Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβαση παραχώρησης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 126

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4949

Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/952 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/1164 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 66Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ (ΕΚΑΖ) ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
`Αρθρο 4 Κύρωση Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ
`Αρθρο 5 Σκοπός
`Αρθρο 6 Υπαγωγή στο καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας αδειοδότησης
`Αρθρο 7 Καθορισμός γενικού πλαισίου ολοκληρωμένης αξιοποίησης, βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας των Ναυπηγείων
`Αρθρο 8 Εξειδίκευση και εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου και έγκριση επιμέρους έργων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των Ναυπηγείων
`Αρθρο 9 Υπαγωγή αυθαιρέτων στις ρυθμίσεις περί τακτοποίησης και έγκριση εργασιών κατεδάφισης
`Αρθρο 10 Οικοδομικές άδειες
`Αρθρο 11 Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
`Αρθρο 12 Δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών
`Αρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν. 2882/2001)
`Αρθρο 14 Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 1 και παρ. 3 άρθρου 1 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 15 Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 16 Μεταγραφή - Συνέπειες συντέλεσης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 17 Παραγραφή - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 18 Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 19 Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 12 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 20 Διάδικοι - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 14 του Ν. 2882/2001
`Αρθρο 21 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου -Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 15 του Ν. 2882/2001
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.4831/2021)
`Αρθρο 22 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 23 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου -Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 5 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 24 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας -Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 7 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 25 Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 26 Λειτουργικά και οικονομικά θέματα -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 27 Κωλύματα διορισμού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 28 Προκριματικό στάδιο - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 29 Ασυμβίβαστα - Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 30 Μισθός - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 60 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 31 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 65 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 32 Πειθαρχικά όργανα - Τροποποίηση περ. δ΄ άρθρου 86 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 33 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 34 Έφεση - Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 99 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 35 Προσφυγή - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 100 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 36 Οργανικές θέσεις - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 106 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 37 Κλάδοι Προϊσταμένων - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 4 άρθρου 110 του Ν. 4831/2021
`Αρθρο 38 Ετήσια έκθεση - Τροποποίηση άρθρου 120 του Ν. 4831/2021
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 39 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 40 Ρύθμιση για τη φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων - Αντικατάσταση τετάρτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 32 του Ν. 3842/2010
`Αρθρο 41 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του Ν. 2960/2001
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 42 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου 30 του Ν. 3846/2010
`Αρθρο 43 Ορισμός της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) ως αρμόδιας για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19
`Αρθρο 44 Ειδική ρύθμιση για τα δάνεια που χορηγούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 197 του Ν. 4820/2021
`Αρθρο 45 Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 του Ν. 4935/2022
`Αρθρο 46 Αποσαφήνιση υποχρεώσεων καταβολής ειδικής αμοιβής του βαθμού θέσης σε περίπτωση αναπλήρωσης - Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 19 του Ν. 4778/2021
`Αρθρο 47 Ορισμοί του ν. 4261/2014 - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 3 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 48 Διοικητικό Συμβούλιο - Προσθήκη παρ. 9, 10, 11 στο άρθρο 83 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 49 Ίδια κεφάλαια - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 8 του Ν. 4537/2018
`Αρθρο 50 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων - Αντικατάσταση άρθρου 7 του π.δ. 237/1986
`Αρθρο 51 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Ακαδημία Αθηνών - Τροποποίηση άρθρου 48 του ν. 4589/2019
`Αρθρο 52 Ρυθμίσεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5Α και άρθρου 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 53 Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών
`Αρθρο 54 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου 300 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 55 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας - Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 56 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης -Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α΄, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 57 Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας - Τροποποίηση άρθρου 299 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 58 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 59 Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών
`Αρθρο 60 Παράταση υποβολής αιτήσεων και λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 16 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 61 Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο - Τροποποίηση άρθρου 58 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 62 Συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια - Τροποποίηση άρθρου 60 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 63 Προθεσμία υποβολής της δήλωσης -Τροποποίηση άρθρου 92 του Ν. 2961/2001
`Αρθρο 64 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Διαδήλωσης οικονομικού έτους 2021 από και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
`Αρθρο 65 Δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 25 του Ν. 4389/2016
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 66 Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 67 Αναθεώρηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση στοιχείων των ΤΠΑ/ΠΠΑ -Τροποποίηση άρθρου 128 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 68 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
`Αρθρο 69 Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 70 `Ασκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 13 του Ν. 4712/2020
`Αρθρο 71 Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις -Τροποποίηση άρθρου 30 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 72 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 73 Ρυθμίσεις θεμάτων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας μεταφοράς αρμοδιότητας εξέτασης μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 74 Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. - Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 246 του Ν. 4555/2018
`Αρθρο 75 Παράταση συμβάσεων ανάθεσης και υπεκμίσθωσης συγκοινωνιακού έργου κατά την παρ. 3 άρθρου 54 του Ν. 4568/2018
`Αρθρο 76 Ρύθμιση αντιλογισμού του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
`Αρθρο 77 Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ετών 2022 και 2023
`Αρθρο 78 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων
`Αρθρο 79 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία
`Αρθρο 80 Λιμενικά έργα - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 9 του ν. 4404/2016
`Αρθρο 81 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: