Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4304

Αριθμ. Α.1096

Βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 10 και 11 του N. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 206),

β) του Κεφ. Α΄ του Μέρους Πρώτου του N. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

γ) των άρθρων 13 , 14 και 29 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ) της υπό στοιχεία 45180 ΕΞ 2021/21.12.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων» (Β΄ 6095),

ε) της υπό στοιχεία 32256 ΕΞ 2021/15.9.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (Β΄4651) και τα σχετικά με αυτή υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1003382 ΕΞ 2022/17.01.2022 έγγραφο και υπό στοιχεία 46005 ΕΞ 2021/29.12.2021 εγκύκλιο,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 3886).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014).

3. Την υπό στοιχεία Α.1161/03.07.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» (Β΄ 3020).

4. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Βεβαιώσεις Μητρώου

Με την παρούσα καθορίζονται Βεβαιώσεις Μητρώου, που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι Βεβαιώσεις αυτές περιέχουν πληροφορίες για τον ΑΦΜ φορολογουμένου Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης ως ακολούθως:

Α. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Φυσικού Προσώπου/ Ατομικής Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Φυσικού Προσώπου, η οποία περιέχει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης και αφορούν σε επωνυμικά στοιχεία, στοιχεία γέννησης και ταυτοποίησης, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια ΔΟΥ και σχέσεις φορολογουμένου. Στην περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης η βεβαίωση περιέχει στοιχεία διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

Β. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης, η οποία περιέχει τα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης για το Μη Φυσικό Πρόσωπο ή την Επιχείρηση και αφορούν σε στοιχεία επωνυμίας, διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

`Αρθρο 2
Εγκυρότητα Βεβαιώσεων Μητρώου

1. Οι ως άνω βεβαιώσεις φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code) με τη χρήση του οποίου επαληθεύονται τα στοιχεία της Βεβαίωσης από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Η επαλήθευση αφορά την εγκυρότητα της παραγόμενης βεβαίωσης κατά τον χρόνο έκδοσής της και τίθεται σηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν προκύψει σχετικές μεταβολές στα δεδομένα Μητρώου κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση αυτής μέχρι και τον έλεγχο του κωδικού γρήγορης απόκρισης.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να επιτεθεί η επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης σύμφωνα με τον ν. 1947/1984 (σφραγίδα apostille) από την αρμόδια υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή η επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση, επί των ως άνω εγγράφων που φέρουν κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code), προκειμένου να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους σε αρχές ξένων Κρατών, η επικύρωση αυτών θα γίνεται από τους ορισθέντες προς τούτο υπαλλήλους της αρμόδιας ΔΟΥ κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων της προς επικύρωση βεβαίωσης.

3. Οι ως άνω, εκδίδονται αποκλειστικά ψηφιακά και γίνονται υποχρεωτικά δεκτές σε κάθε είδους νόμιμη χρήση τους.

`Αρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την επομένη της δημoσίευσής της σε ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: