Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 275
3 Δεκεμβρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2664

Εθνικό Κτηματολόγιο κι άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 1 Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου
`Αρθρο 2 Αρχές του Κτηματολογίου
`Αρθρο 3 Κτηματολογικά Γραφεία - Κτηματολογικά στοιχεία
`Αρθρο 4 Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγγραφής
`Αρθρο 5 Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία
`Αρθρο 6 Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης
`Αρθρο 7 Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής
`Αρθρο 8 Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής
`Αρθρο 9 Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών
`Αρθρο 10 Κτηματολογικό βιβλίο
`Αρθρο 11 Κτηματολογικά φύλλα
`Αρθρο 12 Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις
`Αρθρο 13 Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών
`Αρθρο 14 Αίτηση εγγραφής και συνυποθαλλόμενα δικαιολογητικά
`Αρθρο 15 Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα
`Αρθρο 16 Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών - `Αρνηση καταχώρισης - Διαδικασία επίλυσης διαφορών
`Αρθρο 17 Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των αναγραφόμενων στα κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων
`Αρθρο 18 Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
`Αρθρο 19 Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις
`Αρθρο 20 Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων
`Αρθρο 21 Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία
`Αρθρο 22 Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 23 Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου
`Αρθρο 24 Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις
`Αρθρο 25 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27 Δασικοί χάρτες
`Αρθρο 28 Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας - Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31 Περί της Α.Ε. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου1998

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: