Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1369 ΕΞ 27.7.2015
Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1369 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Θέμα:

Διάθεση αποτελεσμάτων και δημιουργία αποθεματικού.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Δεδομένα

1. Στα αποτελέσματα της εταιρείας περιλαμβάνονται κέρδη «Υπεραξία» από τις μεταβιβάσεις οχημάτων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, δημόσιας χρήσης, τα οποία με βάση την ΠΟΛ.1128/15.6.2015 (επισυνάπτεται) δεν φορολογούνται αν δεν διανεμηθούν και μεταφέρονται σε αποθεματικό.

2. Με βάση την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 (επισυνάπτεται) υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού αποθεματικού ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών.

3. Από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2014, αν αφαιρεθούν οι ζημιές της προηγούμενης χρήσης καθώς και ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2014, όπως προκύπτει από την δήλωση εισοδήματος που επισυνάπτεται, δεν προκύπτει ποσόν για σχηματισμού του εν λόγω αποθεματικού.

Η εταιρεία προτίθεται να συντάξει τον Ισολογισμό της με βάση την 2η εκδοχή του επισυναπτόμενου σχεδίου, ώστε να είναι συνεπής με τις φορολογικές διατάξεις και να φορολογήσει το αδιανέμητο αποθεματικό στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ερωτάσθε με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ποια από τις ανωτέρω 2 περιπτώσεις είναι η ενδεδειγμένη και ποια η παρατήρηση στην έκθεση μας στην περίπτωση που δεν την ακολουθήσει η εταιρεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).

Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση έχει ζημίες προ φόρων 900 που αναλύεται σε ζημίες προ μερισμάτων 1.900 και μερίσματα 1.000 (-1.900+1000 = -900).

Επίσης υποτίθεται ότι:

(α) για τα μερίσματα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος,

(β) δεν έχει λογισθεί αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα, και

(γ) τα μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση αποτελέσματα είναι ζημίες 2.000 ευρώ.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Ζημίες από τη δραστηριότητα

Μερίσματα

-1.900

1.000

Ζημίες προ φόρων

Φόρος εισοδήματος

-900

0

Ζημίες μετά από το φόρο -900

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων θα έχει ως εξής:

Ζημίες προ φόρων -900

Ζημίες προηγουμένων χρήσεων -2.000

Σύνολο αποτελεσμάτων προς διανομή -2.900

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

Ειδικό (αφορολόγητο) αποθεματικό 1.000

Ζημίες εις νέον -3.900

Σύνολο -2.900

H κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) θα έχει ως εξής:

Αποτελέσματα εις νέον Ειδικά Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπα 31.12.2013 -2.000 0 -2.000

Αποτελέσματα χρήσεως 2014 -1.900 1.000 -900

Υπόλοιπα 31.12.2014 -3.900 1.000 -2.900

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: