -Εφεδρείες Δυναμικού Έκτακτων Αναγκών
`Αρθρο 121 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 2022
`Αρθρο 122 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016
`Αρθρο 123 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 του Ν. 4602/2019
`Αρθρο 124 Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης -Τροποποίηση άρθρου 61 του Ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/2001
`Αρθρο 125 Ορισμοί - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 2 του Ν. 3468/2006
`Αρθρο 126 Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας -Αντικατάσταση άρθρου 15 του ν. 3468/2006
`Αρθρο 127 Έκδοση και έλεγχος των Εγγυήσεων Προέλευσης - Αντικατάσταση άρθρου 16 του Ν. 3468/2006
`Αρθρο 128 Περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης -Αντικατάσταση άρθρου 17 του Ν. 3468/2006
`Αρθρο 129 Μηχανισμός Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης-Αντικατάσταση άρθρου 18 του ν. 3468/2006
`Αρθρο 130 Ανάκληση και μεταβίβαση Εγγυήσεων Προέλευσης-Προσθήκη άρθρου 18Α στον Ν. 3468/2006
`Αρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 18Β στον ν. 3468/2006
`Αρθρο 132 Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 18Γ στον ν. 3468/2006
`Αρθρο 133 Θέματα Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 112 του ν. 4685/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 134 Υπολειμματική αξία - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011
`Αρθρο 135 Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011
`Αρθρο 136 Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Ε του ν. 4001/2011
`Αρθρο 137 Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Τροποποίηση άρθρου 80Η του ν. 4001/2011
`Αρθρο 138 Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
`Αρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 140 Αρμοδιότητα μίσθωσης δημοτικών λατομείων -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 54 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 141 Αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου επί καταγγελίας μίσθωσης δημοτικών λατομείων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 60 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 142 Διάθεση παραβόλων που αφορούν την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και περιοχών αρμοδιότητας Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 του ν. 4602/2019
`Αρθρο 143 Παράταση ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση
`Αρθρο 144 Καθορισμός ημερομηνίας υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής παρ. 1 άρθρου 64 του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 του ν. 4442/2016
`Αρθρο 145 Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών και από εκμεταλλευτές μεταλλείων - Τροποποίηση παρ. 22 άρθρου 68 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 146 Νομιμοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων και λατομικών περιοχών
`Αρθρο 147 Επέκταση λατομικής περιοχής από μισθωτή του όμορου χώρου - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 48 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 148 Αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων - Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 56 του ν. 4512/2018
`Αρθρο 149 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 του ν. 4442/2016
`Αρθρο 150 Παραμονή στον υπό έρευνα χώρο κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59 του ν. 4442/2016
`Αρθρο 151 Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 152 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 του ν. 4759/2020
`Αρθρο 153 Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις -Προσθήκη άρθρου 95Α στον ν. 4759/2020
`Αρθρο 154 Αρμοδιότητα πρότασης προεδρικού διατάγματος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 25 του ν. 2508/1997
`Αρθρο 155 Προέγκριση οικοδομικών αδειών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 156 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 157 Διάγραμμα κάλυψης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 39 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 158 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 159 Εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης -Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 160 Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 161 Ρύθμιση χρήσεων γης που αφορούν την περιοχή «Ελαιώνας»
`Αρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων -Αντικατάσταση περ. (β) παρ. 7 άρθρου 114 του ν. 4070/2012
`Αρθρο 163 Χρόνος ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 του ν. 4014/2011
`Αρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές Χωρικών Μελετών - Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98 του ν. 4759/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 165 Ρυθμίσεις περί έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων
`Αρθρο 166 Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
`Αρθρο 168 Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης - Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 169 Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης -Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020
`Αρθρο 170 Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων -Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
`Αρθρο 171 Παραχωρήσεις ακινήτων για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -Προσθήκη παρ. 6, 7, 8, 9, 10 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
`Αρθρο 172 Θεώρηση γεωλογικών μελετών -Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4315/2014
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 173 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: