Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 6/4/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 120581

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΘΕΜΑ:

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αριθμ. πρωτ. 44796/Σ.14154/5-2-2021 έγγραφό μας, 2. Η με αριθ.πρωτ.Φ.80320/1516/39/Δ.18/19-1-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 3. Η με αριθ. πρωτ. Φ.60000/6385157/10-3-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με το πιο πάνω (1) σχετικό έγγραφό μας δόθηκαν οδηγίες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημάνθηκε η δυνατότητα έκδοσης Α.Μ.Κ.Α από τα Κ.Ε.Π ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α του e-Ε.Φ.Κ.Α προσκομίζοντας :

α) την ειδική `Αδεια Διαμονής (άρθρο 1 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή β) την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής (άρθρο 4 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου) ή γ) την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρου 8 της ΚΥΑ 4000/1/113-α΄/14-10-2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου).

Σύμφωνα με την (2) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι δικαιούχοι χωρίζονται πλέον σε τρεις κατηγορίες :

(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος (β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος (γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο με ΑΠ 44796/Σ. 14154/5-2-2021 Γ. Ε. της Διεύθυνσή μας.

Με το σχετικό (3) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες, ως προς την απόδοση Α.Μ.Κ.Α από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και τα Κ.Ε.Π σε πολίτες του Η.Β δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Κατ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών, για το διάστημα μέχρι 30/6/2021, οι αρμόδιες για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α υπηρεσίες αντί της `Αδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της Κ.Υ.Α αριθμ.4000/1/113-α/14.10.2020 (Β΄4610), θα αποδέχονται και θα αρκούνται στην προσκόμιση Εντύπου S1, για τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α, εφόσον οι αιτούντες το κατέχουν.

Ειδικότερα:

• για την κατηγορία πέντε (5) του Μέρους Α ""Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος", αντί της άδειας διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1

• για την κατηγορία είκοσι (20) του Μέρους Γ "Συνταξιούχοι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής", αντί της άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της βεβαίωσης κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών της Ειδικής Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1

• για την κατηγορία είκοσι ένα (21) του Μέρους Γ "Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος", αντί της άδειας διαμονής πενταετούς ισχύος με την ένδειξη «`Αρθρο 18(4) της ΣΑ» ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ.4000/1/113-αα΄/14.10.2020 (Β΄4610) αρκεί η προσκόμιση του εντύπου S1.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: