Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Δ. 1123/1980
"Περί ορισμού του Περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 502/1984 και 186/1986.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περιπτώσεως α της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 "Περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου".

2. Τη ΔΚ 19793/1980 απόφαση του Πρωθυπουργού "Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν Συντονισμού Γεώργιον Σουφλιάν".

3. Την από 6 Ιουνίου 1980 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παραπάνω νόμου.

4. Την 956/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου καθώς και του Υφυπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Το περιεχόμενο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη πρώτο έως και πέμπτο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κεφάλαιο 1.1 Βασικές Αρχές

Κεφάλαιο 1.2 Διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2.1 Σχέδιο Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8)

Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό .

Ομάδα 2η : Αποθέματα

Ομάδα 3η : Απαιτήσεις και Διαθέσιμα .

Ομάδα 4η : Καθαρή θέση .

Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις .

Ομάδα 6η : Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος .

Ομάδα 7η : Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος

Ομάδα 8η : Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων .

Κεφάλαιο 2.2. Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινήσεις στην ορολογία και περιεχόμενό τους.

Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 2η: Αποθέματα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 4η: Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις- Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 6η: Οργανικά έξοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 7η: Οργανικά έσοδα κατ΄ είδος - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Ομάδα 8η: Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων - Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους.

Κεφάλαιο 2.3 Πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Κεφάλαιο 3.1 Σχέδιο Λογαριασμών Τάξεως Ομάδα 10η

Ομάδα 10η : Λογαριασμοί Τάξεως

Κεφάλαιο 3.2 Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών τάξεως με διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους

3.2.10 Ομάδα 10η (0): Λογαριασμοί Τάξεως

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κεφάλαιο 5.1 Αρχές λογισμού του κόστους

Κεφάλαιο 5.2 Το σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως

Ομάδα 9η : (Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως )

Κεφάλαιο 5.21 Λειτουργία και Συνδεσμολογία των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους .

ΑΡΘΡΟ 2

1. Ως ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1982.

2. Τα από την προαιρετική εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου έννομα αποτελέσματα επέρχονται εφόσον η εφαρμογή αυτή γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Υπουργείο Εμπορίου και στην αρμόδια Οικονομική Εφορία ή στην Οικονομική Εφορία της έδρας της οικονομικής μονάδας.

3. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση), την ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής και τα μέρη ή τα κεφάλαια του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που εφαρμόζονται.

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου και στον Υφυπουργό Συντονισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: