Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2963

Αριθμ. Α.1138

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005.

2) Την υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3) Την υπό στοιχεία Δ33Β5002569ΕΞ2014 (Β΄ 234) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δια της οποίας τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4) Την υπό στοιχεία Α.1075/16-03-2021 απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/ Α0034/2008 υπουργικής απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Β΄ 1359).

5) Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

6) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

7) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8) Την υπ΄ αρ. 1 της 20/01/2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπ΄ αρ. 39/3 της 30/11/2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689).

9) Το άρθρο 90 Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10) Την παρ. 2 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, (ν. 2960/2001 - Α΄ 265).

11) Την παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικα», (ν. 2960/2001 - Α΄ 265).

12) Την ανάγκη προσαρμογής του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κανονισμός 2018/1672 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/ 2008 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε2320/ 976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης.

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου εισόδου και εξόδου προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ρευστών διαθεσίμων με κομιστή, η διαδικασία γνωστοποίησης ασυνόδευτων (χωρίς κομιστή) ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδος της υποβαλλόμενης δήλωσης, καθώς και κάθε ειδικότερη διαδικασία ρύθμισης του θέματος.

Ως ρευστά διαθέσιμα νοούνται:

α) τα μετρητά, δηλαδή χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή που ήταν σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής και μπορούν ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών, έναντι χαρτονομισμάτων και κερμάτων που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής.

β) οι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, δηλαδή μέσα εκτός των μετρητών που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού. Τα εν λόγω μέσα είναι:

i) Οι ταξιδιωτικές επιταγές και

ii) οι επιταγές, τα γραμμάτια, ή οι εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή, με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα.

γ) Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, δηλαδή τα αγαθά τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αξίας προς όγκο και τα οποία μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά μέσω προσβάσιμων αγορών διαπραγμάτευσης, με χαμηλό κόστος συναλλαγής. Τα εν λόγω αγαθά είναι:

i) Τα κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% και

ii) οι ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.

δ) Η προπληρωμένη κάρτα, δηλαδή μη ονομαστική κάρτα, στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων, ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, ή για εξόφληση σε μετρητά, και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό».

`Αρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Ε2320/ 976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 2
Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα συνοδευόμενα και στα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα

1. Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα Φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική ή γραπτή δήλωση σε αποδεκτή επίσημη γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά) και να τα καταστήσουν διαθέσιμα προς έλεγχο.

Ως έντυπο δήλωσης χρησιμοποιείται το κοινό έντυπο δήλωσης, όπως καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια και αριθμός εγγράφου ταυτότητας), τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, τα στοιχεία, εφόσον υπάρχει, του τελικού αποδέκτη, το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους, τη διαδρομή και το μεταφορικό μέσο.

1α. Έντυπη δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων

Η γραπτή δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον κομιστή στο σημείο ελέγχου, μέσω του οποίου ο κομιστής εισέρχεται στην ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή της εισόδου στην ή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπληρώνεται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα, χωρίς διαγραφές, σβησίματα ή άλλες μετατροπές. Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ και ενυπόγραφη από τον κομιστή, ο οποίος μπορεί να αιτηθεί να του χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφό της (παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού).

Στις περιπτώσεις που το έντυπο της δήλωσης δεν υποβάλλεται από τον κομιστή, αλλά κατόπιν ελέγχου του κομιστή ή/και των αποσκευών του ή/και του μεταφορικού του μέσου (παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού) διαπιστωθεί η μη τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη δήλωση, η οποία δεν υπογράφεται από τον κομιστή. Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και στην καταχώριση στοιχείων όταν, ανεξαρτήτως ποσού, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα πεδία του εντύπου της δήλωσης δεν είναι επαρκή για τη γραπτή δήλωση από τον κομιστή, του χορηγείται πρόσθετο φύλλο ιδίου τύπου δήλωσης. Το πρόσθετο φύλλο επισυνάπτεται στο κύριο σώμα της δήλωσης και θεωρείται ως ένα ενιαίο σώμα.

Τα πεδία της γραπτής δήλωσης συμπληρώνονται από τον κομιστή, εκτός από το πεδίο «Για επίσημη χρήση», στο οποίο τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας, γίνεται η συμπλήρωση παρατηρήσεων για την υποβολή ή μη της δήλωσης από τον κομιστή, ο αριθμός της δήλωσης και η ονομασία της Τελωνειακής Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο. Ειδικότερα, καταχωρίζονται ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης (αύξων αριθμός), τα στοιχεία του κομιστή των ρευστών διαθεσίμων, τα στοιχεία του αποδέκτη, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων, το δρομολόγιο και οι τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. Ο αριθμός καταχώρισης συμπληρώνεται και στο έντυπο δήλωσης.

1β. Ηλεκτρονική δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων

Η ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, περιλαμβάνει τις πληροφορίες του κοινού εντύπου της δήλωσης, αλλά και του πρόσθετου φύλλου, μπορεί να αναπαραχθεί με εκτύπωση στην ίδια μορφή με το κοινό έντυπο της δήλωσης και μπορεί να επιδειχθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Σε κάθε περίπτωση τα ρευστά διαθέσιμα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ανακτά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης με τον αύξοντα αριθμό υποβολής της και προβαίνει σε οριστικοποίηση της δήλωσης.

2. Είδος υποβαλλόμενης δήλωσης στα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα

Σε περίπτωση που ασυνόδευτα (χωρίς κομιστή) ρευ­στά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης εντός της προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, η οποία αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του αποστολέα ή του παραλήπτη ή του εκπροσώπου τους. H δήλωση γνωστοποίησης μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή, σε αποδεκτή επίσημη γλώσσα (ελληνικά ή αγγλικά).

Ως έντυπο δήλωσης γνωστοποίησης χρησιμοποιείται το κοινό έντυπο δήλωσης, όπως καθορίζεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια και αριθμός εγγράφου ταυτότητας), του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, του αποστολέα, του αποδέκτη ή του τελικού αποδέκτη, το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους.

Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση γνωστοποίησης τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να δεσμευτούν με απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής. Η υποχρέωση δήλωσης γνωστοποίησης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν η δήλωση δεν υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, καθώς επίσης και αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη δήλωση, η οποία δεν υπογράφεται από τον μεταφορέα.

Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να προβαίνει και στην καταχώριση στοιχείων όταν, ανεξαρτήτως ποσού, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

2α. Έντυπη δήλωση ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

Η γραπτή δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον υπόχρεο στο σημείο ελέγχου μέσω του οποίου τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμπλήρωσή της γίνεται με μελάνι και κεφαλαία γράμματα, χωρίς διαγραφές, σβησίματα ή άλλες μετατροπές. Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ και ενυπόγραφη από τον υπόχρεο προς δήλωση, ο οποίος μπορεί να αιτηθεί να του χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφό της (παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού).

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα πεδία του εντύπου της δήλωσης δεν είναι επαρκή για τη γραπτή δήλωση από τον υπόχρεο, του χορηγείται πρόσθετο φύλλο ιδίου τύπου δήλωσης, το οποίο επισυνάπτεται στο κύριο σώμα της δήλωσης και θεωρείται ως ένα ενιαίο σώμα.

Τα πεδία της γραπτής δήλωσης συμπληρώνονται από τον υπόχρεο και η δήλωση υπογράφεται από αυτόν. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο. Ειδικότερα καταχωρίζονται ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης (αύξων αριθμός), τα στοιχεία του δηλούντος, τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του αποδέκτη, η χώρα προέλευσης των χρημάτων και το ποσό των ρευστών διαθεσίμων. Ο αριθμός καταχώρισης συμπληρώνεται και στο έντυπο της δήλωσης.

2β. Ηλεκτρονική δήλωση ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

Η ηλεκτρονική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, περιλαμβάνει τις πληροφορίες του κοινού εντύπου της δήλωσης, αλλά και του πρόσθετου φύλλου, μπορεί να αναπαραχθεί με εκτύπωση στην ίδια μορφή με το κοινό έντυπο της δήλωσης και μπορεί να επιδειχθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία ανακτά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής δήλωσης με τον αύξοντα αριθμό υποβολής της και προβαίνει σε οριστικοποίηση της δήλωσης.»

`Αρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/ 976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης

1. Πριν την πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο εντοπίζονται ρευστά διαθέσιμα που κατά την κρίση των τελωνειακών υπαλλήλων ενδέχεται να εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) του άρθρου 1 και ειδικότερα:

i) κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90% ή και ii) ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι, με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με λοιπά ρευστά διαθέσιμα των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 1 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό και εάν το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο των 10.000 ευρώ, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Οι τελωνειακοί υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο ερευνούν εάν υπάρχουν διαθέσιμα παραστατικά ή λοιπά συνοδευτικά έγγραφα που να επιτρέπουν τη συναγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ως προς την περιεκτικότητα, το βάρος ή και την αξία των κερμάτων ή ράβδων που εντοπίστηκαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια έγγραφα ή παραμένουν εύλογες και βάσιμες αμφιβολίες ως προς τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των κερμάτων και ράβδων, εφόσον πρόκειται για συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα αυτά δεσμεύονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 164 Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" και εφόσον πρόκειται για ασυνόδευτα αποσπώνται από το μέσο ή τη συσκευασία δια των οποίων μεταφέρονται και δε­σμεύονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 164 του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", για τον βραχύτερο δυνατό χρόνο και η Τελωνειακή Αρχή προσφεύγει στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους ή επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος. Ειδικά για τα κέρματα, διεξάγεται υποχρε­ωτικά προηγούμενος έλεγχος μέσω διεθνώς αναγνωρισμένου καταλόγου χρυσών νομισμάτων και η προσφυγή στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους ή επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ο έλεγχος αυτός αποβεί άκαρπος ή δεν οδηγήσει σε απολύτως ασφαλές συμπέρασμα.

β) Στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω, απαιτηθεί η προσφυγή στην τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους και επικουρικά της Τραπέζης της Ελλάδος, τα κέρματα ή και οι ράβδοι μεταφέρονται κατεπειγόντως στις υπηρεσίες αυτές με ευθύνη του Τελωνείου που τα εντόπισε και με τρόπο μεταφοράς που να διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητά τους και αφετέρου ότι δεν παραβλάπτεται η αξία τους. Κατά την παράδοση προς εκτίμηση στις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως και κατά την παραλαβή από τις ανωτέρω υπηρεσίες, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους που διενήργησαν την παράδοση και παραλαβή αλλά και τους εκπροσώπους του άλλου φορέα.

Εάν εκ μέρους του ενδιαφερομένου υπάρχει αμφισβήτηση του εργαστηριακού αποτελέσματος, που έχει προκύψει από τη συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τελωνείο με την οποία να ζητείται η επαναληπτική (Β΄ Εξέταση) των κερμάτων ή ράβδων, πλακών, ψηγμάτων, βόλων κ.λπ. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται από το Τελωνείο στη Χημική Υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιήσει τη Β΄ εξέταση το συντομότερο δυνατόν. Στη Β΄ εξέταση μπορεί να παρευρίσκεται ιδιώτης χημικός ως εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου. Το αποτέλεσμα της Β΄ εξέτασης είναι οριστικό.

γ) Εφόσον από την τεχνική συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους προκύπτει ότι τα κέρματα ή και οι ράβδοι εμπίπτουν στον ορισμό της περ. (γ) του άρθρου 1, τότε για τις ράβδους χρυσού υπολογίζεται η αξία τους βάσει του Δελτίου Τιμών Χρυσού της Τραπέζης της Ελλάδος ενώ για τα κέρματα ζητείται η συνδρομή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Εάν η αξία αυτή, σε συνδυασμό με την αξία τυχόν εντοπισμένων κατά τον έλεγχο, λοιπών ρευστών διαθεσίμων των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 1, είναι ίση η μεγαλύτερη του ορίου των 10.000 ευρώ, τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κατωτέρω παραγράφους».

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων διαπιστώνουν είσοδο ή έξοδο ρευστών διαθεσίμων χωρίς υποβολή δήλωσης συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων ή με ανακριβή ή ελλιπή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672, εκτός από την επιβολή προστίμου, δύνανται να δεσμεύσουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα με σκοπό την περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τον ν. 4557/2028, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

3. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων διαπιστώνουν είσοδο ή έξοδο ρευστών διαθεσίμων χωρίς υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ή με ανακριβή ή ελλιπή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672, εκτός από την επιβολή προστίμου, δύνανται να δεσμεύ­σουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα με σκοπό την περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τον Ν. 4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Όταν τελωνειακοί υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου προσωπικών αποσκευών επιβατών οι οποίες εκφορτώνονται σε αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας και παραλαμβάνονται από επιβάτες μετά από προηγούμενη μετεπιβίβασή τους σε άλλο αεροδρόμιο στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς όμως οι αποσκευές αυτές να έχουν ελεγχθεί στο πρώτο σημείο μετεπιβίβασης, επειδή μεταφέρθηκαν απευθείας (τράνζιτ) στο τελικό σημείο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, διαπιστώνουν ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) ελέγχουν εάν ο επιβάτης έχει υποβάλει δήλωση του άρθρου 2 της παρούσας, στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου του στη χώρα από το οποίο μετεπιβιβάστηκε για το τελικό σημείο προορισμού του,

β) σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι: αα) έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, τα ρευστά διαθέσιμα δεν δεσμεύονται και αποδίδονται στον κομιστή τους,

ββ) δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, τα ρευστά διαθέσιμα δεσμεύονται από το τελωνείο ελέγχου το οποίο ενημερώνει άμεσα το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου.

γ) Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για το πρώτο σημείο εισόδου, προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα ενέργειες, για τις περιπτώσεις μη υποβολής της δήλωσης του άρθρου 2 της παρούσας.».

5. Προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/ 2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δύνανται να δεσμεύουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα και ανεξαρτήτως ποσού, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.»

6. Προστίθεται πέμπτο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«Η απόφαση προσωρινής δέσμευσης υπόκειται σε δι­οικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής που εξέδωσε την απόφαση. Η διοικητική προσφυγή ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία της οικείας Τελωνειακής Αρχής εντός προθεσμίας πέντε ημερών αρχόμενης από την επίδοση της απόφασης προσωρινής δέσμευσης στον κομιστή των συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων ή στον αποστολέα, παραλήπτη ή νόμιμο αντιπρόσωπό τους εάν πρόκειται για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα. Η προθεσμία και η άσκηση της διοικητικής προσφυγής δεν αναστέλλει την ισχύ της απόφασης προσωρινής δέσμευσης. Η απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου της διοικητικής προσφυγής».

7. Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η περίοδος της προσωρινής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Κατ΄ εξαίρεση και αφού προηγηθεί τεκμηριωμένο έγγραφο αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προς την Τελωνειακή Αρχή που διενήργησε την προσωρινή δέσμευση, στο οποίο να αιτιολογείται η ανάγκη της παράτασης της προσωρινής δέσμευσης, μπορεί η Τελωνειακή Αρχή με νέα απόφασή της να παρατείνει τη δέσμευση μέχρι τη συμπλήρωση ανώτατου ορίου ενενήντα ημερών.».

`Αρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης

1. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 5
Υποδείγματα - Στατιστικά Στοιχεία

Τα υποδείγματα των υποχρεωτικών εντύπων των δηλώσεων συνοδευομένων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων και τα λοιπά έγγραφα που ανά περίπτωση πρέπει να συμπληρώνονται καθώς και οι τεχνικοί κανόνες για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα στατιστικά στοιχεία ορίζονται δια του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ΄ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021».

2. Τα Παραρτήματα της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 υπουργικής απόφασης καταργούνται. Θεσπίζονται νέα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Ιν που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

`Αρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις παραγράφους 1β και 2β του άρθρου 2, η ισχύς των οποίων αρχίζει, από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: