Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4342/2015.

Αιτιολογικη Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 86
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4072

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αρθρο 1 Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204)
Αρθρο 3 Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.»
Αρθρο 4 Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και Μητρώο Χειριστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες του «Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων»
Αρθρο 6 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας
Αρθρο 7 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης
Αρθρο 8 Επιστημονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Αρθρο 9 Έκθεση αποτελεσμάτων αρχαιολογικής έρευνας
Αρθρο 10 Κυρώσεις
Αρθρο 11 Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρθρο 12 Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Αρθρο 13 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Αρθρο 14 Αντικατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 3489/2006
Αρθρο 15 Μετοχικό Κεφάλαιο
Αρθρο 16 Αντικατάσταση του άρθρου 6 του Ν. 3489/2006
Αρθρο 17 Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Ν. 3489/2006
Αρθρο 18 Αντικατάσταση του άρθρου 8 του Ν. 3489/2006
Αρθρο 19 Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας
Αρθρο 20 Αντικατάσταση του άρθρου 13 του Ν. 3489/2006
Αρθρο 21 Αντικατάσταση του άρθρου 14 του Ν. 3489/2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αρθρο 22 Ορισμοί
Αρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 24 Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας
Αρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη
Αρθρο 26 Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας Αγοράς
Αρθρο 27 Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών
Αρθρο 28 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι
Αρθρο 29 Βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες
Αρθρο 30 Συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες
Αρθρο 31 Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων
Αρθρο 32 Επιβολή κυρώσεων
Αρθρο 33 Εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και Εθνικό Σημείο Επαφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αρθρο 34 Έννοια όρων
Αρθρο 35 `Ασκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας
Αρθρο 36 Ρυθμίσεις στην άσκηση εξωτερικού εμπορίου
Αρθρο 37 Γενικό Μητρώο Εξαγωγών
Αρθρο 38 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών και Εισαγωγών (Single Window)
Αρθρο 39 Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας
Αρθρο 40 Έλεγχος εξαγόμενων
Αρθρο 41 Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες
Αρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά
Αρθρο 44 Επωνυμία
Αρθρο 45 Έδρα
Αρθρο 46 Διάρκεια
Αρθρο 47 Εταιρική διαφάνεια
Αρθρο 48 Επίλυση διαφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αρθρο 49 Η ιδρυτική πράξη
Αρθρο 50 Περιεχόμενο του καταστατικού
Αρθρο 51 Διαδικασία σύστασης
Αρθρο 52 Δημοσιότητα Γ . Ε . ΜΗ .
Αρθρο 53 Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας
Αρθρο 54 Ευθύνη ιδρυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αρθρο 55 Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές
Αρθρο 56 Διαχείριση εκ του νόμου
Αρθρο 57 Καταστατική διαχείριση
Αρθρο 58 Ποιος διορίζεται διαχειριστής
Αρθρο 59 Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων
Αρθρο 60 Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο
Αρθρο 61 Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο
Αρθρο 62 Έλλειψη διαχειριστή
Αρθρο 63 Δημοσιότητα
Αρθρο 64 Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή
Αρθρο 65 Υποχρέωση πίστεως
Αρθρο 66 Τήρηση βιβλίων
Αρθρο 67 Ευθύνη διαχειριστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Αρθρο 68 Αρμοδιότητα εταίρων
Αρθρο 69 Συνέλευση των εταίρων
Αρθρο 70 Σύγκληση
Αρθρο 71 Τόπος συνέλευσης
Αρθρο 72 Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων
Αρθρο 73 Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση
Αρθρο 74 Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Αρθρο 75 Εταιρικά μερίδια
Αρθρο 76 Είδη εισφορών
`Αρθρο 77 Κεφαλαιακές εισφορές
Αρθρο 78 Εξωκεφαλαιακές εισφορές
Αρθρο 79 Εγγυητικές εισφορές
Αρθρο 80 Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών
Αρθρο 81 Επιστροφή εισφορών
Αρθρο 82 Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αρθρο 83 Ελευθερία μεταβίβασης
Αρθρο 84 Μεταβίβαση εν ζωή
Αρθρο 85 Μεταβίβαση αιτία θανάτου
Αρθρο 86 Δικαίωμα προαίρεσης
Αρθρο 87 Ίδια μερίδια
Αρθρο 88 Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων
Αρθρο 89 Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους
Αρθρο 90 Αύξηση κεφαλαίου
`Αρθρο 91 Μείωση κεφαλαίου
Αρθρο 92 Έξοδος εταίρου
Αρθρο 93 Αποκλεισμός εταίρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Αρθρο 94 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
Αρθρο 95 Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ
`Αρθρο 96 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 97 Απογραφή
Αρθρο 98 Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων
`Αρθρο 99 Έλεγχος
Αρθρο 100 Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών
`Αρθρο 101 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Αρθρο 102 Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης
Αρθρο 103 Λόγοι λύσης
Αρθρο 104 Εκκαθάριση και εκκαθαριστής
Αρθρο 105 Εργασίες εκκαθάρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
`Αρθρο 106 Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή
`Αρθρο 107 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Αρθρο 108 Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
Αρθρο 109 Σχέδιο συγχώνευσης
Αρθρο 110 Προστασία των δανειστών
Αρθρο 111 Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών
Αρθρο 112 Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους -Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης
Αρθρο 113 Αποτελέσματα της συγχώνευσης
Αρθρο 114 Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης
Αρθρο 115 Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αρθρο 116 Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις
A ρθρο 117 Προσαρμογή στο Ν . 3853/2010
Αρθρο 118 Προσαρμογή στο Γ . Ε . ΜΗ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 119 Ποινικές διατάξεις
Αρθρο 120 Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 121 Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα
Αρθρο 122 Κτήση δικαιώματος
Αρθρο 123 Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
Αρθρο 124 Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αρθρο 125 Περιεχόμενο του δικαιώματος
Αρθρο 126 Περιορισμός προστασίας
Αρθρο 127 Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής
Αρθρο 128 Ανάλωση του δικαιώματος
Αρθρο 129 Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού
Αρθρο 130 Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ
`Αρθρο 131 Μεταβίβαση
`Αρθρο 132 `Αδεια χρήσης
Αρθρο 133 Εμπράγματα δικαιώματα - Αναγκαστική εκτέλεση Πτωχευτική διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Αρθρο 134 Δήλωση κατάθεσης σήματος
Αρθρο 135 Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης
`Αρθρο 136 Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης
Αρθρο 137 Εξέταση της δήλωσης
`Αρθρο 138 Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων
`Αρθρο 139 Εξέταση των λόγων απαραδέκτου
`Αρθρο 140 Ανακοπή
Αρθρο 141 Στοιχεία της ανακοπής
`Αρθρο 142 Εξέταση της ανακοπής
Αρθρο 143 Απόδειξη χρήσης
`Αρθρο 144 Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
Αρθρο 145 Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
Αρθρο 146 Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
Αρθρο 147 Καταχώριση - Μητρώο Σημάτων
Αρθρο 148 Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση
Αρθρο 149 Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 150 Αξιώσεις επί προσβολής
Αρθρο 151 Απόδειξη
Αρθρο 152 Δικαστικά έξοδα
Αρθρο 153 Ασφαλιστικά μέτρα
Αρθρο 154 Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων
Αρθρο 155 Αναλογικότητα
Αρθρο 156 Ποινικές διατάξεις
Αρθρο 157 Δημοσίευση αποφάσεων
Αρθρο 158 Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Αρθρο 159 Παραίτηση από το δικαίωμα
Αρθρο 160 Έκπτωση από το δικαίωμα
Αρθρο 161 Ακυρότητα σήματος
Αρθρο 162 Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Αρθρο 163 Προϋποθέσεις προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ
Αρθρο 164 Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης
Αρθρο 165 Ορισμοί
Αρθρο 166 Κατάθεση αίτησης
Αρθρο 167 Έγγραφα της αίτησης
Αρθρο 168 Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων -Διαβίβαση της αίτησης
Αρθρο 169 Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης
Αρθρο 170 Πληρωμή τελών
Αρθρο 171 Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια
Αρθρο 172 Ένδικα βοηθήματα
Αρθρο 173 Διαδικασία μετατροπής διεθνούς σήματος σε εθνικό
Αρθρο 174 Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Αρθρο 175 Προστασία
Αρθρο 176 Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
Αρθρο 177 Προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 178 Δημοσιεύσεις
Αρθρο 179 Τέλη
Αρθρο 180 Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών
Αρθρο 181 Εξουσιοδοτική διάταξη
Αρθρο 182 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 183 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρθρο 184 Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
Αρθρο 185 Επιτροπή Ελληνικού Σήματος Συγκρότηση - Σύνθεση - Λειτουργία
Αρθρο 186 Αρμοδιότητες της ΕΕΣ
Αρθρο 187 Κανονισμοί απονομής Ελληνικού Σήματος
Αρθρο 188 Κριτήρια απονομής του Σήματος
Αρθρο 189 Υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής Σήματος
Αρθρο 190 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων -Υπηρεσιών
Αρθρο 191 Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος
Αρθρο 192 Διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος
Αρθρο 193 Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αρθρο 194 Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος
Αρθρο 195 Ενστάσεις
Αρθρο 196 Δημοσίευση αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρθρο 197 Έννοια όρων
Αρθρο 198 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
Αρθρο 199 Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων
Αρθρο 200 Σύμβαση μεσιτείας
Αρθρο 201 Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Αρθρο 202 Ποινικές κυρώσεις
Αρθρο 203 Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές
Αρθρο 204 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Αρθρο 205 Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
Αρθρο 206 Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου
Αρθρο 207 Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ν. 2932/2001)
Αρθρο 208 Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π.
Αρθρο 209 Συμπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ.
Αρθρο 210 Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (Ν. 2971/2001)
Αρθρο 211 Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων
Αρθρο 212 Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939
`Αρθρο 213 Θέματα Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Αρθρο 214 Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνομίων
Αρθρο 215 Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς
Αρθρο 216 Στέγαση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρθρο 217 Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Αρθρο 218 Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»
Αρθρο 219 Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας
Αρθρο 220 Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
`Αρθρο 221 Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης
Αρθρο 222 Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Αρθρο 223 Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας
Αρθρο 224 Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων
Αρθρο 225 Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. και σε μη ελληνικά πλοία
Αρθρο 226 Παράταση προθεσμίας
Αρθρο 227 Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 228 Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες
Αρθρο 229 Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών εργαστηρίων -εργασίες ζυθοποιείων
Αρθρο 230 Θέματα της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε.» και των υπό εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.»
Αρθρο 231 Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (Ν. 3526/2007)
Αρθρο 232
Αρθρο 233 Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Ν. 3912/2011)
Αρθρο 234 Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα
Αρθρο 235 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Αρθρο 236 Διοικητικές κυρώσεις για αγορανομικές παραβάσεις
Αρθρο 237 Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.
Αρθρο 238 Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)
Αρθρο 239 Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Αρθρο 240 Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Αρθρο 241 Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 3299/2004)
Αρθρο 242 Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. - Ν. 3614/2007)
Αρθρο 243 Ρυθμίσεις θεμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης
A ρθρο 244 Απασχόληση ταμιών
Αρθρο 245 Θέματα προσωπικού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ
`Αρθρο 246 Θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Αρθρο 247 Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 248 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αρθρο 249 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις
Αρθρο 250 Εταιρική επωνυμία
Αρθρο 251 Δημοσιότητα
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ
Αρθρο 252 Η εταιρική σύμβαση
Αρθρο 253 Λήψη αποφάσεων
Αρθρο 254 Διαχείριση
Αρθρο 255 Κέρδη και ζημίες
Αρθρο 256 Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
Αρθρο 257 Εξουσία εκπροσώπησης
Αρθρο 258 Ευθύνη εταίρων
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
Αρθρο 259 Λύση της εταιρείας
Αρθρο 260 Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου
Αρθρο 261 Εκούσια έξοδος εταίρου
Αρθρο 262 Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή
Αρθρο 263 Αποκλεισμός εταίρου
Αρθρο 264 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου
Αρθρο 265 Κληρονόμοι θανόντος εταίρου
Αρθρο 266 Συνέχιση της εταιρείας
Αρθρο 267 Μονοπρόσωπη εταιρεία
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αρθρο 268 Στάδιο εκκαθάρισης
Αρθρο 269 Παραγραφή
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Αρθρο 270 Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 271 Έννοια . Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Αρθρο 272 Εταιρική επωνυμία
Αρθρο 273 Δημοσιότητα
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Αρθρο 274 Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
Αρθρο 275 Δικαίωμα ελέγχου
Αρθρο 276 Πράξεις ανταγωνισμού
Αρθρο 277 Κέρδη και ζημίες
Αρθρο 278 Εξουσία εκπροσώπησης
Αρθρο 279 Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου
Αρθρο 280 Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Αρθρο 281 Λύση της εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρθρο 282 Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία
Αρθρο 283 Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Αρθρο 284 Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρθρο 285 Έννοια αφανούς εταιρείας
Αρθρο 286 Εισφορά αφανούς εταίρου
Αρθρο 287 Σχέσεις με τρίτους
Αρθρο 288 Διαχείριση της αφανούς εταιρείας
Αρθρο 289 Κέρδη και ζημίες
Αρθρο 290 Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο
Αρθρο 291 Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
Αρθρο 292 Πτώχευση του εμφανούς εταίρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Αρθρο 293 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Αρθρο 294 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αρθρο 295 ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 296 ( άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 297 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Αρθρο 298 ( άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 299 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Αρθρο 300 ( άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 301 ( άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 302 ( άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 303 ( άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 304 ( άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 305 ( άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 306 ( άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 307 ( άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 308 ( άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 309 ( άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 310 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)
Αρθρο 311 ( άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 312 ( άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 313 ( άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 314 ( άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 315 ( άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 316 ( άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 317 ( άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 318 ( άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ ΕΕ )
Αρθρο 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 320 Τροποποιήσεις των νόμων 3054/2002, 3784/2009, 2960/2001 και του άρθρου 187 Π.Κ.
Αρθρο 321 Τροποποιήσεις των νόμων 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011
Αρθρο 322 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων -Φορολογία μετοχών
A ρθρο 323 Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
A ρθρο 324 Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E.
A ρθρο 325 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
A ρθρο 326 Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αρθρο 327 Κύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Αρθρο 328
`Αρθρο 329 Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αρθρο 330 Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ `Αρθρου 247, παρ. 8

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: