Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1011684 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΘEMA:

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14 , 17 , 26 , 27 , 28 , 38 , 41 αυτού , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του Ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.4674/2020 (Α΄53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4690/2020 (Α΄104), σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4915/2022 (Α΄63),

γ) των άρθρων 13 και 15 του Ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α΄127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», ε) της υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β΄ 4444, Β΄ 5292 και Β΄2725) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ΄ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 (Α΄ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του Ν.3213/2003».

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1062651 ΕΞ 2022/13.07.2022 (ΑΔΑ: Ω23846ΜΠ3Ζ-Σ0Υ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β1108519 ΕΞ 2021/6-12-2021 (ΑΔΑ: 60ΜΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΑΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β 130 και Β 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 (Α94).

6. Την υπ΄ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 11.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022 και 25.11.2022 συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της ΑΑΔΕ.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Τον υπάλληλο Αθανασιάδη Βασίλειο του Θεοχάρη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

2. Τον υπάλληλο Μανομενίδη Ευστράτιο του Γεωργίου ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

3. Την υπάλληλο Μαστοροπούλου Πετρούλα του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

4. Τον υπάλληλο Κουλουρίδα Στέφανο του Χρήστου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

5. Την υπάλληλο Περτσινίδου Θεοδώρα του Βασιλείου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

6. Τον υπάλληλο Ιωαννίδη Ιωάννη του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ε - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

7. Τον υπάλληλο Κουνόπουλο Σωτήριο του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος ΣΤ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

8. Την υπάλληλο Μήττα Χρυσούλα του Βασιλείου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ζ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

9. Τον υπάλληλο Παπαγεωργίου Βασίλειο του Γεωργίου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος ΗΗ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

10. Τον υπάλληλο Καραμαγκιώλη Στέφανο του Αθανασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ - Ελέγχων του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

11. Την υπάλληλο Γκαλίνα Αικατερίνη του Βασιλείου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 2 ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ. ) Θεσσαλονίκης

12. Τον υπάλληλο Σιβάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

13. Την υπάλληλο Χαϊτά Ευθυμία του Συμεών, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

14. Τον υπάλληλο Σαλαμωτά Ευάγγελο του Αναστασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

15. Τον υπάλληλο Τσοτρίδη Δημήτριο του Ιωάννη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

16. Τον υπάλληλο Ευθυμιάδη Βασίλειο του Πρόδρομου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ε - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

17. Την υπάλληλο Σχοινά Ζωγραφα του Χρήστου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΤ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

18. Τον υπάλληλο Μαργαριτίδη Θωμά του Μαργαρίτη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ζ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

19. Την υπάλληλο Πασσά Ευαγγελία του Οδυσσέα, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος ΗΗ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

20. Τον υπάλληλο Νταγκονίκο Στέφανο του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ - Ελέγχων του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν.4389/2016 .

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3213/2003 (Α΄ 309) όπως ισχύει, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής Ετήσιας δήλωσης για την αμέσως προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Α΄ - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε./Τμήμα Γ - Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: