Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2202

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΥΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄, Δ΄

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά τη συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε2133/30.06.2021 Εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021 - Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης» ως προς τη χρήση της υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7 για αποστολές αντικειμένων που προορίζονται για επιχειρήσεις - αξίας έως 150 ευρώ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη συνεπακόλουθη τεράστια αύξηση των διακινούμενων αντικειμένων, δεδομένων και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις για τις οποίες χρησιμοποιείται η υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7 και οι αποστολές αντικειμένων ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που αποστέλλονται από επιχείρηση σε επιχείρηση/επιχειρήσεις (B2B).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς (εταιρείες που εισάγουν εμπορεύματα ίδιας αξίας έως και 150 ευρώ από εταιρείες (συναλλαγές Β2Β), από τα ΕΛΤΑ, τις εταιρείες ταχυμεταφοράς, τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καθώς και από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

Σκοπός: Βελτιστοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής αγαθών μικρής αξίας που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce), προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα ολοκλήρωσης της εισαγωγής.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2133/30-6-2021 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και έχοντας υπόψη:

α) τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ανάλογη αύξηση των διακινούμενων αντικειμένων, που δημιουργεί την ανάγκη για την καθιέρωση περισσότερο ευέλικτων τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής για αγαθά που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεων πωλήσεων,

β) την εφαρμογή από 1.7.2021 της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ, που αφορά αφενός την εφαρμογή υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7 με μειωμένο σύνολο δεδομένων έναντι μιας συνήθους διασάφησης και αφετέρου τις διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS) ή των ειδικών ρυθμίσεων (Special Arrangements),

γ) τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή αποστολών χαμηλής αξίας καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη, στο πλαίσιο διαβούλευσης σε επίπεδο Ε.Ε. για την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν ανακύψει κατόπιν της θέσης σε εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο μετά τη 1/7/2021 και ειδικότερα όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης της διασάφησης Η7 για τις αποστολές Β2Β με ίδια αξία έως και 150 ευρώ,

δ) τα αιτήματα των φορέων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και ιδιαίτερα της Εμπορευματικής Κοινότητας του Αερολιμένα Αθηνών,

ε) τις ανάγκες που προέκυψαν από την εφαρμογή της νέας δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο από την 1-7-2021 και ιδιαίτερα τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ταχυμεταφοράς σε σχέση με τον όγκο των υποβαλλόμενων παραστατικών αλλά και με την αποθήκευση και τη διαχείριση των εμπορευμάτων, που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό κόστος, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1. Στο πεδίο εφαρμογής του νέου συνόλου δεδομένων για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ (υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7) εμπίπτουν και οι αποστολές αντικειμένων ίδιας αξίας έως και 150 ευρώ από επιχείρηση σε επιχείρηση (συναλλαγές B2B).

Διευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές B2B εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διασάφησης Η7 αλλά παραμένουν εκτός πεδίου εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων είσπραξης ΦΠΑ, δηλαδή απόδοσης του φόρου μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας IOSS και ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements) που ισχύουν για συναλλαγές Β2C.

Για τις αποστολές αυτές ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1.3.1. και 1.3.2.της εγκυκλίου Ε.2133/30-6-21 Διοικητή ΑΑΔΕ.

2. Ειδικότερα, και ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης Η7 για τις αποστολές Β2Β, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :

- θέση 8 «Εισαγωγέας»: συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI της παραλήπτριας εταιρείας

- θέση 37β «Πρόσθετος κωδικός καθεστώτος»: C07- Αποστολές αμελητέας αξίας

- θέση 44 «Ειδικές Μνείες»: ΚΩΔΙΚΟΣ "B2BEC" Με περιγραφή: «B2B για E-commerce»

«Δικαιολογητικά έγγραφα»: ο κωδικός ΑΦΜ της παραλήπτριας εταιρείας ως ακολούθως:

• 1720: «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας»,

• 1718: ΑΦΜ που έχει αποδοθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα ή

• 1719: ΑΦΜ που έχει αποδοθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου

- θέση 46 «ίδια αξία»: έως 150 ευρώ

- θέση «πρόσθετα φορολογικά στοιχεία»: Δε συμπληρώνεται καθώς δεν εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα IOSS και ειδικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές B2B.

- θέση 48 «αναβολή πληρωμής»: επί του παρόντος η καταβολή του ΦΠΑ θα γίνεται άμεσα σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη συνήθη διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ως εκ τούτου η θέση αυτή δεν θα συμπληρώνεται.

Τέλος για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 48 «αναβολή πληρωμής» στις διασαφήσεις Η7, επισημαίνουμε ότι όταν στο πεδίο 37β έχει συμπληρωθεί ο κωδικός F49 (ειδικές ρυθμίσεις), ο κωδικός αναβολής πληρωμής που πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 48 είναι ο «C16: Αναβολή πληρωμής ΦΠΑ - ειδικές ρυθμίσεις e-commerce Η7 ( άρθρο 47ε Ν.2859/2000 Κώδικα ΦΠΑ )» . Η αναβολή πληρωμής με τον συγκεκριμένο κωδικό παρέχεται μόνο στην περίπτωση των ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements). Οι λοιποί κωδικοί 16 (αναβολή πληρωμής στο πλαίσιο άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών) και L16 (ΚΥΑ ΕΛΤΑ) δεν έχουν εφαρμογή στη διασάφηση Η7.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: