Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞ / 20.01.2016
Αθήνα, 20.01.2016
Αριθμ. Πρωτ.:31 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 31/2016

Θέμα:

Εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας «...............................» δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας, συσκευασίας και εξαγωγής ελιών και η διαχειριστική της έληγε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μέχρι και τη χρήση 2014.

Ωστόσο, η διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου δεν αντικατοπτρίζει έναν πλήρη παραγωγικό κύκλο της εταιρείας μας καθώς λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, η συλλογή των ελιών ξεκινά την περίοδο του Αυγούστου- Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, η επεξεργασία και ωρίμανση των ελιών διαρκεί κάποιους μήνες και η διάθεση τους πραγματοποιείται μεταγενέστερα τους πρώτους μήνες κάθε έτους. Συνεπώς σε μια διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου οι πωλήσεις αφορούν εσοδεία της προηγούμενης περιόδου και ταυτόχρονα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους υφίστανται σημαντικό υπόλοιπο παραγωγής σε εξέλιξη.

Για τους ανωτέρω λόγους αποφασίστηκε η αλλαγή της διαχειριστικής χρήσης, ώστε αυτή να καλύπτει το έκαστο έτος 1 Ιουλίου - 30 Ιουνίου. Με αυτό τον τρόπο η διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει την ίδια εσοδεία η οποία επεξεργάζεται και διατίθεται μέχρι την 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Περαιτέρω, σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ, μας αναφέρθηκε ότι καθώς δεν επιτρέπεται πλέον η εφαρμογή «υπερδωδεκάμηνης» χρήσης θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για τη μεταβατική περίοδο έξι μηνών (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) ώστε μεταγενέστερα αυτής να εφαρμόζεται η διαχειριστική χρήση 01 Ιουλίου - 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 «Έναρξη ισχύος» του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» οι διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 δηλαδή συνάγεται ότι για τη μεταβατική εξάμηνη χρήση 01 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015 το πλαίσιο κατάρτισης είναι τα ΕΛΠ βάσει Ν. 4308/2014.

Ωστόσο από την επικοινωνία μας με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας μας, μας αναφέρθηκε ότι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν έχει εκδώσει ακόμη υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου για οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ. Περαιτέρω, υπάρχουν αιτήματα επαγγελματικών οργανώσεων λογιστών που ζητούν την αναβολή εφαρμογής των ΕΛΠ ενώ ακόμη καμία εταιρία δεν τα έχει εφαρμόσει.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε εάν για τις οικονομικές καταστάσεις της μεταβατικής χρήσης 01 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015 μπορούμε να εφαρμόσουμε τις προηγούμενες διατάξεις του ΕΓΛΣ και του ΚΝ 2190/1920.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το Ν. 4308/2014, τα ΕΛΠ έχουν εφαρμογή από την 01.01.2015, ανεξάρτητα από το αν η λογιστική περίοδος είναι μικρότερη της ετήσιας. Συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των καταργηθέντων διατάξεων του ΕΓΛΣ και του Κ.Ν. 2190/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: