Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Προς:

1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Μενάνδρου 51, (2ος όροφος) 104 37 Αθήνα

2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα

3. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), Πειραιώς4, 104 31 Αθήνα

4. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα

5. Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), Αγίου Ιωάννου 54, 85100 Ρόδος

Κοινοποίηση:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων, Δεληγιώργη 26 (2°ς όροφος), 104 37 Αθήνα

Σημειώθηκαν τα κάτωθι λάθη:

• Σελ 12: «Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ, 2Β. ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ME ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΔΟΜΑ 15% ΑΕΙ» οτα έτη προϋπηρεσίας 33-34 και 34-35 έγινε λάθος υπολογισμός στο «Επίδομα Διαχειριοτικών λαθών» και στο «Επίδομα Χειρισμού Η/Υ.»

• Σελ 26: «Β. ΔΙΟΙΚΗTIΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 9. ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΤΑΜΙΑΣ ME ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΔΟΜΑ 15% ΑΕΙ», από τα έτη προϋπηρεσίας 29-30 μέχρι και 34-35, δεν εμφανίοτηκαν καθόλου τα ποσά.

• Ο γενικός τίτλος των Πινάκων « ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ. 2009» αντικαταοτήθηκε από τον τίτλο «Δ.Α. 8/09 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Λ.»

Προς:

1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Μενάνδρου 51, (2ος όροφος) 104 37 Αθήνα

2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα

3. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), Πειραιώς4, 104 31 Αθήνα

4. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα

5. Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), Αγίου Ιωάννου 54, 85100 Ρόδος

Κοινοποίηση:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων, Δεληγιώργη 26 (2°ς όροφος), 104 37 Αθήνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
8/2009

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τηχώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων.

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 4/25-5-2009)

1. Με την αριθμ. πρωτ. 08/19.3.2009 αίτησή της, προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιοτική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας «για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης κοι του βοηθητικού

προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων με τις επωνυμίες, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Κω δεν κατέληξαν σε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεσολάβησης με την υποβολή της αρ. πρωτ. 418/12.3.2009 Πρότασης Μεσολάβησης.

2. Την 24.3.2009 αναδείχθηκα Διαιτητής με κοινή επιλογή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1876/1990 και τους κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.

3. Την 30.3.2009, ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Με έγγραφη πρόσκλησή μου με αρ. πρωτ. 513/26.3.2009, τα μέρη κλήθηκαν σε κοινή συνάντηση για την 1.4.2009.

4. Με την με αρ. πρωτ. 513/26.3.2009 προσκλησή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση για την 1.4.2009 την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ΟΣΜΕ, τις εργοδοτικές οργανώσεις Π.Ο.Α.Υ.Σ., Π.Ο.Α.Σ. και τον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων ΡΟΔΑ και την Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Κω καθώς και την παρεμβαίνουσα συνδικαλιστική οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (Π.Ο.Υ.Π.Α.)

5. Την 1.4.2009 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση στην οποία έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι της προσφεύγουσας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων ΟΣΜΕ και της παρεμβαίνουσας συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (Π.Ο.Υ.Π.Α.) καθώς και ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης Π.Ο.Α.Υ.Σ, οι δε λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις, αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν.

Οι απόψεις των μερών στην συνάντηση αυτή διαμορψώθηκαν ως εξής:

Η εργατική πλευρά αωού δηλωσε ότι δέγεται κατ΄ αργήν την Αρ. Πρωτ. 418/12.3.2009 Πρόταση Μεσολάβησης ποότεινε τα εξής:

1. Αύξηση από 1.5.2009 των βασικών μισθών, του επιδόματος εξομάλυνσης σε ποσοστό 6%, όπως προβλέπει η Πρόταση Μεσολάβησης.

2. Τα επιδόματα που ορίζονται σε συγκεκριμένο ποσό και τα οποία δεν αυξήθηκαν το έτος 2008, προτείνεται να αυξηθούν σε ποσοοτό 15%, αντί 6% που περιλαμβάνει η πρόταση μεσολάβησης.

3. Να αυξηθεί και η προσωπική διαφορά, σε ποσοστό 6% αν και τούτο δε προτείνεται με την πρόταση μεσολάβησης.

4. Η εργοδοτική πλευρά ποότεινε τα εξής:

Δεν δέχεται την Αρ. Πρωτ. 418/12.3.2009 Πρόταση Μεσολάβησης ως προς το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης επί των βασικών μισθών και του επιδόματος εξομάλυνσης και των λοιπών επιδομάτων λόγω της οικονομικής κρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω αφού έλαβα υπόψη μου

1. Την από 18.12.2008 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις της εργατικής πλευράς, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις αρμόδιες εργοδοτικές οργανώσεις και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με δήλωση για την καταγγελία της από 26.5.2008 ΣΣΕ.

2. Την Αρ. Πρωτ. 1/2009 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.

3. To Aρ. πρωτ. 5848/4.2.2009 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (Π.Ο.Υ.Π.Α.) με το οποίο δηλώνει ότι ασκεί παρέμβαση στην συλλογική διαπραγμάτευση που κίνησε η Ο.Σ.Μ.Ε. για την «ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κϊνησης -διοίκησης κοι του βοηθητικού προσωπικού των ονό τη χώρο ΚΤΕΛ κοι του Ροδιοκού Οργονισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων» και ορίζει τους εκπροσώπους της για την υποοτήριξη των απόψεων της ΟΣΜΕ οτο οτάδιο της μεσολάβησης και διαιτησίας.

4. Τις απόψεις των μερών και τα στοιχεία, που επικαλέοτηκαν για την υποστήριξή τους κατά τη διαδικασία μεσολάβησης, όπως αναφέρονται ανωτέρω και καταγράφονται στα πρακτικά των κοινών συναντήσεων κατά την διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

5. Την ΣΣΕ της 26.5.2008 ( Π.Κ. 50/1.7.2008) κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιοκού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων».

6. Την από 2.4.2008 ΕΓΣΣΕ ( Πράξη Κατάθεσης 13/18.4.2008) η οποία για το έτος 2009 προβλέπει αυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων ποσοοτού 5,5% από 1.5.2009.

7. Την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος της 13.2.2009 για την νομισματική πολιτική 2008-2009, που εκτιμά ότι για το έτος 2009 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 1,8% ή και χαμηλότερα έναντι 4,2% το 2008 ο δε πυρήνας του προβλέπεται να υποχωρήσει στο 3,0-3,1% (από 3,4% το 2008). To γεγονός αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι οι αποδοχές των εργαζομένων κατά το έτος 2008 έχουν υποστεί την μείωση του πληθωρισμού του έτους 2008 και θα συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά και από τον αναμενόμενο πληθωρισμό για το έτος 2009. Επομένως πρέπει να αναπροσαρμοσθούν εύλογα οι αποδοχές των εργαζομένων για το έτος 2009 σε ποσοστό 6% από 1.5.2009 ώστε να καλύπτεται κατά το δυνατόν η απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων του έτους 2008 και 2009 λόγω του πληθωρισμού, αφού η αύξηση αυτή για το έτος 2009 αναλογεί μεσοοταθμικά σε 3,73%.

8. Την Αρ. Πρωτ. 418/12.3.2009 Πρόταση Μεσολάβησης, με την οποία προτάθηκε ως εύλογη η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων σε ποσοστό 6% από 1.5.2009 και οτο αντίοτοιχο ποσοστό να αυξηθούν και τα επιδόματα που ορίζονται σε σταθερό ποσό. Στο πλαίσιο αυτό με την απόφαση αυτή αναπροσαρμόζονται οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια καθώς και το επίδομα εξομάλυνσης σε ποσοοτό 6% από 1.5.2009 και επίσης από 1.5.2009 αναπροσαρμόζονται τα ακόλουθα επιδόματα ως εξής: α) το επίδομα οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα από 5,57 ευρώ σε 5,90 ευρώ, β) το επίδομα οδηγών αρθρωτών και διωρόφων αυτοκινήτων από 8,91 σε 9,50 ευρώ, γ) το επίδομα των αμιγώς εργαζομένων σε αρθρωτά λεωφορεία από 20,00 ευρώ σε 21,20 ευρώ, δ) το επίδομα διαχειριστικών λαθών των εισπρακτόρων από 27,78 ευρώ σε 29,50 ευρώ και ε) το επίδομα διαχειριοτικών λαθών καθώς και το επίδομα χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της ΔΑ 10/2005 προσαυξάνεται από 1.5.2009 κατά 3,00 ευρώ και 3,50 ευρώ αντιοτοίχως ανά μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις των συνδικαλιοτικών αδειών και χορήγηση μίας χειμερινής οτολής ετησίως οτο προσωπικό κίνησης και στους οδηγούς λεωφορείων, που ουσιαοτικά θα επιβαρύνει τους εργοδότες για το έτος 2010, αφού για το έτος 2009 η στολή θα χορηγηθεί κανονικά, όπως προβλέπεται οτην πρόταση μεσολάβησης 418/12-03-2009 και έγινε ουσιαοτικά αποδεκτό από οτην κοινή συνάντηση της 11.3.2009.

9. To γεγονός ότι η ΣΣΕ της 26.5.2008 ( Π.Κ. 50/1.7.2008) κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας «για τους όρους αμοιβής κοι εργοσίος του προσωπικού κίνησης - διοίκησης κοι του βοηθητικού προσωπικού των ονό τη χώρο ΚΤΕΛ κοι του Ροδιοκού Οργονισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων» δεσμεύει την Ο.Σ.Μ.Ε. και την Π.Ο.Υ.Π.Α. εκ μέρους της εργατικής πλευράς και εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων την Π.Ο.Α.Υ.Σ., την Π.Ο.Α.Σ. και τον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων ΡΟΔΑ που εκπροσωπήθηκαν νόμιμα κατά την διαδικασία μεσολάβησης, ενώ η Δημοτική Επιχείρηση Αοτικών Συγκοινωνιών Κω δεν συμμετείχε ούτε στην διαδικασία μεσολάβησης ούτε οτην διαδικασία διαιτησίας, η απόφαση αυτή περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της στο πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που μετείχαν οριστικά στην διαδικασία μεσολάβησης.

10. Την μερική σύγκλιση απόψεων μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών κατά τη διαδικασία διαιτησίας, αφού τα μέρη διαφώνησαν μόνον ως προς το ποσοστό της ετησίας αύξησης, ενώ συμφώνησαν στην σκοπιμότητα έκδοσης της παρούσας διαιτητικής απόφασης.

Η απόφασή μου έχει ως εξής:

`Αρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης, διοίκησης-διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.Δ. 229/94 άρθρα 2 και 3, περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα Αστικά και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζομένων στο Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την συλλογική σύμβαση εργασίας της 24.6.2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 50/1-7-2008) την 1.1.2009 διατηρούνται ως είχαν και όπως αυτοί ισχύουν την 30.4.2009 αναπροσαρμόζονται από 1.5.2009 σε ποσοστό 6%.

Ομοίως το επίδομα εξομάλυνσης, που χορηγείται στο Προσωπικό Κίνησης και στο Προσωπικό Διοίκησης - Διαχείρισης όπως είχε διαμορφωθεί με βάση την συλλογική σύμβαση εργασίας της 24.6.2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/1-7-2008) την 1.1.2009 διατηρείται ως είχε και όπως αυτό ισχύει την 30.4.2009 αναπροσαρμόζεται από 1.5.2009 σε ποσοστό 6%.

2. Κατόπιν αυτών οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα αποτυπώνονται στο Παράρτημα «Πίνακες Αποδοχών εργαζομένων στα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης τηςχώρας και στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινητων ΡΟΔΑ έτους 2009», που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

`Αρθρο 3
Επιδόματα

Από 1.1.2009 τα κατωτέρω επιδόματα όπως αυτά είχαν ορισθεί με την ΔΑ 7/2006 και διατηρήθηκαν χωρίς μεταβολή με βάση και την συλλογική σύμβαση εργασίας της 24.6.2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/1-7-2008) συνεχίζουν να καταβάλλονταιι και από 1.5.2009 αναπροσαρμόζονται και έχουν ως εξής:

1. Οδηγών λεωφορείωνχωρίς εισπράκτορα

Από την 1.1.2009 το επίδομα των οδηγών λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα είναι 5,57 ευρώ ανά ημέρα οδηγήσεως λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα και από 1.5.2009 είναι 5,90 ευρώ.

2. Οδηγών αρθρωτών & διώροψων αυτοκινήτων.

α) Στους οδηγούς των αρθρωτών και διώροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται από 1.1.2009 επίδομα ποσού 8,91 ευρώ και από 1.5.2009, 9,50 ευρώ κατά μήνα.

β) Στους οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων που απασχολούνται αμιγώς σε αυτά χορηγείται από 1.1.2009 επίδομα 20,00 ευρώ και από 1.5.2009 21,20 ευρώ κατά μήνα.

3. Διαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων.

Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 27,78 ευρώ από 1.1.2009 και από 1.5.2009 ποσό 29,50 ευρώ κατά μήνα.

4. Διαχειριστικών λαθών - To μηνιαίο επίδομα διαχειριοτικών λαθών του άρθρου 3 της ΔΑ 10/2005, το οποίο χορηγείται στους Ταμίες, τους βοηθούς τους και οτους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων, διατηρείται από 1.1.2009 οτα ποσό που ίσχυε μέχρι την 31.12.2008 σύμφωνα με την από 24.6.2008 ΣΣΕ και από 1.5.2009 προσαυξάνεται κατά το οταθερό ποσό των 3,00 , όπως αυτό αναγράφεται οτους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

5. Χειρισμού Η/Υ. To μηνιαίο επίδομα Χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της ΔΑ 10/2005 ΔΑ, το οποίο χορηγείται οτους μισθωτούς της κατηγορίας Διοίκησης-Διαχείρισης που απασχολούνται αποκλειοτικά με τον χειρισμό κλπ. ηλεκτρονικών υπολογιοτών, διατηρείται από 1.1.2009 οτα ποσό που ίσχυε μέχρι την 31.12.2008 σύμφωνα με την από 24.6.2008 ΣΣΕ και από 1.5.2009 προσαυξάνεται κατά το σταθερό ποσό των 3,50 , όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

`Αρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Χορήγηση χειμερινής στολής ετησίως

Στο προσωπικό κίνησης συμπεριλαμβανομένων και των εκδοτών εισιτηρίων καθώς και των οδηγών λεωφορείων χορηγείται η χειμερινή στολή του άρθρου 12 του ΠΔ 246/2006 ανά έτος.

2. Συνδικαλιστικές άδειες

Η διάταξη του άρθρου 4 της ΔΑ 9/1997, όπως τροποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 της ΔΑ 7/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 της από 24.6.2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/1.7.2008) αντικαθίστανται και συμπληρώνεται με την παρούσα, έχει δε κωδικοποιημένη ως εξής:

«...................................... ......................

Συνδικαλιστικές άδειες

Οι συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόμενος ως εξής:

1. Στα μέλη της διοίκησης της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΟΣΜΕ) χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές ως εξής:

α. Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 2224/94.

β. Στον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα Οικονομικού και Γραμματέα Τύπου, εννέα (9) ημέρες μηνιαίως, και στο Γραμματέα Οργανωτικού δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στα υπόλοιπα μέλη τηςδιοίκησης (5) ημέρες μηνιαίως.

2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών των διοικήσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΣΜΕ διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82.

3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α. και β. της παραγράφου 1, του παρόντος εφαρμόζονται και για τα μέλη της διοίκησης της ΠΟΥΠΑ με την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ 3 του Ν. 1264/1982.

4. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα που ισχύουν δεν θίγονται ούτε μεταβάλλονται. ...............»

`Αρθρο 5
Ισχύς θεσμικών όρων των ΕΓΣΣΕ

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συμπληρώθηκαν με τη νέα ΕΓΣΣΕ 2008-2009 της 2.4.2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 13/18.4.2008), ισχύουν και εφαρμόζονται στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ) για τους εργαζόμενους στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

`Αρθρο 6
Τελική ρύθμιση

1. Όροι συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αοτικά και υπεραοτικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζομένων στο Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα διατηρούνται σε ισχύ.

2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές, που προκύπτουν σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 με τις διακρίσεις, που αναφέρονται στους επιμέρους όρους της.

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: