Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 8/4-5-2020

Συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.).

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαΐου 2020, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α. Αντιστράτηγος (9143) Στέφανος Κολοκούρης - Αρχηγός Π.Σ., εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και

Β. Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης (17962) Γουρδουράκος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π).

Αφού λάβαμε υπόψη:

i. Τις διατάξεις του Ν. 1876/90 (Α΄ 27) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

iii. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

iv. Τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 4647/16-12-2019 (Α΄ 204).

v. Το Π.Δ. 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

vi. Το Π.Δ. 36/2019 (Α΄ 62).

vii. Το Π.Δ. 38/2020 (Α΄73).

viii. Τις διατάξεις της ΠΥΣ6/2012 (Α΄ 38).

ix. Την Π.Κ. 1/09-01-2020 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020.

x. Το υπ΄ αριθ. 177/24-04-2020 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε..

xi. Τις Επιχειρησιακές ανάγκες κάλυψης του σχεδίου δασοπυρόσβεσης,

xii. Τη λειτουργία της Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση.

xiii. Τη φύση της παρεχόμενης εργασίας στην ύπαιθρο και σε δασικές περιοχές.

xiv. Το γεγονός της εποχιακής απασχόλησης των υπαγομένων στην παρούσα και τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

xv. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το έτος 2020.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας η οποία έχει ως κατωτέρω:

`Αρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και ισχύς

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών με ειδικότητα:

1. Εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης, με καθήκοντα ανάλογα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη - καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.

2. Οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων με καθήκοντα ανάλογα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα του εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης.

`Αρθρο 2: Χρόνος εργασίας

1. Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με ημερήσιο ωράριο 7 1/2 ώρες ενώ το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα επτάμιση (37.5) ώρες εβδομαδιαίως υπολογισμένων τούτων σε μηνιαία βάση υπηρεσίας. Η απασχόλησή τους θα είναι πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας του Σαββάτου.

2. Ως περίοδος ανάπαυσης λογίζεται κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας και ως νυκτερινή εργασία η περίοδος εργασίας με έναρξη την 22:00 μ.μ. και λήξη την 06:00 π.μ..

3. Τα ωράρια εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων είναι τα ακόλουθα:

Α. Περίπτωση: 71/2ωρη απασχόληση

• Α΄ φυλακή: 07:30 - 15:00,

• Β΄ φυλακή: 14:30 - 22:00,

• Γ΄ φυλακή: 22:00-05:30

Παρέκκλιση ωραρίου φυλακών, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι, το προσωπικό θα απασχολείται 7,5 ώρες ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπολογισμένο σε μηνιαία βάση.

Το ωράριο της Γ΄ φυλακής θα εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση της πρότερης έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Β. Περίπτωση: 10ωρη απασχόληση.

Προκειμένου να καλύπτεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η περιοχή ευθύνης των πυροφυλακίων, στην περίπτωση που δεν δύναται να εφαρμοστεί η 71/2ωρη απασχόληση ημερησίως, δύναται κατ΄ εξαίρεση το εποχικό προσωπικό που εκτελεί χρέη πυροφύλακα και μόνο, να απασχολείται 10 ώρες ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπολογισμένο σε μηνιαία βάση.

Το δεύτερο μέρος που υπογράφει την παρούσα, συναινεί ότι αυτή αποτελεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας και δεν εγείρει στο μέλλον αξιώσεις για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των 7.5 ωρών. Στην περίπτωση αυτή υπερωριακή απασχόληση θα θεωρείται n απασχόληση πέραν των 10 ωρών ημερησίως.

Στην ανωτέρω περίπτωση το ωράριο εργασίας είναι το εξής:

• Α΄ φυλακή (10:00 - 20:00),

Παρέκκλιση ωραρίου της εν λόγω φυλακής, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό θα απασχολείται 10 ώρες ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπολογισμένο σε μηνιαία βάση.

Γ. Περίπτωση: 14,5ωρη απασχόληση

Είναι δυνατόν όπου υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και με γνώμονα τη βέλτιστη επιχειρησιακή εφαρμογή του αντιπυρικού σχεδιασμού, κατ΄ εξαίρεση το εποχικό προσωπικό να απασχολείται 14,5 ώρες ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπολογισμένο σε μηνιαία βάση. Το δεύτερο μέρος που υπογράφει την παρούσα, συναινεί ότι αυτή αποτελεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας και δεν εγείρει στο μέλλον αξιώσεις νια αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των 7.5 ωρών. Στην περίπτωση αυτή υπερωριακή απασχόληση θα θεωρείται η απασχόληση πέραν των 14.5 ωρών ημερησίως.

Στην ανωτέρω περίπτωση τα ωράρια εργασίας είναι τα εξής:

• Α + Β φυλακή (07:30 - 22:00),

• Β + Γ φυλακή (15:00 - 05:30)

Παρέκκλιση ωραρίου φυλακών, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό θα απασχολείται 14,5 ώρες ημερησίως μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπολογισμένο σε μηνιαία βάση.

4. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός του 10ώρου και του 14,δώρου.

5. Η 10ωρη και η 14,5ωρη απασχόληση θα εφαρμόζεται μόνον κατόπιν υπογραφής κοινής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της και του Διοικητή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Στην ανωτέρω συμφωνία θα αναγράφονται απαραίτητα η ΔΙ.Π.Υ.Ν., η Π.Υ., το Π.Κ. και το πυροφυλάκιο κατά περίπτωση, ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και ο χρόνος εφαρμογής.

6. Αναφορικά με το ωράριο της Γ΄ φυλακής, το μισάωρο από 05:30 - 06:00, θα αποζημιώνεται μόνο ως νυκτερινή ώρα εργασίας.

7. Ο μέγιστος αριθμός εργασίας κατά τις Κυριακές, δεν θα ξεπερνά τις τρείς (3) υπηρεσίες στη διάρκεια του μήνα.

8. Όταν το εποχικό προσωπικό απασχολείται σε ωράριο εργασίας 7/12 ωρών, θα εφαρμόζεται υποχρεωτική ανάπαυση 71/2 ωρών μεταξύ δύο συνεχόμενων υπηρεσιών. Όταν απασχολείται σε ωράριο εργασίας 10 ή 14,5 ωρών, θα εφαρμόζεται υποχρεωτική ανάπαυση 12 ωρών μεταξύ δύο συνεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση πραγματικού συμβάντος, ο εποχικός Πυροσβέστης που θα εργαστεί πέραν της κανονικής του βάρδιας, μετά την αποδέσμευσή του από το συμβάν, θα αναπαύεται κατ΄ ελάχιστο 12 ώρες.

9. Στους υπαγόμενους στην παρούσα εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει καταρχήν την Κυριακή. Η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα.

10. Στην περίπτωση πραγματικού συμβάντος, το διάλειμμα χορηγείται ή/και θα πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια λήψης διοικητικής μέριμνας. Οι επικεφαλής οφείλουν να μεριμνούν κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης, αναλόγως, για την επαρκή ανάπαυση των υπαλλήλων, ανάλογα με τις συνθήκες, τόσο στη διάρκεια λήψης τροφής - νερού, όσο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, πρακτική η οποία ακολουθείται τόσο για το μόνιμο, όσο και για το εποχικό προσωπικό

11. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα θα καλούνται σε επιφυλακή σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος. εφόσον υπάρχουν σχετικές πιστώσεις, και θα αποζημιώνονται για τις επιπλέον ώρες εργασίας.

12. Οι επίσημες αργίες, είναι οι:

• Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος

• Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) και

• Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

13. Οι Τοπικές Εορτές - Αργίες (π.χ. πολιούχοι πόλεων, Απελευθέρωση πόλης) θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.

`Αρθρο 3: `Αδειες

Α. Κανονική άδεια:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους εργαζόμενους, κανονική άδεια μετ΄ αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους. Εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν επιτρέπουν διαφορετικά, η εν λόγω άδεια χορηγείται κατά προτεραιότητα τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου έτους, δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το αίτημα του εργαζόμενου. Η ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

Β. Πρόσθετη άδεια ανάπαυσης:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 10 έτη Υπηρεσίας στη Δασική Υπηρεσία ή/και στο Πυροσβεστικό Σώμα ή 12 έτη σε οποιαδήποτε εργασία ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου Τομέα με οποιαδήποτε ειδικότητα, χορηγείται πρόσθετη άδεια αναπαύσεως τριών (3) εργασίμων ημερών ανά συμβατική περίοδο.

Γ. Γονική άδεια παρακολούθησης των σπουδών των παιδιών:

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, χορηγείται άδεια με αποδοχές τριών (3) ωρών μηνιαίως για τους μήνες 6°, 9°, και 10° για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους μέχρι ηλικίας 18 ετών.

Δ. `Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες:

1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν χηρέψει, είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση και στον/στην άγαμο(η) γονέα που έχει την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές τριών (3) εργασίμων ημερών στη διάρκεια κάθε συμβατικής περιόδου, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, στη διάρκεια κάθε συμβατικής περιόδου.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται δε εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με το Διοικητή, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή με το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Σε περίπτωση χηρείας και στην περίπτωση των άγαμων γονέων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει την επιμέλεια των τέκνων, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτόν η συγκεκριμένη άδεια.

Ε. Γονικές άδειες

1. Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες, οι οποίες πρέπει να χορηγηθούν οι οκτώ (8) πρώτες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.

2. Οι μητέρες εποχικές πυροσβέστριες δικαιούνται, από τη λήξη της άδειας μητρότητας, άδεια φροντίδας παιδιού, η οποία λαμβάνεται με τη μορφή της μείωσης ωραρίου κατά μία (1) ώρα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών ή εναλλακτικά κατά δύο (2) ώρες για τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες και μία (1) ώρα για τους επόμενους έξι (6) μήνες.

Το ως άνω δικαίωμα μείωσης ωραρίου (καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης από την εργασία) έχουν επίσης:

• Ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτού η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον Διοικητή του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού,

• Οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία,

• Οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ΣΤ. Αιμοδοτικές άδειες

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι προβαίνουν σε χορήγηση αίματος, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών εντός 30 ημερών από την ημέρα αιμοδοσίας.

Ζ. Εκπαιδευτικές άδειες

Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους, άδεια εξετάσεων έως οκτώ (8) ημέρες για κάθε συμβατική περίοδο με αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής, που υποβάλλεται στην Υπηρεσία από τον εργαζόμενο.

Η. Ειδικές άδειες

1. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, άδεια γάμου πέντε (5) ημερών και άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών λόγω θανάτου συγγενών Α΄ και Β΄ βαθμού, μετά πλήρων αποδοχών. Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την κανονική άδεια.

2. Χορηγείται για το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια ή σεμινάρια που άπτονται του πυροσβεστικού αντικειμένου, υπό την αίρεση της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Θ. Συνδικαλιστικές άδειες:

Για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/82 (Α΄ 79) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.4472/2017 (Α΄ 74) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 2224/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν.2956/2001 (Α΄ 258).

I. `Αδεια άνευ αποδοχών

Χορηγείται στους υπαγόμενους στην παρούσα, άδεια άνευ αποδοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια του εποχικού ή μελών της οικογένειάς του ή σε κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό αναγόμενο στην προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση) κατά την κρίση του Διοικητή της Υπηρεσίας υπαγωγής του.

ΙΑ. Λοιπές Ρυθμίσεις

Τα διαστήματα αποχής των εποχικών από την εργασία τους λόγω βραχείας διάρκειας ασθένειας, καθώς και τα διαστήματα στράτευσης, ή ανωτέρας βίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, θεωρούνται ως χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

`Αρθρο 4: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

1. Είναι δυνατή η διενέργεια μεταθέσεων - αποσπάσεων του υπαγόμενου στην παρούσα προσωπικού, σε ποσοστό έως 3% επί του συνόλου αυτών.

2. Με Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. συγκροτείται Επιτροπή Επίλυσης Προβλημάτων, αποτελούμενη από τρείς (3) Αξιωματικούς του Π.Σ. με Πρόεδρο τον αρχαιότερο εξ΄ αυτών και δύο (2) μέλη της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.. Η εν λόγω Επιτροπή εξετάζει τις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και καταθέτει εγγράφως τις προτάσεις της στον Αρχηγό Π.Σ. για λήψη απόφασης από αυτόν. Η Επιτροπή συνεδριάζει έως τις 10 Ιουλίου έκαστης περιόδου καθώς και όταν παρίσταται ανάγκη. Τα μέλη της δεν δικαιούνται ειδικής αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις και τις εν γένει εργασίες της.

3. Οι αιτήσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά στις εκάστοτε Υπηρεσίες από 1 έως 20 Ιουνίου κάθε συμβατικής περιόδου και με γνωμάτευση από το Διοικητή της Υπηρεσίας, υποβάλλονται ιεραρχικά στο Α.Π.Σ./Επιτροπή Επίλυσης Προβλημάτων, έως τις 25 Ιουνίου έκαστου έτους, αλλιώς δεν γίνονται δεκτές. Κατ΄ εξαίρεση εξετάζονται έκτακτες περιπτώσεις μεταθέσεων για πολύ σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια του εποχικού ή μελών της οικογένειάς του ή σε κάθε άλλο σοβαρό περιστατικό αναγόμενο στην προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση, κ.λ.π.), περιπτώσεις συνυπηρέτησης, καθώς και αμοιβαίων μεταθέσεων - αποσπάσεων υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια ειδικότητα.

`Αρθρο 5: Λοιπές ρυθμίσεις

1. Αναλυτικές καταστάσεις των ωρών απασχόλησης ανά μήνα, καθώς και των εκτός έδρας υπηρεσιών, δύναται να χορηγούνται ατομικά σε κάθε υπαγόμενο στην παρούσα εργαζόμενο, μόνο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στις Υπηρεσίες τους. Η συγκεντρωτική χορήγηση αυτών στα πρωτοβάθμια σωματεία ή το αντίστοιχο δευτεροβάθμιο του εποχικού προσωπικού είναι εφικτή, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση των εποχικών πυροσβεστών στα ανωτέρω συνδικαλιστικά τους όργανα. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα παρέχεται με ατομική δήλωση που θα υποβάλλεται από κάθε μέλος, αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

2. Οι Διοικήσεις των Π.Υ. είναι υποχρεωμένες, σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 (άρθρα 1 και 2) να γνωστοποιούν στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους τους ουσιώδεις όρους των συμβάσεών τους.

Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i. Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,

ii. τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της Υπηρεσία,

iii. τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του,

iv. την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και της διάρκειας αυτής,

v. τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησης της,

vi. τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους,

vii. τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου,

viii. αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.

Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περιπτώσεων v, vi και vii μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Για κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων, η Υπηρεσία πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των εποχικών Πυροσβεστών θα γίνεται στην έδρα των Υπηρεσιών (Π.Υ., Π.Σ., ή Π.Κ) που ανήκουν και η μετακίνησή τους σε πυροφυλάκια και περιπολικά θα πραγματοποιείται με μέριμνα των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να μεταβαίνει στην θέση εκπομπής του περιπολικού ή το πυροφυλάκιο με ίδιο μέσο, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης δήλωσής του και έγκρισης από το Διοικητή.

`Αρθρο 6: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 19/05/2020 και λήγει την 18/05/2023.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: