Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 246
15 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4307
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης -Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περιμέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 1 (άρθρο 3 της Απόφασης) Αντικείμενο της ρύθμισης
`Αρθρο 2 (άρθρο 1 της Απόφασης) Ορισμοί
`Αρθρο 3 (άρθρο 2 της Απόφασης) Αρμόδιες Αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 4 (άρθρα 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, 5 και 23 της Απόφασης) Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης
`Αρθρο 5 (άρθρα 4 παράγραφοι 4, 13 και 17 παράγραφος 3 της Απόφασης) Ανάκληση πιστοποιητικού
`Αρθρο 6 (άρθρο 6 της Απόφασης) Συναίνεση, γνώμη και ενημέρωση του καταδικασθέντος
`Αρθρο 7 (άρθρο 22 της Απόφασης) Συνέπειες της μεταφοράς του καταδικασθέντος στο κράτος εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 8 (άρθρο 7 της Απόφασης) Διττό αξιόποινο
`Αρθρο 9 (άρθρα 4 παράγραφοι 4, 8, 11, 12, 13 και 20 της Απόφασης) Αναγνώριση της απόφασης, εκτέλεση και προσαρμογή της ποινής
`Αρθρο 10 (άρθρο 9 της Απόφασης) Λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης
`Αρθρο 11 (άρθρο 10 της Απόφασης) Μερική αναγνώριση και εκτέλεση
`Αρθρο 12 (άρθρα 14 και 15 παρ. 1 της Απόφασης) Προσωρινή σύλληψη, κράτηση και δικαιώματα καταδικασθέντος
`Αρθρο 13 (άρθρο 15 της Απόφασης) Μεταφορά καταδικασθέντος
`Αρθρο 14 (άρθρο 16 της Απόφασης) Διαμεταγωγή καταδικασθέντος
`Αρθρο 15 (άρθρο 17 της Απόφασης) Δίκαιο που διέπει την εκτέλεση της ποινής
`Αρθρο 16 (άρθρο 18 της Απόφασης) Αρχή της ειδικότητας
`Αρθρο 17 (άρθρο 21 της Απόφασης) Υποχρέωση ενημέρωσης από το κράτος εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 (άρθρο 19 της Απόφασης) Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης
`Αρθρο 19 (άρθρο 25 της Απόφασης) Εκτέλεση ποινών βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
`Αρθρο 20 (άρθρο 24 της Απόφασης) Έξοδα
`Αρθρο 21 (άρθρο 26 της Απόφασης) Σχέση με άλλες νομικές πράξεις
`Αρθρο 22 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/947/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 23 (άρθρα 1 και 15 της Απόφασης) Αντικείμενο της ρύθμισης
`Αρθρο 24 (άρθρο 2 της Απόφασης) Ορισμοί
`Αρθρο 25 (άρθρο 3 της Απόφασης) Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 26 (άρθρο 4 της Απόφασης) Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
`Αρθρο 27 (άρθρα 5 παράγραφοι 1 και 2, 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 6, 7 παρ. 1 και 14 παρ. 1 της Απόφασης) Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης
`Αρθρο 28 (άρθρα 9 παρ. 4, 16 παρ. 2 και 18 παρ. 5 της Απόφασης) Ανάκληση του πιστοποιητικού
`Αρθρο 29 (άρθρα 7 παρ. 2, 14 παρ. 4, 17 παρ. 1, 3 και 5 και 20 της Απόφασης) Αναπομπή της αρμοδιότητας για την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
`Αρθρο 30 (άρθρα 6 παρ. 7, 8 και 12 της Απόφασης) Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
`Αρθρο 31 (άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Απόφασης) Προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων
`Αρθρο 32 (άρθρα 10 και 11 παράγραφος 1δ της Απόφασης) Διττό αξιόποινο
`Αρθρο 33 (άρθρο 11 της Απόφασης) Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και επιτήρησης
`Αρθρο 34 (άρθρα 13 παρ. 1, 14, 16 παρ. 1 της Απόφασης) Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης των μεταγενέστερων αποφάσεων
`Αρθρο 35 (άρθρο 18 της Απόφασης) Υποχρέωση ενημέρωσης από το κράτος εκτέλεσης
`Αρθρο 36 (άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 της Απόφασης) Λήξη της δικαιοδοσίας του κράτους εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 37 (άρθρο 19 της Απόφασης) Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης
`Αρθρο 38 (άρθρο 22 της Απόφασης) Έξοδα
`Αρθρο 39 (άρθρο 23 της Απόφασης) Σχέση με άλλες νομικές πράξεις
`Αρθρο 40 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/829/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 41 (άρθρο 1 της Απόφασης) Αντικείμενο της ρύθμισης
`Αρθρο 42 (άρθρο 4 της Απόφασης) Ορισμοί
`Αρθρο 43 (άρθρα 6, 7 και 11 παρ. 2α της Απόφασης) Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 44 (άρθρο 8 της Απόφασης) Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
`Αρθρο 45 (άρθρα 9, 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6 και 7, 24 της Απόφασης) Προϋποθέσεις και διαδικασία διαβίβασης
`Αρθρο 46 (άρθρα 11 και 13 παρ. 3 της Απόφασης) Αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης, ανάκληση του πιστοποιητικού και αναπομπή αρμοδιότητας
`Αρθρο 47 (άρθρα 16 και 18 παρ. 1 και 2 της Απόφασης) Δίκαιο που διέπει την επιτήρηση των μέτρων, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης των μεταγενέστερων αποφάσεων
`Αρθρο 48 (άρθρο 22 της Απόφασης) Διαβουλεύσεις
`Αρθρο 49 (άρθρα 19 και 24 της Απόφασης) Υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών των μερών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
`Αρθρο 50 (άρθρα 10 παρ. 8 και 12 της Απόφασης) Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
`Αρθρο 51 (άρθρο 13 της Απόφασης) Προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης
`Αρθρο 52 (άρθρα 14 και 15 παρ. 1 δ΄ της Απόφασης) Διττό αξιόποινο
`Αρθρο 53 (άρθρο 15 της Απόφασης) Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και παρακολούθησης
`Αρθρο 54 (άρθρο 20 της Απόφασης) Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης
`Αρθρο 55 (άρθρο 21 της Απόφασης) Παράδοση του υπό επιτήρηση προσώπου
`Αρθρο 56 (άρθρο 23 της Απόφασης) Εκκρεμείς κοινοποιήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 57 (άρθρο 25 της Απόφασης) Έξοδα
`Αρθρο 58 (άρθρο 26 της Απόφασης) Σχέση με άλλες νομικές πράξεις
`Αρθρο 59 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
`Αρθρο 60 Αντικείμενο - σκοπός - ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
`Αρθρο 61 Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ)
`Αρθρο 62 Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών)
`Αρθρο 63 Απόφαση του δικαστηρίου
`Αρθρο 64 Αποτελέσματα της αποδοχής της αίτησης
`Αρθρο 65 Χρηματοδότηση της επιχείρησης
`Αρθρο 66 Δικαίωμα αποζημίωσης πιστωτών
`Αρθρο 67 Περιορισμός αμοιβών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
`Αρθρο 68 Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
`Αρθρο 69 Ορισμός Ειδικού Διαχειριστή
`Αρθρο 70 Εκδίκαση της αίτησης
`Αρθρο 71 Απόφαση του δικαστηρίου
`Αρθρο 72 Συνέπειες αποδοχής της αίτησης
`Αρθρο 73 Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διάθεση του ενεργητικού
`Αρθρο 74 Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - εκδίκαση της αίτησης αποδοχής
`Αρθρο 75 Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - μεταβίβαση του ενεργητικού
`Αρθρο 76 Περάτωση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης
`Αρθρο 77 Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διανομή προς πιστωτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 80 Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
`Αρθρο 81 Απορρόφηση νομικών προσώπων από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
`Αρθρο 82
ΜΕΡΟΣ Ε΄
`Αρθρο 83 Απευθείας τιμολόγηση διαφημιζόμενων
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87
`Αρθρο 88
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93
`Αρθρο 94 Απόσπαση υπαλλήλου O.T.A.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ
`Αρθρο 95 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: