Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 177

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4722

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157)
`Αρθρο 2 Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 3 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
`Αρθρο 4 Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
`Αρθρο 5 Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 6 Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020
`Αρθρο 7 Ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 8 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
`Αρθρο 9 Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
`Αρθρο 10 Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δημοσίου - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
`Αρθρο 11 Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και ζητήματα του ν. 4495/2017 -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 4664/2020
`Αρθρο 12 Υφιστάμενη εγκατάσταση λιμενικής υποδομής για την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άμυνας -Τροποποίηση του άρθρου 86 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
`Αρθρο 14 Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ -Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 15 Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ΄ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 16 `Αδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19
`Αρθρο 17 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
`Αρθρο 18 Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
`Αρθρο 19 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο
`Αρθρο 20 Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών
`Αρθρο 21 Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους
`Αρθρο 22 Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
`Αρθρο 23 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 24 Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου
`Αρθρο 25 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
`Αρθρο 26 Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020
`Αρθρο 27 Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 28 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές
`Αρθρο 29 Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021
`Αρθρο 30 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών
`Αρθρο 31 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών
`Αρθρο 32 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
`Αρθρο 33 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας
`Αρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 35 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
`Αρθρο 36 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
`Αρθρο 37 Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021
`Αρθρο 38 Θέματα Επιτροπής κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών
`Αρθρο 39 Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων
`Αρθρο 40 Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συμμετοχής εκπαιδευτών σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης
`Αρθρο 41 Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
`Αρθρο 42 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
`Αρθρο 43 Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών
`Αρθρο 44 Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών και προξενικών αρχών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 45 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 46 Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής
`Αρθρο 47 Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης
`Αρθρο 48 Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό
`Αρθρο 49 Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγμένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
`Αρθρο 51 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
`Αρθρο 52 Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων
`Αρθρο 53 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 54 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 55 Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της Χώρας
`Αρθρο 56 Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων
`Αρθρο 57 Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
`Αρθρο 58 Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία
`Αρθρο 59 `Αποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
`Αρθρο 60
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 61 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 62 Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 63 Ανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 64 Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 65 Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
`Αρθρο 66 Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
`Αρθρο 67 Παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της κατ΄ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ΄ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας
`Αρθρο 68 Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
`Αρθρο 69 Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 70 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
`Αρθρο 71 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο 72 Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
`Αρθρο 73 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
`Αρθρο 74 Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
`Αρθρο 75 Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
`Αρθρο 76 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 78 Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 79 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
`Αρθρο 80 Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους»
`Αρθρο 81 Τροποποίηση των κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα αεροπορικών εταιρειών
`Αρθρο 82 Τροποποίηση των κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών
`Αρθρο 83 Τροποποίηση των κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 84 Μεταβατικά ζητήματα για τη λειτουργία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποιήσεις του Ν. 4685/2020
`Αρθρο 85 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
`Αρθρο 86 Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 87 Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων
ΜΕΡΟΣ ΙΓ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 88 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: