Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25 Μαΐου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1145

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Υποβολή δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.1642/86 όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/93.

(Α.Υ.Ο. 106300625.5.95, πολ. 1145)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύει:

α) της παρ. 4 του άρθρου 5

β) την περίπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 ,

γ) των παρ. 1 , 2 περίπτ. β΄ και 4, περίπτ. α΄ και β΄ του άρθρου 29 ,

δ) των παρ. 1 , 3 και 9 του άρθρου 31 ,

ε) των παρ. 1 , 2 και 4 του άρθρου 47 ,

στ) της παρ. 1 του άρθρου 48 ,

ζ) της παρ. 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 και 5 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.93).

3. Τις οδηγίες και διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν.2166/93 που παρέχονται με την αριθμ. 1055240/439/0015/9.5.95 Ε.Δ.Υ.Ο.

4. Τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στην υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.1642/86 , όπως ισχύει, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις με το Ν.2166/93, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Διοίκηση δεν παρέσχε εγκαίρως τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

5. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφασή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

`Αρθρο 1

1. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/93 , υποχρεούνται να υποβάλουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού τους τις δηλώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/86 , όπως ισχύει, και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, αναγράφοντας κατά περίπτωση, ως χρόνο έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου.

2. Στις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής τους, μέχρι 9.6.1995.

`Αρθρο 2

1. Επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία μετασχηματισμού, κατά την έκδοση της παρούσας, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/93 , και δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση αυτή μέχρι της 9.6.1995, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται:

α) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 47, κατά το μέρος που η διαφορά προέρχεται από πράξεις διακανονισμού του άρθρου 26 του Ν.1642/86 , όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες Ζ, Η και Θ της εκκαθαριστικής δήλωσης και

β) Από την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες που προήλθαν από το μετασχηματισμό για την εκκαθαριστική δήλωση της πρώτης τους διαχειριστικής περιόδου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: