Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26/06/2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2126

A) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ΄

B) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β/24-03-2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019).

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή η εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 806 Β΄/07-03-2019 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΩΓ9Δ46ΜΠ3Ζ-54Δ.

Για λόγους ομοιόμορφης και ορθής εφαρμογής από τις Τελωνειακές Αρχές, με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φυσικής απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ αναδιατυπώνεται η σχετική διάταξη με την οποία καθορίζεται η επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης ελλειμμάτων, του άρθρου 2, της ίδιας απόφασης. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 1 της εν λόγω Απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας φυσικής απομείωσης των ενεργειακών προϊόντων κατά το στάδιο της αποθήκευσης σε φορολογική αποθήκη προκειμένου για την αναγνώριση αυτής βάσει των ποσοστών τα ανώτατα όρια των οποίων ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 Απόφασης.

Ειδικότερα καθορίζεται ότι η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα. Για τον προσδιορισμό του ισοζυγίου ημέρας λαμβάνεται υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας καθώς και οι εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Επιπλέον, ορίζεται ότι για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας ενεργειακών προϊόντων στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του όγκου του ενεργειακού προϊόντος επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή) απομείωσης, όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο προϊόν, διά του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η μηνιαία φυσική απομείωση των ενεργειακών προϊόντων εντός φορολογικής αποθήκης ο αιτών προβαίνει στον λογιστικό υπολογισμό του αποθέματος ημέρας για κάθε προϊόν, ως ακολούθως:

Επί παραδείγματι:

Έστω ότι ο μήνας ξεκινάει με απόθεμα καυσίμου 1000 Λίτρα (L)

1η ημέρα

Εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη 200 L καυσίμου και εξήλθαν 300 L

Προσδιορισμός φύρας για την 1η ημέρα του μήνα:

Υπόλοιπο προηγ. μήνα

+1000 L

Εισροές

+200 L

Εκροές

-300 L

Απόθεμα ημέρας

900 L

Με την παραδοχή ότι ο μήνας έχει 30 ημέρες και ότι ο συντελεστής απομείωσης του καυσίμου είναι 0,30% η μέγιστη ποσότητα φύρας για την πρώτη ημέρα θα είναι: Συντελεστής απομείωσης 0,30%(0,003) : 30 ημέρες = 0,0001 Απόθεμα ημέρας 900 L x 0,0001 = 0,09 L φύρα 1ης ημέρας

Αντίστοιχα υπολογίζεται το απόθεμα ημέρας για τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Προσθέτοντας τις ημερήσιες ποσότητες φύρας προκύπτει η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να δικαιολογηθεί ως φύρα για όλο το μήνα.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων επισυνάπτεται στην παρούσα παράδειγμα υπολογισμού φυσικής απομείωσης ενεργειακών προϊόντων με τη μορφή υπολογιστικού φύλλου, το οποίο είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα συνυποβάλλουν για έλεγχο στις τελωνειακές αρχές συμπληρωμένο το φύλλο υπολογισμού της ημερήσιας απομείωσης ανά προϊόν και ανά φορολογική αποθήκη αναφορικά με τις ποσότητες των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

Εν συνεχεία, και αφού γίνει ο φυσικός έλεγχος θα υπολογιστεί η πραγματική φύρα προκειμένου να επαληθευθεί ότι δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν υπολογισθεί βάσει του λογιστικού ελέγχου ως ανωτέρω. Στην περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της πραγματικής φύρας διαπιστωθεί ότι υπερβαίνει τα μέγιστα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 1 της με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ, ΦΠΑ, κλπ) που αντιστοιχούν μόνο στις ποσότητες που υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες ποσότητες νόμιμης φύρας.

2. Με το άρθρο 2 της Απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζεται η επιβολή προστίμων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 στην περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείμματα τα οποία υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες ποσότητες νόμιμης φύρας και ως εκ τούτου επιβάλλονται πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητά της, με την επιφύλαξη για την εφαρμογή των διατάξεων περί λαθρεμπορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001 εφόσον κρίνεται ότι συντρέχουν τα στοιχεία αυτής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: