Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2665

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε/300

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 86 του N. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).

2. Του Ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 236).

3. Του υπ΄ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 24.12.2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 972/2020 της Επιτροπής (L215/07-07-2020) και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού .

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

7. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.

9. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

10. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

11. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

12. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

14. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).

15. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

16. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

17. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

18. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 3788).

19. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

20. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

ΙΙ. Υπόδειγμα Υ/Δ από τους δυνητικούς δικαιούχους, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού de minimis, η οποία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

ΙΙΙ. Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, που θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε. στην Επιτροπή του άρθρου 10 για τη διατύπωση γνώμης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

IV. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

V. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4674/2020 .

VI. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.

VII. Την υπ΄ αρ. 032/2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

VIII. Την υπ΄ αρ. 4345/21.4.2023 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

ΙΧ. Την υπ΄ αρ. 3717/2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως 5.000.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» του ΕΦ 1004-204-0000000 «Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» του σε βάρος του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, για τους δικαιούχους του άρθρου 2, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 7, για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους κατά το έτος 2023.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται με βάση τον υπ΄ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

`Αρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν. 5005/2022 (Α΄ 236) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

`Αρθρο 3
Ορισμοί

Για το σκοπό της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για το σκοπό του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 7, ενιαία επιχείρηση νοείται ως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΕΚ 1407/2013, και περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης

επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας, και

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση.

2. Κύκλος εργασιών αναφοράς (Κ.Ε.): νοείται το σύνολο των ετήσιων εσόδων σε ευρώ της επιχείρησης τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες του έντυπου τύπου, δηλαδή των εφημερίδων που εντάσσονται στις οικείες οικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς της επιχείρησης, κατά την τελευταία κλειόμενη ετήσια οικονο­μική χρήση του έτους 2022. Από τον ως άνω υπολογισμό εξαιρούνται τα τυχόν άλλα έσοδα της επιχείρησης που προέρχονται από διαφορετικές δραστηριότητες.

3. Ετήσιες Μονάδες Εργασίας αναφοράς (Ε.Μ.Ε.): νοείται ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων της επιχείρησης οι οποίοι εργάστηκαν με πλήρες ωράριο, κατά την τελευταία κλειόμενη ετήσια οικονομική χρήση 2022. Οι απασχολούμενοι που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, δηλαδή οι απασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, οι εποχικά ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας Ε.Μ.Ε., τα οποία συναθροίζονται στο τελικό σύνολο. Από τον ως άνω υπολογισμό εξαιρούνται τυχόν Ε.Μ.Ε. που προέρχονται από διαφορετικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

4. Πανελλήνια κυκλοφορία: η κυκλοφορία εφημερίδων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

`Αρθρο 4
Διάρκεια προγράμματος -Χρηματοδότηση Καθεστώς Ενίσχυσης

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το έτος 2023.

2. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 5.000.000,00 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του άρθρου 11, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού de minimis 1407/2013.

Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση υπαγωγής για ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις, τότε στον έλεγχο της σώρευσης κατά το άρθρο 7 της παρούσας αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί και στις επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού de minimis 1407/2013. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της ανωτέρω παρ. 1 και ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.

`Αρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι και την 10η Ιουλίου 2023.

`Αρθρο 6
Προϋποθέσεις υπαγωγής -Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του άρθρου 4 του Ν. 5005/2022 ως επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας,

2. η ύλη των εφημερίδων των δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

3. η ύλη των εφημερίδων των δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας να μην παραβιάζει εν γένει τις αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας,

4. η ύλη τους να περιλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές ή κοινωνικές ειδήσεις,

5. να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 1407/2013,

6. να έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται,

7. να έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός,

8. να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

9. να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του Α.Φ.Μ. τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β΄ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

`Αρθρο 7
Έλεγχος σώρευσης

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της παρούσας. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ είναι ακαθάριστο, πριν την αφαίρεση τυχόν φόρων ή επιβαρύνσεων.

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύ­θυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος κατά την αίτηση και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

`Αρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις

1. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση της δικαιούχου επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

`Αρθρο 9
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας υποχρεούνται ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. τα κάτωθι:

1. Βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με το ύψος του Κύκλου Εργασιών αναφοράς της επιχείρησης και των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αναφοράς.

3. Οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων, άλλως βεβαίωση λογιστή, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αποσπάσματα των Ισοζυγίων των σχετικών λογαριασμών, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων άλλως βεβαίωση λογιστή και αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022, τα οποία τεκμηριώνουν το δηλωθέν ύψος του Κύκλου Εργασιών αναφοράς.

4. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και πίνακες προσωπικού, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022, νομίμως κατατεθειμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. και στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα, τα οποία τεκμηριώνουν το δηλωθέν ύψος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αναφοράς.

5. Εκτύπωση πρόσφατης εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του τελευταίου τριμήνου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

7. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 2 στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής, στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).

`Αρθρο 10
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 5005/2022

1. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 5005/2022 προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπό στοιχεία 2 και 3 του άρθρου 6 αυτής.

2. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη που λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 11 της παρούσας. Η γνώμη του προηγούμενου εδαφίου διατυπώνεται προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. κατόπιν υποβολής σε αυτήν του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, χωρίς ποσά, της κατάστασης των δυνητικών δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας. Ο Πίνακας του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στην Επιτροπή από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε.

`Αρθρο 11
Έλεγχος Προϋποθέσεων - Απόφαση υπαγωγής

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ελέγχει ότι η δυνητική δικαιούχος είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Τ. ως επιχείρηση έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, την περιοδικότητα της κυκλοφορίας του εντύπου σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στο Μ.Ε.Τ., καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 10 τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, για τη διατύπωση γνώμης.

Μετά και την ως άνω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 10, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., υποβάλλει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρούσας.

2. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί.

3. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση κάθε φορά του Υφυπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η εν λόγω απόφαση ή αποφάσεις αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε αυτές αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

`Αρθρο 12
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης

Κάθε επιχείρηση έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με βάση τα κάτωθι:

α) Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού de minimis 1407/2013,

β) το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα,

γ) τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας αναφοράς (ΕΜΕ) κατά την τελευταία κλειόμενη ετήσια οικονομική χρήση 2022, και

δ) τον Κύκλο Εργασιών αναφοράς κατά την τελευταία κλειόμενη ετήσια οικονομική χρήση 2022 καθεμίας εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

i. Όλες οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως ελάχιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €).

ii. Για το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει κάθε επιχείρηση θα χρησιμοποιηθεί σταθμισμένος συγκριτικός δείκτης κύκλου εργασιών (Κ.Ε.) και ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ). Το ως άνω ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται από το γινόμενο του μεγίστου ορίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) επί την τιμή του σταθμισμένου συγκριτικού δείκτη Κ.Ε. και ΕΜΕ. Ο δείκτης αυτός για μια επιχείρηση λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και ισούται με το άθροισμα της τιμής του συγκριτικού δείκτη Κ.Ε. επί του συντελεστή στάθμισης Κ.Ε. πλέον της τιμής του συγκριτικού δείκτη ΕΜΕ επί του συντελεστή στάθμισης ΕΜΕ, των εφημερίδων που εντάσσονται στην επιχείρηση και συμπεριλαμβάνονται στους οικείους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις αυτής της τελευταίας κλειόμενης οικονομικής χρήσης 2022. Ο συγκριτικός δείκτης Κ.Ε. μιας επιχείρησης λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και ισούται με το πηλίκο του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών αναφοράς της τελευταίας κλειόμενης οικονομικής χρήσης 2022 προς τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης με την μεγαλύτερη επίδοση κατά την ίδια οικονομική χρήση. Ο συντελεστής στάθμισης Κ.Ε. ισούται με 0,35. Ο συγκριτικός δείκτης ΕΜΕ μιας επιχείρησης λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και ισούται με το πηλίκο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αναφοράς της τελευταίας κλειόμενης οικονομικής χρήσης 2022 προς τον αντίστοιχο αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας της επιχείρησης με την μεγαλύτερη επίδοση κατά την ίδια οικονομική χρήση. Ο συντελεστής στάθμισης ΕΜΕ ισούται με 0,65. Ο σταθμισμένος συγκριτικός δείκτης κύκλου εργασιών (Κ.Ε.) και ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) κάθε επιχείρησης, κατατάσσεται σε κλίμακα επίδοσης δέκα (10) βαθμίδων, των δέκα μονάδων της εκατοστιαίας κλίμακας η κάθε μια, ως εξής: 1η βαθμίδα 0-10%, 2η βαθμίδα 11%-20%, 3η βαθμίδα 21%-30%, 4η βαθμίδα 31%-40%, 5η βαθμίδα 41%- 50%, 6η βαθμίδα 51%-60%, 7η βαθμίδα 61%-70%, 8η βαθμίδα 71%-80% 9η βαθμίδα 81%-90% και 10η βαθμίδα 91%-100%. Η κάθε βαθμίδα αρχής γενομένης από την 1η αντιστοιχεί σε επιπλέον ποσοστό 10% του ορίου ενίσχυσης.

iii. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €), με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 και των οριζομένων στο άρθρο 7.

iv. Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας λαμβάνουν επιπλέον το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

v. Οι επιχειρήσεις που έχουν έντυπα που κυκλοφορούν με τον ίδιο τίτλο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ετών (15) κατά το έτος 2023 λαμβάνουν επιπλέον το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €).

`Αρθρο 13
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται απευθείας στη δικαιούχο επιχείρηση.

2. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τους δικαιούχους, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον διατάκτη.

iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 11.

iv. Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας του δικαιούχου ή από την εφαρμογή taxisnet.

ν. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής. Επίσης, στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

vi. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί στην απευθείας καταβολή των ποσών, όπως προκύπτουν από την απόφαση ή τις αποφάσεις του άρθρου 11, στους δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής.

4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 11 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2023.

`Αρθρο 14
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων και Φορέα χορήγησης Κρατικής Ενίσχυσης

Τόσο οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, όσο και η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία που αφορούν στις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, για δέκα (10) έτη μετά την παροχή της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης.

`Αρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: