Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4997/2022.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Οκτωβρίου 2019
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 167

ΝΟΜΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4635

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση του Ν. 4608/2019 (Α΄ 66) (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α΄ 81)
`Αρθρο 2 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του Ν . 4399/2016
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
`Αρθρο 4 Ορισμός
`Αρθρο 5 Αρμόδια όργανα
`Αρθρο 6 Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα
`Αρθρο 7 Νομική δεσμευτικότητα
`Αρθρο 8 Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής
`Αρθρο 9 Τελική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
`Αρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Υποδομών
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
`Αρθρο 11 Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
`Αρθρο 12 Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 13
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
`Αρθρο 14
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16 Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.
`Αρθρο 17 Δασικοί συνεταιρισμοί
`Αρθρο 18 Απόδοση εσόδων σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 19
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA
`Αρθρο 20 Ορισμοί
`Αρθρο 21 Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
`Αρθρο 22 `Αδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
`Αρθρο 23 Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας
`Αρθρο 24 Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης
`Αρθρο 25 Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 26 Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών
`Αρθρο 27 Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
`Αρθρο 28 Τροποποίηση κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 29 Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών
`Αρθρο 30 Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας
`Αρθρο 31 Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)
`Αρθρο 32 Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
`Αρθρο 33 Έλεγχοι
`Αρθρο 34 Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου
`Αρθρο 35 Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
`Αρθρο 36 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)
`Αρθρο 37 Κυρώσεις
`Αρθρο 38 Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής
Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 40 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 41 Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του Ν . 4070/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
`Αρθρο 43 Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο
`Αρθρο 44 Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
`Αρθρο 45 Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών
`Αρθρο 46 Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων
`Αρθρο 47 Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας
`Αρθρο 49 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 50 Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 51 Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 52 Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 53 Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 54 Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
`Αρθρο 55 Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 56 Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων
`Αρθρο 57 Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 58 Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών
`Αρθρο 59 Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης
`Αρθρο 60 Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 61 `Αρση αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
`Αρθρο 62 Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 63 Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ
`Αρθρο 64 Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 65 Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
`Αρθρο 66 Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης
`Αρθρο 67 Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία
`Αρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
`Αρθρο 70 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 71 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 72 Παράταση διάρκειας σύμβασης
`Αρθρο 73 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων
`Αρθρο 74 Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
`Αρθρο 75 Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος
`Αρθρο 76 Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), ψηφιακή δικογραφία
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του π . δ . 40/2013 ( Α΄ 75)
`Αρθρο 78 Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
`Αρθρο 79 Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο 80 Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 81 Σύμβαση μελέτης/κατασκευής
`Αρθρο 82 Συμβάσεις παραχώρησης
`Αρθρο 83 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
`Αρθρο 84 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 85 Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - Ορισμοί
`Αρθρο 86 Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 87 Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 88 Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
`Αρθρο 89 Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 90 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. - Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 91 Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 92 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
`Αρθρο 93 Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας
`Αρθρο 94 Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 95 Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
`Αρθρο 96 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες
`Αρθρο 97 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
`Αρθρο 98 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.
`Αρθρο 99 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών
`Αρθρο 100 Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών
`Αρθρο 101 Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
`Αρθρο 102 Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 103 Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας
`Αρθρο 104 Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας
`Αρθρο 105 Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 106 Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων
`Αρθρο 107 Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 108 Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές
`Αρθρο 109 Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 110 Έννομη προστασία
`Αρθρο 111 Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 112 Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις
`Αρθρο 113 Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 114 Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
`Αρθρο 117 Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 118 Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 119 Ορισμοί
`Αρθρο 120 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
`Αρθρο 121 Διάρκεια προγραμματικής περιόδου
`Αρθρο 122 Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ
`Αρθρο 123 Κατάρτιση του ΕΠΑ
`Αρθρο 124 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ
`Αρθρο 125 Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ)
`Αρθρο 126 Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 127 Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
`Αρθρο 128 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 129 Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους
`Αρθρο 130 Ειδικά Προγράμματα
`Αρθρο 131 Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ
`Αρθρο 132 Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
`Αρθρο 133 Υλοποίηση και πληρωμή των έργων του ΕΠΑ
`Αρθρο 134 Τεχνική Βοήθεια
`Αρθρο 135 Πληροφοριακό Σύστημα
`Αρθρο 136 Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ
`Αρθρο 137 Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ
`Αρθρο 138 Κρατικές ενισχύσεις
`Αρθρο 139 Μεταβατική περίοδος
`Αρθρο 140 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 141 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
`Αρθρο 142 Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
`Αρθρο 143 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
`Αρθρο 144 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 145 Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
`Αρθρο 146
ΜΕΡΟΣ Κ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 147 Τροποποίηση του β.δ. 748/1966
`Αρθρο 148 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005
`Αρθρο 149 Τροποποίηση του Ν . 4072/2012
`Αρθρο 150 Τροποποίηση του Ν. 3299/2004
`Αρθρο 151 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
`Αρθρο 152 Τροποποίηση του ν. 4548/2018
`Αρθρο 153 Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)
`Αρθρο 154 Διατάξεις για το Ελληνικό
`Αρθρο 155 Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ
`Αρθρο 156 Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές
`Αρθρο157 Τροποποιήσεις των νόμων 4339/2015, 2664/1998, 2328/1995, 1746/1988
`Αρθρο 158 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή
`Αρθρο 159 Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων
`Αρθρο 160 Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 161 Τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 162 Αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων
`Αρθρο 163 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄8)
ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 164 Τροποποίηση του Ν . 4478/2017 ( Α΄ 91)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 165 Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης
`Αρθρο 166 Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020
`Αρθρο 167 Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία
`Αρθρο 168 Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)
`Αρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 170 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 171 Τροποποιήσεις στον Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο 172 Αναστολή ισχύος του π . δ . 62/2019
`Αρθρο 173 Τροποποίηση του Ν. 4249/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
`Αρθρο 174 Τροποποιήσεις του Ν . 4622/2019
`Αρθρο 175 Τροποποίηση του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 176 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 177 Ρύθμιση θεμάτων Ο . Τ . Α .
`Αρθρο 178 Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
`Αρθρο 179 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 180 Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων
`Αρθρο 181 Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο182 Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών
`Αρθρο 183 Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
`Αρθρο 184 Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
`Αρθρο 185 Βαθμολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
`Αρθρο 186 Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων
`Αρθρο 187 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 188 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011
`Αρθρο 189 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 190 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 191 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 192 Αντικατάσταση του άρθρου 30 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 193 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 194 Αντικατάσταση του άρθρου 34 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 195 Αντικατάσταση του άρθρου 45 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 196 Προσθήκη άρθρου 45 Α στον Ν . 4002/2011
`Αρθρο 197 Αντικατάσταση του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 198 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 199 Τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 200 Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011
`Αρθρο 201 Τροποποίηση του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 202 Τροποποίηση του άρθρου 60 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 203 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 204 Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
`Αρθρο 205 Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης
`Αρθρο 206 Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια
`Αρθρο 207 Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια
`Αρθρο 208 Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.
`Αρθρο 209 Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002
`Αρθρο 210 Τροποποιήσεις του ν . 4354/2015
`Αρθρο 211 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 212 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 213 Θέματα Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
`Αρθρο 214 Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
`Αρθρο 215 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
`Αρθρο 216 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016 (Α΄ 10)
`Αρθρο 217 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.Δ. 132/1969 (Α΄ 35)
`Αρθρο 218 Τροποποίηση του Ν . 4608/2019 ( Α΄ 66)
`Αρθρο 219 Τροποποίηση του Ν . 4399/2016
`Αρθρο 220 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
`Αρθρο 221 Ρύθμιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ
`Αρθρο 222 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
`Αρθρο 223 Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
`Αρθρο 224 Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ
`Αρθρο 225 Διατάξεις για Επιμελητήρια
`Αρθρο 226 Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
`Αρθρο 227 Τροποποίηση του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
`Αρθρο 228 Τροποποιήσεις του Ν . 4314/2014 ( Α΄ 265)
`Αρθρο 229 Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 230 Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
`Αρθρο 231 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
`Αρθρο 232 Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 233 Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
`Αρθρο 234 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 235 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 236 Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων `Αδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 237 Ενδιάμεσοι φορείς
`Αρθρο 238
`Αρθρο 239
`Αρθρο 240
`Αρθρο 241 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019
Ο επί της Δικαισύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: