Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5000/2022.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 66
11 Μαΐου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3846

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αρθρο 1 Ειδικές μορφές απασχόλησης
Αρθρο 2 Μερική απασχόληση
Αρθρο 3 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωρινής απασχόλησης
`Αρθρο 4 Διαθεσιμότητα μισθωτών
`Αρθρο 5 Τηλεργασία
Αρθρο 6 Θέματα αδείας
Αρθρο 7 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Αρθρο 8 Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου
Αρθρο 9 Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ - Κυρώσεις
Αρθρο 10 Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού
Αρθρο 11 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 12 Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Αρθρο 13 Βιβλίο Υπερωριών
Αρθρο 14 Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 15 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση
`Αρθρο 16 Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου
`Αρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ελέγχου
Αρθρο 19 Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
`Αρθρο 20 Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων
Αρθρο 21 Θέματα οικονομικής διαχείρισης
`Αρθρο 22 Διασυνοριακή δραστηριότητα Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 23 Θέματα εταιριών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.»
Αρθρο 24
Αρθρο 25 Θέματα O.A.E.E. - Ο.Γ.Α.
Αρθρο 26
Αρθρο 27
Αρθρο 28
Αρθρο 29
`Αρθρο 30
Αρθρο 31
`Αρθρο 32 Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Αρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Μαΐου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: