Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 05/01/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α.Π. 4707

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διευκρινήσεις ως προς την απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4808/2021 (Α΄101) και της υπ΄ αρ. 47284 /359/17.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5080) ρυθμίζεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και του άρθρου 26 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 156 «Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Ν. 4808/2021, προβλέπουν ότι:

«Από την απόφαση αναγνώρισης των απαιτήσεών τους και την υπαγωγή των δικαιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 87 του Ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και του άρθρου 26 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177), καθώς και στις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των απαιτήσεών τους, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές έναντι αυτών απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στους ως άνω δικαιούχους δύναται να μην επιβάλλεται από την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κανενός είδους πρόστιμο ή προσαύξηση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης του πρώτου εδαφίου. Απαλλάσσονται δε αυτοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον οι απαιτήσεις των δικαιούχων είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

Με την υπ΄ αρ. 72751/25.11.2020 εγκύκλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), παρασχέθηκαν οδηγίες για τη ορθή εκτέλεση της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., οι οποίες, μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

α) Για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων των άρθρων 87 του Ν. 4706/2020 και 26 του Ν. 4722/2020 μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Ο.Α.Ε.Δ. διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.

β) Οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αποστέλλουν σε μηνιαία βάση ηλεκτρονικό αρχείο στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τους ΦΚΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη τυχόν οφειλών των δικαιούχων προς αυτούς.

γ) Το ηλεκτρονικό αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Α.Α.Δ.Ε.) και τους Φ.Κ.Α. επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να εκκαθαριστούν οι απαιτήσεις των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός τους με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στη συνέχεια παρακρατηθούν και αποδοθούν οι απαιτήσεις των Φ.Κ.Α. (η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται τόσο στη πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και σε τυχόν μελλοντικές).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, εφόσον από το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό αρχείο, που θα επιστραφεί στον Ο.Α.Ε.Δ.

ενημερωμένο με τυχόν οφειλές των εν λόγω δικαιούχων προς τον e-ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι αυτές (οι οφειλές) είναι ίσες ή μικρότερες από τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., απαλλάσσονται (οι δικαιούχοι), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: