Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26/06/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ14Β 1103009 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Σχετ.: Το με ημερομηνία .... έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και ύστερα από προφορικές διευκρινίσεις, πελάτης σας, που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και αντικείμενο εργασιών την παροχή χρηματοοικονομικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικού εμπορίου υπηρεσιών επέκτεινε τη δραστηριότητά του και προσέθεσε και τη δραστηριότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά την έννοια του Π.Δ.190/2006 (ΦΕΚ 196 τ. Α). Για τη διαμεσολάβησή του στη σύναψη των ασφαλιστικών συμβάσεων λαμβάνει από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση προμήθεια επί των συναφθέντων συμβολαίων. Τίθεται το ερώτημα για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχει ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος, 1 περίπτωση ιθ΄ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.

3. Όπως διευκρινίστηκε με τις με αριθ. πρωτ. Ε.8318/3002/1493/ ΠΟΛ. 333/01.02.1987 και 1035862/1680/445/Α0014/ ΠΟΛ. 1087/16.03.1998 εγκυκλίους, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι προμήθειες που λαμβάνουν από την ασφαλιστική επιχείρηση ή την επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτόρευσης τα πρόσωπα του άρθρου 1 του Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 τ. Α) που διαμεσολαβούν στη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ήτοι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλειών, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 190/2006 (ΦΕΚ 196 τ. Α), στα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται τα πρόσωπα του προαναφερθέντος άρθρου 1 του Ν. 1569/1985 καθώς και ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

5. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ (υπόθεση C-349/1996), συνάγεται ότι η προμήθεια επί των συναφθέντων ασφαλιστικών συμβολαίων που εισπράττει ο πελάτης σας ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργάζεται απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 333/1987 , καθόσον ασκεί πράξεις (υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

6. Τέλος, σημειώνουμε ότι ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Βασιλική Τάτση

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: