Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 05/06/2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. Γ99/1/112

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΘΕΜΑ:

Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης.

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού του αναγκαίου χρόνου απονομής των συντάξεων και διευκόλυνσης των αρμοδίων υπηρεσιών μας, σας αποστέλουμε εγχειρίδιο διαδικασιών ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων αντίγραφο του εν λόγω εγχειριδίου να παραδοθεί σε κάθε αρμόδιο υπάλληλο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Α ΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Ο ιδρυτικός νόμος του ΙΚΑ είναι ο νόμος 6298/1934 , του οποίου η ουσιαστική εφαρμογή άρχισε την 1/12/1937. Ο νόμος αυτός εγκαινίασε νέα φάση στη ζωή του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτόν επεκτάθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση κατά των κινδύνων της ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και θανάτου σε όλους τους μισθωτούς και συστάθηκε ως γενικός φορέας της κοινωνικής ασφάλισης το ΙΚΑ.

Σήμερα ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τα σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι ο A.N.1846/1951 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα και ισχύει μέχρι σήμερα.

Με το άρθρο 5 παρ. 1 του N.3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Είναι τα πρόσωπα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει η κοινωνική ασφάλιση και τα οποία λαμβάνουν με ορισμένες προϋποθέσεις, παροχές.

Διακρίνονται σε:

1.2.1 `Αμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και

1.2.2 Ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλιούς) και ασφαλισμένους μετά 1/1/1993 (νέους)

1.2.1 `Αμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους

`Αμεσα ασφαλισμένοι είναι τα πρόσωπα τα οποία από ίδια εργασία ή προαιρετική ασφάλιση δημιουργούν την ασφαλιστική σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα θεμελιώνουν αξίωση στις παροχές του.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι διακρίνονται επίσης σε υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. Στους πρώτους η ασφάλιση επέρχεται υποχρεωτικά μόλις υπάρξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από την θέλησή τους. Στους δεύτερους η έναρξη της ασφάλισης εξαρτάται από την θέληση του ενδιαφερομένου και εκδηλώνεται συνήθως με αίτησή του.

Έμμεσα ασφαλισμένοι είναι τα μέλη της οικογενείας των αμέσως ασφαλισμένων που δικαιούνται παροχές από τον ασφαλιστικό φορέα, με βάση όμως όχι δική τους ασφαλιστική σχέση αλλά από την ασφαλιστική σχέση του άμεσα ασφαλισμένου.

1.2.2 Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι.

Η διάκριση αυτή καθιερώθηκε με το Ν.2084/1992, κυρίως για λόγους συνταξιοδοτικούς.

Ο νόμος δεν χρησιμοποιεί τους όρους νέος και παλαιός ασφαλισμένος. Οι όροι αυτοί επικράτησαν στην πρακτική. Ο νόμος προσδιορίζει τους ασφαλισμένους (άρθρο 43 παρ.1) ως τους ασφαλισμένους που υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και μετά. Κατ΄ αντιδιαστολή, παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν σε ανάλογους φορείς ή το Δημόσιο πλην ΟΓΑ μέχρι 31/12/1992.

1.3 Σκοπός (άρθρο 1 παρ .1) Α .Ν . 1846/51

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η κάλυψη των ασφαλιζόμενων σε περίπτωση επέλευσης κινδύνων:

• Της ασθένειας σε χρήμα

• Της μητρότητας

• Της αναπηρίας

• Του ατυχήματος

• Του γήρατος και

• Της ανεργίας (η κάλυψη για τον κίνδυνο της ανεργίας καταργήθηκε όταν συστάθηκε ο ΟΑΕΔ - άρθρο 37 Ν.Δ.2961/1954 )

1.4 Κάλυψη

Είναι το δικαίωμα του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του, στην απονομή παροχών όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Οι παροχές αυτές άλλοτε γεννιούνται αμέσως, είναι δηλαδή βραχυχρόνιες, όταν καλύπτουν ασφαλιστικούς κινδύνους που οι συνέπειες τους επιφέρουν μικρής διάρκειας επιπτώσεις όπως π.χ. η ασθένεια, η ανεργία κ.λ.π..

Και άλλοτε γεννιούνται μετά από μακρύ χρόνο από την απασχόληση αυτού, είναι δηλαδή μακράς διάρκειας ή ισόβιες παροχές, όπως π.χ. είναι οι συντάξεις .

1.5. Κλάδοι (άρθρο 1παρ.2)

Για την κάλυψη και την καλύτερη εξυπηρέτηση των διαφόρων περιπτώσεων υπάρχουν κλάδοι κάθε ένας από τους οποίους καλύπτει έναν ή περισσότερους κινδύνους. Μετά την απόσχιση του Κλάδου Ασθενείας σε είδος και την ένταξή του στον νεοσυσταθέντα Φορέα ΕΟΠΥΥ, οι κλάδοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι οι εξής:

• Κλάδος σύνταξης ( αναπηρίας, γήρατος και θανάτου )

• Κλάδος ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα

• Κλάδος παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος (Από 01/01/2012 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ)

2 . ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι όσα παρέχουν εξηρτημένη εργασία και προαιρετική για όσους ζητήσουν με αίτησή τους την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει τους:

• Παρέχοντες εξαρτημένη εργασία

• Αυτοτελώς απασχολούμενους

• Υπηρετούντες με ειδική έννομη σχέση

• Ασκούμενοι μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές.

• Διεπόμενοι από την συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

• `Αλλες κατηγορίες μισθωτών

• Συνδικαλιστές

• Μαθητευόμενους

• Συνταξιούχους

• Εμπειρογνώμονες καπνού

• Ρητινοσυλλέκτες

• Δασεργάτες

• Καθαρίστριες δημοσίου, νπδδ.

• Κατά την αποχή από την εργασία (συνέχιση της ασφάλισης ).

• Αυτοτελώς εργαζόμενους.

• Απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση έργου).

• Έμμισθους οικιακούς βοηθούς

• Οι απασχολούμενοι στη ΔΕΗ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου ΟΑΠ-ΔΕΗ)

• Οι απασχολούμενοι στον ΟΤΕ στα ΕΛΤΑ και στον ΟΣΕ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου ΤΑΠ-ΟΤΕ)

• Οι απασχολούμενοι στις Τράπεζες (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος) και στην ασφαλιστική εταιρεία «Εθνική Ασφαλιστική».

• Οι απασχολούμενοι στον ΗΣΑΠ (ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου Τ.Σ.Π.-ΗΣΑΠ).

• Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι (για τον κλάδο Ασθένειας υπήχθησαν από 1/8/2008).

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι (τακτικοί, μετακλητοί, λειτουργοί & στρατιωτικοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ιερείς) που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011.

•Οι ναυτικοί από 1/1/2013 (ασφαλισμένοι του ΝΑΤ).

3 . ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές (παρ.2 των άρθρων 2 και 8 του αν. 1846/1951)

Ως βάση υπολογισμού αυτού λαμβάνεται πάντοτε η ημέρα εργασίας με την ημερολογιακή του όρου έννοια. Παράταση του χρόνου απασχόλησης πέραν του νομίμου ωραρίου μέσα στην ίδια ημέρα ή λήψη αυξημένου μισθού, δεν συνεπάγεται αναγνώριση περισσοτέρων ημερών ασφάλισης.

3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΝ 1846/51 ΑΡΘΡΟ 25 παρ. 4, 5, 7, 8, 9 και ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο αριθμός των ημερών εργασίας που αναγνωρίζεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ είναι ανάλογος με τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο κ.λ.π.), τις ώρες εργασίας (πλήρες ή μειωμένο ωράριο), τις ημέρες εργασίας (όλο το μήνα ή ορισμένες μόνο ημέρες) και εάν το προσωπικό κάποιας επιχείρησης εργάζεται με το σύστημα της πενθήμερης κατά εβδομάδα εργασίας.

Εάν υπάρχει ασφάλιση με δεκαδικό στις ημέρες εργασίας τότε το δεκαδικό υπολογίζεται σαν μονάδα υπέρ του ασφαλισμένου. ( αρθ.25 παρ. 7 Α.Ν. 1846/51 )

3.2 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

3.2.1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Αν ο μισθωτός απασχολείται ή βρίσκεται όλες τις ημέρες του μήνα στη διάθεση του εργοδότη και αμείβεται με μισθό ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση εφαρμόζει ή όχι το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας, θα του αναγνωρίζονται 25 ημέρες τον μήνα ακόμη και για τους μήνες που έχουν 24 ή 26 εργάσιμες ημέρες (σύνολο έτους 300 ημέρες).

Σε περίπτωση που ο μισθωτός εργάζεται και τις Κυριακές και για τις ημέρες αυτές πληρωθεί επί πλέον και δεν πάρει αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό), τότε του αναγνωρίζονται περισσότερες από 25 ημέρες, αν όμως πάρει αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) θα του αναγνωρισθούν 25 ημέρες.

β) αν ο μισθωτός απασχολείται με πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά μόνο ορισμένες ημέρες το μήνα και αμείβεται με μηνιαίο μισθό τότε:

β1) αν η επιχείρηση λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα -Σάββατο)θα του αναγνωρισθούν όσες ημέρες εργάζεται.

β2) αν η επιχείρηση εργάζεται με το σύστημα της εβδομάδας των πέντε ημερών εργασίας ((Δευτέρα -Παρασκευή) και ο μισθωτός πραγματοποιεί 2 ημερομίσθια την εβδομάδα θα του αναγνωρισθούν όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται αν όμως πραγματοποιεί 3 ημερομίσθια και άνω για κάθε εβδομάδα εργασίας θα του αναγνωρίζεται και 1 ημερομίσθιο επιπλέον.

3.2.2 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Αν ο μισθωτός απασχολείται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, αλλά με μειωμένο ωράριο τότε πρέπει να συγκρίνουμε τον ημερήσιο μισθό με το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η) της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και τότε έχουμε:

α1) Ημερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται 25 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα και 21 ή 22 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση εργάζεται 5νθήμερο,δηλαδή όσες πραγματικά εργάζεται.

α2) αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται τόσες ημέρες εργασίας, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου μισθού με το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

Αν η επιχείρηση εφαρμόζει 5νθήμερο τότε δεν μπορεί να του αναγνωρισθούν περισσότερες από 21 ή 22 ημέρες.

β) αν ο μισθωτός απασχολείται μόνο ορισμένες ημέρες της εβδομάδας,συγκρίνουμε και πάλι τον ημερήσιο μισθό με το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης και έχουμε:

β1) αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης,τότε αναγνωρίζονται στο μισθωτό τόσες ημέρες όσες πραγματικά εργάζεται

β2) αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται στο μισθωτό τόσες ημέρες όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου ποσού του Τ.Η. της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης.

3.3 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του Α.Ν. 1846/51 ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι μισθωτοί που απασχολούνται με πλήρες ωράριο και αμείβονται με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν:

α) για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου.

β) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησης προσαυξημένες κατά μια ημέρα αν κατά την εβδομάδα αυτή απασχολήθηκαν τρεις τουλάχιστον ημέρες. Αν απασχολήθηκαν μια ή δυο ημέρες δεν γίνεται προσαύξηση.

3 .4 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Από την νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτική συνέχιση της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ορισμένες προϋποθέσεις, για τους ασφαλισμένους οι οποίοι απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθενείας. Δικαιούνται να λάβουν εξ ολοκλήρου η μερικώς τις αποδοχές τους για χρονικό διάστημα μισού μήνα για όσους έχουν εργασία μέχρι ένα έτος και ολόκληρο μήνα για όσους έχουν εργασία πάνω από ένα έτος (ΑΡΘΡΑ 657-658 του Αστικού Κώδικα). Οι ημέρες του χρόνου ασθενείας προσμετρούνται για την χορήγηση όλων των ασφαλιστικών παροχών.

3.5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

• Οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές στους μισθωτούς λόγω λήψης κανονικής αδείας, όταν η σχέση εργασίας εξακολουθεί να διαρκεί, θεωρούνται ως χρόνος ασφάλισης λόγω της μη διακοπής της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση απόλυσης, η αποζημίωση λόγω μη χορήγησης της κανονικής άδειας.

• Ειδικά και μόνο για τους απασχολούμενους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από 12/9/1995 η κανονική άδεια θεωρείται χρόνος ασφάλισης και μπορεί να καταχωρηθεί και στον επόμενο μήνα της διακοπής εργασίας. Από 1/1/2002 ο τύπος αποδοχών είναι ο 07 (εγκ. 77/1995)

• Ο χρόνος της κανονικής άδειας και ασθένειας των μισθωτών, αναγνωρίζεται στον ΚΒΑΕ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι πρόσθετες εισφορές (3,60%).

4 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

4.1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στους μισθωτούς αυτούς οι εισφορές υπολογίζονται κατά μήνα, ασχέτως διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης τους στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσονται κατ΄ έτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, και εάν η εργασία άρχισε ή έληξε ενδιάμεσα του μήνα εγκ.44/1975).

4.2 ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Ν.1892/90 ΑΡΘΡΑ 38 ΚΑΙ 39 Εγκ. 95/1992

Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο. Επίσης, γι΄ αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για όσους εργάζονται με το σύστημα της 5θημερης κατά εβδομάδα εργασίας.

Δηλαδή, εάν απασχολούνται για 3 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μια επί πλέον ημέρα εργασίας.

4.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Ν.1759/88 ΑΡΘΡΟ 1

Εγκ. :23/1989, 93/1996.

Υπάγονται τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι η συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας με την προϋπόθεση όμως ότι η εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά η προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας η επικουρικής ασφάλισης. Υπάγονται σε όλους τους κλάδους του ΙΚΑ καθώς και του ΕΤΕΑΜ.

Συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος είναι τα παιδιά προς τους γονείς τους και οι γονείς προς τα παιδιά τους. Δευτέρου βαθμού εξ αίματος είναι κατ ευθεία γραμμή ο παππούς προς τα εγγόνια και εκ πλαγίου τα αδέλφια μεταξύ τους.

Οι ημέρες προσδιορίζονται υποχρεωτικά σε 25 εκτός και αν μεσολαβήσει ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό, στράτευση, φυλάκιση κ.λ.π

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα στις πάσης φύσεως παροχές του ΙΚΑ αν δεν εξοφληθούν οι εισφορές του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης.

4.4 ΞΕΝΑΓΟΙ (Εγκ.1/1978)

Ξεναγοί θεωρούνται τα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι ειδικής άδειας που χορηγείται από τον ΕΟΤ. Ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά από 1/1/77 και τους δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης σαν χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ πριν την υποχρεωτική ασφάλιση "Χρόνος Υπηρεσίας στο Επάγγελμα του ΞΕΝΑΓΟΥ" και το πολύ για πέντε χρόνια και μέχρι 200 ημέρες τον χρόνο (1000 Η.Ε). Ασφαλίζονται και στο ΕΤΕΑΜ.

Στα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζονται 300 Η.Ε. κατά ημερολογιακό έτος, εφόσον το εισόδημά τους που προκύπτει από τα Δελτία παροχής υπηρεσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 300πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη την 31 Δεκεμβρίου του έτους εργασίας τους.

Στην περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα είναι μικρότερο του 300πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ο αριθμός των Η.Ε βρίσκεται διαιρώντας το εισόδημα με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου.

4.5 ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ)

Εγκ. 178/65, 120/89

Στα πρόσωπα αυτά, για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας, διαιρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα τους με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των ημερών εργασίας, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 300 ημέρες το χρόνο.

Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος γίνεται από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των οικείων εργοδοτών θεωρημένα από την αρμόδια Δασική αρχή ή από τα στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου ανήκει ο συνεταιρισμός αφού αφαιρείται ποσοστό 40%-60% για τις δαπάνες παραγωγής (εγκ.120/1989).

Από το ακαθάριστο εισόδημα των μισθωτών δασών ή των Δασικών Συνεταιρισμών που αναλαμβάνουν την δασική εκμετάλλευση, σύμφωνα με το Π.Δ.126/1986, αφαιρείται εκτός από το κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσοστό γενικών εξόδων και το καταβαλλόμενο μίσθωμα ή τίμημα.

4.6 ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΚΤΕΣ

Γεν.Εγγρ. 296232/Φ.Υ.642/2/12/1977, 34305/Φ.Υ642/8/2/1976

Ο αριθμός των ημερών εργασίας κάθε σμυριδωρίκτη ισούται κατ΄ έτος με το μισό του αριθμού των στατήρων σμύριδας που παραδίδει στο Δημόσιο.

Ο αριθμός των ημερών εργασίας κάθε σμυριδωρίκτη δεν μπορεί να υπερβεί τις 240 ημέρες κατά το ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση δε κατά την οποία απασχολούνται και σε άλλη εργασία ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τις 300 κατ΄ έτος. Έχουν μεταχείριση μισθωτού με εργοδότη το δημόσιο. Από 1/1/1964 η ασφάλιση στα ΒΑΡΕΑ.

4.7 ΜΕΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Εγκ.7/1989

Ο αριθμός των ημερών εργασίας κατά μήνα, εκτός από το μήνα έναρξης και λήξης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, καθορίζεται σε 25 ημέρες.

4.8 ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (Εγκ. 31/1967,133/1984)

Στην ασφάλιση του ΙΚΑ αναγνωρίζονται 35 ημέρες εργασίας για κάθε 1000 κιλά ρητίνης που παραδίδουν (μέχρι 31/3) στους εμπόρους, ιδιώτες ή βιομηχανίες ρητίνης και μέχρι 300 κατά ημερολογιακό έτος.

Εργάζονται αυτοτελώς, ατομικώς ή μέσω συνεταιρισμού και ασφαλίζονται από το 1966. Ασφαλίζονται στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα -ΒΑΕ και στο ΕΤΕΑΜ.

4 .9 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.729/77 Ν.984/79

Οι μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης ως και των αυτοκινήτων Εταιρειών Πετρελαίου, ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ από 1/12/77 (Ν. 729/77).

Οι μισθωτοί οδηγοί ασφαλίστηκαν στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ από 1/11/79 (Ν. 984/79)

Για το χρονικό διάστημα πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες είναι μεταφερόμενος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το ΤΣΑ

4.10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Εγκ. 44/75

• Καθαρίστριες Πολυκατοικιών, Μεγάρων, Γραφείων κ.λ.π

Μειωμένη Απασχόληση (για εργασία που παρέχεται 1, 2, 3 κλπ ημέρες την εβδομάδα και με μειωμένο ωράριο εργασίας π.χ 2,3 κλπ ώρες την ημέρα).

Όταν οι μηνιαίες αποδοχές είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης αναγνωρίζονται τόσες ημέρες εργασίας τον μήνα όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των μηνιαίων (μικτών) αποδοχών με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά π.χ. μηνιαίες αποδοχές 6.916 του 8/1993 δια 1.680 (Τεκμαρτό Ημερομίσθιο (Τ.Η) 1ης ασφαλιστικής κλάσης) = 4,11 δηλαδή 5 ημέρες. Το κλάσμα που τυχόν προκύπτει θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

• Καθαρίστριες Εκπαιδευτηρίων

Από 1/7/77 υπάγονται στα ΒΑΡΕΑ (άνευ χρονικού περιορισμού ημερησίας απασχόλησης Εγκ. 76/77)

• Καθαρίστριες Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ.

Από 1/4/85 έγινε υπαγωγή στα ΒΑΡΕΑ για αυτές που απασχολούνται από 5 ώρες και πάνω (Εγκ. 182/85).

4.11 ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 2639/98 ΑΡ. 26

Εγκ. 84/98 96/98 έως 31/12/2011

Τα πρόσωπα αυτά λογίζεται ότι πραγματοποιούν 25 Η.Ε. κατά ημερολογιακό μήνα ασχέτως αριθμού ημερών ασφάλισης Εγκ 162/61

Υποχρεωτική ασφάλιση από 15/2/1961 σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο.

Όταν υπάρχει ασφάλιση οικιακών έμμισθων βοηθών με έναρξη την 1/7/64, οι ημέρες ασφάλισης αναζητούνται από τους λογαριασμούς οικόσιτων του Μητρώου Ασφαλισμένων του Υποκαταστήματος Απογραφής.

Με τον Ν. 2639/98 τα πρόσωπα που απασχολούνται κατ οίκον του εργοδότη διακρίνονται ως προς την ασφάλισή τους σε δύο κατηγορίες:

Στην Α΄ κατηγορία ανήκουν τα πρόσωπα που στη διάρκεια του μήνα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα μόνο εργοδότη και περιλαμβάνονται:

• τα πρόσωπα που παρέχουν συνήθεις οικιακές υπηρεσίες (οικιακοί βοηθοί)

• τα λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (νοσοκόμοι, παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί, συνοδοί κ.λ.π).

Στην Β΄ κατηγορία ανήκουν τα λοιπά πρόσωπα που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (νοσοκόμοι, παραδουλεύτρες κ.λ.π) σε δυο ή περισσότερους εργοδότες στη διάρκεια του μήνα.

Ως προς την βάση υπολογισμού εισφορών, βάσει των νέων διατάξεων, τα πρόσωπα της Α κατηγορίας ασφαλίζονται στο 50% του Η.Α.Ε (ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη), εκτός εάν με γραπτή κοινή δήλωση εργοδότη και ασφαλισμένου δηλωθεί ότι η ασφάλιση θα γίνει στο πλήρες Η.Α.Ε, τα δε πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας επί των λαμβανομένων αποδοχών τους, οι οποίες για κάθε ημέρα απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να υπολείπονται του 50% του ΗΑΕ.

Όσον αφορά τις ήμερες ασφάλισης, επισημαίνεται ότι στην Α΄ κατηγορία τα πρόσωπα της περίπτωσης 1, ανεξάρτητα του εάν η ασφάλιση γίνεται στο 50% του Η.Α.Ε. ή στο πλήρες Η.Α.Ε., ασφαλίζονται για 25 ημέρες κατά μήνα, ενώ τα πρόσωπα της περίπτωσης 2 ασφαλίζονται μόνο για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας και μέχρι 25 κατά μήνα.

Τα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας ασφαλίζονται ομοίως για όσες ημέρες εργασίας πραγματοποίησαν και μέχρι 25 κατά μήνα

Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο 50% του Η.Α.Ε. διαφοροποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις παροχών σύνταξης σε κάποιες περιπτώσεις, μειωμένης κατά 20%

4.12 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Ν.3863/2010 από 01/01/2012

Εγκ. 68/2011 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Α21/449/18/2011

Από 1/1/2012 οι κατ οίκον απασχολούμενοι που ασφαλίζονταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2639/1998 υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 του Ν. 3863/2010.

Στη νέα διαδικασία αμοιβής και ασφάλισης μέσω Εργοσήμου υπάγονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:

• α) οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό).

• β) οι κηπουρικές εργασίες

• γ) οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες, που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.

• δ) η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

• ε) η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

• στ) Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

• ζ) Η συμμετοχή σε προγράμματα Αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ)

• η) οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)

• θ) η περιποίηση η νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων η κατάκοιτων ατόμων.

ι) η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία συνοδεία εκτός οικίας)

Εργασίες κατ΄ οίκον που συνιστούν κατά την έννοια του νόμου οικοδομικές εργασίες εξαιρούνται από την ασφάλιση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ. Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ανά μήνα η τις 360 κατά έτος.

4.13 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ Ν.1976/91

Εγκ. 60/1995 75/1996

Οι εφοδιασμένες με άδεια Εργασίας αποκλειστικές νοσοκόμες υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τους κλάδους ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΕΤΕΑΜ για όσες ημέρες εργάστηκαν ανά μήνα. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

4.14 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Εγκ. 44/75 και 114/81

Οι μισθωτοί που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από ένα εργοδότες (όχι όμως πάνω από τρεις εργοδότες την ίδια ημέρα),μέσα στην ίδια χρονική περίοδο, με τους οποίους συνδέονται με ξεχωριστή σύμβαση, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον βέβαια όλες οι εργασίες αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι θεωρούνται ότι πραγματοποιούν μία ημέρα εργασίας για τις απασχολήσεις τους σε όλους τους εργοδότες, μέσα στην ίδια ημέρα. Επομένως αναγνωρίζεται μία ημέρα ασφάλισης.

Εάν από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια δεν προκύπτουν οι ημέρες που απασχολήθηκε ο ασφαλισμένος σε περισσότερους από ένα εργοδότες, τότε αναγνωρίζονται στην ασφάλιση όλες οι ημέρες που αναγράφονται στα βιβλιάρια και μέχρι την συμπλήρωση των 25 κατά μήνα.

Εάν όμως από τις εγγραφές των βιβλιαρίων προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης μπορούν να αναγνωρισθούν στην ασφάλιση λιγότερες ή περισσότερες ημέρες εργασίας και μέχρι 30 ή 31 το μήνα.

Η Ανακεφαλαίωση των Ημερών Εργασίας του πολλαπλώς ασφαλισμένου ελέγχεται κατά μήνα ως εξής:

Α) όταν οι ημέρες ασφάλισης αθροιζόμενες υπερβαίνουν τον αριθμό είκοσι πέντε (25) και καμιά από τις επιμέρους απασχολήσεις δεν είναι πάνω από 25 για κάθε μήνα π.χ 16+10, καταχωρούνται 25 ημέρες εργασίας ως ανώτατο όριο.

Β) όταν οι ημέρες ασφάλισης αθροιζόμενες υπερβαίνουν τον αριθμό είκοσι πέντε (25) και μία από τις δύο είναι πάνω από 25 ημέρες όχι όμως και πάνω από 28 έως 31 π.χ 28+2, 29+10, 30+7 η 31+9 (ανάλογα με τις ημέρες που περιλαμβάνει ο κάθε μήνας), καταχωρείται ο μεγαλύτερος εκ των δύο χρόνος ασφάλισης και μέχρι 28-31, σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη, δηλαδή 28,29,30 η 31 το πολύ.

Γ) όταν οι ημέρες ασφάλισης αθροιζόμενες δεν υπερβαίνουν η είναι ίσες με τον αριθμό ημερών είκοσι πέντε ( 25 ) για κάθε μήνα απασχόλησης π.χ 10+11 η 10+15,, καταχωρείται το άθροισμα αυτών δηλαδή 21 η 25 αντίστοιχα.

Δ) εάν υπάρχει ασφάλιση Κυριακή σε έναν εργοδότη υπολογίζεται η ημέρα χωρίς να εφαρμόζονται οι κανόνες της πολλαπλής.

Ε) εάν υπάρχει ασφάλιση Κυριακή σε περισσότερους από έναν εργοδότες, τότε εφαρμόζονται οι κανόνες της πολλαπλής.

Κατά την διαδικασία υπολογισμού των ημερών ασφάλισης

• Όταν υπάρχει πολλαπλή απασχόληση σε ΔΑΤΕ μέχρι 31/12/2001 ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται σε πρόχειρο έντυπο, και το σύνολο καταχωρείται στο σύστημα κατά έτος.

• Όταν υπάρχει πολλαπλή απασχόληση η οποία προέρχεται από μηχανογραφικά συστήματα ΑΔΕ, ΑΔΑ, ΑΠΔ κλπ στα οποία η ασφάλιση απεικονίζεται ανά μήνα, τότε ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται από το σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις, και στις υπόλοιπες από τον χρήστη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α΄ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΙΔΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΤΕ:

α) αν το σύνολο των ημερομίσθιων από διαφορετικές απασχολήσεις υπερβαίνει τα 25 τότε υπολογίζονται μέχρι 25 και τα υπόλοιπα αφαιρούνται από το σύστημα δημιουργώντας αρνητική εγγραφή.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΠΚ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2006/01

0101

25 Η.Ε

Α΄ απασχόληση

2006/01

0101

12 Η.Ε

Β΄ απασχόληση

2006/01

0101

- 12 Η.Ε

Δημιουργείται αρνητική εγγραφή από το σύστημα

β) αν στη μία απασχόληση οι ημέρες ασφάλισης υπερβαίνουν τις 25 και στην δεύτερη είναι λιγότερες των 25, τότε για τον συγκεκριμένο μήνα υπολογίζονται οι περισσότερες των 25. Το σύστημα δημιουργεί αρνητική εγγραφή με τις επί πλέον ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΠΚ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2006/01

0101

26 Η.Ε

Α΄ απασχόληση

2006/01

0101

5 Η.Ε

Β΄ απασχόληση

2006/01

0101

- 5 Η.Ε

Δημιουργείται αρνητική εγγραφή από το σύστημα

γ) αν το σύνολο των ημερομίσθιων από διαφορετικές απασχολήσεις δεν υπερβαίνει τα 25 τότε υπολογίζονται όλα τα ημερομίσθια.

Β) ΊΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΤΕ:

α) αν στη μία απασχόληση οι ημέρες ασφάλισης είναι ίσες η υπερβαίνουν τις 25 και έχουν κάλυψη στον ΚΒΑΕ και στην άλλη απασχόληση είναι λιγότερες και δεν καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ τότε η δεύτερη απασχόληση χαρακτηρίζεται από τον χρήστη πολλαπλή.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΠΚ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2008/01

0105

28

Α΄ απασχόληση

2008/01

0101

14 (π)

Β΄ απασχόληση Χαρακτηρίζεται πολλαπλή από τον χρήστη

β) εάν στη μία απασχόληση οι ημέρες ασφάλισης με κάλυψη στον ΚΒΑΕ είναι λιγότερες των 25 και στην άλλη απασχόληση δεν καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ και το σύνολο των ημερομισθίων υπερβαίνει τα 25 τότε ο χρήστης δημιουργεί αρνητική εγγραφή

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΠΚ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2008/01

0105

20

Α΄ απασχόληση

2008/01

0101

10

Β΄ απασχόληση

2008/01

0101

-5

Δημιουργία νέας αρνητικής εγγραφής από τον χρήστη

4 .15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ

Η Πολιτεία στην προσπάθειά της να εξομοιώσει συνταξιοδοτικά τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ υπαλλήλους ΝΠΔΔ προς τους Δημόσιους Υπαλλήλους με το Ν. 3163/55 καθιέρωσε ιδιαίτερο σύστημα συνταξιοδότησης. Στο ειδικό αυτό συνταξιοδοτικό καθεστώς υπάγονται:

Υπάλληλοι ΙΚΑ
Τακτικοί υπάλληλοι (Ν. 3163/55)
Διοικητές (Ν.Δ 4277/62, Ν.Δ. 4579/66)
Ιατροί ΙΚΑ (Ν.Δ. 4277/62)
Υπάλληλοι ΟΑΕΔ (Ν.Δ 3163/66 Αρ. 12)
Προσωπικό άλλων Ν.Π.Δ.Δ
Τακτικό προσωπικό ΕΡΤ
Τακτικό προσωπικό ΕΟΤ

Η ανακεφαλαίωση των ημερών ασφάλισης των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, που υπάγονται στις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ν.3163/55 και επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις (Α.Ν. 1846/51), εκτός των υπαλλήλων και ιατρών του ΙΚΑ, έως 31/12/2001 γίνεται από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ( ΔΑΤΕ, ΑΔΕΙ κ.λ.π.) και από 1/1/2002 από το λογαριασμό ασφαλισμένου του ΟΠΣ, με την υποβολή ΑΠΔ . Οι εγγραφές πρέπει να είναι διπλές κατά μήνα (π.χ. ΚΠΚ 501 ημέρες 25 & 507 ημέρες 25). Σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί διπλές εγγραφές θα πρέπει να γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο τμήμα Εσόδων για την ασφαλιστική τακτοποίηση. Οι νέοι ασφαλισμένοι (ασφάλιση από 1/1/1993 Ν. 2084/1992) καταχωρούνται με μόνες εγγραφές (π.χ. ΚΠΚ 510).

Η ανακεφαλαίωση των ημερών ασφάλισης των μονίμων υπαλλήλων και ιατρών του ΙΚΑ, που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις (Α.Ν. 1846/51), καθώς και των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου γίνεται από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (ΔΑΤΕ χωρίς επικόλληση ενσήμων) καθόσον η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται με σφραγίδες όπου αναφέρονται, οι ημέρες ασφάλισης, οι καλυπτόμενοι κλάδοι καθώς και η χρονική περίοδος. (Εγκ. ΙΚΑ 57/1965)

Η απεικόνιση της ασφάλισης από 1/1/2002 και μετά γίνεται με τον ίδιο τρόπο (σφραγίδες) καθόσον δεν υποβάλλονται ΑΠΔ.

Αρμόδια υπηρεσία για τη σφράγιση των ασφαλιστικών βιβλιάριων (ΔΑΤΕ) είναι οι οικονομικές υπηρεσίες (μισθοδοσία) και για τις περιοχές Αθηνών και Πειραιά το τμήμα μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής Παπαδιαμαντοπούλου 87.

Επίσης αναζητείται ο συντάξιμος χρόνος Ν.3163/1955, τυχόν αποφάσεις αναγνώρισης και η πληροφορία για υπόλοιπο οφειλής εξαγοράς, από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Η στρατιωτική υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ν.3163/55, υπολογίζεται με 360 ημέρες ασφάλισης κατ έτος (ή 30 για κάθε μήνα). (Εγκ. ΙΚΑ 152/1985).

Για τυχόν άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται με τις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ν.3163/55 υπολογίζονται 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος (ή 25 για κάθε μήνα).

Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/55 & του Ν.Δ. 4277/62 και επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις (Α.Ν. 1846/51), μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους που ορίζονται από τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011, με προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010. (Γ. Ε. ΙΚΑ Σ57/18/16-11-2011).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΑΠΟ 1/1/2002 (Συχνότερα χρησιμοποιούμενοι)

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ

0051

V

006Α

V

4052

V

V

4060

V

V

4191

V

V

4386

V

4407

V

4431

V

4909

V

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΕΩΣ 31/12/2001 (Συχνότερα χρησιμοποιούμενοι)

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΤΕΑΜ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

189 έως 31/7/2010

V

501 έως 31/7/2010

V

502

V

503

V

504

V

505

V

506 έως 31/7/2010

V

V

507

V

560

V

2501

V

V (1/8/2010)

2189

V

V (1/8/2010)

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

510

V

511

V

V

512

V

513

V

V

514

V

515

V

V

1511

V

V (κοινές διατάξεις)

Παρατήρηση: Για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ, επειδή δεν υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και η ασφάλιση δεν αποτυπώνεται στο λογαριασμό ασφαλισμένου του ΟΠΣ, χρησιμοποιείται ο κλάδος ασφάλισης 0051 και για την χρονική περίοδο από 1/1/2002 και μετά, με πηγή- παραστατικό ΕΝΣΗΜΑ-ΔΑΤΕ.

4.16 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο από τους λοιπούς μισθωτούς.

Σημεία διαφοροποίησης ή σημεία που χρήζουν διευκρίνισης θεωρούνται τα ακόλουθα: Υπολογίζονται τα ημερομίσθια κατ΄ έτος και δίνονται οι αντίστοιχες Οικοδομικές `Αδειες. `Αδειες από 1/7/65 - 31/8/82.

Στη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/7/65 - 31/8/82, δίνονται οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα.

Ημέρες Ασφάλισης

Ημέρες Αδείας

26 - 75

1

76 - 125

2

126 - 175

3

176 - 225

4

226 - 275

5

276 - 325

6 κλπ

`Αδειες από 1/9/82 - 2/8/84

Συνεχίζοντας την κατ΄ έτος ανάλυση δίνονται οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα (Εγκ. ΙΚΑ 139/82).

Ημέρες ασφάλισης

Ημέρες αδείας

1 - 9

0

10 - 26

1

27 - 44

2

45 - 61

3

62 - 79

4

80 - 96

5

97 - 114

6

115 - 132

7

133 - 149

8

150 - 167

9

168 - 184

10

185 - 202

11

203 - 219

12

220 - 237

13

238 - 254

14

255 - 272

15

273 - 290

16

291 - 308

17

309 - 325

18

326 - 343

19

344 - 360

20

Για τους οικοδόμους που απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%. Έτσι, από 1/7/84 και μετά προσθέτουμε στις κατ΄ έτος ημέρες ασφάλισης κι αυτές που προκύπτουν από την προσαύξηση του 20 %.

`Αδειες από 3/8/84 - σήμερα

Για τη χρονική περίοδο απασχόλησης των Οικοδόμων από 3/8/84 και μετά δίνονται άδειες σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα (Εγκ. 141/84), αφού προστεθούν και οι ημέρες που προκύπτουν από την προσαύξηση του 20%.

Ημέρες Ασφάλισης

Ημέρες Αδείας

1 - 6

0

7 - 19

1

20 - 32

2

33 - 45

3

46 - 58

4

59 - 71

5

72 - 84

6

85 - 97

7

98 - 110

8

111 - 123

9

124 - 136

10

137 - 149

11

150 - 162

12

163 - 175

13

176 - 188

14

189 - 201

15

202 - 214

16

215 - 227

17

228 - 240

18

241 - 253

19

254 - 266

20

267 - 279

21

280 - 292

22

293 - 305

23

306 - 318

24

319 - 331

25

332 - 344

26

345 - 357

27

358 - 365

28

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του «Κανονισμού Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων μέσω μηχανογραφικού συστήματος», είχαν ενταχθεί σε αυτό σταδιακά οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, που παρείχαν την εργασία τους σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, τα οποία κατασκευάζονταν στην ασφαλιστική περιοχή των παρακάτω μονάδων του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ:

• Από 1/9/1979 στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα των νομών της Κρήτης.

• Από 1/6/1980 στο Περιφερειακό Υποκ/μα Ιωαννίνων, των τοπικών Υποκαταστημάτων αυτού και των Παραρτημάτων τους. (Νομοί: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, `Αρτας, Πρέβεζας, Κερκύρας και Λευκάδας)

• Από 1/9/1983 στα Περ/κα Υποκαταστήματα Πατρών και Καλαμάτας,των τοπικών υποκαταστημάτων και των παραρτημάτων τους.(Νομοί: Αχαΐας και Μεσσηνίας)

• Από 1/12/1985 στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Αττικής.

• Από 1/5/1988 στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά όρια των Νομών Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορινθίας.

• Από 1/5/1989 στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά όρια των Νομών Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας.

• Από 1/5/1992 σταδιακά στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν την έδρα τους μέσα στα διοικητικά όρια των Νομών, Καστοριάς,Γρεβενών, Φλώρινας, Κοζάνης, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

• Τέλος από 1/1/1993 το μηχανογραφικό σύστημα επεκτάθηκε σε όλα τα υπόλοιπα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα της χώρας (υπόλοιπα Στερεάς Ελλάδος Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, Κυκλάδες, Νησιά Βορειανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα).

• Για την χρονική περίοδο 1956 - 1960, υπάρχουν σε βιβλιάρια Νέου Τύπου εγγραφές με την ένδειξη οικοδομή ή εργολάβος οικοδομών χωρίς επικόλληση ενσήμων.

Η καταβολή των εισφορών από τους εργοδότες γινόταν με καταστάσεις και τα αντίστοιχα ημερομίσθια υπάρχουν στους ειδικούς πίνακες οικοδομών που διατηρούνται στα Υποκαταστήματα Απογραφής.

• Οι οικοδόμοι με αίτησή τους έως 3/8/85 μπορούσαν να αναγνωρίσουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ ημέρες εργασίας υπέρ αγνώστων. Πρόκειται για ημέρες εργασίας για τις οποίες εισπράχθηκαν εισφορές που δεν αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα (Ν. 629/77). Οι ημέρες που αναγνωρίσθηκαν θεωρούνται ότι διανύθηκαν στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) (Εγκ. 161/78 19/79).

Η αναγνώριση αυτών των ημερών ασφάλισης αφορά την χρονική περίοδο 1955 - 1975 και ανέρχεται σε 200 ημερομίσθια κατ΄ έτος σύνολο πραγματικά και πλασματικά.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναγνώριση πλασματικών ημερών ασφάλισης και διαπιστώνεται ότι το άθροισμα πλασματικών και πραγματικών ξεπερνά τα 4.050 ημερομίσθια μέχρι το έτος 1975 ή τα 200 ημερομίσθια κατ΄ έτος, στέλνεται η εκδοθείσα Απόφαση στο Αρμόδιο Υποκατάστημα μαζί με τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια για τροποποίηση της Απόφασης.

• Στους οικοδόμους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και παίρνουν Επίδομα Αδείας - Δώρο Χριστουγέννων - Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη, δεν δίνεται η προσαύξηση του 20% και οι οικοδομικές άδειες.

• Ο αριθμός των αναγνωριζομένων ημερών εργασίας κατά μισθολογική περίοδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τούτο σημαίνει ότι οι αναγνωριζόμενες ημέρες κατά εβδομάδα - μήνα - έτος δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 7, 30, 31 και 365 αντίστοιχα (Εγκ. 149/84)

4 .17 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ (ΦΑΣΟΝ) Ν. 1902/90 `Αρθρο 22 Εγκ. 7/1991

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 1902/90 που ισχύουν από 17/10/1990, οι απασχολούμενοι με το κομμάτι, (ραπτεργάτες, μεταφραστές, δακτυλογράφοι, ερευνητές αγοράς, απασχολούμενοι με στατιστικές μελέτες κ.λ.π.) υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ (1011 έως 31/12/2001 και 0101 από 1/1/2002).

Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης των ως άνω προσώπων προκύπτει από τη διαίρεση της εργατικής αμοιβής δια του τεκμαρτού ημερομισθίου της 9ης ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/51, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Οι ημέρες ασφάλισης, που προκύπτουν από τον ποιο πάνω υπολογισμό δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 300 το χρόνο και όταν είναι λιγότερες από 300 κατανέμονται ισάριθμα σε όλους τους μήνες του έτους ή στο σύνολο των μηνών πραγματικής απασχόλησης, όταν αυτή δεν καλύπτει ολόκληρο το έτος. Σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη ασθένεια, ανεργία κ.λ.π., οι ημέρες ασφάλισης μειώνονται κατά τόσα τριακοσιοστά, όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες ασθένειας, ανεργίας κ.λ.π.

Οι ως άνω απασχολούμενοι καταχωρούνται στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 12 και κατά κανόνα χωρίς ημέρες ασφάλισης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο τμήμα Εσόδων για τον προσδιορισμό των ημερών.

4.18 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑ Ν. 1210/1981 Εγκ.130/81, 133/82 & 27/07

Με τις διατάξεις του Ν.1210/81 συγχωνεύθηκε από 1/10/81 στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. το τ. Τ.Σ.Η.Σ. και Τ.Θ. (Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου) και υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας τα πρόσωπα που παρείχαν εξαρτημένη εργασία, σε Ελληνικό θέατρο, κινηματοθέατρο ή σε κινηματογράφηση Ελληνικών ταινιών. Τέτοια πρόσωπα είναι οι ηθοποιοί, υποβολείς, σκηνοθέτες, χορογράφοι, διευθυντές ή οδηγοί σκηνής, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, μουσικοί, διευθυντές ορχήστρας, ταμίες, θυρωροί, και τεχνικό προσωπικό. Για τα παραπάνω πρόσωπα που αμείβονταν με εφ άπαξ ποσά, ορίσθηκε ότι οι ημέρες ασφάλισης, ευρίσκονται με την διαίρεση του εφ άπαξ ποσού δια του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Οι προκύπτουσες με τον υπολογισμό αυτόν ημέρες καθώς και οι πραγματοποιηθείσες με μισθό ή ημερομίσθιο δεν μπορούσαν να υπερβούν τις 300 κατ έτος.

Με τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του Ν.1296/82 υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας οι μη παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, καθώς και τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικά καλλιτέχνες, ερμηνευτές σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν 2121/93.

Με τις διατάξεις των ίδιων ως άνω άρθρων και νόμου ορίσθηκε ότι τόσο για τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία όσο και για τα πρόσωπα που παρέχουν μη εξαρτημένη εργασία, οι προκύπτουσες ημέρες ασφάλισης βάσει του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος ούτε τις 3000 ημέρες για κάθε 10ετία.

Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρ. 31 του Ν.3518/06, οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν μερικώς και συγκεκριμένα, επαναλαμβάνεται μεν ότι οι ημέρες ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ έτος, ορίζεται όμως ότι, για κάθε 15ετία από την έναρξη ισχύος του Ν.1210/81 για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία ή από την έναρξη ισχύος του Ν. 1296/82 για τους παρέχοντες μη εξαρτημένη εργασία αντίστοιχα ή από την έναρξη της ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 4500.

Επισημαίνεται ότι όταν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των ημερών ασφάλισης από τα ΔΑΤΕ ή το λογαριασμό ασφαλισμένου ΟΠΣ θα πρέπει να γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο τμήμα εσόδων για τον προσδιορισμό τους.

4.19 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ν. 1545/1985 Εγκ. 124/88

Ειδικώς γι΄ αυτούς ο Ν. 1545/85 Αρθ. 13 αρχικώς και στη συνέχεια ο Ν. 1597/86 Αρθ. 47 προέβλεψαν την εξεύρεση των ημερών εργασίας με άλλο τρόπο.

Αδιαφόρως του τρόπου αμοιβής τους (μισθό - ημερομίσθιο - εφάπαξ ποσό) θεωρούνται ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Οι ημέρες εργασίας ευρίσκονται δια της διαιρέσεως των πάσης φύσεως αποδοχών του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, δια του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (Τ.Η) της 12ης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει την 1η Ιουλίου του συγκεκριμένου έτους, μη αποκλειόμενης της περίπτωσης να αναγνωριστούν έως 500 ημερομίσθια κατ΄ έτος αλλά όχι πάνω από 4500 Η.Ε για την 15ετία.

4.20 ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 01/01/2011 Ν.3865/2010

Τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 01/01/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ημερομηνία πρόσληψης θεωρείται η χρονολογία δημοσίευσης στο φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας.

5 . ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

5.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ν.1027/80 Εγκ. 154/80

Με τις διατάξεις του Ν. 1027/80 παρέχεται στους Έλληνες υπηκόους που απασχολούνται στην αλλοδαπή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αναγνωριστέος είναι ο χρόνος μέχρι 31/03/1980. Υπολογίζονται 25 ημέρες κατά μήνα και 300 κατά έτος.

5.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.2190/94 Εγκ.67/95

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2190/94 δόθηκε η δυνατότητα επαναπρόσληψης στα πρόσωπα που υπηρετούσαν ως συμβασιούχοι σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Δημόσιους Οργανισμούς κλπ από τους οποίους είχαν απολυθεί. Ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης του εκτός υπηρεσίας χρόνου ως συντάξιμου από τους οργανισμούς στους οποίους υπάγονταν πριν την διακοπή της εργασιακής τους σχέσης.

5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Αφορά την αναγνώριση χρόνου σε Βουλευτές, Υπουργούς.

5.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ν. 955/79

Δικαίωμα για την αναγνώριση έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο εξέρχονται από την Υπηρεσία χωρίς να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Δημόσιο.

Αναγνωρίζεται το σύνολο των ημερών η τμήμα αυτών και υπολογίζονται 25 ημέρες τον μήνα, 300 κατά έτος στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά τον ΚΒΑΕ.

5.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΗΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ν.1759/88 Εγκ. 154/88

Με τις διατάξεις του Ν.1759/88 δόθηκε η δυνατότητα στους ανωτέρω υπαλλήλους και στους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία αυτή, να αναγνωρίσουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και πέντε (5) χρόνια προηγούμενης απασχόλησης τους στο Γραφείο του ΟΗΕ στην Ελλάδα, ως χρόνο ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ.

Αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα απασχόλησης και συνεπώς 300 για κάθε χρόνο. Η ενεργοποίηση των ημερών ασφάλισης και οι συνέπειες της στα δικαιώματα των παροχών αρχίζουν μετά την εξόφληση του ποσού της εξαγοράς.

5.6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αφορά την αναγνώριση χρόνου σε συντάκτες επαρχιακών εφημερίδων.

5.7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ N.1539/85 Εγκ. 96/1985

Με τις διατάξεις του Ν. 1539/85 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή στα πρόσωπα που, ως πολιτικοί πρόσφυγες, κατά την περίοδο από 01/01/1945-31/12/1949 είχαν καταφύγει σε ξένες χώρες.

Αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα απασχόλησης και συνεπώς 300 για κάθε χρόνο.

Τα πρόσωπα που είχαν απασχοληθεί στις χώρες της αλλοδαπής σε εργασίες η ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον ΚΒΑΕ, μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό ως διανυθέντα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο αναγνωριζόμενος κατά τον ΚΒΑΕ χρόνος δικαιώματος υπολογίζεται για την θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη η για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

5.8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. 1358/83 Εγκ. 75-90-126/83, 60-88/84, 34-47-59-118 /85, 57-168/88, 95-51/89

Με τις διατάξεις του Ν. 1358/83 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα. Για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται 30 ημέρες ασφάλισης.

Στους υπαλλήλους που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55 αλλά επιλέγουν για την συνταξιοδότηση τους τις κοινές διατάξεις του Α.Ν 1846/51, για την μετατροπή του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος από την Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ του ΙΚΑ, θα υπολογίζονται 360 ημέρες για κάθε έτος (30 για κάθε μήνα ελκ. 152/85)

5.9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ, ΟΜΗΡΙΑΣ Ν.1543/85 Εγκ.97/85

Με τις διατάξεις του Ν. 1543/85 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου φυλάκισης αιχμαλωσίας ομηρείας η εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης καθώς και του χρόνου συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση περιόδου 1941-1945 ως συντάξιμου στο Δημόσιο η σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας η επικουρικής ασφάλισης.

5 .10 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ν.1483/84 ΚΑΙ Ν. 2084/92 Εγκ. 20/85, 218/85, 173/88, 26/93, 90/95

Με τις διατάξεις του Ν. 1483/84, από 8/10/1984 παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους γονείς μετά την άδεια μητρότητας και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 2,5 έτη, να ζητήσουν και επί πλέον άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι 3 μήνες. Από 02/09/1998 με τον Ν. 2639/98 η διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε 3,5 μήνες. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης παιδιού χωρίς γάμο η γονική άδεια μπορεί να αυξηθεί μέχρι 6 μήνες. Η ασφάλιση γίνεται για όσους κλάδους γινόταν κατά την αμέσως πριν την γονική άδεια μισθολογική περίοδο εκτός των βαρέων επαγγελμάτων.

5.11 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αφορά την αναγνώριση χρόνου των Ορκωτών Λογιστών.

5.12 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΑΝ/ΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/84 Ν.1469/84 Εγκ.213/84, 11/85, 87/90, 28/92, 31/94, 14/99

Με τις διατάξεις των αρ. 5-9 του Ν. 1469/84 δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους η ομογενείς που είχαν εργασθεί στην αλλοδαπή και επαναπατρίστηκαν η εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1984, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο με καταβολή εισφορών τον χρόνο της εκεί εργασίας τους. Αναγνωρίζονται 300 ημέρες για κάθε έτος και 25 για κάθε μήνα.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να αναγνωρισθεί κατά τον ΚΒΑΕ ούτε σε άλλο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης.

5.13 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εγκ.96/85, 220/85, 29/86, 199/86, 105/92, 14/94, 57/97

Με το αρ. 3 του Ν.Δ. 4377/64 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4577/66) κυρώθηκε η 165/63 ΠΥΣ, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους η ομογενείς που εγκαθίσταντο στην Ελλάδα η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου απασχόλησης τους στην Αίγυπτο. Με το αρ. 1 του Ν.Δ. 4378/64, το αρ. 2 του Ν.Δ. 4577/66 και 4581/66 επεκτάθηκε και στους προερχόμενους από Τουρκία Β. Ήπειρο και Ρουμανία. Με το αρ. 23 του Ν. 2079/92 τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω νομοθετικά διατάγματα και δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης στους Έλληνες υπηκόους η ομογενείς που διαμένουν εκεί. (Αίγυπτο και Τουρκία). Αναγνωρίζονται 300 ημέρες για κάθε έτος και 25 για κάθε μήνα εκτός εάν πρόκειται για οικοδόμους οπότε υπολογίζονται 20 ημέρες κατά μήνα και 240 κατά έτος.

Η ασφάλιση γίνεται για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά τον ΚΒΑΕ εφ όσον από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό αποδεικνύεται η απασχόληση σε εργασίες καλυπτόμενες από τον Κανονισμό

5.14 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΑΣ Ν.2366/95

Αφορά την εκτός υπηρεσίας αναγνώριση χρόνου των επαναπροσληφθέντων της πρώην ΕΑΣ σύμφωνα με τον Ν.2366/95.

5 .15 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ (ΑΠΟ 21.4.67 ΕΩΣ 24.7.74) Ν.Δ. 172/74 Εγκ. 2/75, 54/78, 188/86, 49/88, 59/88, 115/88, 16/95, 17/99

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους που εκτοπίσθηκαν η φυλακίσθηκαν κατά την χρονική περίοδο 21/4/67-24/7/74, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο τον χρόνο φυλάκισης η εκτόπισης. Η αναγνώριση αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ καθώς και κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

5.16 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟ 21.4.67 ΕΩΣ 24.7.74) Ν.Δ 172/74

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους που εκτοπίσθηκαν η φυλακίσθηκαν κατά την χρονική περίοδο 21/4/67-24/7/74, να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο τον χρόνο φυλάκισης η εκτόπισης. Η αναγνώριση αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ καθώς και κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

5.17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ν. 2084/92 ΚΑΙ Ν.2335/95 Ν.3863/10 Εγκ. 78/93, 4/94, 90/95

Με τις διατάξεις του αρ. 40 του Ν.2084/92 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου εκπαιδευτικής άδειας μέχρι και δύο έτη. Η ασφάλιση γίνεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κάθε έτος αναγνωριζόμενου χρόνου υπολογίζεται με 300 ημέρες και κάθε μήνας με 25.

5.18 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν. 3863/2010 ΚΑΙ Ν.3996/2011 Εγκ.13/2011

Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 θεσπίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου σπουδών. Τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση είναι όσοι φοίτησαν σε ανώτερες η ανώτατες σχολές στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου, καθώς και όσοι φοίτησαν σε μέσες επαγγελματικές σχολές μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Ο χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο αποφοίτησης.

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή εισφορών και λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του χρόνου τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής η προαιρετικής ασφάλισης.

5 .19 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 3996/2011 Εγκ.77/2011

Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών, συγχρόνως και στους δύο γονείς και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης η υιοθεσίας των παιδιών.

Ο συνολικός χρόνος που αναγνωρίζεται ανέρχεται σε πέντε έτη η 1500 ημέρες κατά ανώτατο όριο και είναι 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και 600 ημέρες ασφάλισης για το τρίτο.

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή εισφορών και λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, προϋπόθεση τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής η προαιρετικής ασφάλισης.

5.20 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Ν. 3863/2010 ΚΑΙ 3996/2011 Εγκ. 78/2011

Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης κατόπιν εξαγοράς του χρόνου απεργίας ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι ο φορέας ασφάλισης στον οποίο υπήγετο ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία που έγινε η απεργία.

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, προϋπόθεση τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής η προαιρετικής ασφάλισης.

5.21 ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 3996/2011 Εγκ. 65/2011

Με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης κατόπιν εξαγοράς του χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης η το Δημόσιο ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης). Δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος για ημερολογιακό μήνα για τον οποίο έχει χωρήσει ασφάλιση έστω και για μία ημέρα.

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, προϋπόθεση τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής η προαιρετικής ασφάλισης.

5.22 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ν.3863/2010 Ν.3996/2011

Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας αναφέρεται στους ασφαλισμένους που κατά τον χρόνο μαθητείας τους, υπήχθηκαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο στον κλάδο ασθενείας σε είδος και κατά του κινδύνου ατυχήματος. Το ανώτατο όριο μαθητείας καθορίζεται σε 2 έτη και για κάθε μήνα 25 ημέρες ασφάλισης κατόπιν εξαγοράς.

Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2011 με διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, προϋπόθεση τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση έχουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής η προαιρετικής ασφάλισης.

5.23 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ Η ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ Ν.3996/2011

Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 θεσπίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου προσωρινής κράτησης η φυλάκισης που εξέτισαν οι στρατεύσιμοι οι οποίοι ως αντιρρησίες συνείδησης αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης επικαλούμενοι θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις.

Η αναγνώριση γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν.1358/83 και για κάθε μήνα αναγνωρίζονται 30 ημέρες ασφάλισης. Γίνεται με καταβολή εισφορών και λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

6 . ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

6.1 Ημέρες Επιδότησης Ανεργίας μέχρι 31/7/51:

Οι ημέρες επιδότησης ανεργίας μέχρι 31/7/51 (Αρ. 14 του Α.Ν. 118/45) θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μέχρι 31/10/49 στους μισθωτούς υπολογίζονται 30 ή 31 ημέρες το μήνα και στους εργάτες 25 ημέρες το μήνα. Από 1/11/49 - 31/7/51 υπολογίζονται 30 ή 31 ημέρες τον μήνα και στις δύο περιπτώσεις.

6.2 Επιδότηση Συνδικαλιστικών Στελεχών:

Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας των συνδικαλιστικών στελεχών αναγνωρίζονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έως 300 Η.Ε.) από 10/11/53 -31/05/1998 (`Αρθρο 51 του Α.Ν. 2698/53). Από 01/06/1998 θεωρείται χρόνος τακτικής ανεργίας.

6.3 Επιδότηση Εφέδρων: Εγκ. 34/85

Οι ημέρες επιδότησης λόγω λήψης εφεδρικού επιδόματος αναγνωρίζονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υπολογίζονται 30 ημέρες το μήνα.

6.4 Επιδότηση Μητρότητας: Εγκ. 138/84

Οι ημέρες επιδότησης λόγω μητρότητας αναγνωρίζονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 3/8/84. Υπολογίζονται όσα ημερομίσθια αναγράφονται στη σφραγίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

6.5 Επιδότηση λόγω Αφερεγγυότητας: Εγκ. 76/93

Οι ημέρες επιδότησης λόγω αφερεγγυότητας αναγνωρίζονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υπολογίζονται όσα ημερομίσθια αναγράφονται στην σφραγίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

6.6 Ειδική Επιδότηση Απολυμένων Πειραϊκής Πατραϊκής:

Υπολογίζεται σαν χρόνος πραγματικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους που ασφαλιζόταν μέχρι την απόλυσή τους με ανώτατο όριο επιδότησης τους 36 μήνες (Ν. 2458/97 Αρ. 19).

6.7 Ειδική Επιδότηση απολυομένων από Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε) (Ν. 2520/97 `Αρθρο 29):

Υπολογίζεται σαν χρόνος πραγματικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους που ασφαλιζόταν μέχρι την απόλυσή τους και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές. Η ειδική επιδότηση χωρεί για 120 ή 300 ημέρες κατ΄ έτος και μέχρι 36 μήνες συνολικά.

7 . ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η προαιρετική ασφάλιση, όπως η ίδια η λέξη δηλώνει, είναι ασφάλιση βασιζόμενη στην ελεύθερη βούληση του ενδιαφερόμενου να υπαχθεί σε αυτήν, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι από τον Νόμο προϋποθέσεις.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

7.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 41 του Α.Ν.1846/51)

Σκοπός η συμπλήρωση των απαραίτητων ημερών ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος σε παροχή σύνταξης ή παροχή ασθένειας σε είδος και χρήμα, ή για προσαύξηση του υπάρχοντος χρόνου ασφάλισης.

Προϋποθέσεις Πραγματοποίηση εντός της τελευταίας 5ετίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή ΙΚΑ και άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού 500 ημερών ασφάλισης και υποβολή της αίτησης εντός 12μήνου από την διακοπή ασφάλισης ή 3000 ημερών ασφάλισης οποτεδήποτε πραγματοποιηθεισών. Μη ύπαρξη ασφαλιστικής αναπηρίας μεγαλύτερης των 67%

Κλάδοι Σύνταξης ΙΚΑ, ασθενείας ΙΚΑ, ΕΤΕΑΜ.

7.2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 42 του Ν.2084/92)

Προϋποθέσεις Υποβολή εντός έτους από την διακοπή ασφάλισης Πραγματοποίηση 1500 ημερών υποχρεωτικής ασφάλισης, από τις οποίες 300 εντός της τελευταίας 5ετίας. Μη υπαγωγή σε οποιονδήποτε Φορέα. Μη ύπαρξη ασφαλιστικής αναπηρίας μεγαλύτερης των 67%

Κλάδοι Σύνταξης ΙΚΑ, ασθενείας ΙΚΑ, ΕΤΕΑΜ.

7.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν. 1902/90

Προϋποθέσεις Ιδιότητα Έλληνα υπηκόου ή ομογενούς. Διαμονή στην Ελλάδα. Μη ασφάλιση υποχρεωτική ή προαιρετική στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Συμπλήρωση 16ου έτους Μη υπέρβαση 58ου έτους για γυναίκες και 63ου για άνδρες

Κλάδοι Σύνταξης ΙΚΑ (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ο χρόνος ασφάλισης στο Λογαριασμό λαμβάνεται υπόψη για την θεμελίωση δικαιώματος με τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση.

7 .4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΕΚ) Ν. 2874/00 εγκ.65/2001

Προϋποθέσεις Εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανανέωση κάρτας ανεργίας επί 12μηνο. Συμπλήρωση του 60ου έτους για τους άνδρες και 55ου για τις γυναίκες ή 55ου για άνδρες με ΒΑΡΕΑ και 50ου για γυναίκες με ΒΑΡΕΑ. Μη ύπαρξη ασφαλιστικής αναπηρίας μεγαλύτερης των 67% Ο υπολειπόμενος χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος να μην υπερβαίνει τις 1500 ημέρες.

Στις παραπάνω διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 2874/2000 υπήχθηκαν βάσει του αρ.66 του Ν. 3996/2011 και οι απολυμένοι ηλικίας 55-64 ετών εφ όσον παραμένουν άνεργοι έως 3 μήνες με λήξη την 31/12/2012.

7.5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ Η ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1-4 ΤΟΥ Ν.1469/1984)

Προϋποθέσεις Ιδιότητα Έλληνα υπηκόου ή ομογενούς Εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Κλάδος Σύνταξης

Δυνατότητα ασφάλισης και στον κλάδο ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ για τον ίδιο και τα μέλη οικογενείας του κατά την διάρκεια της μόνιμης ή προσωρινής παραμονής στην Ελλάδα.

Συνέχιση της ασφάλισης Η ασφάλιση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ο ασφαλισμένος θα έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης διαμένων στην αλλοδαπή και δεν θα απασχολείται στην Ελλάδα σε εργασία για την οποία πρέπει να ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό.

8 . ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η ασφάλιση πραγματοποιείται με την καταβολή από μέρος του εργοδότη των κατά νόμο εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται ποσοστιαίως στις αποδοχές, ανάλογα με τους κλάδους στους οποίους υπάγεται ο ασφαλιζόμενος και τις τυχόν ειδικές εισφορές στις οποίες υπόκειται.

Ποσοστά Εισφορών

Το ΙΚΑ καλύπτει τους ασφαλισμένους για τους κλάδους:

• Σύνταξης

• Ασθένειας σε χρήμα

• Επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ

Παράλληλα εισπράττονται από το ΙΚΑ και άλλες ειδικές εισφορές από ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών που βαρύνουν αυτούς και τους ασφαλισμένους .Πρόκειται για τις εισφορές:

• Επαγγελματικού κινδύνου

• Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

• Εργαζομένων σε υπόγειες στοές, μουσικών, προσωπικού αεροπορικών επιχειρήσεων, υπαλλήλων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εορτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).

• Το ΙΚΑ όμως συνεισπράττει ή εισπράττει και εισφορές άλλων οργανισμών όπως ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, και Εργατικής Εστίας, Επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ και παροχές σε χρήμα του νεοσυσταθέντα Φορέα ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικός πίνακας κατανομής των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου κατά κλάδο ασφάλισης, όπως αυτά ισχύουν σήμερα παρατίθεται παρακάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΚΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1,85
0,30

3,70
0,60

5,55
0,90

1/1/1970
1/1/1993

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

2,15
0,40

5,75
0,92

4,30
0,80

11,50
1,83

6,45
1,20

17,25
2,75

1/1/1970
1/7/1991
1,1/1993

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ

6,67
2,20
3
3+1,25

13,33
1
1,40
3
3+0,75

20,00
1
3,60
6
6+2=8

1/8/1961
1/3/1976
1/2/1983
1/1/1993

Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝΕΡΓΙΑ

1
0,33

2
0,67

3
1

25/8/1954
1/1/1993

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Δ ΛΟΕΜ ΛΠΕα Α. Ε.

1,33

2,67
1

4
1

1/6/1952
1/11/1958
1/3/1990

ΛΑΕΚ (ΠΕΠΕΕ) ΛΑΕΚ ΕΛΠΕΚΕ ΛΑΕΚ ΕΚΛΑ

1
0,10

1
0,15
0,20
0,25
0,26

2
0,15
0,20
0,25
0,36

1/1/1988
1/1/1994
1/1/1994

0,10

0,71

0,81

Ο.Ε.Κ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

0,75

1,75

1/1/1988

Ο.Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,25
0,05
0,05

0,25
0,05
0,05

0,50
0,10
0,10

1/1/1978
29/4/2002
1/1/2003

0,35

0,35

0,70

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 28/4/2002

ΑΠΟ 29/4/2002 ΕΩΣ 31/12/2002

ΑΠΟ 1/1/2003

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓ./ΑΣΦ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓ./ΑΣΦ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓ./ΑΣΦ)

ΜΙΚΤΑ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

37,86
38,86

37,96
38,96

38,06
39,06

ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

43,86
44,86

43,96
44,96

44,06
45,06

ΒΑΡΕΑ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

41,46
42,46

41,56
42,56

41,66
42,66

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

49,46
50,46

49,56
50,56

49,66
50,66

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

17,86
18,86

17,96
18,96

18,06
19,06

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΕΤΕΑΜ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

23,86
24,86

23,96
24,96

24,06
25,06

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

30,21
31,21

30,31
31,31

30,41
31,41

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

36,21
37,21

36,31
37,31

36,41
37,41

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΒΑΡΕΑ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

33,81
34,81

33,91
34,91

34,01
35,01

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ
Με επαγγελματικό κίνδυνο

41,81
42,81

41,91
42,91

42,01
43,01

Από 01/08/2011 υπάρχει αύξηση ποσοστού εισφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-

9 . ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Με τον α.ν 1846/51 προβλέπονταν με διατάγματα η διαδικασία συγχώνευσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων κύριας ασφάλισης. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συγχωνευθέντα ταμεία και η ημερομηνία συγχώνευσης τους.

9.1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ -ETAM
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΠΟΦ. ΥΠΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΣ. 18624/1167/17.5.49 ΑΠΟ 1.5.49)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΗΝΩΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΕΓΚ.253/52 ΑΠΟ 29.9.52)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΓΚ.253/52 ΑΠΟ 29.9.52)
• ΕΡΓ. ΦΟΡΤ/ΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ (ΕΓΚ.253/52 ΑΠΟ 29.9.52)
• ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΚΤΕΣ ΝΑΞΟΥ (ΕΓΚ.253/52 ΑΠΟ 29.9.52)
• ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ (Ν.2348/53 ΕΓΚ.81/53 ΑΠΟ 1.4.53)

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Β.Δ.12/6/25/7/53 ΑΠΟ 25.7.53)
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΤΣΥΑΤ) (ΕΓΚ.262/55 ΑΠΟ 1.3.55)
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΓΚ.139/56 ΑΠΟ 1.5.56)
• ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ (Β.Δ.17/4/56 ΑΠΟ 1.6.56)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΓΚ.2/57 ΑΠΟ 1.1.57)
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Α ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ν.Δ.3764/57 ΑΠΟ 1.10.57)
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Ν.3721 ΑΠΟ 1.1.58)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Ε.Μ. (Ν.3954/59 ΑΠΟ 18.6.59)
• ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ (Ν. 4506/66 ΑΠΟ 1.5.66)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟ (Β.Δ.1051/66 ΑΠΟ 1.1.67)
• ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΑΚΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (Α.Ν. 87/67 ΑΠΟ 7.8.67)
• ΕΡΓΑΤΕΣ -ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ -ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΟΙ- ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ (ΕΓΚ.251/67 ΑΠΟ 7.8.67)
• ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΑΣΟ) (ΕΓΚ.259/67 ΑΠΟ 7.8.67)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -Π.Α.Ε .ΓΕΝ .ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΓΚ.253/67 ΑΠΟ 6.8.67)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΤΣΠ.ΕΒΕΚ (ΕΓΚ.196/79 ΑΠΟ 1.12.79)
• ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΤΣΗΣΤΘ) (Ν.1210/81 ΑΠΟ 1.10.81)
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΚ.95/82 ΑΠΟ 1.9.82)
• ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΑΠΟ 1.1.87)
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΠΟ 27/8/92)
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΜΗ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ 1/6/1999)

9.2 ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΑΠΙΛΤ) 1/6/2004
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΓΚ. 13/07, 60/07) 1/1/2007
• ΤΣΕΑΠΓΣΟ 1/8/2007
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ1/8/2008
• ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ (ΕΘΝΙΚΗΣ) 1/8/2008
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Η ΕΘΝΙΚΗ" 1/8/2008
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) 1/8/2008
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ 1/8/2008

Η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων / ενταχθέντων ταμείων δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητα, εκτός του Τ.Α.Τ-Μ.Τ.Γ όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

9 .3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ τ. ΤΑΤ ΚΑΙ ΜΤΓ Ν. 2079/1992

Αφορά την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο Ασφάλισης Τυπογράφων & Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤ-ΜΤΓ) έως 27/08/1992. Η ασφάλιση είναι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον Κανονισμό Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

Ειδικότερα στις χαρτοβιομηχανίες Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ, Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου ΑΕ και Θεσσαλική Εταιρεία Χάρτου ΑΕ εφόσον την ημερομηνία συγχώνευσης υπήρχε ασφάλιση στο ΤΑΤ-ΜΤΓ δεν εξαιρούνται της 35ετίας τα πέραν των 300. Εγκ 63/2004

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ασφάλιση στο ΕΤΕΑΜ θα συμπληρώνονται δύο εγγραφές, μια για τον Κύριο Φορέα και μία για τον Επικουρικό, μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης του ταμείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1 0. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

10.1 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ διέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 997/1979, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 1140/1981.

Την 1/11/1980 υπήχθησαν οι απασχολούμενοι σε Μεταλλεία, Λιγνιτωρυχεία, Λατομεία και οι απασχολούμενοι στους ΟΤΑ με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου.

Την 1/11/1981 υπήχθησαν οι Θυρωροί Μεγάρων - Πολυκατοικιών, Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων Ιδιωτικού Δικαίου, οι Έμμισθοι Λογιστές-Βοηθοί σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, το Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και οι Έμμισθοι Φαρμακοποιοί Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων Ιδιωτικού Δικαίου.

Με άρθρο 6 του Ν.1358/1983 εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και από 1/2/1983 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου, τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών. Δεν υπάγονταν για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα, κλάδου η λογαριασμού ασφαλίσεων Με προεδρικά διατάγματα συγχωνεύθηκαν στο ΕΤΕΑΜ ταμεία επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΠΙΝΑΚΑΣ -3-

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3996/5-8-2011 εγκ. 88/2011 καταργείται η εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των πολλαπλά απασχολουμένων που υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου Επικουρικού Ταμείου. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992), ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του Ν.2084/1992 (επιλογή ασφαλιστικού φορέα).

Επίσης με τις ως άνω διατάξεις καταργείται η εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των συνταξιούχων που παρέχουν εργασία μετά την συνταξιοδότηση τους και πλέον καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση τους στον ως άνω κλάδο. Σχετικό το έγγραφο Φ80020/οικ./558/30-8-2011 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

10.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

10.2.1 Τ. ΤΕΑΕΔΞΕ

Το τέως ΤΕΑΕΔΞΕ συγχωνεύτηκε στο ΕΤΕΑΜ από 12/7/96. Ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο αυτό προσδιορίζεται βάσει των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ή των Μηχανογραφικών Δελτίων και του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.

• Κατά την Ανακεφαλαίωση Ημερών Ασφάλισης υπολογίζονται όσες έχουν την ένδειξη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΒΑΡΕΑ, οι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, και οι ημέρες ασφάλισης από τα Μηχανογραφικά Δελτία αφού πάντα συμβουλευόμαστε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ για να διαπιστώσουμε την επέκταση ασφαλιστικής αρμοδιότητας του τ. ΤΕΑΕΔΞΕ.

• Για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στο τ. ΤΕΑΕΔΞΕ που αφορά τους οικοδόμους οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό σε σταθερό εργοδότη, γίνεται αλληλογραφία με το υποκατάστημα στο οποίο ανήκει ο εργοδότης.

• Ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 629/77 (πλασματικά οικοδόμων) δεν υπολογίζεται στο τ. ΤΕΑΕΔΞΕ, παρά μόνο κατόπιν εξαγοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΑΕΔΞΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

(1) Στην Περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης η Ασφάλιση θεσπίστηκε από 14/2/1940 σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 14/2/1940 συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και κηρύχθηκε υποχρεωτική με την με αριθμό 12578/1-3-40 απόφαση Υφυπουργού Εργασίας.

Στην Περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης Σαλαμίνος, Ελευσίνας, Μεγάρων, Τατοίου και Αχαρνών η ασφάλιση θεσπίστηκε από 18/5/1943 με το άρθρο 3 του Ιδρυτικού Διατάγματος της 6/4/1943.

Στην ως άνω περιφέρεια επεκτάθηκε η ασφάλιση και με το άρθρο 3 του Ν.Δ 3867/58.
Β.Δ 238/64 από 1/1/1965
(2) Επαρχίες: Αττικής και Μεγαρίδος, Θεσσαλονίκης, Πατρών

Β.Δ. 444/64 από 1/1/1965
(3) Νομοί: Ευβοίας, Δωδεκανήσου και όλοι της Κρήτης
Β.Δ. 134/67 από 1/7/1967

(4) Νομοί: Μαγνησίας, Λαρίσης, Σερρών, Καβάλας και Ζακύνθου
Β.Δ 627/67 από 1/1/1968

(5) Νομός Λέσβου
Β.Δ.222/68 από 1/8/1968

(6) Νομός Ημαθίας
Β.Δ 860/75 από 1/4/1976

(7) Νομοί: Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Βοιωτίας, Αργολίδας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Έβρου, Ηλείας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, `Αρτας, και Χαλκιδικής Επαρχίες: Λαγκαδά, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Αίγινας, Κυθήρων, Τροιζήνας & Ύδρας
Π.Δ 782/77 από 1/1/1978

(8) Νομοί: Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλης, Πιερίας και Κυκλάδων
Π.Δ 377/78 από 1/9/1978

(9) Νομοί: Χίου, Σάμου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Φλώρινας, Κιλκίς, Καστοριάς, Γρεβενών και Λακωνίας.

10.2.2 T.TEAPETE egk. 72/2006

Επειδή η απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης κλάδου σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς δεν προκύπτει από το πακέτο κάλυψης της ΑΠΔ από 18/4/06 (ημερομηνία συγχώνευσης) και μετά, ο χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται από την χορηγηθείσα βεβαίωση για το ΕΤΕΑΜ προς το ΕΤΑΤ.

10.2.3. Τ. ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ εγκ. 82/2010

Με τον N. 1140/81 συνεστήθη ο Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, με σκοπό την πρόσθετη επικουρική ασφάλιση του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ ή οργανισμών του Δημοσίου, που συνταξιοδοτούνταν από οργανισμό κύριας ασφάλισης με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Με τον N.1358/1983 εντάχθηκε στο ΙΚΑ ως ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. Με σειρά προεδρικών διαταγμάτων υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου ΝΠΔΔ η Οργανισμοί του Δημοσίου. Από 1/4/98 υπάγονταν υποχρεωτικά όλοι οι ανασφάλιστοι επικουρικά. Μετονομάσθηκε σε ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ.

Από 1/4/2009 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ εντάχθηκε στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) του ΤΕΑΔΥ. Στην συνέχεια με τον N.3863/2010 εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΜ και από 1/8/2010 οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Τομέα καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ.

Ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μετά την 1/8/2010, ημερομηνία ένταξης του ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ στο ΕΤΕΑΜ, γίνεται σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, τα ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ και τον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου που από 1/1/2002 εκδίδεται μέσω Ο.Π.Σ)

Κατά την διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε από την υπαγωγή κάθε ΝΠΔΔ η Οργανισμού στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ μέχρι 31/3/2009.

Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης χρονικής περιόδου από 1/4/2009 και μέχρι 31/7/2010 για τον οποίο οι εισφορές καταβάλλονταν στον ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ του ΤΕΑΔΥ ο οποίος αναζητείται κατόπιν αλληλογραφίας από την Υπηρεσία του ΕΤΕΑΜ (Πειραιώς 9-11).

Η σχετική έκθεση του ΕΤΕΑΜ, το σύνολο του πραγματικού χρόνου ασφάλισης (μέχρι 31/7/2010 ) καθώς και αυτού που έχει αναγνωρισθεί η εξαγορασθεί ως συντάξιμος, θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Συγχ/ντων Ταμείων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών (Μ. Αλεξάνδρου 3) για την έκδοση απόφασης μετατροπής του χρόνου αυτού σε χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑΜ, προκειμένου το αρμόδιο υποκατάστημα απονομής σύνταξης να εκδώσει την συνταξιοδοτική απόφαση.

Από 02/05/2012 δεν εκδίδεται απόφαση μετατροπής του χρόνου ασφάλισης τ. ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ σε χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑΜ από τη Δ/νση Συγχ/ντων Ταμείων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών (σχετική εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35/27-04-2012).

Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ανακεφαλαίωση είναι η διαδικασία υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης, για συγκεκριμένο ασφαλισμένο από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την ημερομηνία διακοπής και η δημιουργία ηλεκτρονικά του λογαριασμού.

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Η απογραφή γίνεται από όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ.

Με την ένταξη των απονομών συντάξεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθιερώνεται νέος τρόπος ανακεφαλαίωσης των ημερών ασφάλισης μέσω μηχανογραφικών συστημάτων.

Δύο μηχανογραφικά συστήματα συνεργάζονται για την επεξεργασία του λογαριασμού του ασφαλισμένου.

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. έως 31/12/2001

Με την έναρξη λειτουργίας του ΙΚΑ η ασφαλιστική ιστορία τηρούνταν χειρόγραφα στο υποκατάστημα απογραφής του κάθε ασφαλισμένου. Από 01/01/1980 ξεκίνησε η μηχανογραφική τήρηση της Ασφαλιστικής Ιστορίας μέσω των εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Η καταχώρηση των ημερών εργασίας έγινε αφενός μεν από τους χειρόγραφους λογαριασμούς που τηρούνταν στο ΙΚΑ έως το 1973, και αφετέρου από τους πίνακες μηχανογράφησης που τηρούνταν έως το 1979. Εν τω μεταξύ αναπτύχθηκαν μηχανογραφικά σύστημα που υποστήριζαν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων.

Στην ασφαλιστική ιστορία οι εγγραφές εμφανίζονται είτε συγκεντρωτικά, είτε αναλυτικά κατά έτος και κατά μήνα, όπου υπάρχει αυτή η ανάλυση.

• ΟΠΣ-ΙΚΑ από 01/01/2002

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, εφάρμοσε νέο μηχανισμό δήλωσης των ασφαλιστικών στοιχείων την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ), η οποία καταργεί τα ένσημα από 01/01/2002, και την οποία συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) δηλώνονται: ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των ΑΠΔ, με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

Με τη Β΄ φάση ΟΠΣ-ΙΚΑ εσόδων, στην ασφαλιστική ιστορία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος εμφανίζονται και οι αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου, οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε) και η προαιρετική ασφάλιση.

1 .1 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Από την υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) εξαιρούνται προσωρινά μέχρι την εισαγωγή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων:
• Οι φορτοεκφορτωτές
• Οι πωλητές λαϊκών αγορών
• Οι ρητινοσυλλέκτες
• Οι ξεναγοί
• Οι σμυριδορύκτες
• Οι εκδοροσφαγείς
• Οι δασεργάτες μέλη δασικών συνεταιρισμών
• Οι καπνομεσίτες
• Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους.

Για τις κατηγορίες επαγγελματιών πλην των φορτοεκφορτωτών και των πωλητών λαϊκών

αγορών η ασφάλιση απεικονίζεται με σχετική σφραγίδα.

1.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης και να δημιουργηθεί ο ηλεκτρονικά τηρούμενος λογαριασμός του ασφαλισμένου, ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

• Συγκεντρώνονται και ελέγχονται όλα τα παραστατικά που καταθέτει ο ασφαλισμένος. Ελέγχεται αν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και οι τυχόν αποφάσεις είναι του ιδίου και αν όλα έχουν τον ίδιο Αριθμό Μητρώου.

• Αναζητείται αντίγραφο η Πινακίδα Ανακεφαλαίωσης Ημερών Εργασίας (Π.Α.Η.Ε.) από το Υποκατάστημα απογραφής στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και μόνο εάν η απογραφή είναι πριν την 01/01/2002.

• Ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά τα παραστατικά και ελέγχεται η συνέχεια της ασφάλισης.

• Πραγματοποιούνται τυχόν αλληλογραφίες πού απαιτούνται για αναγνώριση χρόνου σε συγχωνευθέντα ταμεία Κύριας Ασφάλισης, για έλεγχο πραγματικής απασχόλησης, για έλεγχο των ημερών ασφάλισης κατά μήνα ( μειωμένες αποδοχές ), για ακύρωση Αριθμού Μητρώου λόγω διπλοαπογραφής, για διόρθωση ασφαλιστικών στοιχείων κ.λ.π.

• Στα μη ανακεφαλαιωμένα βιβλιάρια ανακεφαλαιώνονται οι ημέρες ασφάλισης διαγράφοντας όσες αντιστοιχούν στα : Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, Επιδόματα Αδείας και Υπερωρίες.

• Υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας, οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας με επικόλληση ενσήμων, οι αργίες και ημεραργίες, οι ΠΕΕ, οι Αποφάσεις, οι Επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ πού σύμφωνα με την Νομοθεσία ανακεφαλαιώνονται κ.λ.π.

Αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει από:

• Τον ηλεκτρονικά τηρούμενο λογαριασμό ΟΠΣ ( Εγγραφές οριστικοποιημένες και μη)

• τα ασφαλιστικά βιβλιάρια: παλαιού τύπου, νέου τύπου και Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ).

• τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ) για τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί μηχανογραφικά στο ΙΚΑ

• τα Βιβλιάρια Εντολών Ασφαλίσεως (ΒΕΑ) Οικοδόμων και οι Μηχανογραφικές Καταστάσεις

• το Ατομικό Δελτίο Ασφάλισης (ΑΔΑ) Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφαλίσεως Υποκαταστημάτων ΙΚΑ Χαλκίδας, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Μετσόβου, Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Πάτρας κ.λ.π

• Την απεικόνιση με σφραγίδες των αυτοτελών απασχολούμενων (πχ. Λαχειοπώλες, ξεναγοί, ρητινοσυλλέκτες κλπ)

• Την απεικόνιση με σφραγίδες των εργαζομένων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), στην Ολυμπιακή Αεροπορία και των φορτοεκφορτωτών.

• τις Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ)

• τις Εκθέσεις Ελέγχου (ΕΕ) οικοδόμων

• τις Επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ

• τις Αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου

Επισημαίνεται ότι ημέρες ασφάλισης από Βεβαιώσεις εργοδότη δεν ανακεφαλαιώνονται.

Λαμβάνονται μόνο στην περίπτωση χορήγησης προσωρινής σύνταξης, αλλά η ανακεφαλαίωση για την οριστική απονομή σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίζεται σε βεβαιώσεις ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/111/19.7.2011.

Η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, βάσει του οποίου θα θεμελιωθεί το δικαίωμα σε σύνταξη, απεικονίζεται και με χρήση κωδικών οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ασφάλιση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από Έτος/ Μήνα - Έως Έτος/ Μήνα)

Είναι το έτος και ο μήνας, έναρξης και λήξης της ασφάλισης συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στο είδος της ασφάλισης μέχρι 31/12/2001.

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στο είδος της ασφάλισης μετά την 01/01/2002.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το σύνολο των ημερών για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ( Ε.Κ.Κ.Φ.) ΠΙΝΑΚΑΣ -1-

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί σε διάταξη συνταξιοδότησης του Κύριου Φορέα. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ -1- περιέχει λίστα με όλες τις διατάξεις συνταξιοδότησης, καθώς και με όσες εντοπίζονται και διορθώνονται από τους υπαλλήλους ανακεφαλαίωσης για ασφάλιση μέχρι 31/12/2001, τις οποίες στη συνέχεια θα μετατρέψει ο εισηγητής ανάλογα. Από 01/01/2002 η ασφάλιση εμφανίζεται με το ειδικό καθεστώς όπως έχει καταχωρηθεί στην ΑΠΔ.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Ε.Κ.Ε.Φ.) ΠΙΝΑΚΑΣ - 1-

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί σε διάταξη συνταξιοδότησης του Επικουρικού Φορέα. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ-1-περιέχει λίστα με όλες τις διατάξεις συνταξιοδότησης, καθώς και με όσες εντοπίζονται και διορθώνονται από τους υπαλλήλους της ανακεφαλαίωσης.

ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ -2-

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στην πηγή προέλευσης των χρόνου ασφάλισης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ -3-

Κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί σε συγχωνευθέν επικουρικό ταμείο για το προ συγχώνευσης χρονικό διάστημα.

1.4 ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" - ΗΔΙΚΑ

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί στο σύστημα ο λογαριασμός του ασφαλισμένου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Με την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης συνταξιοδότησης στο WORKFLOW, αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, από το οποίο διαβιβάζεται αίτημα προς το ΟΠΣ και αναζητείται η ασφαλιστική ιστορία από 01/01/2002 και μετά.

Από το ΟΠΣ αποστέλλονται όσες οριστικοποιημένες εγγραφές υπάρχουν για τον συγκεκριμένο ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα η ασφάλιση η οποία υπάρχει στα δύο διαφορετικά μηχανογραφικά συστήματα να εμφανίζεται ενιαία. Στην οθόνη Καταχώρηση / Διαβίβαση αποτυπώνεται η παραπάνω πληροφορία.

Η οθόνη Καταχώρηση/ Διαβίβαση χρησιμοποιείται επίσης και από τον χρήστη στην περίπτωση που υπάρχουν επί πλέον οριστικοποιημένες εγγραφές μετά την αίτηση, προς αναζήτηση τους.

Για να δημιουργηθεί / οριστικοποιηθεί ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου, ο αρμόδιος υπάλληλος καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω διαδικαστικά βήματα στον πλοηγό της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

• 1ο ΒΗΜΑ: Στην οθόνη Διεκπεραίωση Αιτημάτων ελέγχεται εάν ικανοποιήθηκε το αίτημα.

• 2ο ΒΗΜΑ: (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) Όταν το προηγούμενο αίτημα ικανοποιηθεί, προβαίνει σε δύο εκτυπώσεις.

Εκτύπωση του λογαριασμού του ασφαλισμένου μέσω της οθόνης Πλήρης Εικόνα, στην οποία αποτυπώνεται αναλυτικά η ασφάλιση έτσι όπως έχει καταγραφεί στα διάφορα κατά καιρούς ασφαλιστικά συστήματα.

Εκτύπωση του λογαριασμού του ασφαλισμένου μέσω της οθόνης Προσωρινή για συμπλήρωση, στην οποία η ασφάλιση αποτυπώνεται συγκεντρωτικά και χρησιμοποιείται ως « πρόχειρο» για την επεξεργασία του λογαριασμού. Ο φάκελος με όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία και τις εκτυπώσεις είναι έτοιμος για ανακεφαλαίωση.

• 3ο ΒΗΜΑ: (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) Χρησιμοποιώντας την εκτύπωση του λογαριασμού Προσωρινή για συμπλήρωση ελέγχεται ο χρόνος ασφάλισης σε αντιπαραβολή με τα παραστατικά τα οποία υπάρχουν στον φάκελο.

Όπου απαιτείται, σημειώνονται οι διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν ημέρες ασφάλισης, Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1- και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-), Ειδικά Καθεστώτα κύριου και επικουρικού φορέα (ΠΙΝΑΚΑΣ -1-) τύπους χρόνου (ΠΙΝΑΚΑΣ -2-) και συγχωνευθέντα επικουρικά ταμεία (ΠΙΝΑΚΑΣ -3-).

Εάν διαφοροποιείται οποιοσδήποτε κωδικός από οποιονδήποτε πίνακα συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Διαγράφονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές όπου υπάρχουν και σημειώνεται χειρόγραφα αναλυτικά κατά έτος ο χρόνος ασφάλισης όπως διαπιστώνεται από τα ασφαλιστικά στοιχεία. Επίσης καταχωρείται χρόνος ασφάλισης από τυχόν μη ανακεφαλαιωμένα βιβλιάρια η Αποφάσεις.

Ανακεφαλαιώνονται από τον λογαριασμό του ασφαλισμένου ΟΠΣ και οι μη οριστικοποιημένες εγγραφές.

• 4ο ΒΗΜΑ: (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ) Στην οθόνη ημέρες εργασίας εισάγονται όλες οι διορθώσεις οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της χειρόγραφης διαδικασίας της ανακεφαλαίωσης.

• 5ο ΒΗΜΑ: (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) Εκτυπώνεται το Έντυπο ΟΠΣ μέσω της αντίστοιχης οθόνης.

• 6ο ΒΗΜΑ: (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) Αν υπάρχει αίτηση για έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, τότε μετά την εκτύπωση του εντύπου ΟΠΣ, επιλέγεται η οθόνη Έκδοση βεβαίωσης.

Αν προκύψει διόρθωση του λογαριασμού, επιλέγεται η οθόνη Αναίρεση βεβαίωσης και στην συνέχεια επαναλαμβάνονται τα βήματα 4ο 5ο και 6ο.

1.5 ΕΙΚΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΗΔΙΚΑ

A/A

ΠΗΓΗ

ΠΑΡΑΣΤΑ ΤΙΚΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΔΟ ΧΕΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ Κ.Φ.

ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

1

Παλιές απροσδιόριστες πηγές

Εντολές

0000/1-1973/12

9996

00

10

2

Παλιές απροσδιόριστες πηγές

Εντολές

0000/1-1979/12

9996

00

10

3

ΕΝΣΗΜΑ

ΔΑΤΕ

1979/1-1979/12

0019

00

10

4

ΕΝΣΗΜΑ

ΔΑΤΕ

1980/1-1980/12

0115

ΑΟΙ

10

5

ΜΗΧ/ΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΔΕ

1980/1-1987/12

0019

00

10

6

ΜΗΧ/ΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΔΕ

1988/1-1988/12

0107

00000

00

10

7

Οικοδομικά

ΕΒΟ

1986/5-1986/12

0115

00000

ΑΟΙ

10

8

Έσοδα Ασφάλιση

ΑΔΑ

1987/1-1987/12

110Α

00000

00

10

9

Προαιρετική

ΔΑΤΕ

1986/1-1986/12

0369

00

301

10

Εκθέσεις ελέγχου

ΔΑΤΕ

1973/3-1973/12

ΟΟ19

00

10

11

ΥΔΑΑΒ

ΔΑΤΕ

1982/1-1982/9

Ο019

00

10

12

Εφεδρικό/ μητρότητα

ΔΑΤΕ

1974/3-1974/5

Ο350

00

703 ή 704

13

ΔΑΤΕ

Απόφαση

2002/1-2002/12

Ο086

00

10

14

Πλασματικά Οικοδόμων

Απόφαση

1975/1-1975/12

0318

ΑΟΙ

5012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Παλιές απροσδιόριστες πηγές - Εντολές: η εγγραφή αφορά ημερομίσθια τα οποία προέρχονται από τους χειρόγραφους πίνακες Γενικών Λογαριασμών που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής του ασφαλισμένου.

Η χρονική περίοδος δεν είναι σαφής, εμφανίζεται 0000/1-1973/12, για την ανάλυση της οποίας χρησιμοποιούνται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ασφαλισμένου η σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναζητείται από το μητρώο απογραφής του ασφαλισμένου.

Ο κλάδος ασφάλισης είναι αδιευκρίνιστος 9996 και πρέπει να διορθώνεται σε όποιον αντιστοιχεί η ασφάλιση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1).

2. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Παλιές απροσδιόριστες πηγές - Εντολές: η εγγραφή αφορά ημερομίσθια τα οποία προέρχονται από τους Πίνακες Μηχανογράφησης που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής του ασφαλισμένου.

Η χρονική περίοδος δεν είναι σαφής, εμφανίζεται 0000/1-1979/12, για την ανάλυση της οποίας χρησιμοποιούνται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ασφαλισμένου η σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναζητείται από το μητρώο απογραφής του ασφαλισμένου.

Ο κλάδος ασφάλισης είναι αδιευκρίνιστος 9996 και πρέπει να διορθώνεται σε όποιον αντιστοιχεί η ασφάλιση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1).

3. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Ένσημα ΔΑΤΕ η εγγραφή συνήθως αφορά συγκεκριμένο έτος.

Μπορεί όμως να εμφανίζεται το έτος που έγινε η αναγγελία των ημερομισθίων στη μηχανογράφηση με Κατάσταση Αναγγελίας Ημερών Εργασίας (ΚΑΗΕ) από το Μητρώο του Υποκαταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση διορθώνεται η χρονική περίοδος έτσι όπως προκύπτει από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

4. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Ένσημα-ΔΑΤΕ η εγγραφή με κλάδο ασφάλισης 0115 συνήθως αφορά συγκεκριμένο έτος. Μπορεί όμως να εμφανίζεται το έτος που έγινε η αναγγελία των ημερομισθίων στη μηχανογράφηση με Κατάσταση Αναγγελίας Ημερών Εργασίας (ΚΑΗΕ) από το Μητρώο του Υποκαταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση διορθώνεται η χρονική περίοδος έτσι όπως προκύπτει από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Επισημαίνεται ότι η στήλη ΚΑΘΕΣΤΩΣ Κ.Φ εμφανίζεται με συμπληρωμένο τον κωδικό του Κύριου Φορέα σε Α01(ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ).

5. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: ΜΗΧ/ΚΑ-ΑΔΕ η εγγραφή προέρχεται από το σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων και αναφέρεται σε χρονική περίοδο 1980/1-1987/12. Είναι ιδιαίτερα επισφαλής και δεν ανακεφαλαιώνεται εάν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ΑΔΕ. Εάν υπάρχουν ελέγχεται και αναλύεται κατά έτος η ασφάλιση. Εάν δεν υπάρχουν ΑΔΕ γίνεται αλληλογραφία με το τμήμα εσόδων του υποκαταστήματος του τόπου εργασίας.

6. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: ΜΗΧ/ΚΑ-ΑΔΕ οι εγγραφές προέρχονται από το σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων, και για την χρονική περίοδο μετά την 1/1/1988 κατά κανόνα είναι ορθές. Επισημαίνεται ότι εάν ο εργοδότης είναι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,ΟΙ-YMPIC CATERING, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στη στήλη ΚΑΘΕΣΤΩΣ Κ.Φ εμφανίζεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε ειδικό καθεστώς της ανακεφαλαίωσης.

7. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΕΒΟ οι εγγραφές προέρχονται από το μηχανογραφικό σύστημα των οικοδόμων και εμφανίζονται αναλυτικά κατά μήνα με τις αποδοχές. Δίνεται από το σύστημα η προσαύξηση 20% καθώς και οι οικοδομικές άδειες, ενώ παράλληλα ελέγχονται και περιορίζονται τα ημερομίσθια εάν ξεπερνούν τις ημερολογιακές ημέρες του μήνα. Μέχρι 30/6/1996 ενημερώνονται με τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγχωνευθέν επικουρικό ταμείο, το τ. ΤΕΑΕΔΞΕ.

8. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: ΕΣΟΔΑ-ΑΔΑ οι εγγραφές προέρχονται από το αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα το οποίο λειτουργούσε σε συγκεκριμένες περιοχές και θεωρούνται ορθές.

9. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Προαιρετική ΔΑΤΕ εγγραφή με τον κλάδο ασφάλισης, τις ημέρες, το καθεστώς του κύριου φορέα και τον τύπο χρόνου 301

10. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: Εκθέσεις ελέγχου εγγραφή με τον κλάδο ασφάλισης, τις ημέρες, το καθεστώς του κύριου φορέα και τον τύπο χρόνου 10.

11. Όταν ΠΗΓΗ -ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΑΑΒ εγγραφή με τον κλάδο ασφάλισης, τις ημέρες, το καθεστώς του κύριου φορέα και τον τύπο χρόνου 10.

12. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Εφεδρικό/μητρότητα εγγραφή με τον κλάδο ασφάλισης 0350, τις ημέρες, το καθεστώς του κύριο φορέα και αντίστοιχα τον τύπο χρόνου 703 η 704.

13. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΤΕ-Απόφαση εγγραφή με τον κλάδο ασφάλισης, τις ημέρες αλλά η χρονική περίοδος αναφέρεται στο έτος αναγγελίας στη μηχανογράφηση. Διορθώνεται σε αυτή που αντιστοιχεί βάσει του παραστατικού.

14. Όταν ΠΗΓΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Πλασματικά-Οικοδόμων. εγγραφή με κλάδο ασφάλισης 0318, τις ημέρες, το καθεστώς του κύριου φορέα Α01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και τον τύπο χρόνου 5012.

ΠΙΝΑΚΑΣ -1 - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

00

ΚΟΙΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Καλύπτει τις περιπτώσεις απονομής σύνταξης Κύριου Φορέα με τις κοινές διατάξεις Γήρατος, (35ετία, μειωμένη, βαρέα κλπ), Αναπηρίας και Θανάτου.

Α01

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Καλύπτει την ασφάλιση των οικοδόμων.

A22

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ OLYMPIC CATERING
Καλύπτει την ασφάλιση των εργαζομένων στην OLYMPIC CATERING. Επίσης καλύπτει τον χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων στην OLYMPIC CATERING που έχει πραγματοποιηθεί με απόσπαση στην Ο.Α-ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ (ΓΕ Σ56/9 03/06/2002).
Παρατήρηση: Σχετικά με την αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου στην OL. CATERING σύμφωνα με τον Ν. 2190/94 η ανακεφαλαίωση καταχωρεί την ασφάλιση σε κωδ. 00. Εφόσον καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά σύμφωνα με τον Ν.2703/99 ο κωδ. 00 πρέπει να μετατραπεί σε Α22. (Γ.Ε Σ56/16/03/07/2002).
Σημειώνεται ότι μέχρι 7/4/1999 ο κλάδος αντιστοιχεί στο είδος της ασφάλισης που υπάρχει π.χ βαρέα. Μετά την 8/4/1999 μόνο μικτά. Εάν η πρόσληψη είναι μετά την 1/1/1993 ο κλάδος ασφάλισης είναι όποιος υπάρχει, και το καθεστώς του Κύριου Φορέα είναι 00

A25

ΟΙΚΟΣΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 50% Η.Α.Ε. (Ν. 2639/98)
Παρατήρηση: Για τα πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/5 του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος η αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, καθώς και το ποσό του κατωτάτου ορίου μειώνεται κατά 20% (Εγκ. 14/2003)

ΤΕΑΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (1/11/80)
Καλύπτει την επικουρική ασφάλιση των απασχολουμένων σε λιγνιτωρυχεία, μεταλλεία, λατομεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕΑΜΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (1/11/81)
Καλύπτει την επικουρική ασφάλιση των θυρωρών μεγάρων ιδιωτικών επιχειρήσεων και πολυκατοικιών έμμισθων λογιστών, προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και έμμισθων φαρμακοϋπαλλήλων

ΤΕΑΜΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Καλύπτει την επικουρική ασφάλιση σε ειδικότητα συγχωνευθέντος επικουρικού ταμείου στο ΕΤΕΑΜ από την ημερομηνία συγχώνευσης και μετά

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ -1-
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

02

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ Ο.Τ.Α
Καλύπτει την ασφάλιση εργαζομένων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ΚΒΑΕ και δεν εξετάζεται ειδικότητα από την Ανακεφαλαίωση .Διακρίνεται από την επωνυμία του εργοδότη. Χρήζει περαιτέρω ανάλυσης από τον εισηγητή.

Παρατήρηση: εάν ο κωδικός πακέτου κάλυψης αφορά Μικτή ασφάλιση ο κωδικός ειδικού καθεστώτος συμπληρώνεται σε 00.

03

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Καλύπτει την μικτή ασφάλιση των οικοδόμων με βάση την οποία μπορεί να γίνει εξαγορά βαρέων και βαρέων οικοδομικών σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 2084/92. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση (εξαγοράς η όχι) ο προσωρινός κωδικός ανακεφαλαίωσης (03) πρέπει να μετατραπεί σε 00 η Α01

06

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ
Καλύπτει την ασφάλιση των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία & Αεροπλοΐα Παρατήρηση: η ασφάλιση καταχωρείται στα μικτά (όχι βαρέα). Το αυξημένο ασφάλιστρο φορά ειδική εισφορά

07

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Καλύπτει την ασφάλιση των εργαζομένων σε χώρους εξόρυξης πετρωμάτων και ινών αμιάντου μόνο όταν είναι στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ

08

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Καλύπτει την ασφάλιση των εργαζομένων σε Αεροπορικές Επιχειρήσεις (ιπτάμενο, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) καθώς και την ασφάλιση των πτυχιούχων χειριστών που εργάζονται σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Παρατήρηση: η ασφάλιση καταχωρείται στα μικτά (όχι βαρέα). Το αυξημένο ασφάλιστρο αφορά ειδική εισφορά

09

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Καλύπτει τους εργαζόμενους σε Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία εφ΄ όσον ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης αφορά ασφάλιση σε ΒΑΡΕΑ.
Παρατήρηση: Εάν ο κωδικός πακέτου κάλυψης αφορά Μικτή ασφάλιση ο κωδικός καθεστώτος συμπληρώνεται σε 00.

10

ΜΟΥΣΙΚΟΙ - ΧΟΡΕΥΤΕΣ -ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Παρατήρηση: η ασφάλιση καταχωρείται στα μικτά (όγι βαρέα). Το αυξημένο ασφάλιστρο αφορά ειδική εισφορά

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ -Ι - ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ (Α02 ΈΩΣ ΤΛΙΓΝ) ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 02 ΕΩΣ ΤΟ 10 ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ

02 -> Α02

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α
Καλύπτει τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στην καθαριότητα στα συνεργεία συντήρησης επισκευής των μέσων καθαριότητας, το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών. Επίσης το προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων που απασχολείται στις χωματερές.

09 -> Α03

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καλύπτει τους εργαζόμενους σε υπόγειες στοές Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων καθώς και τους απασχολούμενους σε υποθαλάσσιες εργασίες Ν. 997/1979 αρθ. 20 και Ν. 2084/1992 αρθ.48 παρ.2.

09 -> Α23

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ
Καλύπτει τους εργαζόμενους στην επιφάνεια Μεταλλείων- Λιγνιτωρυχείων Ν 2335/1995 αρθ.13 παρ.2.
Παρατήρηση: Εάν η ασφάλιση δεν ανήκει ούτε σε Α03 ούτε σε Α23 τότε μετατρέπεται σε 00.

06 08 -> Α04

ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ -ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Καλύπτει την ασφάλιση των εργαζομένων σε Αεροπορικές Επιχειρήσεις (ιπτάμενο, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) καθώς και την ασφάλιση των πτυχιούχων χειριστών που εργάζονται σε οποιονδήποτε εργοδότη.

06 -> Α05

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ
Καλύπτει τους ιπτάμενους μηχανικούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας που λόγω κατάργησης θέσης έχουν μετατεθεί σε υπηρεσίες εδάφους εφόσον έχουν 10ετή τουλάχιστον υπηρεσία με την ειδικότητα αυτή στην Ο.Α και δεν έχουν πραγματοποιήσει τις 500 ώρες πτήσης κατά την τελευταία 10ετία προ της αποχωρήσεως τους από την ΟΑ. (εγκ. 28/20/04/2000)
Παρατήρηση
1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σαν ιπτάμενος μηχανικός στην Ο.Α και τυχόν χρόνος ιπτάμενου μηχανικού σε άλλη Αεροπορική Επιχείρηση πριν την Ο.Α μετατρέπεται σε Α05.
2. Εάν δεν συμπληρώνονται οι χρονικές προϋποθέσεις στο καθεστώς Α05 ή οι 3000 ώρες πτήσης τότε μετατρέπεται σε Α15 ή Α16.

06 08 -> Α06

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Καλύπτει τους επιμελητές πτήσης Αεροπορικών Επιχειρήσεων και Ολυμπιακής Αεροπορίας εφ΄ όσον έχουν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ώρες πτήσης (2000/500 την τελευταία 10ετια) ΒΔ 7/65.
Παρατήρηση
Στους επιμελητές πτήσης Αεροπορικών Επιχειρήσεων οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσης το καθεστώς μετατρέπεται σε Α16.
Στους επιμελητές πτήσης Ολυμπιακής Αεροπορίας που δεν έχουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσης το καθεστώς μετατρέπεται σε Α19.

07 -> Α07

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Καλύπτει τους εργαζόμενους αποκλειστικά στους χώρους εξόρυξης εμπλουτισμού κατεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή αμιάντου και αμιαντοτσιμέντου Ν 2676/1999 αρθ. 90

10 -> Α10

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΖΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ Κ.Λ.Π
Καλύπτει τους ηθοποιούς θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου, υποβολείς, μουσικούς εγχόρδων και κρουστών οργάνων καθώς και τους τεχνικούς θεάτρου - κινηματογράφου- προσωπικό σκηνής (εφόσον την 22/9/1981 ήταν ασφαλισμένοι στο συγχωνευθέν ταμείο) Ν. 1210/81 αρθ.2 και Ν. 1296/82 αρθ.15

10 -> Α13

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Καλύπτει αποκλειστικά τους ηθοποιούς Μελοδραματικού Θεάτρου ΠΔ 212/84.

10 -> Α24

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Καλύπτει την ασφάλιση των μουσικών πνευστών οργάνων ΠΔ 212/84.

10 -> Α14

ΧΟΡΕΥΤΕΣ
Καλύπτει τους χορευτές- χορεύτριες του ΠΔ 212/84.

08 -> Α15

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α
Καλύπτει το τεχνικό προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων ΒΔ 7/65 αρθ.2

08 -> Α16

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΔ 7/65
Καλύπτει το προσωπικό εδάφους των Αεροπορικών Επιχειρήσεων (εκτός ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ-ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ) ΒΔ 649/68 αρθ.1 και τους επιμελητές πτήσης ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που δεν έχουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσης και συνταξιοδοτούνται ως προσωπικό εδάφους ΒΔ 649/68.
Παρατήρηση
Ο χρόνος ασφάλισης ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μετατρέπεται σε Α16 και συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του προσωπικού εδάφους ΒΔ 649/68.

06 -> Α17

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Καλύπτει τους ιπτάμενους φροντιστές - συνοδούς της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ Ν. 1759/1988 αρθ.5

06 -> Α18

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Καλύπτει το τεχνικό προσωπικό εδάφους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ Ν. 1759/1988 αρθ. 6 καθώς και όσους είχαν αποσπασθεί στην OLYMPIC CATERING Γ.Ε. Σ56/16 03/07/2002.

06 -> Α19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Καλύπτει το διοικητικό και λοιπό προσωπικό εδάφους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ Ν. 1759/1988 αρθ.6
Επίσης καλύπτει και τους Επιμελητές πτήσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ που συνταξιοδοτούνται σαν προσωπικό εδάφους επειδή δεν έχουν τις απαιτούμενες ώρες πτήσης και συνταξιοδοτούνται ως προσωπικό εδάφους καθώς και όσους είχαν αποσπασθεί στην OLYMPIC CATERING Γ.Ε. Σ56/9 03/06/2000.

00 Α20

ΝΕΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καλύπτει νέες επαγγελματικές κατηγορίες ΑΝ 1846/51 αρθ.28 παρ.14 και Ν. 4104/60 αρθ.5 παρ.5

ΤΕΑΜΑ -> ΤΑΜΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Αφορά την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων στους χώρους εξόρυξης, εμπλουτισμού, κατεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή αμιάντου και αμιαντοτσιμέντου και εφόσον στον κύριο φορέα το καθεστώς είναι Α07 και μόνο για την ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά.
Εάν δεν συμπληρώνονται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις στο ειδικό καθεστώς, μπορεί να γίνει εξαγορά

ΤΕΑΜΑ -> ΤΛΙΓΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αφορά την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων καθώς και σε υποθαλάσσιες εργασίες και εφόσον στον κύριο φορέα το καθεστώς είναι Α03 και μόνο για την ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά. Εάν δεν συμπληρώνονται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις στο ειδικό καθεστώς, μπορεί να γίνει εξαγορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ -2- ΤΥΠΟΙ ΧΡΟΝΟΥ

10

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Από επικόλληση ενσήμων, Από Ατομικά Δελτία Εισφορών, Από Αναλυτική περιοδική δήλωση κ.λ.π.) Αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα σελίδα 56

103

ΑΠΑΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑ Ν.1296/82

107

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΤ. (ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)

108

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣ/ΝΩΝ (δικηγόροι, ξεναγοί κ.λ.π.)

301

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ν.1846/51

302

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ν.1469/84 (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

303

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ν.1902/90

304

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (Ν. 2874/2000)

403

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.

404

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ OLYMPIC CATERING

405

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ν. 1358/83)
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

406

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ, ΟΜΗΡΙΑΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

501

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

502

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

505

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΑΝ/ΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/84
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5012

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ν.629/77
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5013

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΔ. ΕΣΤΙΑ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5022

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ Ο.Α.- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

5023

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ OLYMPIC CATERING

5024

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ Β.Α.Ε.

5025

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

5026

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

602

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν. 1210/81 (τ. ΤΣΗΣΤΘ)
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

604

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

605

ΑΣΦΑΛΙΣΗ τ. ΤΑΤ ΚΑΙ ΜΤΓ

606

ΑΣΦΑΛΙΣΗ τ. ΤΑΤ ΚΑΙ ΜΤΓ

701

ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝ.118/45 ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

702

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

703

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

704

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟ 3/8/1984)
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

706

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

707

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Α.Κ

802

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΚΑ-ETAM-ETEAM

810

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Χρησιμοποιείται μόνο από τον εισηγητή)

820

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Χρησιμοποιείται μόνο από τον εισηγητή)

830

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ (Χρησιμοποιείται μόνο από τον εισηγητή)

840

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ (Χρησιμοποιείται μόνο από τον εισηγητή)

901

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

57

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν. 3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

58

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

59

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ Ν.3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

710

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ν. 3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

711

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Ν.3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

713

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ν.3863/2010
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

120

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ν.1027/80
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

121

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ν. 955/79

122

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. Ν.2520/97
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

123

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ Ν.2458/97
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

124

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

125

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Τ. ΤΣΗΣΤΘ Ν. 2217/94
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

127

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν.2078/92

128

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

129

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.2190/94
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

130

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

131

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

132

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

133

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΑΣ Ν.2366/95
εάν θεμελίωση με τον Ν.3863/2010 τότε πλασματικός χρόνος

Επιπρόσθετα στον κωδικό 10 καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από επικόλληση ενσήμων

Από Ατομικά Δελτία Εισφορών

Από Βιβλιάρια Εντολών Ασφάλισης (ΒΕΑ) ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Από Ατομικό Δελτίο Ασφάλισης(ΑΔΑ)

Από σφραγίδες(ΟΛΠ-ΟΑ -ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ κ.λ.π.)

Από οικοδομικές εγγραφές

Οικόσιτο προσωπικό

Ασφάλιση Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων

Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε)

Εκθέσεις Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων (ΕΕ)

Αποκλειστικές Αδελφές Νοσοκόμες Ν.1976/91

Αναγνώριση Ημερών Εργασίας κατόπιν Υ.Δ.Δ.Α.Β

Αναγνώριση Ημερών Εργασίας για μη επικόλληση ενσήμων

Από Γενικούς Λογαριασμούς

Πίνακες Μηχανογράφησης

Χρόνος ασφαλισμένων του τέως Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δωδεκανήσου (ΕΛΚΑΔ)

Χρόνου ασφάλισης ελλήνων υπαλλήλων ΟΗΕ που υπηρετούν στο γραφείο του ΟΗΕ στην Ελλάδα

Χρόνου επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων N.1539/85

ΤΣΑ Ν.984/79,ΤΣΑ Ν. 729/77

Αναγνώριση χρόνου από ΛΙΒΥΗ (μεταφορά εισφορών) εγκ. ΙΚΑ 117/88 & 83/92

Συγχωνευθέντα ταμεία κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ -ETAM (εκτός του τ.ΤΑΤ-ΜΤΓ)

Ενταχθέντα ταμεία κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ-3-

ΚΩΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΕΑΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1200

τ. ΤΕΑΠΠΕΒΕΒ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

18/3/1988

1201

τ. ΤΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

1/11/1994

1202

τ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΛΠ ΚΑΙ ΟΛΘ

1/5/1999

ΚΩΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΕΤΕΑΜ

1300

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Υπαλλήλων Καπνεμπορικών Επιχειρήσεων Καβάλας (τ. ΤΕΑΥΚΕ)

1/6/1983

1301

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών παραγωγής και εμπορίας οπωρολαχανικών (ΤΕΑΜΠΕΟ)

1/6/1983

1302

τ. ΤΕΑΠΑΕ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

1/5/2001

1303

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Υπαλλήλων κουρείων - κομμωτηρίων (τ. ΤΕΑΥΚΚ)

1/6/1984

1304

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης εργατοτεχνιτών Υαλουργών (τ. ΤΕΑΕΥ)

1/4/1985

1305

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών κλωστοϋφαντουργίας (τ. ΤΕΑΜΚ)

1/1/1987

1306

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών εστιατορίων, ζυθεστιατορίων κλπ (τ.ΤΕΑΜΕΖ)

1/1/1987

1307

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Προσωπικού Ερυθρού Σταυρού (τ. ΤΕΑΠΕΕΣ)

1/9/1992

1308

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων δέρματος Ελλάδος (τ. ΤΕΑΥΔΕ)

1/9/1992

1309

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Κρεοπωλών εργαζομένων Κρέατος (τ. ΕΤΑΚΕΚ)

1/9/1992

1310

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών και Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων (τ. ΤΕΑΠΟΕΑΣ και ΥΓΚΤΙΛ)

17/3/1993

1311

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων (τ. ΤΕΑΠΕΛ)

6/9/1995

1312

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών Ξυλουργικών Εργασιών (τ. ΤΕΑΕΔΞΕ)

12/7/1996

1313

Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τ. ΕΤΕΜ)

1/3/1999

1314

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ)

1/5/1999

1315

Ταμείο Εξόδου και Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Βιομηχανιών Καπνού (τ. ΤΕΕΑΜΒΙΚ)

1/6/1983

1316

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (τ. ΤΕΑΠΑΕ)

1/4/2004

1317

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (τ. ΤΕΑΠΕΤΕ )

18/4/2006

1318

Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

1/12/2007

1319

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (τ. ΤΕΑΗΕ)

1/6/2008

1320

Ταμείο Πρόνοιας & Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (τ. ΤΑΠΕΑΠΙ )

1/6/2008

1321

Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου (τ. ΤΕΑΠΕΤ)

1/6/2008

1322

Ταμείο ασφάλισης Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (τ. ΤΑΠΓΤΕ)

1/9/2010

1323

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (τ. TEAM-ΝΠΔΔ)

1/8/2010

1324

Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (τ. TEAΠ-ΕΥΔΑΠ)

1/10/2011

2 . ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αν κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαίωσης προκύψει κενό στην ασφάλιση του ΙΚΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα ή διαπιστωθεί ότι οι ημέρες ασφάλισης δεν είναι ακριβείς στέλνονται τα αντίστοιχα ασφαλιστικά βιβλιάρια στο Τμήμα Εσόδων του ΙΚΑ που ανήκει ο εργοδότης για έλεγχο (πραγματική απασχόληση, κλάδος ασφάλισης, ανάλυση κατά μήνα ημερών εργασίας).

Συγκεκριμένα έλεγχος γίνεται όταν:

Υπάρχει Λανθασμένη Ασφάλιση

• Όταν πιθανολογείται ότι οι ημέρες ασφάλισης δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική απασχόληση τότε εξετάζεται η περίπτωση ακύρωσής τους.

• Όταν κάποιος ασφαλίστηκε αποκλειστικά και μόνο για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων, δηλαδή για θεμελίωση προϋποθέσεων σε σύνταξη, τότε εξετάζεται περίπτωση ακύρωσης των ημερών ασφάλισης.

• Όταν ο ασφαλισμένος έπρεπε να ασφαλιστεί σ΄ άλλο Ταμείο και ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ, η ασφάλισή του ακυρώνεται.

Έχει γίνει Ασφάλιση σε Λανθασμένο Κλάδο

• Όταν ο ασφαλισμένος έχει κακώς υπαχθεί στα ΒΑΡΕΑ Επαγγέλματα πρέπει να γίνει η σχετική αλληλογραφία για τυχόν μετατροπή του κλάδου ΒΑΡΕΩΝ.

• Όταν ο ασφαλισμένος υπάγεται στο ΕΤΕΑΜ και ο εργοδότης δεν έχει καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές, πρέπει να σταλούν για έλεγχο τα ασφαλιστικά βιβλιάρια

• Όταν υπάρχει περίπτωση μη σύννομης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ πρέπει να σταλεί για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι πριν ο ανακεφαλαιωτής απευθυνθεί για τους προαναφερόμενους λόγους στο Υποκατάστημα ΙΚΑ του εργοδότη, διενεργεί ο ίδιος έναν πρώτο έλεγχο για την ορθότητα των καταβληθέντων εισφορών βάσει των Πινάκων Ποσοστών Εισφορών κατά Κλάδο Ασφάλισης και Πρόσθετου Ασφάλιστρου Κλάδου Σύνταξης.

Υπάρχει μειωμένη ασφάλιση

• Όταν υπάρχουν μειωμένες αποδοχές πρέπει να γίνει έλεγχος και να αναλυθούν οι Ημέρες Εργασίας κατά μήνα.

• Υπάρχει Συνταξιοδότηση από το Δημόσιο

Ζητείται η Απόφαση Συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ) και ελέγχεται η ύπαρξη τυχόν παράλληλου χρόνου ασφάλισης στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ και αν υπάρχει γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ, Τμήμα Εσόδων.

Όταν κάποιος είναι συνταξιούχος Δημοσίου και εργάζεται σε θέση του Δημοσίου Τομέα (Ν. 1379/83, Εγκ. 158/83) και λαμβάνει συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές, ο χρόνος εργασίας δεν αναγνωρίζεται ως

συντάξιμος ούτε από το Δημόσιο ούτε από άλλους Ασφαλιστικούς Φορείς. Επομένως οι συνταξιούχοι της παραπάνω κατηγορίας εξαιρούνται από 27/7/83 από την ασφάλιση Κλάδου Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Η μεταχείριση αυτή επεκτάθηκε από 8/11/84 και στους συνταξιούχους του Δημοσίου ΝΠΔΔ Οργανισμών κ.λ.π από μεταβίβαση (έμμεσοι) με τις διατάξεις του αρθ. 17 Ν 1489/84 και οι συνταξιούχοι αυτοί (έμμεσοι) που προσλαμβάνονται στο Δημόσιο Τομέα εξαιρούνται από την ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ εφόσον παίρνουν συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές.

Ο Δημόσιος Τομέας περιλαμβάνει (Αρ. 1 Παρ. 6 Ν. 1256/82)

• Τις Κρατικές ή Δημόσιες Υπηρεσίες

• Τους κρατικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς

• Τις κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΤ. κ.λ.π)

• Τα κοινωφελή Ιδρύματα που περιήλθαν στο Δημόσιο

• Τις τραπεζικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου, είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, η Εθνική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.

• Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί από το νόμο ή τα δικαστήρια ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδας, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός κ.α.

• Τις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νομικών Προσώπων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.

• Όμως για απασχόληση από 22/6/95 (Ν. 2320/95) καθιερώθηκε η υποχρεωτική καταβολή εισφορών κλάδου σύνταξης επί των αποδοχών του εργαζόμενου στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, που ταυτόχρονα λαμβάνουν και σύνταξη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος της εργασίας τους ως συντάξιμος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3863/2010, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/8/2010, οι δημόσιοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που λογίζεται συντάξιμο σύμφωνα με την νομοθεσία του Δημοσίου. Τυχόν προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου ασφάλιση των παραπάνω προσώπων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ισχυρή.

2.2 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκτός από τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της ανακεφαλαίωσης ενδέχεται να προκύψει ανάγκη αλληλογραφίας με Υποκαταστήματα του ΙΚΑ (για ελλείψεις, αναγνωρίσεις, διπλοαπογραφή κλπ).

Συγκεκριμένα αλληλογραφία γίνεται για ή όταν:

• Αναγνώριση ημερών Εργασίας

Όταν υπάρχει ο αριθμός της ΠΕΕ ή της Ε.Ε, αλλά δεν υπάρχει σχετική σφραγίδα, πρέπει να γίνει αλληλογραφία με το Τμήμα Μητρώου ή το Οικοδομικό Τμήμα αντίστοιχα για να τεθεί η σφραγίδα και να αναγνωρισθούν οι ημέρες ασφάλισης.

• Υπάρχει Ασφάλιση στον ΟΛΠ

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάρχει ασφάλιση στον ΟΛΠ (σφραγίδες), τότε στέλνεται η ΠΑΗΕ στο Υποκατάστημα Απογραφής (Αθηνών - Πειραιά) για καταχώρηση των ημερών ασφάλισης από τους Πίνακες Μηχανογραφήσεως.

• Υπάρχουν ημερομίσθια από Συγχωνευμένα Ταμεία

Όταν υπάρχουν ημερομίσθια από Συγχωνευμένο Ταμείο πρέπει να γίνει αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών για αναγνώριση αυτών των ημερομισθίων εφόσον δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση. Εάν το Συγχωνευθέν Ταμείο δεν ανήκει στο ΙΚΑ Αθηνών, πρέπει η αναγνώριση να γίνει από το αρμόδιο Υποκατάστημα.

• Περίπτωση οικιακών έμμισθων βοηθών

Όταν υπάρχει ασφάλιση οικιακών έμμισθων βοηθών με έναρξη της ασφάλισής τους την 1/7/64 στέλνεται η πρωτότυπη ΠΑΗΕ στο Μητρώο Ασφαλισμένων Υποκαταστήματος Απογραφής του ασφαλισμένου για καταχώρηση των ημερών ασφάλισης από τους λογαριασμούς οικοσίτων. Υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση από 15/2/1961.

• Υπάρχει ασφάλιση σε Δημόσια Υπηρεσία

Όταν υπάρχει ασφάλιση σε Δημόσια Υπηρεσία από 1/1/69 στέλνεται η Πρωτότυπη ΠΑΗΕ στο Μητρώο Ασφαλισμένων Υποκαταστήματος Απογραφής του ασφαλισμένου για καταχώρηση τυχόν ημερών εργασίας από τους "Δημοσιοϋπαλληλικούς" Πίνακες.

2 .3 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

• Σε περίπτωση απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων μέχρι 31/12/2001 ο ασφαλισμένος υποχρεούται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (Υ.Δ.Α.Α.Β.) στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του για την αναγνώριση των ημερών ασφάλισης.

• Όταν υπάρχει ασφάλιση με τριμηνιαία Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ) και έχει χαθεί κάποιο από αυτά, εάν πρόκειται για χρονική περίοδο πριν την 31η Δεκεμβρίου 1988, αναζητείται αντίγραφο από τον εργοδότη και επικυρώνεται από το Υποκατάστημα που ελέγχει τον εργοδότη. Εάν πρόκειται για απασχόληση από 1/1/89 και μετά τα ΑΔΕ εκτυπώνονται από το ΙΚΑ, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου που γνωστοποιεί το γεγονός στην αρμόδια υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας ή εργασίας του.

• Σε περίπτωση απώλειας μηχανογραφικών Αποσπασμάτων Ατομικών Ασφαλιστικών Λογαριασμών (Α.Α.Α.Λ) εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέχρι 31/12/2001, δεν ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (Υ.Δ.Α.Α.Β.). Χρησιμοποιείται το «Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου» της Η.ΔΙ.ΚΑ όπου είναι καταχωρημένη με αναλυτικές εγγραφές, όπως αυτές τηρούνταν στα μηχανογραφικά αρχεία του συστήματος, η ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων. Ε41/279/11.10.2010

• Επίσης σε περίπτωση μη επικόλλησης ενσήμων υποβάλλεται αίτηση για αναγνώριση των ημερών εργασίας στο υποκατάστημα του τόπου εργασίας.

• Με το έγγραφο Γ99/1/117/ 22-7-2011 της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταργήθηκε η διαδικασία επανέκδοσης των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ΑΑΛΑ), σε περίπτωση απώλειας για την χρονική περίοδο 2002-2009 και ο χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται πλέον από τον ηλεκτρονικά τηρούμενο λογαριασμό του ασφαλισμένου του ΟΠΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: