Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1166745 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Οικ.37152/2620/17 (1849 Β) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών.

ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρωτ. Α39840/2275/19.6.2017 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, β) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5043812 ΕΞ 2013/31.12.2013 ΕΔΥΟ γ) Η αρ. πρωτ. Φ.1635/915/13-12-2007 ΕΔΥΟ

Κατόπιν του α΄ ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με δημοσίευση της εν θέματι ΚΥΑ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις 3 και 4 της παραγράφου Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ΄ αριθ. Α-33824/2683/2004 (1514 Β΄), απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, προς ενημέρωση και εφαρμογή:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, προβλέπεται ότι στο πεδίο των παρατηρήσεων της όψης Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος «αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα εισαγωγής του, όπως αυτά εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης του τελωνείου».

Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των διανυθέντων χιλιομέτρων των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων κατά την υποβολή των παραστατικών θέσης σε ανάλωση, που υποβάλλονται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την β΄ σχετική ΕΔΥΟ, μεταξύ άλλων και για σκοπούς επαλήθευσης αυτών, κατά τη διενέργεια του φυσικού ελέγχου.

Κατά τα λοιπά, και μέχρι να υλοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων η αυτόματη μεταφορά των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη γ΄ σχετική ΕΔΥΟ, προς διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών Μεταφορών των Περιφερειών.

Η αρμόδια Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρακαλείται για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.2960/01 , δεν αποτελούν κριτήριο για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων τα διανυθέντα χιλιόμετρα, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η δήλωση αυτών στα παραστατικά θέσης σε ανάλωση σε ξεχωριστό πεδίο, ούτε η μεταφορά αυτών στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, επομένως δεν εμφαίνονται σε αυτό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: