Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 1 4 Φεβρουαρίου 1989

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1021580

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ. 1044

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ: Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 1828/1989, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 29 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α, 2) οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.

2. Για κάθε ένα από τα πιο πάνω άρθρα σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ

`Αρθρο 1
Εισόδημα και εξεύρεσή του

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις αυτού του άρθρου γίνονται οι ακόλουθες μεταβολές:

α) Ορίζεται ρητά στο νόμο ότι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα εκτός από το φόρο που επιβάλλεται με τις διατάξεις αυτού του νόμου τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι

β) Περιορίζονται σε έξι (6) και αναδιατάσσονται οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομείται το εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, ως εξής:

Α΄ Κατηγορία. Εισόδημα από ακίνητα

Β΄ Κατηγορία. Εισόδημα από κινητές αξίες

Γ΄ Κατηγορία. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Δ΄ Κατηγορία. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Ε΄ Κατηγορία. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

ΣΤ Κατηγορία. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.

Ειδικότερα με τη νέα διάταξη:

Ενοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδήματος α) από οικοδομές και β) από εκμίσθωση γαιών (παλαιά Α΄ και Β΄ πηγή) και χαρακτηρίζεται πλέον ως εισόδημα Α΄ κατηγορίας το εισόδημα που προέρχεται «από ακίνητα». Το εισόδημα ου προέρχεται από «κινητές αξίες» (παλαιά Γ πηγή) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα Β΄ κατηγορίας και το εισόδημα (κέρδη) «από γεωργικές επιχειρήσεις» (παλαιά Ε΄ πηγή) τώρα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα Γ κατηγορίας.

Διατηρείται ο "χαρακτηρισμός του εισοδήματος (κερδών) «από εμπορικές επιχειρήσεις΄ ως εισόδημα Δ΄ κατηγορίας.

Το εισόδημα (αμοιβές) που προέρχεται "από μισθωτές υπηρεσίες» (παλαιά ΣΤ πηγή) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα Ε΄ κατηγορίας.

Τέλος, το εισόδημα (αμοιβές) «από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων» και από κόβε άλλη πηγή (παλαιά Ζ πηγή), χαρακτηρίζεται ως εισόδημα ΣΤ κατηγορίας.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 4 καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 μέχρι 1 2 και 14 του παλαιού άρθρου, οι οποίες προβλέπουν ειδική μείωση του εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων. Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 4 ορίζεται ότι, για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επί μέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α έως ΣΤ της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτούνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το προηγούμενο της φορολογίας οικονομικό έτος είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο της φορολογίας οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων. Ειδικά, το αρνητικό στοιχεία (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προκύπτει από τα βιβλία του υπόχρεου που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχεία εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικά στα τρία (3) επόμενα οικονομικά έτη προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και στα πέντε (5) επόμενα οικον. έτη όταν πρόκειται για γεωργικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υποχρέου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

Το νέο στοιχείο στο τρίτο εδάφιο της παραπάνω νέας διάταξης είναι ότι ενσωματώθηκαν σε αυτές τις διατάξεις των αν.ν. 147/1967 (άρθρο 8 παρ. 1) και του Ν. 849/1978 (άρθρο 15) που προέβλεπαν τη μεταφορά της ζημίας για συμψηφισμό στα πέντε (5) επόμενα έτη των βιομηχανικών, μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 4 ορίζεται ότι το αρνητικό στοιχείο (ζημία) εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

Με τη νέα παράγραφο 3 του άρθρου 4 η ανατρεπτική προθεσμία των έξι (6) μηνών για την εκχώρηση από το φορολογούμενο στο Δημόσιο των εισοδημάτων που δεν έχουν εισπραχθεί από εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων, παρατείνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ταυ Ν.Δ. 3323/1955 γιατί το θέμα της αφαίρεσης των τόκων από το εισόδημα των φορολογουμένων ρυθμίζεται διαφορετικά με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955 και το θέμα που ρυθμίζει η παράγραφος αυτή μεταφέρεται στο άρθρο 11 του Ν.Δ. 3323/1955.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955. Με η νέα παράγραφο 6 του άρθρου 6 επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, που ήδη ίσχυαν, και συμπληρώνεται ότι το εισόδημα των ανήλικων τέκνων στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα του.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου, οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955 αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα, αφού η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955 μεταφέρθηκε στο άρθρο 11 του Ν.Δ. 3323/1955 για νομοτεχνικούς λόγους.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η υποπερίπτωση β της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται για πρώτη φορά ο υπολογισμός του απαλλασσόμενου ποσού από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας με βάση την επιφάνεια, αντί του ακαθάριστου τεκμαρτού εισοδήματος. Ειδικότερα, απαλλάσσεται από τον φόρο το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικών μέτρων. Αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα 200 Τ.μ. τότε υπάρχει φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αντιστοιχεί στην πάνω από τα 200 Τ.μ. επιφάνειά της. Όταν το εμβαδό της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από 200 τετραγωνικά η διαφορά, μέχρι τα 200 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης Ε της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο, από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες τα έξοδα παράστασης που παρέχονται στους νομάρχες μέχρι ποσού ίσου με τα δύο τρίτα(2/3) των ετήσιων κύριων μισθών αυτών, καθώς και τα έξοδα παράστασης στο σύνολό τους που παρέχονται στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων του Κράτους. Σημειώνεται ότι η φορολογία των εξόδων παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται από το Α΄ ψήφισμα της 13/18.2.1975.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται: η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης Γ της παραγράφου1, η περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955, καθόσον τα απαλλασσόμενα από τον φόρο ποσά εισοδήματος που προβλέπονταν από τις καταργούμενες διατάξεις μετατρέπονται σε αφορολόγητα ποσά και αντιμετωπίζονται πλέον από το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3323/1955.

Με τις ίδιες διατάξεις η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3323/1955 αναριθμείται σε 5.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1988, για τα εισοδήματα που αποκτούν και τα ποσά που δαπανούν οι δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτή και μετά.

`Αρθρο 2
Αφορολόγητα ποσό

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3323/1955. Με τις νέες διατάξεις καθιερώνονται αφορολόγητα ποσά για κάθε φορολογούμενο, ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάστασή του, την κατηγορία του εισοδήματος που αποκτά και τις δαπάνες που πραγματοποιεί.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζονται τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.

β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα, δηλαδή αυτά που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους έχουν τελέσει γάμο ή αν αυτά έχουν υιοθετηθεί από αυτούς.

γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία εντάσσονται σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα. Επίσης, τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν ξεπεράσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και παρακολουθούν δημόσια μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα.

δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα τέκνα του φορολογουμένου που έχουν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία και καλούνται ως έφεδροι για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις.

ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. "Η δη, με την1006352/30/0012/ Πολ. 1009 από 16 Ιανουαρίου 1989 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύεται η αναπηρία αυτή σε νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων, δηλαδή οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες κτλ, καθώς και η μητριά και ο πατριός. Δεν περιλαμβάνονται οι ανιόντες του αποβιώσαντος συζύγου.

ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων, που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Δεν περιλαμβάνονται τα ανάπηρα αδέλφια του άλλου συζύγου, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι.

η) Οι ανήλικοι (δηλαδή αυτοί που έχουν ηλικία μέχρι 18 χρονών) ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς και των δύο συζύγων μέχρι τον τρίτο βαθμό συγγένειας (δηλαδή οι άγαμοι ανήλικοι αδελφοί, οι άγαμοι ανήλικοι εγγονοί και εγγονές, καθώς και οι άγαμοι ανήλικοι ανηψιοί και ανηψιές).

Επομένως, με τις νέες αυτές διατάξεις θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, και τα τέκνα που είναι διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται. ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο μόνον εφόσον συνοικούν με αυτόν και δεν έχουν αποκτήσει ετήσιο καθαρό φορολογούμενο και απαλλασσόμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα πάνω από 150.000 δρχ. (από 104.000 δρχ. που ίσχυε) ή πάνω από 350.000 δρχ. (από 255.000 που ίσχυε) αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο διαμένει προσωρινά σε νοσοκομείο ή κλινική για παροχή νοσηλείας εξετάζεται αν συγκατοικούσε με το φορολογούμενο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο ή στην κλινική ή αν τυχόν διατηρούσε δική του ξεχωριστή από το φορολογούμενο, κατοικία.

Αν κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα έχει αποκτήσει εισόδημα μέχρι 1 50.000 δρχ. ή 350.000 δρχ. αν είναι ανάπηρο, και έχει υποχρέωση να υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, λόγω του είδους του εισοδήματος που απέκτησε (π.χ. ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 50.000 δρχ.), τότε το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον συνοικεί με αυτόν και δεν έχει δική του οικογένεια.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, δε λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εξετασθεί αν τα τέκνα αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζονται προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, ως ακολούθως:

α) Για το φορολογούμενο 300.000 δρχ. Το ποσό αυτό περιορίζεται στο ύψος του συνολικού καθαρού φορολογούμενου εισοδήματός του, όταν το εισόδημα αυτό είναι μικρότερο από300.000 δρχ. και μεγαλύτερο ή ίσο με 100.000 δρχ. Προσκειμένου για εγγάμους όταν το συνολικό καθαρό φορολογούμενο εισόδημα του ενός από τους συζύγους είναι μικρότερο από100.000 δρχ. η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος αυτού και των 100.000 δρχ. προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

β) Για τον ή τη σύζυγο που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα 100.000 δρχ.

γ) Για το πρώτο και δεύτερο τέκνο από 100.000 δρχ.

δ) Για το τρίτο τέκνο 160.000 δρχ.

ε) Για το τέταρτο τέκνο 250.000 δρχ.

στ) Για το πέμπτο τέκνο και για κάθε ένα μετά το πέμπτο από 300.000 δρχ.

ζ) Για κάθε τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 40.000 δρχ.

η) Για κάθε ένα από τα λοιπά πρόσωπα 40.000 δρχ.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι τα αφορολόγητα ποσά της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται με προσωπικό αφορολόγητο ποσό χωρίς δικαιολογητικό 300.000 δρχ. για κάθε ένα πρόσωπο που παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και για τους τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία.

Στο αφορολόγητο αυτό ποσό των 300.000 δρχ. προστίθεται επιπλέον προσωπικό αφορολόγητο ποσό 300.000 δρχ. προκειμένου για φορολογούμενους τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία, καθώς και για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, εφόσον αποκτούν εισόδημα από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης, από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές από παροχή ατομικών υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος. Όταν το συνολικό καθαρό εισόδημα από τις πηγές αυτές (δηλαδή το άθροισμα θετικών και αρνητικών στοιχείων του ίδιου έτους) είναι μικρότερο από 300.000 δρχ., τότε το δεύτερο αυτό αφορολόγητο ποσό των 300.000 δρχ. περιορίζεται στο ύψος του εισοδήματος αυτού. Διευκρινίζεται ότι το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό των 300.000 δρχ. θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του φόρου που παρακρατείται από τις αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ή από συντάξεις, που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές, για τα οποία δικαιούνται αυτό το αφορολόγητο ποσό. Επίσης, τονίζεται ότι το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό των300.000 δρχ. δικαιούται μόνο ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και η σύζυγός του και όχι τα λοιπά πρόσωπα που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζονται πρόσθετα προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά, ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματος του φορολογουμένου, ως ακολούθως:

α) Για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις αφορολόγητο ποσό ίσο με το 50% του εισοδήματος, μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 800.000 δρχ.

Κατ΄ εξαίρεση το αφορολόγητο αυτό ποσό αυξάνει σε 70% του εισοδήματος, μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 800.000 δρχ. από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν μισθωτοί γενικά, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για 6 τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησαν το εισόδημα αυτό, και από συντάξεις που αποκτούν συνταξιούχοι, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα ολόκληρο το έτος στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή. Αν κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, δικαίωμα του αφορολόγητου αυτού ποσού έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή κατοικούν στην πόλη αυτή ή το χωριό. Δηλαδή, για να δικαιούται ο συνταξιούχος το αυξημένο αυτό αφορολόγητο ποσό πρέπει να έχει την κύρια κατοικία του στις παραπάνω περιοχές ολόκληρο το έτος και όχι μόνο 6 μήνες όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, το αφορολόγητο ποσό αυξάνει σε 70% του εισοδήματος, μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 1.000.000 δρχ. από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους οι εξής:

αα) Οι συντάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου-Νήσων, της ΄Ένωσης Συντακτών Ημερήσιου Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος Εύβοιας και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.

Επίσης, οι δημοσιογράφοι, που δεν είναι μέλη των παραπάνω ενώσεων και έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ως δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για 5 τουλάχιστο συνεχή έτη και ο χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου.

ββ) Οι ηθοποιοί που προσφέρουν εξαρτημένη εργασία.

γγ) Οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου «συντάκτες» περιλαμβάνονται οι διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες της ύλης, συντάκτες γραφείου γενικά, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, χρονογράφοι, κριτικοί, μεταφραστές, σκιτσογράφοι και διορθωτές.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι στην έννοια του όρου «κρατικές ορχήστρες» δεν περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές μπάντες, οι μπάντες των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δήμων κλπ.

Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, να είναι ανώτερο από το ποσό των 700.000 δρχ. κατά φορολογούμενο. Συντάκτες, ηθοποιοί κλπ. οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για 6 μήνες σε παραμεθόρια περιοχή, δε δικαιούνται και το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό που παρέχεται σ΄ αυτούς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες και κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή.

β) Για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος 400.000 δρχ, αντί για την απαλλαγή από το φόρο ακαθάριστου εισοδήματος 1.650.000 δρχ. που ίσχυε προηγουμένως, για όσους ασχολούνται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειάς τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές επιχειρήσεις, έστω κι αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες.

Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις χωρίς να ασχολούνται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειας τους και κατά κύριο επάγγελμα με αυτές, δε δικαιούνται το αφορολόγητο αυτό ποσό.

Για τις γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με μορφή προσωπικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινοπραξίας, δικαίωμα για το παραπάνω αφορολόγητο ποσό έχει καθένας από τους εταίρους ή τα μέλη της κοινοπραξίας, εφόσον ασχολείται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτή το αφορολόγητο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τις 800.000 δρχ. συνολικά για όλα τα μέλη της εταιρείας ή κοινοπραξίας και το κάθε μέλος δικαιούται μέρος των 800.000 δρχ. ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία ή κοινοπραξία. Όταν το μέλος αυτό συμμετέχει σε περισσότερες τέτοιες εταιρίες ή κοινοπραξίες ή έχει και ατομική γεωργική επιχείρηση, τότε δικαιούται από όλες αυτές τις επιχειρήσεις του και συμμετοχές ανώτατο αφορολόγητο ποσό, αν ασχολείται προσωπικά ή με τα μέλη της οικογενείας του και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 400.000 δρχ.

Παράδειγμα:

Έστω ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο γεωργική εκμετάλλευση, μέλη τους Α, Β και Γ, οι οποίοι ασχολούνται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συμμετοχή στα κέρδη κατά το 1/3 ο καθένας και καθαρά κέρδη κατά τη χρήση 1988 δρχ. 3.000.000.

Από το επιτρεπόμενο για την εταιρία αφορολόγητο ποσό των 800.000 δρχ. σε κάθε μέλος αναλογεί ποσό ίσο με 800.000: 3 = 266.666 δρχ.

Αν ένα από τα μέλη συμμετέχει σε περισσότερες τέτοιες εταιρίες ή κοινοπραξίες ή έχει και ατομική γεωργική επιχείρηση, τότε το ανώτατο αφορολόγητο ποσό για όλες τις εκμεταλλεύσεις και συμμετοχές του δεν μπορεί να υπερβεί τις400.000 δρχ.

Τα άλλα δύο μέλη, εφόσον δεν έχουν συμμετοχή σε άλλες γεωργικές εταιρίες ή κοινοπραξίες, ούτε έχουν ατομική γεωργική επιχείρηση, δικαιούνται αφορολόγητο ποσό ίσο με 266.666 δρχ. ο καθένας.

γ) Για τα κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που διανέμονται με τη μορφή μερίσματος στα μέλη αγροτικού συνεταιρισμού ο οποίος έχει αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση δασικών εργασιών, την παραγωγή αλιευτικών και μελισσοκομικών προϊόντων, την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, καθώς και τη λειτουργία κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών ή σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων, αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού μερίσματος 400.000 δρχ. για κάθε τακτικό μέλος του. συνεταιρισμού που απασχολείται αυτοπροσώπως, κατ΄ επάγγελμα και αποκλειστικά με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες του συνεταιρισμού και μέχρι ποσού μερίσματος100.000 δρχ. για τα λοιπά μέλη του συνεταιρισμού.

Διευκρινίζεται ότι για να τύχουν του αφορολόγητου ποσού των 400.000 δρχ. το χρόνο τα τακτικά μέλη των πιο πάνω συνεταιρισμών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απασχολούνται αυτοπροσώπως, κατά κύριο επάγγελμα και αποκλειστικά με τις αγροτικές εργασίες του συνεταιρισμού, του οποίου αποτελούν μέλη και από τον οποίο παίρνουν το μέρισμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουν κέρδη από τυχόν άλλες επιχειρήσεις τους ή από συμμετοχή τους σε εταιρία ή κοινοπραξία ή απλώς μισθοδοτούνται, δε θα τύχουν του αφορολόγητου ποσού των 400.000 δρχ., αλλά του αφορολόγητου ποσού των 1 00.000 δρχ., εκτός αν συμμετέχουν σε Ε.Π.Ε. ή σε ετερόρρυθμη εταιρία ως ετερόρρυθμα μέλη. Το αφορολόγητο ποσό των 400.000 δρχ. δικαιούνται τα παραπάνω μέλη και όταν έχουν εισοδήματα από οικοδομές ή από κινητές αξίες ή λαμβάνουν σύνταξη και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζονται επιπλέον αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά δαπανών, για τον φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, ως ακολούθως:

α) Το ποσό των δαπανών για επισκευή και συντήρηση της κύριας και της δευτερεύουσας (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) κατοικίας του φορολογούμενου και ειδικότερα:

αα) Δαπάνες για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια, διακόπτες κτλ), υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής και σωμάτων κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ).

Διευκρινίζεται ότι στα ηλεκτρολογικά υλικά δεν περιλαμβάνονται φωτιστικά, πολύφώτα, λαμπατέρ κτλ και στα είδη υγιεινής δεν περιλαμβάνονται τα πλακάκια δαπέδου και τοίχου, καθρέφτες μπάνιου και γενικά αξεσουάρ μπάνιου.

ββ) Δαπάνες για εργασίες ελαιοχρωματισμών και για την αγορά κάθε είδους χρωμάτων. Στα χρώματα περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά υλικά όπως λινέλαιο, νέφτι, στόκος, γυαλόχαρτο κλπ.

Τονίζεται ότι οι δαπάνες αυτής της περίπτωσης αναφέρονται σε εργασίες επισκευής και συντήρησης της κατοικίας του φορολογουμένου και όχι σε εργασίες κατασκευής νέας κατοικίας.

β) Το ποσό της δαπάνης για αγορά επίπλων, ηλεκτρικού και ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλεκτρικής κουζίνας, ψυγείου, καταψύκτη, πλυντηρίου, απορροφητήρα, ηλεκτρικής σκούπας, ηλεκτρικής θερμάστρας, ηλεκτρικών θερμοπομπών (καλοριφέρ), καθώς και ηλεκτρικών μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου και θερμαστρών υγραερίου, πετρελαίου και στερεών καυσίμων για την κατοικία του φορολογουμένου. Δεν περιλαμβάνονται τα μηχανήματα κλιματισμού, δηλαδή τα air condition. Στην έννοια των επίπλων περιλαμβάνονται όλα τα είδη επίπλων (ετοίμων και επί παραγγελία) ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες κατασκευής τους Π.χ. μεταλλικά και παιδικά έπιπλα, έπιπλα κουζίνας, βιβλιοθήκες, μεταλλικές αρχειοθήκες, ιματιοθήκες, ερμάρια κτλ

Στην έννοια των ηλεκτρικών μικροσυσκευών περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα της κατοικίας του φορολογουμένου, τη διατροφή και την περιποίηση του σώματος (π.χ. ψηστιέρα, μίξερ, φουρνάκι, αερόθερμο, ηλεκτρικό σίδερο, ανεμιστήρας, ηλεκτρικό ρολόι κτλ). Δεν περιλαμβάνονται φωτιστικά, πολύφωτα, λαμπατέρ κτλ γιατί δεν είναι ηλεκτρικές συσκευές.

γ) Το ποσό της δαπάνης για εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή και συντήρηση των συσκευών της προηγούμενης περίπτωσης (ηλεκτρικού και ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλεκτρικής κουζίνας κτλ), καθώς και των ηλεκτρονικών συσκευών της κατοικίας του φορολογουμένου μετά των σχετικών ανταλλακτικών (καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κεραίας ήχου, μπρίζες και φις για κεραίες τηλεοράσεων, κεραίες τηλεοράσεων, καλώδια σύνδεσης VIDEO με τηλεόραση κτλ). Στην έννοια των ηλεκτρονικών συσκευών της κατοικίας του φορολογουμένου δεν περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Δεν περιλαμβάνεται επίσης το ποσό της δαπάνης για επισκευή και συντήρηση των επίπλων γιατί αυτά δεν είναι συσκευές.

δ) Το ποσό της δαπάνης για αγορά έτοιμων ενδυμάτων γενικά, για υπόδηση, καθώς και για την αγορά τσαντών και ειδών ταξιδίου των δύο συζύγων και των τέκνων τους τα οποία τους βαρύνουν. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά γουναρικών.

Στα έτοιμα ενδύματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη ένδυσης ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες κατασκευής τους (κοστούμια, φορέματα, παλτά, μπλούζες, εσώρουχα, πιτζάμες, νυχτικά, ρόμπες, μπουρνούζια, αδιάβροχα, αθλητικά ρούχα, κάλτσες, καλτσόν, μαγιό, φόρμες κυνηγίου, νυφικά, βαφτιστικά, ποδιές, καπέλα, γραβάτες, ζώνες, γάντια, κασκόλ, εσάρπες, δερμάτινα ενδύματα γενικά από φυσικό και από τεχνικό ή ανασχηματισμένο δέρμα κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ των αποκριάτικων ενδυμασιών (καπέλα, μάσκες κτλ).

Στα είδη υπόδησης περιλαμβάνονται ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια όλων των ειδών (κοινά, αθλητικά, χορού, ορθοπεδικά, πέδιλα, παντόφλες κ.λπ.).

Στις τσάντες περιλαμβάνονται γυναικείες, ανδρικές και σχολικές ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους.

Στα είδη ταξιδίου περιλαμβάνονται μπαούλα, βαλίτσες, σάκοι ταξιδίου κλπ ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Δεν περιλαμβάνονται τα είδη εξοχής όπως σκηνές, υπνόσακοι κλπ.

Τονίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το ποσό της δαπάνης για αγορά ειδών αυτής της περίπτωσης, που αφορούν μόνο τους δύο συζύγους και τα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν και όχι τα λοιπά προστατευόμενα μέλη (ανιόντες των συζύγων κτλ).

ε) Το ποσό της δαπάνης για επισκευή, συντήρηση και για ανταλλακτικά και εξαρτήματα των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον δεν ανήκουν κατά κυριότητα, κατοχή ή χρήση σε πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί κατά την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Δηλαδή, για να ληφθεί υπόψη το ποσό αυτής της δαπάνης πρέπει το αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά ατομικών και οικογενειακών αναγκών του φορολογουμένου και όχι επαγγελματικών.

Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για να αγοράσει μόνος του ανταλλακτικά, εξαρτήματα και υλικά (ελαστικά, λάδια, χρώματα κτλ).

Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά ραδιοφώνων, κασσετοφώνων, ενισχυτών και ηχείων καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτών.

Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά αξεσουάρ, συναγερμών κτλ

στ) Ποσοστό της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του, το οποίο ορίζεται σε 50% μέχρι το ποσό των120.000 δρχ. και 20% για το ποσό από 120.001 δρχ. μέχρι 500.000 δρχ. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται με 5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο ανεξάρτητα από την κατηγορία προέλευσης του εισοδήματος του. Διευκρινίζεται ότι για την προσαύξηση των ποσοστών αυτών λαμβάνονται υπόψη και τα τέκνα από προηγούμενο γάμο των συζύγων, εφόσον συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το αφορολόγητο αυτό ποσό να είναι μεγαλύτερο από τις500.000 δρχ. ή από το καταβαλλόμενο ποσό όταν αυτό είναι μικρότερο από 500.000 δρχ. Δεν δικαιούνται το αφορολόγητο αυτό ποσό όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, χωρίς να εξετάζεται αν το επίδομα χορηγείται στον φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο, ούτε αν το επίδομα αυτό φορολογείται ή απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, ούτε αν χορηγήθηκε για ολόκληρο το έτος ή μέρος αυτού.

Επίσης, δικαιούται αφορολόγητο ποσό ίσο με το 50% μέχρι το ποσό των 120.000 δρχ. του ενοικίου που καταβάλλει ετησίως για κάθε τέκνο του ο φορολογούμενος, που μισθώνει κατοικία για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων του που τον βαρύνουν και τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην πόλη ή το χωριό που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούντα τέκνα του φορολογουμένου και αυτός ή τα τέκνα του αυτά δεν έχουν άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη Κατοικία σ΄ αυτήν την περιοχή. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης η περιοχή της τέως διοίκησης πρωτεύουσας θεωρείται ως μια πόλη.

Ως βάση για τον υπολογισμό του ετήσιου μισθώματος υπολογίζεται το καθαρό μηνιαίο μίσθωμα που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι (εκμισθωτής-μισθωτής) χωρίς να υπολογίζονται τα τυχόν άλλα έξοδα (τέλη χαρτοσήμου κτλ) που υποχρεώνονται από τον νόμο ή από τη συμφωνία να καταβάλλει ο ενοικιαστής του ακινήτου.

Τα αφορολόγητα ποσά αυτής της περίπτωσης, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, χορηγούνται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή τον αριθμό ταυτότητάς του όταν δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Για εκμισθωτή που δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην Ελλάδα, αντί για τον πιο πάνω αριθμό μπορεί να αναγράφεται, από το δικαιούχο του αφορολόγητου ποσού, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του πληρεξουσίου ή νόμιμου εκπροσώπου του. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας του εκμισθωτή ή του ενοικιαστή κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του προσώπου που είναι υπόχρεο για την αναγραφή του αριθμού στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος ή στα οικεία έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτή. Μόνη η ιδιότητα του αιτούντος ως εκμισθωτή ή ενοικιαστή αποδεικνύει την ύπαρξη έννομου συμφέροντος το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε κάθε περίπτωση μισθωτικών διαφορών.

ζ) Ποσό ίσο με το 50% της ετήσιας δαπάνης, μέχρι δαπάνη 100.000 δρχ., που καταβάλλεται για ενοίκιο θερινής κατοικίας ή διαμονής του φορολογουμένου και της οικογένειάς του σε παραθεριστικά κέντρα ή εξοχές. Το αφορολόγητο αυτό ποσό προσαυξάνεται κατά 10.000 δρχ. για κάθε τέκνο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου το οποίο συνοικεί μ΄ αυτούς και τους βαρύνει. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το αφορολόγητο αυτό ποσό να είναι μεγαλύτερο από τις 1 00.000 δρχ. ή από το ποσό που καταβλήθηκε όταν αυτό είναι μικρότερο από τις 100.000 δρχ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος χρησιμοποίησε ως παραθεριστική κατοικία δωμάτιο ξενοδοχείου, ως αφορολόγητο ποσό λαμβάνεται μόνο το αντάλλαγμα για τη χρήση του δωματίου και όχι το ποσό που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για τυχόν παροχή άλλων διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων από την επιχείρηση αυτή.

η) Ποσό ίσο με το 50% της ετήσιας δαπάνης, μέχρι δαπάνη 120.000 δρχ., που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου ή για κάλυψη κινδύνων από τυχαία γεγονότα, που αφορούν αυτόν προσωπικά ή τον άλλο σύζυγο ή τα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση αυτής της δαπάνης είναι η σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου να γίνεται μεταξύ του ίδιου του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου και της ασφαλιστικής εταιρίας και να καταβάλλει αυτός ο ίδιος ή ο άλλος σύζυγος τα ασφάλιστρα, χωρίς διάκριση αν τα τυχαία γεγονότα θα συμβούν στον ίδιο προσωπικά ή στον άλλο σύζυγο ή στα τέκνα τους τα οποία τους βαρύνουν.

θ) Ποσό ίσο με το 50% της ετήσιας δαπάνης, μέχρι δαπάνη 120.000 δρχ., που καταβάλλεται για κάθε τέκνο που βαρύνει τον φορολογούμενο σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φύλαξη αυτών, καθώς και για δίδακτρα για την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή για την παρακολούθηση φροντιστηρίων για μαθήματα πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης ή για την παρακολούθηση ωδείων, μπαλέτων και γυμναστηρίων, είτε αυτά γίνονται σε ινστιτούτο ή φροντιστήρια είτε γίνονται στο σπίτι.

Τονίζεται ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στη δαπάνη στην οποία υποβάλλεται ο φορολογούμενος για φροντιστήρια που παρακολουθούν τα παιδιά του και όχι ο ίδιος ή άλλα πρόσωπα που τον βαρύνουν. Δεν περιλαμβάνονται τα δίδακτρα που καταβάλλονται για τη φοίτηση των παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές.

Το σύνολο των αφορολόγητων ποσών, με δικαιολογητικά δαπανών, για δαπάνες αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να υπερβεί:

Για φορολογούμενο χωρίς σύζυγο τις 200.000 δρχ.

Για φορολογούμενο με σύζυγο τις 300.000 δρχ.

Για κάθε τέκνο που βαρύνει τον φορολογούμενο τις 1 00.000 δρχ.

Για τα άλλα πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούμενο δεν παρέχεται αφορολόγητο ποσό για δαπάνες αυτής της παραγράφου.

Το συνολικό αυτό αφορολόγητο ποσό μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου (πραγματικού και τεκμαρτού) εισοδήματος του καθενός όπως αυτά δηλώθηκαν με την αρχική δήλωσή τους ή αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση όπως αυτά προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, πέρα από τα αφορολόγητα ποσά της προηγούμενης παραγράφου 6 και ανεξάρτητα αν καλύφθηκε ή όχι το όριο των αφορολόγητων ποσών με δικαιολογητικά, ορίζονται πρόσθετα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά δαπανών, για τον φορολογούμενο ως ακολούθως:

α) Το συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται μόνο:

αα) Οι αμοιβές ου καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και ε τάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και οι μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική. Στην τελευταία περίπτωση εκπίπτει ολόκληρο το ποσό της δαπάνης για οποιοδήποτε είδος οδοντικής προσθετικής εργασίας, ανεξάρτητα από το υλικό (χρυσός, χρυσοπλατίνη, κράμμα μετάλλων, πορσελάνη κτλ) που χρησιμοποιείται.

ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη, η οποία παρέχεται μόνο μέσα στο νοσοκομείο ή στην κλινική.

γγ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή, κατά τη νοσηλεία του (ή τη νοσηλεία προστατευομένων μελών) σε νοσοκομείο ή σε κλινική ή στο σπίτι. Στις αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο φορολογούμενος ως εργοδότης, στο ΙΚΑ στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο νοσοκόμος, λόγω της εργασίας που παρέχει για την περίθαλψη του ασθενή.

δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση στο σώμα του ασθενή οργάνων που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού (π.χ. ακουστικά βαρυκοϊας, γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ξύλινα πόδια ή χέρια κτλ).

εε) Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων του φορολογουμένου που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 δρχ. και πάσχουν από ανίατο νόσημα.

Επίσης, η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιοδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, καθώς και η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται για αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα αυτών των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 δρχ.

στστ) Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1118/14.2.1972 (ΦΕΚ 29 Α/1972) «περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας, ανιάτως πασχόντων ατόμων, όπως ισχύει σήμερα. Η δαπάνη αυτή μπορεί να αφορά την περίθαλψη του ίδιου του φορολογούμενου, της συζύγου του, των τέκνων τους και των τυχόν άλλων προσώπων που θεωρείται ότι τους βαρύνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8.

β) Το συνολικό ετήσιο ποσό που επιδικάζεται λόγω διατροφής με δικαστική απόφαση ή συμφωνείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το οποίο καταβάλλεται στο σύζυγο ή στη σύζυγο ή στα ανήλικα τέκνα, είτε πρόκειται για, γνήσια τέκνα, είτε για υιοθετημένα, είτε για τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή ύστερα από δι αστική απόφαση. Επίσης, το ποσό που επιδικάζεται και καταβάλλεται λόγω διατροφής στα ενήλικα τέκνα.

γ) Το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο στα ταμεία ασφάλισής του, με την προϋπόθεση ότι οι εισφορές αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά σε εκτέλεση σχετικής διάταξης νόμου.

Επίσης, το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο στις περιπτώσεις που ασφαλίζεται προαιρετικά σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Ποσά που καταβάλλονται πέρα από αυτά που καθορίζονται υποχρεωτικά από το νόμο ή καταβάλλονται από το φορολογούμενο ως κύρωση για τυχόν εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκπλήρωση των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, δεν αναγνωρίζονται.

δ) Η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Σημειώνεται ότι δια δωρεές προς το Δημόσιο χωρίς ειδικούς σκοπούς ο ΚΑΕ στον οποίο πρέπει να κατατάσσονται τα έσοδα αυτά είναι ο3811.

Η αξία των ακινήτων που δωρίζονται, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α 43), στις περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στις λοιπές περιοχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο ή το χρηματικό ποσό δωρίζεται με όρο, όπως Π.χ. τη διαγραφή οφειλής του δωρητή προς το δημόσιο, ως δωρεά θεωρείται το καθαρό προϊόν που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.

Επίσης, . ορίζεται αφορολόγητο ποσό ίσο με τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Όταν τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αυτά τα νομικά πρόσωπα από 1.1.1989 και μετά, υπερβαίνουν τις 50.000 δρχ. ετησίως, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δηλαδή, αν ο φορολογούμενος καταβάλλει, μέσα στο 1989, λόγω δωρεάς, σε κοινωφελές ίδρυμα ποσό έστω 40.000 δρχ. δε χρειάζεται να καταθέσει τα χρήματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν ο ίδιος φορολογούμενος θελήσει αργότερα, μέσα στο ίδιο έτος, να δωρίσει χρηματικό ποσό έστω 20.000 δρχ. στο ίδιο ή άλλο κοινωφελές ίδρυμα ή σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγεί υποτροφίες ή σε Ιερή Μονή του Αγίου Όρους, πρέπει να καταθέσει το ποσό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθόσον το ποσό των 20.000 δρχ. προστιθέμενο στο ποσό των 40.000 δρχ. υπερβαίνει τις 50.000 δρχ. ετησίως.

Στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χρόνος δωρεάς θεωρείται ο χρόνος παρακατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.

Ως κοινωφελή ιδρύματα νοούνται αυτά των οποίων η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του αν.ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών».

Ως σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης νοούνται τα σωματεία που διατηρούν εκπαιδευτήριο.

Επίσης, ορίζεται αφορολόγητο ποσό ίσο με το 50% των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς, στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων. Η δωρεά αυτή δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό15% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 2, 4, 8, 9 και 10 του Ν.Δ. 3323/1955).

Τα χρηματικά αυτά ποσά των δωρεών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη στη φορολογία εισοδήματος με βάση άλλη διάταξη νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, η εκκλησία της Ελλάδας, σύμφωνα με το νόμο που τη διέπει, οι Μητροπόλεις στις διάφορες εκκλησιαστικές περιοχές και οι ενοριακοί ναοί, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ε) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για:

αα) Στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.

ββ) Χρέη προς το Δημόσιο από φόρο κληρονομίας, δωρεάς και γονικής παροχής που οφείλονται από το φορολογούμενο.

γγ) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ Α 116), για απόκτηση στέγης από τους βοηθηματούχους αυτών των ταμείων.

δδ) Δάνεια που έχουν συναφθεί από Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εφόσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δανείου αυτού μέσα σε ένα έτος από τη σύναψή του,

- για την αγορά περιουσιακού στοιχείου, το οποίο δεν αποτελεί πάγιο στοιχείο ή αντικείμενο της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου, δηλαδή περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποφέρει εισόδημα εκμεταλλευόμενο αυτοτελώς και όχι ενταγμένο σε επιχείρηση, ή

- για τη συμμετοχή του φορολογούμενου σε επιχείρηση, και εφόσον από την εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου ή τη συμμετοχή του φορολογούμενου στην επιχείρηση προκύπτει εισόδημα κατά την κρίσιμη διαχειριστική περίοδο το οποίο φορολογείται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955 και όχι με βάση άλλες ειδικές ή συναφείς διατάξεις (Ν. 27/1975 κτλ).

Το αφορολόγητο ποσό για τόκους δανείων που έχουν συναφθεί από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή από τον ΕΟΤ για αγορά περιουσιακού στοιχείου ή για συμμετοχή του φορολογουμένου σε επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του εισοδήματος, που προκύπτει από το περιουσιακό στοιχείο που αγοράστηκε ή από τη συμμετοχή του φορολογουμένου στην επιχείρηση, και φορολογείται.

Το συνολικό αφορολόγητο ποσό για τόκους που καταβάλλονται από το φορολογούμενο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού (φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις) οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τόκους δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Επίσης, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τόκους δανείων, χρεών και προκαταβολών που έχουν συναφθεί ή χορηγήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή μέχρι και τις 31.12.1988.

Διευκρινίζεται ότι για δάνεια, χρέη και προκαταβολές που θα συναφθούν ή θα χορηγηθούν από 1.1.1989 και μετά, λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό των αφορολογήτων ποσών, μόνο οι δεδουλευμένοι τόκοι που θα έχουν καταβληθεί μέσα στο κρινόμενο έτος, ανεξάρτητα ποιο έτος θα αφορούν. Αντίθετα, οι τόκοι των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορούν δάνεια, χρέη και προκαταβολές που θα συναφθούν ή θα χορηγηθούν μέχρι 2.1.1989, για να ληφθούν υπόψη αρκεί να είναι δεδουλευμένοι, ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή όχι.

Τονίζεται ότι για τον υπολογισμό του αφορολόγητου ποσού από τόκους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συμβατικοί τόκοι και όχι οι τόκοι υπερημερίας. Τούτο έχει γίνει δεκτό και από τη δικαστηριακή νομολογία (ΣΤΕ 671/1983).

Για την αναγνώριση των τόκων απαιτείται η συνυποβολή, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σχετικής βεβαίωσης στην οποία εκτός των άλλων πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία της σύναψης ή χορήγησης του δανείου, χρέους ή προκαταβολής, το ποσό των συμβατικών τόκων, δεδουλευμένων ή καταβληθέντων κατά περίπτωση, καθώς και αν οι τόκοι αφορούν δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ειδικά για τους τόκους της διαχειριστικής περιόδου1/1-31/12/1988 δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στη βεβαίωση η ημερομηνία που έχει συναφθεί ή χορηγηθεί δάνειο, χρέος ή προκαταβολή.

στ) Ποσό μέχρι 100.000 δρχ. της δαπάνης που καταβάλλεται για έξοδα κηδείας του συζύγου ή της συζύγου και των προσώπων που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν αφήνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Στην έννοα των περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνονται τα είδη προσωπικής χρήσης (ρούχα κτλ) ασήμαντης αξίας.

Ως έξοδα κηδείας θεωρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταφή του νεκρού, εκτός από τις δαπάνες για την κατασκευή του τάφου.

ζ) Το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται από μισθωτό ή συνταξιούχο ως ετήσια συνδρομή ή ως δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια, τα οποία έχουν σχέση με την ιδιότητά του ως μισθωτού. Επίσης, τα ποσά που καταβάλλει ο μισθωτός ως συνδρομή σε επαγγελματικά περιοδικά, που έχουν σχέση με την υπηρεσία που προσφέρει ως μισθωτός. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να είναι συνολικά μεγαλύτερη από το ποσό των 15.000 δρχ. ετησίως. Το αφορολόγητο αυτό ποσό δεν το δικαιούνται όσοι παίρνουν επίδομα βιβλιοθήκης. Όσον αφορά τους μισθωτούς που αποκτούν και εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, προϋπόθεση για την παροχή του αφορολόγητου ποσού είναι να μην έχουν αφαιρέσει τα ποσά αυτής της κατηγορίας με τη μορφή δαπανών του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων (ΣΤ κατηγορίας).

η) Το ποσό της κράτησης που βαρύνει το μισθό ή τη σύνταξη του μισθωτού ή του συνταξιούχου, εφόσον η κράτηση αυτή καταβάλλεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται από μισθωτούς ή συνταξιούχους σε λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον, το προϊόν που σχηματίζεται, στις περιπτώσεις αυτές, διατίθεται αποκλειστικά στην ημεδαπή, σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, για την αρωγή σεισμοπαθών ή πλημμυροπαθών ή δωρίζεται αυτούσιο ή σε είδος στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε ιερούς ναούς, για την αποκατάσταση ή την παροχή βοήθειας σε σεισμοπαθείς ή πλημμυροπαθείς.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι το αφορολόγητο ποσό των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου 8, για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, αποτελείται από το δικό της αφορολόγητο ποσό και τα αφορολόγητα ποσά για τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, για τα χωρίς γάμο τέκνα της, για τους ανιόντες αυτής, για τους αδελφούς της και τις αδελφές της που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και για τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι του τρίτου βαθμού.

Δηλαδή, τα αφορολόγητα αυτά ποσά λαμβάνονται υπόψη πάντα κατά τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει από το εισόδημα της φορολογούμενης συζύγου και μόνο όταν το εισόδημά της είναι κατώτερο από το άθροισμα των αφορολόγητων αυτών ποσών η διαφορά προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

9. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σύζυγοι υποχρεούνται, σύμφωνα με ΄τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νομοθετήματος, να υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών που αφορούν τις δαπάνες των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 8, δηλαδή των πρόσθετων προσωπικών αφορολόγητων ποσών χωρίς δικαιολογητικά και των πρόσθετων προσωπικών αφορολόγητων ποσών με δικαιολογητικά δαπανών, το άθροισμα των αφορολόγητων αυτών ποσών ή η διαφορά που προκύπτει δεν προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

Εξαιρετικά, τα αφορολόγητα ποσά που αφορούν:

α) τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν,

β) τις εισφορές που καταβάλλονται από τον ένα σύζυγο σε ταμεία ασφάλισης που έχει ασφαλιστεί λόγω συμμετοχής του σε επιχείρηση στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος και όχι για άλλη αιτία και μέχρι το ποσό του εισοδήματός του το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3323/1955 προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου για να φορολογηθεί,

γ) το ποσό των τόκων των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 7 του άρθρου 8, του Ν.Δ. 3323/1955, δηλαδή τόκους στεγαστικών δανείων, χρεών προς το Δημόσιο από φόρο κληρονομίας, δωρεάς και γονικής παροχής και προκαταβολών που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για απόκτηση στέγης από τους βοηθηματούχους αυτών, καθώς και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων ενυπόθηκων χρεών, προκαταβολών και οικοδομικών δανείων των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου για δάνεια, χρέη και προκαταβολές που έχουν συναφθεί ή χορηγήθηκαν μέχρι και τις 2.1.1989, όταν οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση και όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 8, προστίθενται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι, όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό έχει είναι κατώτερο από το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 8, που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των αφορολόγητων αυτών ποσών ή η διαφορά προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, όταν το συνολικό αφορολόγητο ποσό του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημά του, τότε η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγράφων 3, 4 και 6 και των περιπτώσεων α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, καθώς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου4 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου, προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

Δηλαδή, τα αφορολόγητα ποσά των παραγράφων 3, 4, 6, 9 περιπτώσεις α, β και γ και 11 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, καθώς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου, προστίθενται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου, ενώ τα αφορολόγητα ποσά των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 και των παραγράφων 3 και 4 περίπτωση α του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου, δεν προστίθενται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

11. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι, το ποσό για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου 8, των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, τα οποία αν και συνοικούν με το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση εν τούτοις δε θεωρούνται ότι τον βαρύνουν επειδή έχουν συνολικό ετήσιο πραγματικό εισόδημα πάνω από 350.000 δρχ., κατά το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών, δηλαδή το ποσό των εξόδων αυτής της κατηγορίας που δεν καλύπτεται από το ετήσιο καθαρό πραγματικό εισόδημα των πιο πάνω προσώπων, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του φορολογουμένου τον οποίο βαρύνουν.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση αυτής της δαπάνης είναι τα πρόσωπα για τα οποία έγινε η δαπάνη:

α) Να συνοικούν με το φορολογούμενο.

β) Να έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

γ) Να μην αρκεί το πραγματικό τους εισόδημα

για να καλύψει τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψής τους.

Αν ο φορολογούμενος τον οποίο βαρύνουν αυτά τα πρόσωπα δεν έχει εισόδημα ή το εισόδημα που έχει είναι κατώτερο από το άθροισμα των δαπανών των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, το αφορολόγητο αυτό ποσό προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

12. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δε δικαιούνται τα αφορολόγητα ποσά των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955. Δηλαδή, τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο το φορολογούμενο, για τη σύζυγό του και για τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, το πρόσθετο προσωπικό αφορολόγητο ποσό, χωρίς δικαιολογητικά, για την απασχόληση του φορολογουμένου και το αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά δαπανών για το φορολογούμενο και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν.

Επίσης, δεν αναγνωρίζεται αφορολόγητο ποσό για δαπάνες που γίνονται στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν.

Αφορολόγητα ποσά, επίσης, δεν υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση του φόρου στη σχολάζουσα κληρονομία, επιδικία ή μεσεγγύηση.

13. Με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών όπως με αποφάσεις του καθορίζει τα αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τον υπολογισμό των αφορολόγητων ποσών που ορίζονται από το άρθρο 8 και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του ίδιου άρθρου. Κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής της διάταξης εκδόθηκε η 1005429/28/0012/ΠΟΛ. 1011 από 16 Ιανουαρίου 1989 απόφαση με την οποία καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η 1005492/25/0012 από 16 Ιανουαρίου 1989 απόφαση με την οποία καθορίστηκαν νέα αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία παρέχονται από 1.1.1989, αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά δαπανών στους φορολογούμενους.

Επίσης, παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως με κοινές αποφάσεις τους καθορίζουν τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την. απόδειξη του ποσοστού της αναπηρίας του προσώπου που αυτή αφορά. Κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής της διάταξης εκδόθηκε η 1006352/30/0012/ ΠΟΛ. 1009 από 16 Ιανουαρίου 1989 κοινή απόφαση των πιο πάνω Υπουργών.

14. Με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών όπως με αποφάσεις του τιμαριθμοποιεί το συνολικό αφορολόγητο ποσό των παραγράφων 3 έως και 6, δηλαδή τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά και τα αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά δαπανών, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Το ποσοστό της τιμαριθμοποίησης προσαυξάνει τα αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά ή το ανώτατο όριο των αφορολόγητων ποσών με δικαιολογητικά ή κατανέμεται στα αφορολόγητα αυτά ποσά. Κατά την τιμαριθμοποίηση τα αφορολόγητα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα

Κατ εξουσιοδότηση αυτής της παραγράφου εκδόθηκε η 1005492/25/0012 από 16 Ιανουαρίου 1989 απόφαση την οποία παραθέτουμε στο τέλος αυτής της εγκυκλίου και η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1989.

15. .Όπως προκύπτει από την περίπτωση α του άρθρου 44 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 2 αυτού αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1988, για τα εισοδήματα που αποκτούν και τα ποσά που δαπανούν οι δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτή και μετά.

`Αρθρο 3.
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

Ι. Με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 9 του Ν.Δ. 3323/1955. Στις νέες διατάξεις αυτού του άρθρου εντάχθηκαν οι διατάξεις για την καταβολή του φόρου (πρώην άρθρο 10 του Ν.Δ. 3323/1955).

Η βασική διαφορά που εισάγεται με τις νέες διατάξεις αφορά τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα που φορολογείται. Με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυσαν, ο φόρος υπολογιζόταν με βάση το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, μετά τις μειώσεις και εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα και την αφαίρεση σταθερών ποσών (ΤΑΧ CREDIT). ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του υπόχεου, καθώς και με το ύψος ορισμένων δαπανών στις οποίες είχε αυτός υποβληθεί

Με βάση τις νέες διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του ίδιου νομοθετήματος βρίσκεται ο φόρος που αντιστοιχεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, ο φόρος που αντιστοιχεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό και η διαφορά των δύο φόρων αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

ΙΙ. Ειδικότερα, με τις υπόψη διατάξεις ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ορίζεται ότι, το συνολικό καθαρό εισόδημα αποτελεί το φορολογούμενο εισόδημα, το οποίο υποβάλλεται σε φόρο με βάση την νέα φορολογική κλίμακα (που αντικατέστησε τις δύο φορολογικές κλίμακες που υπήρχαν) και η οποία είναι η ακόλουθη:

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεσ. %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο φόρου

300.000

18

54.000

300.000

54.000

400.000

21

84.000

700.000

138.000

400.000

24

96.000

1.100.000

234.000

400.000

28

112.000

1.500.000

346.000

500.000

33

165.000

2.000.000

511.000

500.000

38

190.000

2.500.000

701.000

900.000

43

387.000

3.400.000

1.088.000

1.300.000

49

637.000

4.700.000

1.725.000

Υπερβάλλον

50

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που προκύπτει στο συνολικό καθαρό εισόδημα (φορολογούμενο εισόδημα), μειώνεται με το φόρο που, με βάση την παραπάνω κλίμακα, αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό. Η διαφορά των δύο φόρων αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό ποσό, δηλαδή το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό είναι μεγαλύτερο του ποσού του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα, τούτο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω, παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα υπολογισμού του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

Παράδειγμα:

Φορολογούμενος έγγαμος με δύο παιδιά και σύζυγο με εισόδημα, δηλώνουν τα ακόλουθα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1989 (Διαχείριση 1.1.1988-31.1 2.1988):

Ο φορολογούμενος

α) Εισόδημα από σύνταξη

800.000 δρχ.

β) Εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα

1.200.000δρχ.

γ) Προσωπικές δαπάνες (έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης)

100.000δρχ.

Η σύζυγος

α) Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας

300.000 δρχ.

β) Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (δικηγόρος)

1.200.000 δρχ.

Οικογενειακές δαπάνες

1. Αγορά ετοίμων ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και επίπλων

100.000 δρχ.

2. Αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα

120.000 δρχ.

3. Αγορά συσκευών ηλεκτρικών και υγραερίου

220.000 δρχ

4. Επισκευή ή συντήρηση επιβατικών ΙΧ. αυτ/των (μη επαγγελματικών)

80.000 δρχ

5. Δίδακτρα σε φροντιστήρια (120.000Χ0,50)

60.000 δρχ

6. Ασφάλιστρα ζωής (60.000Χ0,50)

30.000 δρχ.

610.000 δρχ.

Το ποσό των 610.000 δρχ. περιορίζεται στις 500.000 δραχμές (300.000 δρχ. για τους δύο συζύγους και από 100.000 δρχ. για κάθε τέκνο).

Α) Υπολογισμός φορολογούμενου εισοδήματος

α) Φορολογούμενου

Σύνολο οικογενειακού

Ε΄ κατηγορία (σύνταξη)

800.000 δρχ.

Δ΄ κατηγορία (εμπορική δραστηριότητα)

1.200.000 δρχ.

2.000.000

Φορολογούμενο εισόδημα

2.000.000 δρχ.

β) Συζύγου κατηγορία (εκμίσθωση κατοικίας) 300.000 - (300.000 Χ 0,25)

225.000 δρχ.

ΣΤ κατηγορία (εισόδημα από δικηγορία)

1.200.000 δρχ.

1.425.000

Φορολογούμενο εισόδημα

1.425.000 δρχ.

3.425.000

Β) Υπολογισμός φόρου στο φορολογούμενο εισόδημα

α) Φορολογούμενου: με βάση τη νέα κλίμακα: φόρος

511.000 δρχ.

β) Συζύγου: με βάση τη νέα κλίμακα: φόρος

325.000 δρχ.

Γ) Υπολογισμός αφορολόγητων ποσών

α) Φορολογούμενου:

- Προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά του ίδιου και των προσώπων που τον βαρύνουν

500.000 δρχ.

- Πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για το εισόδημα από σύνταξη (800.000 χ 50%)

400.000 δρχ.

Αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά

αα) Οικογενειακές δαπάνες μετά τον περιορισμό και επιμερισμό

(500.000 χ 2.000.000)

= 291.971 δρχ.

3.425.000

ββ) Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

100.000 δρχ.

391.971 δρχ.

Σύνολο αφορολόγητων ποσών

1.291.971 δρχ.

β) Συζύγου:

- προσωπικά αφορολόγητα ποσά χωρίς δικαιολογητικά

300.000 δρχ.

- οικογενειακές δαπάνες μετά τον περιορισμό και επιμερισμό

(500.000 χ 1.425.000)

208.029 δρχ.

3.425.000

Σύνολο αφορολόγητων ποσών

508.029 δρχ.

Δ) Υπολογισμός φόρου στο συνολικό αφορολόγητο

α) Φορολογούμενου

Με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Φόρος: 287.480 δρχ.

β) Συζύγου

Με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Φόρος: 97.686 δρχ.

Ε) Φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα

α) Φορολογούμενου

Φόρος που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο εισόδημα

511.000 δρχ

Μείον φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο ποσό

287.480 δρχ

Υπόλοιπο (φόρος που αναλογεί)

223.520 δρχ

β) Συζύγου

Φόρος που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο εισόδημα

325.000 δρχ.

Μείον φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο ποσό

97.686 δρχ.

Υπόλοιπο (φόρος που αναλογεί)

227.314 δρχ

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 ορίζεται ότι, όταν στο φορολογούμενο εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από κινητές αξίες ή κέρδη από μερίδια εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή κέρδη ετερόρρυθμων εταίρων, το εισόδημα αυτό υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 3%.

Επίσης, όταν στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα (οικοδομές ή εκμίσθωση γαιών), το καθαρό εισόδημα της κατηγορίας αυτής υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής%

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο καθαρού εισοδήματος από οικοδομές και γαίες

Σύνολο φόρου

100.000

-

-

100.000

-

100.000

2

2000

2.000

2000

200.000

3

6000

400.000

8000

Υπερβάλλον

4

Τονίζεται ότι ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

Επισημαίνεται ότι, από 1.1.1988, για τα εισοδήματα που προέρχονται από φορολογούμενη ιδιοκατοίκηση και εκμίσθωση οικοδομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος.

4. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 αναφέρεται στον υπολογισμό του φόρου, στις αμοιβές που αποκτούν από 1.1.1988 οι αξιωματικοί εμπορικών πλοίων που εκτελούν πλόες, καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, δηλαδή το ιπτάμενο προσωπικό που ασχολείται κατ΄ επάγγελμα στις διεθνείς και εσωτερικές αεροσυγκοινωνίες, καθώς και σε άλλες εμπορικές (όχι κρατικές) αεροπορικές δραστηριότητες (χαρτογραφήσεις, αεροψεκασμοί κτλ). Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: α) στις αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε ξένο νόμισμα, με αναλογικό συντελεστή πέντε τα εκατό (5%), β) στις αμοιβές που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε δραχμές, με αναλογικό συντελεστή τρία τα εκατό (3%).

Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας, σύμφωνα με την διάταξη του κοινοποιούμενου νόμου υπολογίζεται στο σύνολο των καθαρών αμοιβών και χωρίς την έκπτωση, προκειμένου για αμοιβές που καταβάλλονται σε λίρες Αγγλίας, ποσού σαράντα (40) λιρών για κάθε μήνα και προκειμένου για αμοιβές που καταβάλλονται σ΄ άλλο νόμισμα, χωρίς την έκπτωση ανάλογου ποσού που υπολογίζεται με βάση την επίσημη ισοτιμία, ή ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών για κάθε μήνα, κατά περίπτωση.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9, προκειμένου να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, όταν αυτοί, πέρα από τις αμοιβές τους που αποκτούν από την προσφορά των υπηρεσιών τους ως αξιωματικοί σε εμπορικά πλοία ή ως ιπτάμενοι της πολιτικής αεροπορίας, αποκτούν και εισοδήματα από άλλες κατηγορίες, όπως από ακίνητα, από κινητές αξίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από εμπορικές επιχειρήσεις και από κάθε άλλη κατηγορία, το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 αθροίζεται με το ποσό του φόρου, που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου σε φορολογία.

Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα, πέρα από τις αμοιβές του ως αξιωματικού εμπορικών πλοίων ή ως ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό του εισόδημα, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9, επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών πλοίων ή ως ιπτάμενου της πολιτικής αεροπορίας, και των εισοδημάτων του από άλλες κατηγορίες Α΄ ως ΣΤ.

6. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 ορίζονται οι εκπτώσεις που γίνονται από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα, ως εξής:

α) ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων1 5 (προκαταβολή φόρου), 29 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες), 37α (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), 43 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) και 48 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα), στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

β) Ο φόρος που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα 110υ προέκυψε σε αυτή, ο οποίος όμως περιορίζεται μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.

Για την εξεύρεση του πιο πάνω ποσού του φόρου, το ποσό του φόρου που, κατά την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκύπτει στο συνολικό εισόδημα (εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα) μειώνεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό, καθώς επίσης και με τυχόν επιδότηση ενοικίου, και το υπόλοιπο μερίζεται ανάλογα με τα δύο τμήματα εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή ο φόρος που απομένει μετά τις εκπτώσεις (φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε) καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες δίμηνες δόσεις εντός των μηνών Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, των μηνών αυτών.

Αν το συνολικό ποσό της οφειλής που προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υποχρέου είναι μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, για τον ίδιο και για τη σύζυγό του, αθροιστικά λαμβανόμενο, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του μήνα Σεπτεμβρίου του ίδιου οικονομικού έτους. Όταν ο φόρος βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, αλλά μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής μιας από τις δόσεις (ίσες δίμηνες δόσεις εντός των μηνών Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου), τότε οι ληξιπρόθεσμες δόσεις καταβάλλονται μέσα στην προθεσμία καταβολής της δίμηνης δόσης που ακολουθεί το μήνα στον οποίο βεβαιώνεται ο φόρος, ενώ οι υπόλοιπες (μη ληξιπρόθεσμες) καταβάλλονται στις προθεσμίες όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

Εξάλλου, σε περίπτωση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το μήνα Νοέμβριο του οικείου οικον. έτους και μετά το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και η άλλη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για υποθέσεις προηγουμένων του 1989 οικονομικών ετών εφόσον το εισόδημα αποκτήθηκε από τη χρήση 1988 και μετά, φορολογείται όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε προηγούμενο οικονομικό έτος (π.χ. αναδρομικές αποδοχές χρήσης 1985 που καταβλήθηκαν ύστερα από δικαστική απόφαση το 1988).

8. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 9 στην περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος, που προκύπτει με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν ποσών (π.χ. χαρτόσημο, ύδρευση κ.λπ.). Στην περίπτωση βεβαίωσης του οφειλόμενου φόρου μετά το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος οικονομικού έτους και μέχρι τον μήνα Οκτώβριο του επόμενου οικονομικού έτους, στην εφάπαξ καταβολή της οφειλής παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε τα εκατό (5%).

9. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 9 ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει μέχρι τον μήνα Δεκέμβριο του ίδιου οικονομικού έτους το συνολικό ποσό της οφειλής του, εφόσον τούτο είναι μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές και προκύπτει από εμπρόθεσμη και αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, στην περίπτωση που έχουμε πιστωτικό ποσό φόρου μικρότερο των τριακοσίων (300) δραχμών αυτό δεν επιστρέφεται, όταν τούτο προκύπτει από εισοδήματα που αποκτήθηκαν και ποσά που δαπανήθηκαν από1.1.1988 και μετά.

`Αρθρο 4
Επιδότηση ενοικίου

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3323/1955 στο οποίο εντάσσονται, στο εξής, οι διατάξεις του άρθρου 9α, όπως είχαν τροποποιηθεί με την Ε. 12420/28.9.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το άρθρο 9α του ίδιου νομοθετήματος καταργείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου.

2. Σημειώνεται ότι η ισχύς της πιο πάνω απόφασης και κατά συνέπεια και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με αυτήν, αρχίζουν από το οικονομικό έτος 1988, για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1987 και μετά.

3. Σχετικά, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 της Ε. 12420/28.9.1988 Υπουργικής απόφασης, προκύπτει ότι καθιερώνεται διαφορετικός (από τον αρχικό) τρόπος υπολογισμού της μείωσης-επιστροφής φόρου για την επιδότηση ενοικίου κύριας κατοικίας, μισθωτών, συνταξιούχων και ανέργων πρώην μισθωτών. Ειδικότερα, από το συνδυασμό των παραγράφων 2 και 4 της υπόψη απόφασης προκύπτει ότι, για οικον. έτος 1988 (χρήση 1987), κατά την εφαρμογή των άρθρων 9, 9α και 10 του Ν.Δ. 3323/1955 ακολουθείται η εξής σειρά:

α) Κατ΄ αρχή εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9, δηλαδή υπολογίζουμε το φόρο στο εισόδημα του μισθωτού κ.λπ.

β) Ακολουθεί η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10, δηλαδή αφαιρούνται οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί και

γ) ακολουθεί η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9α, δηλαδή υπολογίζεται το ποσό της μείωσης φόρου από την επιδότηση του ενοικίου.

Επίσης, στην περίπτωση που το 10% της διαφοράς μεταξύ του καταβαλλόμενου ενοικίου και του οριζόμενου ανώτατου ορίου του ενοικίου, είναι μεγαλύτερο κατ΄ απόλυτο αριθμό από το μισό της τυχόν αρνητικής ή και μηδενικής διαφοράς μεταξύ του ανώτατου οριζόμενου ορίου ενοικίου και του 15% του φορολογούμενου και απαλλασσόμενου οικογενειακού εισοδήματος του δικαιούχου, δικαιούται ο φορολογούμενος, σε αντίθεση με το αρχικό κείμενο αυτών των διατάξεων ποσό επιδότησης ενοικίου.

Τούτο, γιατί η εφαρμογή της αρχικής διάταξης του άρθρου 9α, όπως προέκυπτε από την παράγραφο 1 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 αυτού, προϋπέθετε θετική διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου ποσού ενοικίου (το οποίο περιοριζόταν στο ανώτατο όριο ενοικίου) και του 1 5% του φορολογούμενου και απαλλασσόμενου εισοδήματος του δικαιούχου.

4. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 4 του κοινοποιούμενου νόμου, από 1.1.1988, αυξάνονται τα ποσά του ανωτάτου ορίου ενοικίου τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου και τον υπολογισμό της επιδότησης του ενοικίου ως εξής:

α) Μέχρι εκατό σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές, προκειμένου για αγάμους, χήρους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά, από 120.000 δρχ. που ίσχυε.

β) Μέχρι εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) δραχμές, προκειμένου για έγγαμους χωρίς παιδιά ή άγαμους και χήρους με ένα παιδί, καθώς και διαζευγμένους με ένα παιδί, εφόσον όμως τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών τους, από 150.000 δρχ. που ίσχυε.

γ) Μέχρι διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) δραχμές, προκειμένου για έγγαμους με ένα παιδί, από 185.000 δρχ. που ίσχυε.

Τα ποσά που ορίζονται στις πιο πάνω β΄ και γ΄ περιπτώσεις προσαυξάνονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για το δεύτερο και καθένα από τα επόμενα παιδιά, από 35.000 δραχμές που ίσχυε.

5. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10, το ποσό του ανώτατου ορίου μείωσης φόρου ή επιδότησης ενοικίου αυξάνεται α) μέχρι τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές το έτος, από τις 100.000 δρχ. που ίσχυε, και β) μέχρι τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές το έτος, για τους δικαιούχους που έχουν από τέσσερα παιδιά και πάνω, από 150.000 δρχ. που ίσχυε.

6. Τέλος, σύμφωνα με νέες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10, το ποσό του ανώτατου ορίου του ετήσιου καθαρού (φορολογούμενου και απαλλασσόμενου) εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, που αποκτήθηκε από τον υπόχρεο, τη σύζυγό του, καθώς και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) δραχμές, από 1.500.000 δραχμές που ίσχυε.

Τέλος, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων διενέργειας της μείωσης φόρου(επιδότησης ενοικίου), με βάση το ενοίκιο της κύριας οικογενειακής κατοικίας των μισθωτών και των συνταξιούχων, έχει εκδοθεί η 1005427/27/0012 από 16 Ιανουαρίου 1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία ήδη έχει κοινοποιηθεί ευρύτατα.

`Αρθρο 29.
Μεταβατικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου29 του κοινοποιούμενου νόμου διατηρούνται σε ισχύ, για όσο χρόνο και για όσα ποσά επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986, οι ειδικές εκπτώσεις ή απαλλαγές των καθαρών εισοδημάτων που προκύπτουν από την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλματος, από αμοιβές για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, από συντάξεις και από αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών με σχέση μίσθωσης έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, που προβλέπονταν με τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 3323/1955, για τις λοιπές κατηγορίες φορολογουμένων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου νόμου. Μέχρι την ολική κατάργησή τους οι διαφοροποιήσεις αυτές (μειώσεις κ.λπ.) μετατρέπονται σε αφορολόγητα ποσά.

Δηλαδή, με τις διατάξεις αυτές παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, για τις χρήσεις 1988 και 1989, σε αντικατάσταση της ειδικής μείωσης του εισοδήματός τους που εδικαιούντο τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 31 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 3323/1955, οι οποίες καταργούνται σταδιακά με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1591/1986.

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται το πρόσθετο αυτό αφορολόγητο ποσό είναι:

- Δικηγόροι, για τις αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του Ν.Δ. 3026/1954.

- Ιατροί, που έχουν προσληφθεί από το ΙΚΑ με ειδική σύμβαση έργου αόριστης χρονικής διάρκειας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή.

- Νέοι επιστήμονες, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου, για τα εισοδήματα από την παροχή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτούν στα πρώτα 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους.

- Μισθωτοί, που είναι γραμμένοι στις αναγνωρισμένες επαγγελματικές Ενώσεις Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στην Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

- Συντάκτες που είναι μέλη των επαγγελματικών ενώσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, για το καθαρό εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.

- Συγγραφείς, μουσουργοί και δικαιούχοι συγγραφικών γενικά δικαιωμάτων, για το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.

- Ηθοποιοί, που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.

- Εκτελεστές μουσικών έργων, καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή σκιτσογράφοι ή χαράκτες, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι και χορογράφοι για το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

- Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, για το καθαρό εισόδημα από σύνταξη που καταβάλλεται στα πρόσωπα αυτά (δημοσιογράφοι, προσωπικό εφημερίδων).

- Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, καθώς και αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές και λοιποί αθλητές, για το καθαρό εισόδημα από κύριες αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

- Θεατρικοί επιχειρηματίες, για τα κέρδη από τη θεατρική επιχείρησή τους στην οποία εργάζονται κατ΄ επάγγελμα ως ηθοποιοί ή χορευτές ηχορογράφοι ή σκηνοθέτες ή σκηνογράφοι ή ενδυματολόγοι.

- Εφημεριδοπώλες, που είναι γραμμένοι στις οικείες επαγγελματικές ενώσεις, για τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών.

- Επιχειρηματίες θεάτρου σκιών, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τη δική τους επιχείρηση στην οποία εργάζονται κατ΄ επάγγελμα ως καλλιτέχνες θεάτρου σκιών.

Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, το σύνολο των αφορολόγητων ποσών που προβλέπονται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα (παράγραφοι 3, 4, 5 περίπτωση α, 8 και 10 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερο από 660.000 δρχ. το έτος, κατά φορολογούμενο, για τα εισοδήματα από τις πηγές αυτές. Επίσης, το σύνολο των αφορολόγητων ποσών που προβλέπονται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, από τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι ανώτερο από 300.000 δρχ. το χρόνο κατά φορολογούμενο για τα εισοδήματά του από τις πηγές αυτές.

Τονίζεται ακόμη ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται αυξημένο αφορολόγητο ποσό με βάση τις νέες διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου νόμου) δηλαδή, οι συντάκτες, οι ηθοποιοί, καθώς και οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχηστρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό αυτών των παραγράφων.

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, ίσο με τα ποσά των εισφορών που καταβάλλονται κάθε έτος από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 44/1974 και του άρθρου 1 του Ν. 816/1978, καθώς και με το ποσό των καταβαλλόμενων ετήσιων δόσεων του δανείου που είχε ληφθεί για την πληρωμή της εισφοράς του άρθρου 1 του Ν. 257/1976 από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Το αφορολόγητο αυτό ποσό παρέχεται αντί για την έκπτωση από το συνολικό εισόδημα των ποσών των εκτάκτων εισφορών που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 44/1974, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 257/1976 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 816/1978, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 31 του κοινοποιούμενου νόμου.

Η ισχύς των διατάξεων αυτής της παραγράφου αρχίζει από το οικονομικό έτος 1989.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου παρέχεται αφορολόγητο ποσό, χωρίς κανένα περιορισμό, ίσο με:

α) Το ποσό των τόκων που καταβάλλεται από το φορολογούμενο για δάνεια τα οποία έχει συνάψει με τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το αφορολόγητο αυτό ποσό παρέχεται εφόσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δανείου, μέσα σε ένα χρόνο από τη σύναψη του, για την αγορά περιουσιακού στοιχείου ή για τη συμμετοχή του φορολογουμένου σε επιχείρηση και εφόσον από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτει εισόδημα, κατά την κρίσιμη διαχειριστική περίοδο, το οποίο φορολογείται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955.

β) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων, των ενυπόθηκων χρεών, σε οικοδομές ή γαίες του ιδιοκτήτη, νομέα κτλ ή της συζύγου του και των τέκνων τους μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, που έχουν συναφθεί ή οφείλονται από αυτούς.

γ) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των προκαταβολών που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974, για να αποκτήσουν στέγη οι βοηθηματούχοι τους.

δ) Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των οικοδομικών δανείων που χορηγούνται από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και βαρύνουν την οικοδομή του ιδιοκτήτη, νομέα κτλ που έλαβε το δάνειο, με εγγραφή προσημείωσης επί αυτής της οικοδομής.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για τόκους δανείων, χρεών και προκαταβολών που, κατά περίπτωση, έχουν συναφθεί ή χορηγήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1988.

Συνεπώς, οι πιο πάνω τόκοι (δανείων, χρεών και προκαταβολών που έχουν συναφθεί ή έχουν χορηγηθεί μέχρι και τις 31.12.1988) λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό αφορολογήτου ποσού χωρίς περιορισμό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 8, των περιπτώσεων δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες πρόβλεπαν αντίστοιχη μείωση του εισοδήματος του φορολογουμένου.

Η περίπτωση γ της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμόζεται ανάλογα και προκειμένου για αφορολόγητα ποσά των περιπτώσεων β΄, γ και δ΄ αυτής της παραγράφου. Δηλαδή, όταν το συνολικό αφορολόγητο ποσό του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημά του, τότε η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των αφορολόγητων ποσών των παραγράφων 3, 4, 6 και 9 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του Ν.Δ. 3323/1955, καθώς και των τόκων των περιπτώσεων β΄, γ και δ΄ αυτής της παραγράφου, προστίθεται στα αφορολόγητα ποσά του άλλου συζύγου.

4. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 1473/1984, με τις οποίες αναγνωρίζεται η έκπτωση ορισμένων ειδικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γραφείων γενικού τουρισμού, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου1990.

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήματος για αποδοχές, οικονομικών ετών 1988 και προηγουμένων, των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την ελληνική και τη γερμανική υπηκοότητα ή μόνο τη γερμανική ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού.

Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό παρέχονται με την ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: