Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 75

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4921

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 3 Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Σκοπός
`Αρθρο 4 Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 5 Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού Διοικητή και Υποδιοικητών
`Αρθρο 6 Ορισμός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητή
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες Υποδιοικητών
`Αρθρο 9 Σύνθεση, διορισμός, θητεία και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 11 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 12 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
`Αρθρο 13 Σύνθεση, διορισμός και θητεία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
`Αρθρο 14 Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
`Αρθρο 15 Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 16 Ορισμοί
`Αρθρο 17 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
`Αρθρο 18 Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 19 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία
`Αρθρο 20 Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία
`Αρθρο 22 Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία
`Αρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 24 Πιλοτικές δράσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με την ανεργία
`Αρθρο 25 Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 26 Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
`Αρθρο 27 Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού
`Αρθρο 28 Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 29 Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας - Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 2 άρθρου 80 Ν. 4826/2021
`Αρθρο 30 Πρόσβαση σε στοιχεία - Προσθήκη άρθρου 80Α στον ν. 4826/2021
`Αρθρο 31 Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας - Προσθήκη άρθρου 80Β στον Ν. 4826/2021
`Αρθρο 32 Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανάθεση καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α΄ άρθρου 45 Ν. 4314/2014 και παρ. 6 άρθρου 15 Ν. 4756/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
`Αρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
`Αρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης - Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής
`Αρθρο 35 Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων
`Αρθρο 36 Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
`Αρθρο 37 Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
`Αρθρο 38 Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
`Αρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
`Αρθρο 40 Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες
`Αρθρο 41 Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
`Αρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 43 Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 44 Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 45 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -Τροποποίηση άρθρου 65 Ν. 4837/2021
`Αρθρο 46 Ζητήματα σχολών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α Ν. 4521/2018
`Αρθρο 47 Μετακλητοί υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 48 Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης
`Αρθρο 49 Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία
`Αρθρο 50 Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 Ν. 4670/2020
`Αρθρο 51 Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 52 Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4554/2018
`Αρθρο 53 Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
`Αρθρο 54 Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15 Ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 55 Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών
`Αρθρο 56 Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας - Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
`Αρθρο 57 Παράταση ισχύος συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του άρθρου 207 Ν. 4820/2021
`Αρθρο 58 Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» - Σκοπός και αντικείμενο
`Αρθρο 59 Δικαιούχοι και ωφελούμενοι της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» - Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης
`Αρθρο 60 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»
`Αρθρο 61 Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
`Αρθρο 62 Θέματα προσωρινής διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -Τροποποίηση άρθρου 69 Ν. 4826/2021
`Αρθρο 63 Θέματα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης - Τροποποίηση άρθρου 8 Ν. 3029/2002 και άρθρων 33 και 47 Ν. 4680/2020
`Αρθρο 64 Ψηφιακή απονομή μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων -Τροποποίηση άρθρου 17 Ν. 4670/2020
`Αρθρο 65 Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας - Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 Ν. 4837/2021
`Αρθρο 66 Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του Ν. 4837/2021 -Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 Ν. 4837/2021
`Αρθρο 67 Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις -Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του Ν. 2345/1995
`Αρθρο 68 Ρύθμιση θεμάτων υπαγωγής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -Τροποποίηση άρθρου 6 Ν. 4826/2021
`Αρθρο 69 Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 Ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 Ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 Ν. 4855/2021
`Αρθρο 70 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 71 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 4892/2022
`Αρθρο 72 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - Αντικατάσταση παρ. 1 και 3 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 και άρθρου 88 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 73 Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικισμών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήμο Φυλής
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»
`Αρθρο 75 Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021
`Αρθρο 76 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων -Τροποποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 Ν. 2130/1993
`Αρθρο 77 Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
`Αρθρο 78 Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας - Αντικατάσταση παρ. 21 και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 Ν. 4690/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 81 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: