Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 66

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4608

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του Ν. 3912/2011
`Αρθρο 2 Τροποποίηση Καταστατικού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.
`Αρθρο 3 Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
`Αρθρο 4 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 5 Έργα - προμήθειες - υπηρεσίες - υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 6 Τήρηση λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
`Αρθρο 7 Χρηματοοικονομική εποπτεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.
`Αρθρο 8 Διατάξεις για την ΤΑΝΕΟ Α.Ε.
`Αρθρο 9 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
`Αρθρο 11 Κίνητρα Χωροθέτησης
`Αρθρο 12 Φορολογικά Κίνητρα
`Αρθρο 13 Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης
`Αρθρο 14 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 15 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
`Αρθρο 16 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής
`Αρθρο 17 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής
`Αρθρο 18 Διαδικασία Ωρίμανσης Επενδυτικών Έργων που υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
`Αρθρο 19 Απόφαση Χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
`Αρθρο 20 Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης
`Αρθρο 22 Εποπτεία Υλοποίησης Επένδυσης
`Αρθρο 23 Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις
`Αρθρο 24 Αξιολόγηση επιπτώσεων των κινήτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 25 Διαιτητική Επίλυση Διαφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Υποβολή αιτήσεων στον Ν. 3894/2010
`Αρθρο 27 Μεταβατικές Διατάξεις
`Αρθρο 28 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
`Αρθρο 29 Λοιπές Διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (Α΄ 137)
`Αρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 32 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 33 Τροποποιήσεις του Ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 34 Τροποποιήσεις του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 35 Τροποποίηση καταστατικού ΜΟΔ
`Αρθρο 36 Ζητήματα κινητικότητας
`Αρθρο 37 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
`Αρθρο 38 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 8, 16, 29 του Ν. 4399/2016 (Α΄117)
`Αρθρο 39 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 (Α΄261)και 3908/2011 (Α΄8)
`Αρθρο 41 Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
`Αρθρο 42 Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 24 του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204)
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Στέγαση Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46 Επιλογή επικεφαλής Γραφείων Φύλαξης -Πληροφόρησης και υπεύθυνων αρχιφυλάκων
`Αρθρο 47 Τροποποιήσεις του Π . Δ . 4/2018 ( Α΄ 7)
`Αρθρο 48 Τροποποίηση της από 24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του Παραρτήματος VI της από 24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών
`Αρθρο 50 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο ακίνητο του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52 Έναρξη Ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: