Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 189
10 Δεκεμβρίου 1991

Ν. 1986/91

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΑΝΙΑΣ σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης του βασιλείου της Δανίας και της κυβέρνησης της ελληνικής δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συμφώνησαν τα ακόλουθα :

`Αρθρο 1 Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η σύμβαση
`Αρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται
`Αρθρο 3 Γενικοί ορισμοί
`Αρθρο 4 Κάτοικος
`Αρθρο 5 Μόνιμη εγκατάσταση
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδη επιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα
`Αρθρο 13 Ωφέλεια από κεφάλαιο
`Αρθρο 14 Μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες
`Αρθρο 16 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές
`Αρθρο 18 Συντάξεις πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων παροχές (annuities) και διατροφή
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Σπουδαστές
`Αρθρο 21 `Αλλα εισοδήματα
`Αρθρο 22 Κεφάλαιο
`Αρθρο 23 Μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
`Αρθρο 24 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 25 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 26 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 27 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι
`Αρθρο 28 Εδάφη στα οποία επεκτείνεται η Σύμβαση
`Αρθρο 29 Θέση σε ισχύ
`Αρθρο 30 Λήξη

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας

(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας συμφώνησαν κατά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ των δύο Κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 των σχολίων του άρθρου 8 του Σχεδίου Συμβάσεως του Ο.Ο.Σ.Α. για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου (1977) πληρωμές που λαμβάνονται από την ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων, αναφορικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 12, θεωρούνται σαν πληρωμές από ενοικίαση βιομηχανικού εξοπλισμού. Εντούτοις, τέτοιου είδους πληρωμές, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. μετά την αναθεώρηση του Σχεδίου Συμβάσεως του Ο.Ο.Σ.Α. πάνω σ΄ αυτό το θέμα.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι αυτό, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.

Έγινε στην Κοπεγχάγη σήμερα στις 18 Μαίου 1989, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας

(υπογραφή)

(υπογραφή)

`Αρθρον δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Συμβάσεως από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29, παρ. 2 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: