Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3512

Αριθμ. απόφ. 200/7/30.6.2021

Τροποποίηση του άρθρου 12 της υπ΄ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) (αρ. 1271).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄ αρ. 001/2017 (αρ. 1271) κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. περί «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» (Β΄ 2592) και ειδικότερα το άρθρο 12, σύμφωνα με το οποίο «Υποψήφιοι που έχουν περατώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις Ινστιτούτων κρατών - μελών της ΕΕ που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από κοινού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οποιοδήποτε Επαγγελματικό Ινστιτούτο κράτους - μέλους της ΕΕ, θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 9 του Ν. 4449/2017, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων υπό τα στοιχεία ια, ιβ, ιγ, ιδ, και ιε της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4449/2017 , όπως αυτά αντιστοιχίζονται στην παράγραφο 16 κατωτέρω, πλέον του γνωστικού αντικειμένου ΄΄(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" που εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα και εντάσσεται στα μαθήματα του Ελληνικού Δικαίου».

2. Το γεγονός της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο αποτελεί πλέον τρίτη χώρα για την ΕΕ.

3. Το άρθρο 8 του Ν. 4449/2017 και ιδίως το β΄ εδάφιο της παρ. 3 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Οι επαγγελματικές εξετάσεις για όλα ή μέρος των γνωστικών αντικειμένων ή για όλους ή ορισμένους εξεταζόμενους μπορεί να διενεργούνται από κοινού με τις επαγγελματικές εξετάσεις άλλων αρμοδίων αρχών κρατών - μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή να αποτελούν μέρος των επαγγελματικών εξετάσεων που διενεργούνται από τις αρχές των χωρών αυτών».

4. Το υπ΄ αρ. 1585/30-06-2021 Ε.Λ.Τ.Ε. έγγραφο του ΣΟΕΛ (αριθμ. ΣΟΕΛ 1373/30-06-2021), με το οποίο διατυπώνει γνώμη για την τροποποίηση του άρθρου 12 της κανονιστικής πράξης 001/2017, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 4449/2017 .

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 001/2017 (αρ. 1271) κανονιστικής πράξης Ε.Λ.Τ.Ε. περί «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» (Β΄ 2592) και ειδικότερα το άρθρο 12, και αντικατάστασή του με το κάτωθι κείμενο: «Υποψήφιοι που έχουν περατώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις Ινστιτούτων κρατών - μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από κοινού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οποιοδήποτε Επαγγελματικό Ινστιτούτο κράτους -μέλους της ΕΕ ή τρίτων χωρών, θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 9 του Ν. 4449/2017, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων υπό τα στοιχεία ια, ιβ, ιγ, ιδ, και ιε της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4449/2017, όπως αυτά αντιστοιχίζονται στην παράγραφο 16 κατωτέρω, πλέον του γνωστικού αντικειμένου "(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" που εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα και εντάσσεται στα μαθήματα του Ελληνικού Δικαίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: