Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 8/4/2004

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Τ00/450/8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ.: 44

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜAΤΩΝ &

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3232/04 που αφορούν θέματα Ασφάλισης.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ48/Α/12-2-04), που αναφέρονται στα παρακάτω θέματα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α

`Αρθρο 12 παρ. 3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΩΡΗΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Β

`Αρθρο 14 παρ. 6 περ.α & β

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΠΕΑΘ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Γ

`Αρθρο 15 παρ. 10

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΕΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Δ

`Αρθρο 15 παρ. 16

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔIOIΚHTΩN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε

`Αρθρο 15 παρ. 17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ AMEΙΒOMENΩN ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΣΤ

`Αρθρο 27 Παρ. 1, 2 & 3

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ζ

`Αρθρο 33 Παρ. 6

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΩΡΗΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1518/85 το Δημόσιο Ταμείο βαρύνουν μόνο οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και συντάξεις των υπαλλήλων των εποπτευομένων από τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ της περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 1827/42, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΑΝ 796/48 και την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 541/77, που διέπονται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους.

Συνεπώς τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ και εποπτευομένων από τους ΟΤΑ Συνδέσμων που δεν είχαν υπαχθεί στις προαναφερόμενες διατάξεις, έπρεπε να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης με τις κοινές διατάξεις (Α.Ν. 1846/51), χωρίς να έχουν δικαίωμα επιλογής.

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση των προσώπων αυτών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των εγκυκλίων 193/86, 11/87 και 89/87.

Παρά τα ως άνω ισχύοντα, σε ορισμένα ΝΠΔΔ Δήμων (π.χ. Πνευματικά Κέντρα, ΚΑΠΗ) λόγω σύγχυσης ή άγνοιας δεν ασφάλιζαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τα ανωτέρω πρόσωπα, ως όφειλαν, θεωρώντας εσφαλμένα ότι υπάγονται στην ασφαλιστική προστασία του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να έχουν χρονικά διαστήματα παροχής εργασίας πέραν της δεκαετίας χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, καθώς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δεν έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για τον οποίο έχει παραγραφεί το δικαίωμα είσπραξης των εισφορών.

Ως γνωστόν, σε περίπτωση που δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ΙΚΑ για είσπραξη των εισφορών, η αναγνώριση πραγματοποιείται με έκδοση ΠΕΕ χωρίς να καταλογισθούν πρόσθετα τέλη (εγκ. 113/88 κεφ. 1.3.δ) και πρόσθετες επιβαρύνσεις (εγκ. 40/92 κεφ.7).

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ και εποπτευομένων από τους OΤΑ Α΄ βαθμού συνδέσμων, για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για είσπραξη των εισφορών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης - Δικαιολογητικά

1.1. Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή μέχρι 12/2/2005.

Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών, δηλαδή εφάπαξ ή με δόσεις.

1.2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται α) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Mεταβολών β) βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η αιτουμένη χρονική περίοδος δεν υπολογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο γ) βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης.

2. Αναγνώριση χρόνου - Τρόπος εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς.

2.1. Για την αναγνώριση των ημερών ασφάλισης καταβάλλεται εισφορά για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται στο σύνολό του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης τμήματος του χρόνου αυτού.

2.2. Το ποσό που προκύπτει βάσει του ανωτέρω υπολογισμού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και εργοδότη (ΝΠΔΔ κλπ.) κατά τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους προς αναγνώριση μήνες.

Στην περίπτωση της εξόφλησης του ποσού με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με πρόσθετα τέλη.

Για το λόγο αυτό, η καταβολή των εισφορών παρακολουθείται από το Τμήμα Εσόδων που εκδίδει την απόφαση αναγνώρισης, εφαρμόζονται δε οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τον τρόπο παρακολούθησης και εξόφλησης των εισφορών σε άλλες σχετικές περιπτώσεις (π.χ. πινακίδες ασφάλισης κλπ.).

2.3. Σε περίπτωση κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. ή συνδέσμου ως εργοδότης θεωρείται ο εποπτεύων το Ν.Π.Δ.Δ. ή το σύνδεσμο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

3. Έναρξη συνεπειών αναγνωριζόμενου χρόνου.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του ανωτέρω χρόνου για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, τόσο ο εργοδότης, όσο και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ποσό των υπολειπόμενων δόσεων εφάπαξ εντός 1 (ενός) μηνός από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τον ασφαλισμένο.

4. Αρμόδιο Υποκατάστημα.

Αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής προς αναγνώριση απόφασης ορίζεται το Υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Β) ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΠΕΑΘ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται από 12/2/04 στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ, στο οποίο λειτουργεί κλάδος Σύνταξης και κλάδος Ανεργίας και νέα πρόσωπα, τα οποία, προ της υπαγωγής τους στο Ταμείο αυτό, υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον κλάδο Σύνταξης και στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ, για τον κλάδο Ανεργίας.

Τα πρόσωπα αυτά είναι:

• Δημοσιογράφοι - συντάκτες, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και Μακεδονίας - Θράκης (εκτός νομού Θεσσαλονίκης), ανεξάρτητα αν είναι μέλη των οικείων Ενώσεων.

• Δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, οι οποίοι απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό στο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ».

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΕΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

Όπως είναι γνωστό, οι φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), δημοσίων ή ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό Ι % επί του Τ .Η. της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές κλπ.) ή έμμεσα (από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος - 6,45%) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15% - εργοδότη 5,30%).

Θεωρείται σκόπιμο ο πρακτικά ασκούμενος να δηλώνει, προς τον φορέα ή την επιχείρηση, αν καλύπτεται ή όχι για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Δ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι με πλήρη απασχόληση Πρόεδροι και Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών, εξακολουθούν να διέπονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, της οργανικής θέσης που κατείχαν πριν το διορισμό τους στη θέση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω Πρόεδρος ή Διοικητής ασφαλιστικού οργανισμού που υπαγόταν πριν το διορισμό του στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. είτε στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφάλισης του Ιδρύματος (Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62) είτε στο κοινό (ΑΝ.Ν. 1846/51), συνεχίζει καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του στη νέα του θέση να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ στους ίδιους κλάδους και λογαριασμούς.

Υπεύθυνος, έναντι του Ι.ΚΑ., εργοδότης για την καταβολή των εισφορών είναι ο ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο υπηρετούν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται, βαρύνουν του μεν εργοδότη τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου τους ιδίους.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται υπόψη ο ασφαλιστέος μισθός της οργανικής τους θέσης, όπως αυτός θα διαμορφωνόταν αν συνέχιζαν να υπηρετούν σ΄ αυτή.

Ε) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 26 του Ν. 1654/86 είχε δοθεί το δικαίωμα στους αμειβόμενους ποδοσφαιριστές, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο που απασχολήθηκαν στο παρελθόν.

Η σχετική αίτηση για αναγνώριση έπρεπε να υπoβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και έληξε στις 23/11/87 (εγκ. 18/87).

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται νέα προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού για αναγνώριση στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ (δηλαδή μέχρι 12/2/2005) με εξαγορά του χρόνου που απασχολήθηκαν σαν ποδοσφαιριστές στο παρελθόν.

Ειδικότερα δικαίωμα για εξαγορά έχουν:

α) Αυτοί που αγωνίστηκαν στην Α΄ Εθνική Κατηγορία πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 879/79 (δηλαδή την 21/3/1979) όχι όμως και πριν από τις 16/7/75.

β) Αυτοί που αγωνίστηκαν στη Β΄ Εθνική Κατηγορία το χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1469/84 (δηλαδή την 3/8/1984) όχι όμως και πριν τις 16/7/75.

γ) Αυτοί που αγωνίστηκαν στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία το χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1469/84 (3/8/84) όχι όμως και πριν τις 7/10/82.

δ) Τέλος, οι ημιεπαγγελματίες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας το χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 1469/84 (3/8/84) όχι όμως και πριν τις 2/7/82.

Αναλυτικά, κατά κατηγορία, τα χρονικά διαστήματα που αναγνωρίζονται είναι:

Α΄ Εθνική: από 16/7/1975 μέχρι 20/3/1979

Β΄ Έθνική: από 16/7/1975 μέχρι 2/8/1984

Γ΄ Εθνική: από 7/10/1982 μέχρι 2/8/1984

Ημιεπαγ/ες Α Έθν.: από 2/7/1982 μέχρι 2/8/1984.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 18/87 της Διεύθυνσής μας.

ΣΤ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤ ΑΜ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς και οδοντίατρους του Ιδρύματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

1.1. Δικαιούχοι είναι οι ιατροί και οδοντίατροι του Ιδρύματος, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

• Έχουν προσληφθεί μέχρι την 31/12/92

• Δεν έχουν ασφαλιστεί με την ιδιότητά τους αυτή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

• Υποβάλλουν αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 12/8/2004.

- Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην του ΤΣΑΥ.

β) Βεβαίωση της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει από πότε υπηρετεί στο Ίδρυμα ο ενδιαφερόμενος/νη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

1.2. Η αίτησή τους αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος του τόπου απασχόλησης.

2. Διαδικασία υπαγωγής

Ο Διευθυντής του Υποκ/τος με απόφασή του εγκρίνει την υπαγωγή (από αιτήσεως) στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ενδιαφερόμενου/νης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διαβιβάζεται στη Δ/νση Υγειον/κού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ, καθώς και στη Δ/νση Πληροφορικής - Μισθοδοσία για την παρακράτηση των εισφορών.

Για την ασφάλισή τους, τα πρόσωπα αυτά, καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών κλάδου σύνταξης (20%) εργοδότη και εργαζόμενου οι ίδιοι.

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 2 παρέχεται το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο και μέχρι δέκα (10) χρόνια, το χρόνο παροχής των υπηρεσιών τους στο Ίδρυμα.

1. Δικαιολογητικά

Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης. Στην αίτηση αυτή, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την αίτηση υπαγωγής, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο προς αναγνώριση χρόνος, καθώς και ο τρόπος καταβολής των εισφορών, δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις.

β) Βεβαίωση αποδοχών του μήνα υποβολής της αίτησης

2. Τρόπος αναγνώρισης

Για την αναγνώριση του χρόνου παροχής των υπηρεσιών τους στο Ιδρυμα καταβάλλεται από τους ίδιους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου κλάδου κύριας σύνταξης.

Το ποσό εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και το ποσοστό του κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η εξόφληση του ποσού εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 5%, είτε σε δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 120.

Σε καμία περίπτωση ως βάση υπολογισμού των εισφορών δεν λαμβάνονται υπόψη αποδοχές που υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η εφάπαξ καταβολή ή η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης.

Κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου μήνα.

Καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

3. Έναρξη συνεπειών αναγνωριζόμενου χρόνου.

Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση των oφειλoμένων εισφορών.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από τα δικαιοδόχα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

Σε περίπτωση που αποβιώσει ο ασφαλισμένος πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωμα της αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

Στην περίπτωση αυτή, ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, ορίζονται οι αποδοχές τις οποίες ελάμβανε ο ασφαλισμένος κατά τον τελευταίο μήνα εξόδου από την υπηρεσία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και μέχρι το εικοσιπενταπλάσιο του ανωτάτου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η καταβολή του οφειλομένου ποσού και η ενεργοποίηση του χρόνου, γίνεται ως ανωτέρω.

4. Αρμόδιο Υποκατάστημα

Αρμόδιο Υποκατάστημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ορίζεται το Υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης.

Η καταβολή των εισφορών αναγνώρισης παρακολουθείται από το Τμήμα Εσόδων που εκδίδει την απόφαση, εφαρμόζονται δε οι οδηγίες και σ΄ αυτή την περίπτωση, που έχουν δοθεί για τον τρόπο παρακολούθησης και εξόφλησης των εισφορών (π.χ. πινακίδες ασφάλισης κλπ.).

Ζ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» που μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος της διάταξης του παρόντος νόμου και εφεξής, σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ, δύνανται να επιλέξουν την παραμονή τους στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μεταφορά τους.

Η επιλογή αυτή ασκείται με δήλωσή τους, που υποβάλλεται στις υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη μεταφορά τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, καταβάλλονται του μεν εργοδότη από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.

Το δικαίωμα αυτό (της επιλογής) παρέχεται και σε όσους έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 29 του Ν. 2636/98 (ΦΕΚ 198/Α) για τους οποίους η τρίμηνη προθεσμία υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΕΟΤ που έχουν ήδη μεταταχθεί στη Γεν. Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης με βάση το άρθρο 23 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α).

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι να μην διαταραχθεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των προσώπων αυτών με τη μεταφορά τους από τον Ε.Ο.Τ. και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή των ΟΤΑ και ως εκ τούτου συνεχίζεται η ασφάλισή τους, σε περίπτωση επιλογής, στους ίδιους κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης του ΙΚΑ που είχαν πριν τη μεταφορά τους στη νέα τους θέση.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 εδ. α του άρθρου 33 του Ν. 3232/04, όσοι καθίστανται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μετά, υπάγονται ως προς τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ). Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Γενική Γραμματεία Τουρισμού, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ με αίτησή τους, που θα υποβάλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Υπηρεσία τους.

Για όσους υπαλλήλους του ΕΟΤ μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού (παρ. 6 β), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22, 28 και 29 του Ν. 2636/98, εφαρμόζεται ως προς την επικουρική ασφάλισή τους, η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, δηλαδή υπάγoνται στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Π.Π.ΕΡΤ.Τ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: