Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 75
15 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3762

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 1 Σύσταση Τμημάτων
`Αρθρο 2 Στελέχωση Σ . ΕΠ . Ε .
`Αρθρο 3 Aύξηση του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 4 Ανακατανομή κενών θέσεων στο Σ.ΕΠ.Ε.
`Αρθρο 5 Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
`Αρθρο 6 Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών
`Αρθρο 7 Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
`Αρθρο 8 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 9 Συμπλήρωση διατάξεων περί Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) και Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)
`Αρθρο 10 Θητεία Προέδρου και μελών Επιτροπών
`Αρθρο 11 Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.)
`Αρθρο 12 Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας
`Αρθρο 13 Διασύνδεση υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. με διαδίκτυο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
`Αρθρο 14 Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος
`Αρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
`Αρθρο 16 Παραγραφή απαιτήσεων κατά Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 17 Προμήθειες μικρής αξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
`Αρθρο 18 Σύσταση Τμήματος Χορήγησης Παροχών
`Αρθρο 19 Σύσταση Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ενίσχυσης Ερατοϋπαλληλικών Οργανώσεων
`Αρθρο 20 Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων
`Αρθρο 21 Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών
`Αρθρο 22 Παροχή οικονομικού κινήτρου
`Αρθρο 23 Σύσταση θέσεων μετακλητών ειδικών συνεργατών
`Αρθρο 24 Λοιπά θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ.)
`Αρθρο 25 Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
`Αρθρο 26 Παροχή οικονομικού κινήτρου
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
`Αρθρο 27 Αμοιβές ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
`Αρθρο 28 Κεντρική Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
`Αρθρο 29 Επέκταση διατάξεων
`Αρθρο 30 Σκοπός - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 31 Θέματα Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
`Αρθρο 32 Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Α.Ε.
`Αρθρο 33 Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: